30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Témata - sennheiser

Stran: 1 [2] 3 4 ... 11
16
Nedopravní tématika / Je to odpověď dle InfZ nebo ne?
« kdy: 16 Listopadu 2023, 20:27:04 »
Na jeden úřad jsem poslal žádost o informaci ve znění:
"Jaká sankce byla/bude udělena uřednici xxxxx za prokazatelné podávání lživých informací ohledně porušování GDPR ze strany úřadu xxxx? ( písemnost z UOOU přiložena, ze které jednoznačně vyplývá, že poskytnuté informace jsou lživé)"

V první fázi došlo k odmítnutí z důvodu: " Povinný subjekt poskytnutí dané informace odmítl v souladu s ust. § 11a odst. 1 písm. a) InfZ, jelikož je zřejmé, že cílem žadatele je pouze způsobit nátlak na osobu paní xxxxx a žadatel touto formou pouze zneužívá svého práva na poskytnutí informací. Dotaz je vznesený dehonestující formou a chybí smysl dotazu. Předmětný dotaz ze strany žadatele směřuje k osobnímu útoku na tajemnici xxxx, která se navíc se takovými výroky cítí osobně poškozena; i to je tedy důvodem pro odmítnutí poskytnutí informací.

Následovalo odvolání na kraj, který vydal Rozhodnutí ( mne ho ale nedoručil), na základě kterého povinný subjekt informaci poskytl v následujícím znění:

Městský úřad xxx (dále také „povinný subjekt“) jako příslušný orgán dle ustanovení § 2 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), vázán rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolního a právního, č. j. JMKxxxx sp. zn. S-JMK xxxxxx OKP, ze dne 1. 11. 2023, ohledně žádosti o informace dle InfZ, podané Vaší osobou u povinného subjektu dne 15. 9. 2023, tímto poskytuje požadované informace:

Fén, ten vítr, co jest hravý
Už přivál zprávy vskutku různé
Kraj, jak hrdý úřad pravý
Ač sám jest v situaci hrůzné
Rozhod´, v té žádosti, byť sprosté
Jest nám se velmi hluboce teď káti
Ech - že jest to převelice prosté
Bez pochyb máme informaci dáti
Laskav jest úřad ten,
jenž neodírá chudé
Bez sankce nižádné tak tajemnice bude!

nějaký nápad, jak to tomu básnickýmu netáhlu omlátit o hlavu?17
Potřebuji poradit - ostatní / Foto aut z městského systému
« kdy: 30 Října 2023, 20:11:25 »
Tak fotografie z domělého přestupku jsem se nedočkal. Zkusil jsem tedy modifikovat žádost o informaci o další vozidlo, které žádný domělý přestupek nespáchalo. A výsledek:

k Vaší žádosti o informace v podobě poskytnutí
1)   všech fotografií vozidla RZ xxxx (jehož jsem vlastník), které jsou k dispozici Magistrátu města Brna a byly pořízeny v období květen-září roku 2023

2)   všech fotografií vozidla RZ yyyy (jehož jsem vlastník), které jsou k dispozici Magistrátu města Brna a byly pořízeny v období květen-září roku 2023

podané ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), která byla Magistrátu města Brna doručena dne 14.10.2023 z e-mailové adresy oooooo, Vám, v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělujeme následující informace.


Povinný subjekt od Vás již obdržel žádost o informaci, a to v podobě poskytnutí všech fotografií vozidla RZ xxxxx, které jsou k dispozici Magistrátu města Brna a byly pořízeny v období 1.1.2023 - 1.9.2023, a to dne 09.09.2023. Tato žádost byla dne 25.09.2023 rozhodnutím č.j. OPD-xxxx/23-4 v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím odmítnuta, neboť poskytnutí požadované informace bylo shledáno nepřípustným. Kromě výše uvedeného, jinými Vámi požadovanými informacemi zdejší odbor nedisponuje.

...
1. myslím, že měli vydat odmítnutí žádosti min. pro bod 2 pokud podle nich informace neexistuje.

2. bod 1 je zcelá jiná žádost týkající se jiného časového úseku, tak si myslím, že nelze odkazovat na minulou odpověď
    pro zcela jiný časový úsek

3. odpověď na bod 2 zcela jistě není pravdivý, jelikož toto vozidlo je několikrát do měsíce registrováno na vjezd do centra města a je    nasnímáno  minimálně 2mi kamerami. Reálně by tam mohli za toto období mít okolo 50 fotografií.


18
Potřebuji poradit - ostatní / Co s touto odpovědí dle 106?
« kdy: 26 Října 2023, 20:13:56 »
Vážený pane,
k odpovědi na Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (č. j. žádosti xxxxxxxxx), ze dne 11.10.2023, Vám v souladu s ust. § 4a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím sděluji:
1) Z jakého důvodu nebyla dodržena zákonná lhůta pro předání stížnosti nadřízenému orgánu u podané stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace ze dne 6.9.2023?
Dle vyžádané informace úřad Kuřim žádost postoupil až po uplynutí zákonné lhůty 7 dní. (dne 20.9.)

Ze systémového důvodu – nastavení procesů na úřadě.
2) Který úředník (jmenovitě) způsobil toto pochybení?

Nelze objektivně určit, věc postupně přebírá několik referentů.

nemělo by na bod 2 být odmítnutí, když mi fakticky požadovanou informaci nesdělili?

19
Nedopravní tématika / Exekutor požaduje náklady po oprávněném
« kdy: 23 Října 2023, 17:58:14 »
Už podruhé se mi stalo, že mé pohledávky, které byly exekučně vymáhány, se nepodařilo vymoci.
Exekutor sám po 10 letech zastavil exekuční řízení ( vydal usnesení) a požaduje po mne náhradu nákladů vě výši 1.500,-Kč.
S drzým dovětkem : Nebudou-li uložené povinnost splněny řádně a včas, lze pro jejich vydobytí navrhnout exekuci.

Před cca 7 lety, kdy se mi stalo totéž, jsem použil do odvoláni následující nález ÚS  - viz níže-
Je to stále aktuální nebo si to exekutorská mafie už nějak ošefovala? Tenkrát soud poslal exekutora do háje, že nemá na nic nárok.
Bohužel ten rozsudek už nemohu najít. AKtuálně je totiž od letošního sprna nový Exekutorský řád, ale §89 je tam stejný

Ústavní soud v této souvislosti ve svém nálezu ze dne 16. 12. 2010, sp. zn. I. ÚS 1413/10, výslovně konstatoval, že „není porušením čl. 11 a čl. 36 odst. 1 Listiny, jestliže obecný soud při rozhodování o nákladech exekuce, v případě, že je exekuce zastavena pro nedostatek majetku na straně povinného, přičemž na straně oprávněného nelze shledat procesní zavinění za zastavení exekuce (při respektování požadavku náležité opatrnosti a uvážlivosti), přizná exekutorovi náhradu nákladů řízení vůči povinnému.“ Dále připomněl, že „se nelze ztotožnit s interpretací, dle níž exekutor jako nositel veřejné moci, kterou je třeba vykonávat nezávisle, má mít zajištěnu úhradu nákladů exekuce vždy.“     
     Dle názoru Ústavního soudu „je to exekutor, který má z úspěšného provedení exekuce zisk (odměnu), ale současně nese i riziko spočívající v tom, že majetek povinného nebude dostačovat k uspokojení oprávněného, ale i nákladů exekuce, přičemž toto riziko nelze bezdůvodně přenášet na osobu oprávněnou… …jen v situaci, kdy k objektivní skutkové okolnosti zastavení exekuce z důvodů nedostatku majetku povinného přistoupí i konkretizované okolnosti subjektivní povahy (procesní zavinění oprávněného), může být uložena povinnost náhrady nákladů řízení oprávněnému; procesní zavinění oprávněného nelze ale bez dalšího založit pouze na jeho dispozičním úkonu - návrhu na nařízení exekuce.“


20
Potřebuji poradit - ostatní / Lhůta na odpověď při Žádosti
« kdy: 22 Října 2023, 12:18:00 »
17.9. jsem podal na Brněnské komunikace Žádost o odstranění/úpravu zpomalovacího polštáře, který nesplňuje TP85
( obrubník/hrana nájezdové rampy je vysoký 5cm a je nutné téměř zastavit- TP85 uvádí, že nájezdová rampa začíná v úrovni vozovky
a nikoliv od výšky 5cm)

Do dnešního dne BRKO nijak nereagovalo. BRKO spadá pod Magistrát a tudiž má povinnost dodržovat veškeré lhůty dle SprŘ.
Zde 30 dní.  Má smysl posílat nějakou urgenci na BRKO nebo rovnou Opatření proti nečinnosti ( na MMB nebo na Kraj?)

21
Zajímavé články z internetu / Radary v Kolíně
« kdy: 22 Října 2023, 12:08:49 »
https://www.idnes.cz/praha/zpravy/radar-mereni-dopravni-kontrola-ridic-auto-kolin.A231020_104736_praha-zpravy_vich
Tak už i podle diskuze je vidět, že utahování šroubů má své meze. Teď jen zbožné přání, aby nikdo z obeslaných řidičů nic neplatil a po příkazu všichni podali odpor a využili toho citovaného rozsudku ohledně společenské škodlivosti přestupku.

22
Zajímavé články z internetu / Sražení na místě přecházení
« kdy: 16 Října 2023, 20:52:53 »
https://www.novinky.cz/clanek/krimi-prvni-auto-zastavilo-dalsi-divku-na-zlinsku-srazilo-policie-hleda-oba-ridice-40447137

zaujal mne odstavec, kde "novináři" píšou:
Místo pro přecházení není označeno dopravní značkou přechod pro chodce. Je to pouze označení místa na komunikaci, které je přizpůsobeno k přecházení v místě, kde přechod není. Chodec se před vstupem do vozovky musí přesvědčit, zda může bezpečně přejít, stejně jako na jakémkoliv jiném místě.

Ale V7b značka má, kromě sankce z pohledu řidiče, úplně stejná pravidla jako klasický přechod V7a.
Je naprostý nesmysl, aby to srovnávali s přecházením na jakémkoliv jiném místě.

Ovšem tím, že tam nemusí být vertikální značení , tak na mnoha místech to může být matoucí . Zde ovšem nejspíš někdo čučel do mobilu a nedíval se před sebe .

23
MMB opět čaruje s modulem ověřování el.podpisu.
Jak z níže uvedeného mám mít jistotu, že to přijali a uznali platnost?
V těle emailu byla zpráva + příloha PDF
Podepsána jak příloha PDF, tak i samotný email.
Stejný podpis , stejným stylem a u jednoho dokumentu platný a u druhého neplatný??
A co znamená kvalifikovaný prostředek pro vytváření el.podpisů?

A. Ověření datové zprávy
Doplňující údaje Ověřeno službou BC Elektronický podpis je neplatný.
Důvod je uveden v detailech ověření. Elektronický podpis nebyl vytvořen pomocí kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických podpisů.

Elektronický podpis formátu PKCS_7 NOT_ETSI. Dokument nebyl po podpisu změněn.Podpisový certifikát je kvalifikovaný.Informace o podpisu č.1
Podepsal  xxxxxxxxx
Vystavitel C=CZ,CN=I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016,O=První certifikační autorita\,a.s.,SERIALNUMBER=NTRCZ-xxxxxx
Platnost od - do 04.02.2023 21:23:16 - 04.02.2024 21:23:16
Datum vydání CRL11.09.2023 16:32:40
Algoritmus podpisu SHA_1RSA
Detaily ověřen íResource:"org.bouncycastle.mail.smime.validator.SignedMailValidatorMessages" Id:"SignedMailValidator.emailFromCertMismatch" Arguments: 2 normalEncoding: ISO-8859-1 ClassLoader: nullOvěřitelnost


B. Ověření příloh datové zprávy Magistrát města BRNA.pdf
Podepsáno el. podpisem. Všechny el. certifikáty podpisů jsou platné a nebyly revokovány.application/pdf279311 B (bajtů)
NázevTypVelikostVýsledek ověřeníPříloha č. 11
Počet podpisůz toho platných 1
Doplňující údaje
Ověřeno službou DSS
Elektronický podpis je platný.
Elektronický podpis nebyl vytvořen pomocí kvalifikovaného prostředku provytváření elektronických podpisů. Elektronický podpis formátu PADES B. Dokument nebyl po podpis uzměněn.Podpisový certifikát je kvalifikovaný.

24
Potřebuji poradit - ostatní / Náhrada újmy z porušení GDPR
« kdy: 11 Října 2023, 08:56:16 »
SO1 byla na popud UOOU zaslána žádost o náhradu nemajetkové újmy z prokazatelného porušení GDPR SO1.
Sám UOOU opakované ( a dokonce záměrně šikanozní)  pochybení zjistil a v nalézacím dokumentu uvedl i pasáž: můžete se na správce, město xxxx, obrátit a požadovat náhradu škody ve smyslu článku 82 nařízení (EU) 2016/679. Dle tohoto ustanovení má kdokoliv, kdo v důsledku porušení nařízení utrpěl hmotnou či nehmotnou újmu, právo obdržet od správce náhradu utrpěné újmy.

Učinil jsem tak a více než měsíc žádná reakce od SO1 ( neraguje ani na urgence)
Nikde jsem nenašel lhůty na vyřízení této žádosti ( mám brát tedy 30dní dle SprŘ?)
A jaký je v tomto případě nadřízený orgán pro opatření proti nečinnosti? UOOU nebo kraj ?

25
U jednoho úřadu bylo nadřízeným orgánem prokázáno opakované závažné pochybení konkrétní osoby. A na dotaz
jaká sankce byla úředníkovi udělena mi SO1 poslal odmítnutí žádostí s odůvodněním:

Podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) může povinný subjekt omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu. Povinný subjekt využívá svého práva odmítnout takovou informaci, neboť se domnívá, že to, jak jsou, či nejsou úředníci sankcionováni za případná pochybení, je čistě vnitřní věcí organizace, a žadatel není jakkoli oprávněn toto kontrolovat.


myslím, že vnitřní pokyn je zcela něco jiného  a personální předpis také. To jsou věci provozního charakteru, že třeba u trezoru má konkrétní osoba měnit kod 2x do měsíce. A personální předpisy budou takové ty kdo může koho zastoupit apod.
Občan, přece má mít právo vědět, jak byl za pochybení úředník potrestán. Úředník také přece ví, jak je za pochybení ( přestupek) potrestán občan.

26
Potřebuji poradit - ostatní / Datovka - výběr
« kdy: 07 Září 2023, 08:03:54 »
Dnes mi přišlo oznámení, že mám v datovce zprávu s předmětem ( jméno -  EP účet p_C)  od města.
Vždy se dalo z předmětu dekodovat o co jde, ale EP účet p-C mi nic neříká.  Nepřišlo někdy někomu to stejné?
A dá se v Datovce (aplikaci od NIC) přečíst pouze 1 zpráva , aby ostatní zůstaly pro úřad nepřečtené?
Mám jich tam teď více a rád bych využíval u každé maximální lhůtu.

27
Situace: cca 15 aut jede za sebou v obci v zástavbě rychlostí cca 55-60km/h. Všechny auta začne v obci rychlostí značně vyšší okolo 100km/h předjíždět jiný řidič. Mezitím už první vozidlo mine značku konec obce a začne zrychlovat a tak i ostatní.. V tu chvíli se objeví v protisměru vozidlo a řidič co předjížděl už v obci, se agresivně nacpal mezi vozidla a samozřejmě chytl bokem jedno z vozidel. Začali se tam hádat , kdo za to může.. Borec co předjížděl, tak tvrdil, že mu všichni mají umožnit předjetí a mají snížit rychlost. Ten nabouraný tvrdil, že ho nenapadlo, že někdo pojede obcí víc než 50km/h a navíc , že jel za autem před ním a plynule zrychloval podle něj.
Jak to dopadlo nevím - jen by mne zajímalo jak to posoudila PCR, kterou volali.
Je to vina obou?

28
Potřebuji poradit - doručování / Lhůta InfZ
« kdy: 15 Července 2023, 12:45:31 »
Lhůta na vyřízení dle InfZ je 15 dní..
Jak se ale počítá, když podám např. v pátek..
V zákoně je psáno: poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění nebo upřesnění
U různých státních subjektů je ale u zpracování žádosti dle 106 psáno:
Lhůta začíná běžet následující pracovní den po doručení žádosti povinnému subjektu
https://www.cendis.cz/poskytovani-informaci-podle-zakona-106-1999-sb/

dotaz 1) den přijetí je myšlen den, kdy to povinnému subjektu přijde nebo den přijetí je ten, kdy automat nebo úředník pošle potvrzení o přijetí.

dotaz 2) počítá se lhůta běžnými kalendaářními dny od přijetí nebo od následujícího pracovního dne od přijetí?

konkrétní příklad: pošlu v pátek 1.5. v 18.00 úřad I potvrdí přijetí automatem 1.5. v 18.10..
odpověď by tedy měla být doručena nejpozději 16.1.  ( nebo 18.1. pokud se bere následující pracovní den)

                      : pošlu v pátek 1.5. v 18.00 úřad II potvrdí přijetí úředníkem 4.5 v 10.00
odpověď by tedy měla být doručena nejpozději 16.1.  ( nebo 19.1. pokud se bere následující pracovní den od přijetí )

29
Potřebuji poradit - ostatní / GDPR v praxi
« kdy: 09 Července 2023, 23:41:12 »
Jeden SO začal proti občanům dotazujícím se na informace dle 106 (ty, kteří se ptají opakovaně), vysírat stylem, že uveřejňuje na úřední desce celé jméno žadatele. U ostatních jsou anonymizovaná. Předáno na UOOU a tam se po 50 dnech rozhoupali a zjistili, že SO má na webu anonymizované všechny odpovědi a tudiž není proto čemu zahájit šetření. SO to po 30 dnech opravdu anonymizoval, ale podle mne se dopustil porušení GDPR a i když to napravil, tak pochybení proběhlo.
UOOU to musel sám vědět, jelikož mu byly dodány i neanonymizované odpovědi na dotazy úplně jiných lidi, kde figurovala jejich jména.
má smysl požadovat po SO náhradu újmy? Na jedné straně vyhrožují všude milionovyma pokutama, ale když se skutečně něco zjistí, tak to zas tak horký není.  A odškodnění je také asi komplikované - prokázání újmy.. https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-05/cp230072cs.pdf
Otázka je jak je SO v tomto znalý a kovaný.. Jestli to zkusit a nebo vymyslet jiný protiúder.

30
Potřebuji poradit - technický stav vozidla / STK a neznalý technik
« kdy: 29 Června 2023, 19:09:53 »
Dnes mne vyhodili z STK s VW T5 77kW kvůli nefunkční kontrolce motoru při žhavení. A pak kvůli prasklé zadní odrazce / 2cm chyběly /
Obojí to napsali do vážných závad. a kvůli té kontrolce neprošly ani emise ( emise samozřejmě prošly , jen řádek výsledek kontroly rediness kodu  MIL nesvítí  -výsledek visuální kontroly - NEVYHOVUJE.

Následně návštěva servisu a tam mi technik řekl, že u VW T5 77kW tyto kontrolka nikdy při žhavení nesvítí - svítí jen při poruše.
A ukázal mi stejný T5 , kde to taky nesvítilo. Následně ověřeno ještě u dalšího servisáka po telefonu.
Koupil jsem samolepící pásky odrazek a nalepil do výřezu - sedlo to neprosto přesně po drobném zaříznutí.

Odpoledne jsem se vrátil na STK a reklamoval jejich chybu. Technik ji po chvíli uznal, ale místo 170 za opakovanou TP do 3 dnů
chtěl 170 +800 za emise. Po argumentaci, že to tam zapsal on blbě, protože neznal jak u tohoto auta mají kontrolky svítit, řekl, že je to sice hezký, ale ty emise prostě v systému už jsou jako nevyhovující a opakované emise jsou za 800. 
Už jsem neměl náladu to řešit a zaplatil co chtěl a za 5 min mi auto dovezl , že opět neprošlo, jelikož ty odrazové pásky nemají homologaci.  Opravdu je nehomologovaná odrazka takový problém nebo jsem narazil na buzeranta?
A proč se tedy v autodílech prodávají nehomologované díly?
STK BRNO Vídeňská - tam už nikdy.

Stran: 1 [2] 3 4 ... 11