30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Témata - sennheiser

Stran: 1 2 [3] 4 5 ... 11
31
Nedopravní tématika / Naprosto nedopravní dotaz.
« kdy: 28 Června 2023, 08:54:37 »
editovaný včerejší:

Výrobce oken dal záruku 60 měsíců..  Po reklamaci meziokenní vlhkosti začal tvrdit, že tato záruka se nevztahuje na skla
,ale pouze na rám a kování. Prý výrobce skel dává záruku jen 24 měsíců a oni to tak také přebírají.
Ovšem při oslovení výrobce mi tento sdělil , že na jejich skla je záruka 10 let !!

Může si oknařská firma takto zkrátit záruku? S výmluvou na výrobce, která se nezakládá na pravdě?

32
Potřebuji poradit - ostatní / Zpomalovací polštář
« kdy: 26 Června 2023, 12:23:06 »
V jedné ulici vybudovali zpomalovací polštář, který jsem ještě teda nikdy nikde nepotkal.
Je to přímo stavební prvek, ale nemá téměř žádnou náběžnou hranu cca 5cm vysoký rantl - viz příloha
Boční strany nějaký sklon hrany mají.
Našel jsem TP , kde se udává sklon náběžné hrany 1:10, což tento nemá.
Poslal jsem dotaz na Policii, zda je tento prvek v souladu a pokud ne, kdo jej může odstranit.
Bylo mi sděleno:V dané věci Vám sdělujeme, že nařízení odstranění či „opravy“ zpomalovacího polštáře je
plně v dikci místně a věcně příslušného speciálního stavebního úřadu. Po provedeném místním
šetření zástupci našeho pracoviště (por. Mgr. xxxx a por. Bc. xxxx) dne 23. 06. 2023
konstatujeme, že měřením zjištěné parametry zpomalovacího polštáře odpovídají TP 85.


Má někdo tip, radu jak tohle napadnout ?  je děs přes to jezdit - rány do pneumatik i při minimální rychlosti.
Poslat žádost o informaci, jaké hodnoty naměřili a zda měřili certifikovaným měřidlem?

33
Jestli tenhle paskvil projde, tak to bude zajímavý u firem. Jelikož u firem se platí za kždé zařízení v majetku firmy.
Tzn, že pokud mají 100 zaměstnanců co mají firemní mobil a tablet , tak to bude 200 x poplatek měsíčně..
S takovou bude počet poplatků vyšší než počet obyvatel ČR.
A jaký je logický důvod, aby firma musela platit za každé zařízení, které má v majetku,když to používá ten, kdo je stejně platí v rámci domácnosti?

34
Potřebuji poradit - ostatní / Je to křižovatka nebo není
« kdy: 19 Května 2023, 10:19:22 »
Je takový výjezd z areálu považovaný za křižovatku či nikoliv?
Přednost má červený nebo zelený?

Pokud by to byla křižovatka, tak přednost má zcela jistě zelený.
Je tam ale plná čára vodící čára- modrá šipka - což asi pak není standardní křižovatka

V místě zelené šipky je pouze na zemi namalovaný trojúhelník a cca 15m zpět je i značka Dej přednost v jízdě.
Zelené auto  může buď :
1) vidět červené auto a považovat to za křižovatku a tudiž bude chtít jet jako první
nebo
2) vidět červené auto a nepovažovat to za křižovatku a bude mu dávat přednost jako jakémukoliv jinému autu co jede na hlavní.35
Potřebuji poradit - ostatní / Pohlazení na duši od SO
« kdy: 24 Března 2023, 21:01:09 »
Tak mi na jednu stížnost SO1 napsal:
...
"Stěžovatel uvádí, že zaslal na odbor dopravy podnět dne 6. 11. 2022 a k vyjádření dotčeným orgánům ji správní orgán zaslal až 28. 11. 2022. V tomto neshledávám žádné pochybení, správní orgán má reagovat na podnět do 30 dnů od jeho obdržení, což vedoucí odboru dopravy udělal. K tomu jsem nucena uvést, že stěžovatel zatěžuje správní orgán svými šikanózními podáními podle InfZ a absolutně nesledují jiný účel, než zahlcovat úřad a stěžovat práci úředníků. Kdyby si stěžovatel toto odpustil, pak by úředníci správního orgánu zcela jistě měli více času věnovat se důležitějším věcem a rozhodovat včas v meritu věci u  podání a přestupků..."

přemýšlím, jak jim poděkovat ...

a to odpověděli na stížnost z 6.1.2023 dne 23.3.2023

36
Zajímavé články z internetu / Berňák a SPAM
« kdy: 20 Března 2023, 13:33:18 »
https://www.podnikatel.cz/clanky/vyhlaska-spadla-bernaku-do-spamu-800-lidi-musi-podat-priznani-k-dani-z-nemovitosti/?

moc by mne zajímalo, jestli berňák odeslal potvrzení přijetí zprávy s vyrozuměním o vadě v podání, tak jak mu to ukládá Vyhláška 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby §4 odst 3.
Pokud ne, tak je jednoznačné pochybení na straně berňáku.

A tyhle paragrafy ohledně potvrzení podání opravdu moc úřadů nezná - osobní zkušenost s několika. ( dokonce ani Policie ČR, která tvrdila, že emailova adresa podatelny uvedená na stanovisku -krpb.osdp.ding.podatelna@pcr.cz - není adresou podatelny a tudiž se daným podáním  nezabývali - a přitom dle §5 musí postupovat tak , jako by to šlo na oficiální adresu podateny. - proč v jejich dokumentu uvádí jinou adresu podatelny než na webu už vysvětlit nedokázali)

37
Potřebuji poradit - ostatní / Dosažené vzdělaní úředníků
« kdy: 13 Března 2023, 17:17:43 »
Patří mezi osobní údaj, který u vedoucího úředníka  nelze zveřejnit, i škola a rok studia pro získání titulu ing?

SO1 odmítl tuto žádost s tím, že se jedná osobní údaj, který nelze zveřejnit.
SO2 na základě odvolání toto rozhodnutí SO1 potvrdil.

I když byl v odvolání zmíněn rozsudek NSS  10 As 345/2017 - 73 s následujícím zněním:

[14] Ve vztahu k informacím o dosaženém vzdělání NSS souhlasí s městským soudem, že policie měla žalobci poskytnout informaci o tom, jakou vysokou školu pan B. vystudoval. Městský soud výslovně zmínil pouze svůj dřívější rozsudek ve věci 5 A 1/2014, ten se však týkal obdobné věci a soud v něm vycházel z rozsudku NSS ze dne 25. 3. 2015, čj. 8 As 12/2015-46. NSS v něm uvedl, že informace o dosaženém vzdělání zaměstnanců veřejné správy patří do rozsahu pojmu „veřejná a úřední činnost“ ve smyslu § 5 odst. 2 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů, neboť vypovídají o základních předpokladech pro výkon zastávané funkce ve veřejné správě. Nejedná se o citlivý osobní údaj ani o informaci, která by sama o sobě měla negativní charakter. Žádostem o tento okruh informací je proto třeba zpravidla vyhovět, neboť veřejný zájem na dostatečně jasném postupu při obsazování pozic ve veřejné správě převažuje nad zájmem na ochraně soukromí dotčených osob.

přece je pro kontrolu obsazování pozic nutné znát školu a případně rok studia. Jak jinak zjistit, zda dotyčný nestudoval např. na škole, která v konkrétních letech byla byla shledána problémovou ohledně kupování titulů nebo zkrácenou délkou studia.
Případně zjistit zda úředník vedoucí pozice nemá titul ze Sládkovičova nebo třeba nějaké zahradnické fakulty.

Jaký byste zvolili postup z mých nápadů?
1) podat žádost dle InfZ na UOOU se stejným obecným dotazem, zda se jedná o osobní údaj.
    a pokud odpoví, že ne, tak podat stejnou žádost na SO1 znovu s přiloženým dobrozdáním UOOU.

2) dovolání k NSS

3) jiné--

38
Na infožádost, která byla odmítnuta bylo podáno odvolání ke SO2 prostřednictvím SO1.
Po několika dnech přišlo psaní s tučným nadpisem: Odpověď na žádost dle zákona - dodatečné poskytnutí informace.
Prý na základě autoremedury dle SprŘ.
Je v tomto případě nadřazený InfZ nebo SPrŘ? V InfZ je jednoznačně psáno, že úřad musí odvolání postoupit do 15 dnů SO2.
I kdyby se však jednalo o využití SprŘ ( §87)- pro možnost autoremedury- tak by mělo být vydáno rozhodnutí s poučením o možnosti odvolání.
Zde zcela absentuje jak slovo Rozhodnutí ( ani v textu není nikde neuvedeno např stylem, že Rozhodl  atd..), tak i poučení o možnosti
odvolání..

Jak reagovat? Odvoláním?  Stížností na nesprávný úřední postup? nebo je to v souladu se zákonem?

v Metodice MVCR  jsem našel následující větu:
Po novelizaci účinné od roku 2023 tak bude informační zákon umožňovat autoremeduru ve dvou variantách, jednou jako stávající možnost vyhovět podané stížnosti (tj. například poskytnout informace), podruhé jako možnost snížit dříve stanovenou úhradu za poskytnutí informací, a tím žadatele rovněž uspokojit bez nutnosti ingerence dalšího (funkčně nadřízeného) správního orgánu

V metodice od Královehradeckého kraje se zase píše:
Povinný subjekt předloží dle ustanovení § 16 InfZ odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Možnost rozhodnutí povinného subjektu v rámci autoremedury vyplývá, dle názoru krajského úřadu, i bez výslovného ustanovení InfZ z ustanovení § 87 správního řádu, který je v řízení aplikovatelný dle ustanovení § 20 odst. 4 InfZ


Ať tak či tak, SO1 měl zcela jistě vydat Rozhodnutí, kde sám zruší svoje předchozí Rozhodnutí o odmítnutí a odůvodní proč přistoupil k autoremeduře a pokytne informace, včetně poučení o možnosti odvolání.

39
A ještě k tématu InfZ..
Jeden SO byl dotázán na to, kdy a kde získal konkrértní vedoucí úředník titul ing.
Přišlo zamítnutí s odůvodnění  na nález a test proporcionality ...

1) nejsem si jistý, zda u vedoucích pracovníků je tento test vůbec nutný a zda titul ing je opravdu
 něco co zasahuje do práv jednotlivce tak, že nemůže uvést kde a kdy ho získal...

2) a InfZ nepožaduje uvádět důvody v žádosti a pokud je SO z nějakého důvodu vyžaduje, tak jej dle SprŘ
    musí vyzvat na doplnění ...( takže zde bude opět stížnost )
    ( nemá Mr. Číkus nějaký kreativní mustr na takovéto odmítnutí informace o titulech ? :-)   )


no a pak ještě úplný bizár SO..
2 lidé podali naprosto identické žádosti dle InfZ stejnému SO .( v rozmezí 7 dnů)
Jednomu byla informace zaslána.. Druhému odmítnuta s důvodem, že SO touto informací nedisponuje
( jednalo se o počty přestupků na radaru v konkrétním rozsahu rychlostí)
 

40
Eskalací až na tento úřad bylo dosaženo k příkazání, aby nečinný úřad rozhodl do 15 dnů ( JMK)
A zde jsou zajímavé postřehy, které by se mohly hodit i ostatním.

Případné faktické nepostoupení stížnosti nadřízenému orgánu (povinným subjektem – městským úřadem) je rovněž nečinností přičitatelnou nadřízenému orgánu, který má v takové situaci k dispozici dostatečné procesní i faktické nástroje k tomu, aby si od povinného subjektu (městského úřadu) předmětnou stížnost a související spisový materiál obstaral.

( proto je vhodné dávat nadřízený SO2 i do kopie - v tomto případě tomu tak bylo a JMK na to nijak nereagoval a v odpovědi pro UOOU udával jako důvod své nečinnosti to, že mu MU Kuřim žádost nepostoupil)

Stav nečinnosti nadřízeného orgánu po marném uplynutí lhůty pro rozhodnutí nastupuje objektivně. Zde je třeba zdůraznit, že lhůta pro rozhodnutí nadřízeného orgánu počne běžet i v situaci, kdy orgán prvního stupně odvolání či stížnost spolu se spisem nadřízenému orgánu fakticky vůbec nepředloží


pokud účastník podá stížnost podle § 16a odst. 1 písm. a), b), c), je jeho cílem rozhodnutí o stížnosti podle § 16a odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. Je přitom nerozhodné, zda výsledkem zákonného postupu má být rozhodnutí ve smyslu správního řádu, resp. meritorní rozhodnutí o žádosti.
V obou případech je žádoucí rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě 15 dnů: v případě odvolání podle § 16 odst. 3, v případě stížnosti podle § 16a odst. 8 zákona č. 106/1999 Sb41
neví, prosím někdo, jak má reagovat Silniční správní orgán ( obec s rozšířenou působností) na Návrh stanovení místní úpravy provozu od občana?
Stanoviskem, rozhodnutím nebo sdělením?
Jeden úřad mi neustále zasílá Sdělení, že návrhy ODKLÁDÁ..a neuvádí k tomu žádné důvody ( pouze obecné, že na základě stanovisek dotčených orgánů- které však ani v jednom případě také neobsahují odůvodnění).

Nemělo by být vydáno Rozhodnutí se ZAMÍTNUTÍM, které by podléhalo možnosti přezkoumatelnosti?

co si v tomto případě mám představit pod pojmem odkládá?

 

42
Potřebuji poradit - doručování / Datová zpráva je email?
« kdy: 16 Ledna 2023, 10:01:26 »
Tak se dohaduji s jedním SO. Podal jsem stížnost... A v odpovědi na stížnost tvrdí, že datová zpráva není email s el.podpisem.

"správní řád ve Vámi uvedeném paragrafu 19 stanoví, že potvrzení doručení rozhodnutí je potřeba učinit datovou zprávou nejpozději následující pracovní den po odeslání zprávy, tedy Vaše potvrzení e-mailem s el.podpisem je pro nás irelevantní"

Co úředníkovi na tohle napsat?


43
Nedopravní tématika / smlouva o pronájmu na dobu neurčitou
« kdy: 10 Ledna 2023, 20:44:47 »
Tchýně vlastní malý byt, který pronajímá a má tam už několik let nájemkyni se smlouvou.
Do loňského prosince to bylo vždy  na dobu určitou 1 rok.. A nájemkyně jí řekla, že ať se to nemusí každý rok
obnovovat, tak ať tam dá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Tchýně to tak udělala aniž by se s někým poradila.
Teď nám to řekla a mne se to nějak nelíbí...někde jsem četl, že se to pak nedá jednoduše vypovědět a hlavně že nejde dělat
změna výše nájmu atd..  Nájemkyně totiž navíc dělá v realitách, tak je pravděpodobné, že toho nějak využívá ve svůj prospěch.
Je tam nějaký háček nebo nemám tchyni děsit a je to vše O.K.?


44
Dne 1.12. jsem podával stížnost na vyřízení informace. Dodnes mi nebyl doručen výsledek.
Kam nyní směrovat opatření proti nečinnosti? 
Na SO2, že je SO1 nečinný ? zasláním prostřednictvím SO1?
( měl do 7 dnů buď sám vyřídit stížnost nebo postoupit na SO2, který měl 15 dnů na vyřízení a pak SO1 musí do 15 dnů vyrozumět žadatele.. tzn celkem max 37 dní.
nebo na SO3, že je SO2 nečinný ?  zaslání prostřednictvím SO2?

protože je možné, že SO1 nepostoupil stížnost ke SO2 a ten o ní vůbec neví.


45
Zajímavé články z internetu / Vánočně povánoční
« kdy: 03 Ledna 2023, 19:01:28 »
https://brnensky.denik.cz/diskuse/girlandy-za-pet-a-pul-milionu-stavkuji-brnenske-vanoce-budou-bez-osvetleni.html

jako z Marečka.... chodí to výborně jen to nesvítí..
A město to ještě omlouvá zkušebním provozem s tím, že funkčnost bude až ke konci roku :-)))
asi abychom si pak ty vánoce připoměly :-)

Ale ono ty návrhy byly taky skoro všechny jak z jinýho světa : https://cceamoba.cz/souteze/gir/contenders
ten čtvrtý ... úspora hmoty, nadčasovost   ( blicí smajlík)

Hodnocení poroty vybraného uchazeče:

Dobrý, kvalitně představený návrh. Autoři v něm dochází k důstojnému kompromisu mezi formálním navázáním na typickou (historickou) girlandu a volbou čistšího soudobého tvarování. Návrh a jeho prezentace inklinuje k podbízivosti a jednodušší dekorativnosti, nicméně dekor je základním atributem girlandy obecně a instinktivně se očekává. Zároveň je v návrhu z pohledu realizace málo rizik. Ztvárnění identity města vyhodnotilo politické zastoupení v porotě jako nejzdařilejší. Autoři svým návrhem vypráví příběh, který sdělují přístupnou a srozumitelnou formou.

Tak ztvárnit identitu (vedení) města zavěšenými šulíny se jim asi povedlo ---  i když už to je kopie... jeden lulan už je na náměstí
A z pohledu realizace málo rizik... to sedí .. jen jedno drobné riziko - nefunguje to.


Stran: 1 2 [3] 4 5 ... 11