30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Autor Téma: [WIN] Seznam Helmutů - Rosice, Židlochovice, Jihlava a další  (Přečteno 3212 krát)

ladin

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 285
  • Zobrazit profil
Re:Seznam Helmutů - Rosice, Židlochovice, Jihlava a další
« Odpověď #45 kdy: 30 říjen 2019, 20:24:31 »

Game over. Kdyz si predstavim, kolik hodin venoval SO1 a SO2 tomu, aby nemusel odpovedet, tak by to bylo k smichu, kdybych to neplatil. Ale na druhou stranu snad meli mene casu skodit jinde. Najde se nejaky dobrovolnik, ktery se zepta na neco podobneho? Mam pocit, ze by to v Bucovicich ocenili ;D

                               ********************************************************

...
Výše úhrady, stanovená povinným subjektem ve smyslu § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v celkové výši 6.500 Kč v souvislosti s vyřízením žádosti stěžovatele vedené povinným subjektem pod sp. zn.: OD-6595/2019-pal ze dne 11. 03. 2019 o poskytnutí informací dle InfZ se ve smyslu ust. § 16a odst. 7 písm. a) InfZ potvrzuje.
...
Na toto sdělení, jež mu bylo doručeno dle dokladu o doručení do jeho datové schránky dne 12. 09. 2019, reagoval žadatel podáním ze dne 12. 10. 2019 (tedy včas v 30denní lhůtě dle § 16a odst. 3 písm. a) InfZ pro podání stížnosti), v němž uvedl, že s výší úhrady nesouhlasí a požaduje, aby mu informace byly poskytnuty bezplatně, jak to dokázaly všechny ostatní předchozí úřady. Stěžovatel zpochybnil, že v 21. stolení píše povinný subjekt na psacím stroji a požadované informace hledá listováním papírových spisů nalezených ve sklepě úřadu. Vyzval povinný subjekt, aby byl proaktivnější a pracovitější a prohledával rozhodnutí v elektronické podobě.
...
Nadřízený orgán se však předně vypořádal s námitkami stěžovatele. Ten v první řadě požaduje bezplatné poskytnutí informace obdobně jako tak učinily jiné správní orgány. Nadřízený orgán předně podotýká, že pro danou věc je zcela nepodstatné, jak se s danou žádostí vypořádaly jiné povinné subjekty, kterým byla tatáž žádost podána. Nejen, že povinný subjekt není postupem jiných správních orgánů nijak vázán (a to ani z hlediska principu předvídatelnosti, neboť tento princip, upravený v ustanovení § 2 odst. 4 správního řádu a spočívající v rámcově obdobném přístupu při rozhodování skutkově shodných a podobných případů, se vztahuje na praxi povinného subjektu samotného, a nikoliv ve vztahu k jiným, jemu nenadřízeným, správním orgánům), ale nadto je vzhledem k povaze věci zcela pochopitelné, že jiné správní orgány postupovaly odlišně proto, že jinak naložily s písemností, jíž se žádost týká. Již ze sdělení různých správních
orgánů, jež sám žadatel přiložil k jedné ze svých písemností, je patrné, že dotčená písemnost Městského úřadu Rosice nebyla jinými správními orgány často využita vůbec, případně byl tento dokument pouze vzat na vědomí, a je tedy zjevné, že v takovém případě nebylo na místě vyhledání požadované informace zpoplatnit (pokud je povinnému subjektu známo bez vyhledávání, že informace nijak nevyužil, není důvod provádět vyhledávání a může informace rovnou bezplatně poskytnout). Pokud má však povinný subjekt za to, že informace z dotčené písemností MÚ Rosice využil (či je využít dokonce pouze mohl a nedokáže to s jistotou vyvrátit), je patrné, že k ověření, zda je využil a v jakých případech, je nezbytné projít jednotlivé relevantní písemnosti a tuto informaci vyhledat. V souvislosti s takovým vyhledáváním pak mohou správnímu orgánu vzniknout náklady, které může posléze v souladu s § 17 InfZ nárokovat po žadateli. Každý správní orgán přitom mohl s dotčenou písemností naložit a využít ji zcela odlišně, a odpověď na bod 2 Žádosti se tak mohla napříč správními orgány zcela lišit. Ostatně žádost samotná je položena natolik
obecně, že není nijak nepředvídatelné, že odpověď na ní bude vždy záviset na individuálním postupu toho kterého správního orgánu. Povinný subjekt tak nejen, že nebyl nijak postupem jiných správních orgánů vázán, nadto je zcela pochopitelné, že s žádostí naložil odlišně od jiných správních orgánů a postup, který zvolil, není nijak neobvyklý. Nakonec je třeba upozornit, že dle § 17 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty oprávněny žádat úhradu, nikoliv povinny. Je tedy na samotném povinném subjektu, zda-li se rozhodne úhradu požadovat, má-li na ni nárok.

Stěžovatel dále zpochybňuje, že by povinný subjekt psal své písemnosti na psacím stroji, požadované informace vyhledával listováním v papírových spisech a vyzývá jej k elektronickému vyhledávání. Ve svém Oznámení povinný subjekt uvedl, že požadované informace nelze získat jinak než ručním prolistováním správních spisů uložených ve spisovně povinného subjektu. Nadřízený orgán přitom nemá důvod o tomto popsaném stavu pochybovat. Je totiž třeba konstatovat, že byť výkon agendy správních orgánů probíhá převážně elektronicky za pomoci moderní výpočetní techniky (tj. psaním na PC), samotná archivace a vedení spisů probíhá stále zpravidla ve fyzické listové podobě. Zákon či jiný předpis přitom správním orgánům neukládá uchovávat jednotlivá rozhodnutí či jiné součásti spisů taktéž ve elektronické podobě (po vypracování písemnosti, byť by tak povinný subjekt učinil elektronicky, tak nemá povinný subjekt povinnost
tuto písemnost nadále elektronicky uchovávat a je zcela v souladu s platnými předpisy, pokud dále archivuje pouze vytištěnou fyzickou verzi). Pokud tedy povinný subjekt uvádí, že prohledat jednotlivé spisy lze pouze fyzicky prolistováním jednotlivých spisů, není toto tvrzení nijak neuvěřitelné či v rozporu s platnou legislativou. Této argumentaci stěžovatele tedy nelze přisvědčit. Nadřízený orgán se nadále zabýval zákonností a přezkoumatelností Oznámení a oprávněností povinným subjektem vyčíslené úhrady. Protože stěžovatel sám žádné další konkrétní pochybnosti ani námitky neuvedl, hodnotil nadřízený orgán náležitosti Oznámení po obecné stránce a z hlediska souladu s veřejným zájmem.

Z Oznámení je předně dostatečně patrné, na základě jakých zákonných ustanovení bylo žadateli zasláno a úhradu v jaké výši bude povinný subjekt požadovat. Je taktéž patrné, že úhrada byla vyčíslena dle platného a řádně zveřejněného Sazebníku. Povinný subjekt se v odůvodnění úhrady zabýval objasněním, proč bylo nutné provést časově náročné (a tedy i mimořádně rozsáhlé) vyhledávání, jakého okruhu podkladů se toto vyhledávání týkalo a proč byly pro vyhledávání relevantní právě tyto podklady, jaké úkony toto vyhledávání obnášelo, jaký způsob vyhledávání povinný subjekt zvolil (tj. výpočet skrze kvalifikovaný vzorek), jak tímto způsobem povinný subjekt vypočetl celkovou dobu potřebnou pro vyhledávání a jak z této doby vypočetl celkovou výši nákladů. Jsou zde taktéž uvedeny informace nutné k provedení platby vypočtené úhrady. Po této stránce je tedy stížností napadené Oznámení přezkoumatelné, přičemž je na místě podotknout, že ani stěžovatel nenamítá nepřezkoumatelnost, nesrozumitelnost či jinou obdobnou vadu Oznámení.

Co se pak samotného odůvodnění týče, vyplývá z něj, že požadované informace nelze získat jinak, než ručním prolistováním správních spisů za příslušné období. O této skutečnosti nemá nadřízený orgán důvod pochybovat. Požaduje-li totiž žadatel po povinném subjektu informaci „v jakých případech byla informace vyplývající z konkrétního dokumentu využita“, přičemž povinný subjekt nemá žádnou povinnost souhrnně uchovávat informace o tom, o jaké podklady se v tom či onom svém rozhodnutí v minulosti opřel, je dle nadřízeného orgánu pochopitelné, že získat tuto informaci lze pouze fyzickým prohledáním individuálních dotčených spisů a zjištěním, zda v tom kterém konkrétním spise byla tato informace použita či nikoliv. Jak již přitom bylo řečeno, povinný subjekt nemá ani povinnost tyto spisy vést elektronicky, ani nemá povinnost shromažďovat jinak informace o tom, o jaké podklady se ve svých písemnostech opírá. Nadřízený orgán
tedy nemá pochyb o tom, že povinný subjekt musel informace vyhledat prolistováním jednotlivých správních spisů a jiným způsobem požadované informace získat nemohl.

Nadřízený orgán taktéž nijak nezpochybňuje okruh podklad, na nějž povinný subjekt vymezil své vyhledávání. Z obsahu dotčené písemnosti MÚ Rosice je zjevné, že se skutečně jednalo o písemnost související s agendou přestupků provozovatele vozidla ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Tato písemnost pak pochází z měsíce ledna 2017, kdy Žádost byla povinnému subjektu doručena v březnu 2019. Vymezil-li tedy povinný subjekt své vyhledávání na veškerou agendu přestupků provozovatele vozidla za období od ledna 2017 do března 2019, jak vyplývá z Oznámení, postupoval zcela v souladu s povahou věci a požadavkem stěžovatele. Povinný subjekt dále uvedl, že za toto období bylo vydáno celkem 1515 rozhodnutí souvisejících s předmětnou agendou. Ani o tomto nemá nadřízený orgán důvod pochybovat, a vzhledem k povaze věci a dotčenému období nejde ani o jakkoliv přehnané či neuvěřitelné hodnoty.

Vyhledávání informací je pak taková činnost povinného subjektu, která spočívá v identifikaci a následném shromáždění a případně zpracování požadovaných informací, přičemž o mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací se jedná tehdy, jestliže shromáždění informací (spolu s případným navazujícím zpracováním) pro povinný subjekt představuje v jeho konkrétních podmínkách časově náročnou činnost, která se objektivně vymyká běžnému poskytování informací tímto povinným subjektem, tedy vyhledání informací nelze v daném případě považovat za běžnou součást obvyklé agendy povinného subjektu, která jej nijak zvlášť nezatěžuje. O mimořádně rozsáhlé vyhledávání se tedy bude jednat zejména, je-li požadováno poskytnutí velkého množství informací, může však jít také o vyhledávání jediné konkrétní informace, kdy s ohledem na objektivní okolnosti bude jejich vyhledání a poskytnutí vyžadovat mimořádně rozsáhlou vyhledávací aktivitu (tj. případně i zpracování těchto informací). O mimořádně rozsáhlé vyhledávání pak může jít i v případě, kdy samotné vyhledání informace (například nalezení v databázi systému) bude relativně snadné, avšak navazující zpracování bude vyžadovat značnou práci ze strany povinného subjektu. K tomu nadřízený orgán konstatuje, že má za dostatečně zjevné, že se v nyní projednávané věci skutečně jednalo o mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, neboť je patrné, že poskytnutí požadovaných informací je spojeno s prohledání značného množství spisů, jež je potřeba fyzicky prolistovat a vyhledat v nich požadovanou informaci, kterou není povinný subjekt povinen jinak shromažďovat či ji mít k dispozici v jiné snáze přístupné podobě, a není ani pochyb o tom, že takovéto vyhledání není běžnou činností povinného subjektu.

Co se pak jednotlivých úkonů týče, uvedl povinný subjekt, že je nutné prolistovat jednotlivé správní spisy uložené v jeho spisovně, je nutné z nich vytáhnout jednotlivá rozhodnutí, ta pročíst a najít text či jeho části obsahující informace získané z předmětného dokumentu MÚ Rosice a posléze sestavit seznam jednotlivých čísel jednacích. I tuto část odůvodnění považuje nařízený orgán za řádnou a přiměřenou. Uvedené úkony má za náležité a skutečně nezbytné k dosažení vytyčeného výsledku, přičemž povinný subjekt neuvedl žádný úkon, který by byl zjevně nadbytečný či nedůvodný.

Jak vyplývá z odůvodnění Oznámení, zvolil povinný subjekt cestu kvalifikovaného vzorku, kdy vytáhl a prolistoval celkem 10 spisů, na základě jejichž prohledání určil průměrnou délku zpracování jednoho spisu. Tento postup považuje nadřízený orgán za přiměřený, přezkoumatelný a v souladu se zákonem, kdy vzorek 10 spisů má za dostatečně průkazný a vypovídající pro potřeby stanovení celkové délky nezbytného vyhledávání požadovaných informací. Došel-li přitom povinný subjekt k závěru, že průměrná délka prohledávání jednoho spisu činí 1 minutu, není důvod toto zjištění považovat za jakkoliv přehnané či neuvěřitelné (ostatně pokud správnímu orgánu trvalo vyhledat a prolistovat jeden spis pouze jednu minutu, lze naopak usoudit, že si při svém vyhledávání počínal nanejvýše efektivně).

Povinný subjekt pak závěrem správně vypočetl, že při délce vyhledávání 1 minuta na jeden dotčený spis a při celkovém počtu 1515 dotčených spisů by celkový čas vyhledávání všech těchto spisů činil 25 hodin a 15 minut, tj. při sazbě 250,- Kč za i započatou hodinu vyhledávání (což je sazba uvedená v řádně zveřejněném Sazebníku, kterou přitom stěžovatel nijak nezpochybnil) tak vzniklé náklady činí celkem 6.500,- Kč.

Nadřízený orgán při posuzování výše úhrady vychází zejména ze skutečností uvedených v Oznámení a ze zveřejněného sazebníku úhrad povinného subjektu. Vzhledem k tomu, že nadřízený orgán v praxi nemá možnost zcela jednoznačně posoudit, jak dlouho který úkon povinnému subjektu při vyhledávání informací trval (případně posoudit některé jiné konkrétní okolnost a jejich vliv na vyhledávání informací, kdy tyto bezprostřední okolnosti může reálně znát pouze povinný subjekt jako ten, kdo vyhledávání informací provedl), je nadřízený orgán převážně odkázán na obsah Oznámení a odůvodněním výše požadované úhrady. Změna výše úhrady, případně její úplné odepření, je tak na místě zpravidla až za situace, kdy je postup povinného subjektu zjevně a objektivně nepřípadný (například činí úkony, o nichž lze s alespoň minimální jistotou konstatovat, že jsou nadbytečné), doba uvedeného vyhledávání je očividně nepřiměřená (tj. za situace, kdy nadřízený orgán dokáže i bez bezprostřední zkušenosti usoudit, že úkon, který povinný subjekt „vykázal“, nemohl s ohledem na rozsah požadované informace trvat tak dlouho, jak bylo uvedeno v Oznámení), mimořádně rozsáhlé vyhledávání bylo zapříčiněno nedůvodným či nezákonným postupem povinného subjektu (kupříkladu v případě, kdy správní orgán zjevně nepřiměřeně a nedůvodně sám ztěžuje přístup k požadované informaci), nebo úhrada nemá oporu ve zveřejněném sazebníku.

Nadřízený orgán přitom na základě výše uvedeného konstatuje, že Oznámení považuje za přezkoumatelné a řádně a dostatečně odůvodněné, přičemž výši vzniklých nákladů má za přiměřenou, oprávněnou a povinný subjekt při jejím výpočtu postupoval řádně a v souladu se zákonem. Povinný subjekt přitom náležitě objasnil, proč bylo nutné postupovat tak, jak postupoval, správně vymezil okruh dotčených podkladů, z jeho odůvodnění je zjevné, proč se v této věci jedná o mimořádně rozsáhlé vyhledávání, dále provedl pouze samozřejmé a nezbytné úkony k vyhledání požadovaných informací, na přiměřeném vzorku správně vypočetl odpovídající průměrnou délku vyhledávání v jednom dotčeném spisu a nakonec správně vypočetl
celkovou délku nutného vyhledávání a celkovou výši takto vzniklých nákladů, a to na základě zjištěných délek vyhledávání, okruhu dotčených podkladů a řádně zveřejněného Sazebníku úhrad za poskytnutí požadovaných informací. Nadřízený orgán přitom nezjistil nic, co by svědčilo o nepřípadnosti, nezákonnosti či nesprávnosti postupu povinného subjektu či nepřiměřenosti jím uvedených délek vyhledávání, množství dotčené agendy či vypočtené hodnoty nákladů. Zjištěná délky vyhledávání a vypočtená výše úhrady je přitom přiměřená taktéž povaze žádosti a dotčené agendy. Postup povinného subjektu je pak také v souladu se zákonem, kdy Oznámení vyhotovil ve stanovené dvou týdenní lhůtě pro řádně vyřízení žádosti a náležitě jej zaslal do datové schránky žadatele (a svoji oznamovací povinnosti tak splnil).

Nadřízený orgán tedy uzavírá, že stížnost žadatele na výši povinným subjektem požadované úhrady nepovažuje za důvodnou a s jeho argumentací se neztotožnil. Povinný subjekt dostál svým zákonným povinnostem, řádně oznámil svůj úmysl požadovat po žadateli úhradu spojenou s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informace ve smyslu § 17 InfZ, přičemž nadřízený orgán nemá pochyb o oprávněnosti těchto nákladů či jejich povinným subjektem vypočtené výši. Z Oznámení vyplývá, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena a splňuje tedy patřičné náležitosti a náhrada požadovaná povinným subjektem je tak v celé výši oprávněná a nadřízený orgán ji tedy v souladu s ustanovením § 16a odst. 7 písm. a) InfZ potvrdil, přičemž celková výše požadované a oprávněné úhrady tak činí 6.500,- Kč.
...
Mgr. Karel Frölich
...
IP zaznamenána

Caroprd111

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 810
  • Zobrazit profil
Re:Seznam Helmutů - Rosice, Židlochovice, Jihlava a další
« Odpověď #46 kdy: 12 Duben 2020, 10:39:17 »

Za mě možno přesunout do veřejné sekce, související řízení bylo nenásilnou prekluzí ukončeno.
IP zaznamenána

ladin

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 285
  • Zobrazit profil
Re:Seznam Helmutů - Rosice, Židlochovice, Jihlava a další
« Odpověď #47 kdy: 12 Duben 2020, 20:27:17 »

Jasne. Ani jsem si neuvedomil, ze jsme v kuchyni. Nevim, zda to oznacit jako prohrano, nebo vzdano, nebo nijak, protoze predem bylo jasne, ze je to bez sance a jen slo o ukazani, jak nektere urady jsou schopny obhajovat uredni "logiku".
IP zaznamenána

Caroprd111

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 810
  • Zobrazit profil
Re:Seznam Helmutů - Rosice, Židlochovice, Jihlava a další
« Odpověď #48 kdy: 12 Duben 2020, 20:42:35 »

Za mě je to WIN, protože jsme dostali dokument, který jsme dostat neměli a využili jsme ho tak, jak to jen šlo.
IP zaznamenána