30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Témata - jakubb

Stran: [1] 2 3
2
SO1 mi zaslal výzvu k doplnění odvolání proti Usnesení o zastavení řízení, ale v poučení uvádí, že pokud nebudou důvody doplněny, je takové odvolání neúčinné.

Celá výzva ke stažení zde: https://acab.s3.amazonaws.com/2022-04-nyrany/2023-02-vyzva-k-odstraneni-vad-podani-odvolani.pdf

Ano, sice mě přestupku zbavil, ale udělal tolik chyb, že jim v tom i tak chci vymáchat držku. Mám připravené rozsáhlé argumenty, které chci do odvolání přidat. Ale chci jim vymáchat držku i v tomhle.

Jak nejlépe postupovat?

  • Když doplnění nepodám, tak SO1 věc i tak dost možná postoupí na SO2 a ten bez dovolacích důvodů velmi rychle (zpravidla do 24hodin, mám zkušenost) vydá potvrzující rozhodnutí. Tím se celá moje snaha zmaří úplně.
  • Když doplnění podám, tak nevím, jak je za to vadné poučení správně vytrestat.

3
Když je správnímu orgánu podáno datovou schránkou, běžně si do spisu zakládají spolu s podáním ukládají také Dodejku (Doručenku, Průvodku), která obsahuje informace o odesílateli, příjemci a také další informace z obálky zprávy (název podání, čísla jednací, spisové značky, zmocnění a případné označení osoby k jejímž rukám má být doručeno).

Proto pro rychlá sdělení a podání, která nevyžadují nějakou formu, využívám vestavěné funkce Datových schránek pro napsání textu přímo v browseru, který bez formátování vloží jako text do PDF, k tomu dopíšu metadata do datové zprávy a odešlu.

Nyní jsem ale u malého úřadu v Nýřanech narazil na odpor, kdy mi ouřednice namítla, že je z podání není poznat, komu je adresováno, ani jaké věci se týká.

Dneska jsem byl nahlédnout do spisu a k mém údivu je tam podání bez Průvodky. To mají u mých podání jen nahodile, asi jak se na Podatelně zrovna vyspali, nevím.

Dotaz: Má SO povinnost přikládat k samotnému obsahu podání učiněného DS také příslušné informace z metadat datové zprávy? Pohlíží se na tato metadata také jako na součást podání? Je toto ukotveno v nějakém zákoně, pokud ano, kde prosím? (asi mi nefunguje Google)

Pro pobavení přikládám i zbytek blábolu, který reaguje na stížnost, že PDF mělo v rohu stránky malůvku podpisu, která překrývala text stránky.


4
Už dlouho v rámci zvýšení efektivity správního řízení (pro účastníka, samozřejmě) používám namísto občanského průkazu k prokázání totožnosti cestovní pas s tím, že když se úředník cuká, prohlásím, že toto je platná veřejná listina prokazující moji totožnost a tím jim zpravidla zavřu hubu.

Jééénže jsem si nyní důkladně přečetl § 36 odst. 5 SpŘ. a mám pochybnosti, že to lze. 

Citace
(5) Účastník, jeho zástupce nebo podpůrce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Jenže v pasu není uvedeno místo trvalého bydliště. Ten odstavec je dlouhý, trochu složitě stavěný, ale nevidím moc cestu útoku přes alternativní výklad použití slova "popřípadě" ve větné skladbě. Hledal jsem k tomu výklady a judikáty, ale neúspěšně. Jsou k nalezení věci netýkající se správka – ale správko to má takto explicitní, tady se tedy asi analogie z jiných procesů neuplatní.

Nevíte někdo o nějakém pramenu, na kterém by šlo použití pasu k prokázání totožnosti u správka obhájit?

Je tedy možné, že jsem dosud pouze těžil z neznalosti úředníka, i když pravda byla na jeho straně.

Právě řeším jedno předem vyhrané správko o SO malé obce, kdy ženu pro zvýšení fun-factoru do extrémů různé souběžné úkony, až jsem úředníky přepnul to trochu defenzivního režimu. V předvolání k ÚJ napsali hromadu kravin a mj. i povinnost předložit občanský průkaz, chci jim to stížností omlátit o hlavu, ale nemám se o co opřít.

5
SO mi začaly odmítat stížnosti proti nezákonnému omezení práva nahlížet do spisu s odůvodněním, že spis není připraven, nebo že úřednice není v práci a odvolávají se na Rozsudek Krajského soud v Brně ze dne 20. 12. 2021, č.j.: 32 A 21/2019 - 34, který podle mého názoru naprosto absurdním způsobem nezohledňuje naprostou nevyváženost sil a lhůt, kterými disponuje sprostý podezřelý vs. SO.

Citace
[16] V rozsudku NSS ze dne 28. 4. 2011, č. j. 1 Afs 1/2011-82) je pak mj. uvedeno, že „předchozí domluvou ohledně termínu jednání by jistě byl ušetřen čas zástupkyni stěžovatelky i pracovnicím správce daně, které by se na nahlížení do spisu mohly náležitě připravit (např. shromáždit veškeré požadované spisy do jedné kanceláře, nedomlouvat si jiná jednání na tento den), čímž by nepochybně došlo k efektivnějšímu využití času všech zúčastněných subjektů“. Nelze však toto doporučení vykládat natolik široce, aby v jeho důsledku mohlo být účastníkovi řízení odepřeno právo nahlížet do spisu. Soud však k věci rovněž uvádí, že správní orgán je jistě oprávněn svou činnost zorganizovat a stanovit mimo jiné například úřední hodiny či pravidla pro nahlížení do spisu. Jedná se však vždy pouze o vnitřní organizační systém, který nesmí být v rozporu se zásadou dobré správy a součinnosti s účastníky řízení.

Citace
[18] Dle názoru soudu v posuzovaném případě nebylo postupem správního orgánu I. stupně žalobci odepřeno nahlédnutí do spisu ve smyslu § 38 odst. 2 správního řádu. Vzniklou situaci nelze takto posuzovat, neboť žalobce si nahlížení do spisu nedomluvil předem s dostatečným časovým předstihem tak, aby mohl být spis připraven k nahlížení. Osobní přítomnost pověřeného pracovníka (referenta přestupkového oddělení) u nahlížení není nezbytná a může jej v den, kdy mělo nahlížení proběhnout, zastoupit jiný pracovník správního orgánu. Rozhodující tedy není skutečnost, že referent přestupkové oddělení (oprávněná osoba, která vede řízení o přestupku), nebyl na pracovišti, ale to, že si žalobce nahlížení do spisu nedomluvil předem. Soud k věci dále uvádí, že žalobce si mohl v následujících dnech nahlédnutí do spisu předem domluvit. Z obsahu správního spisu pak neplyne, že by mu nahlédnutí do spisu nebylo umožněno, přičemž to ani žalobce netvrdil. Soud jen pro úplnost uvádí, že i v případě nahlédnutí do spisu Krajského soudu v Brně je třeba si nahlížení do spisu ve vlastním zájmu domluvit předem na konkrétních telefonních číslech s minimálně jednodenním předstihem, a to dokonce včetně přesného času, kdy se k nahlížení hodlá dostavit. v opačném případě se může stát, že spis nebude možno bezprostředně zajistit a nahlédnutí bude umožněno až v jiném termínu. Soud tedy neshledal námitku žalobce důvodnou.

6
Referent SO vypracoval o ústním jednání Protokol o 10 stránkách a na místě referent vystavil účastníkovi a jeho zmocněnci 2 kopie protokolu, který opatřil razítkem "ZA SPRÁVNOST FOTOKOPIE".

Při pozdějším zkoumání podkladů účastník zjistil, že kopie neobsahuje 1 list (strany 4 a 5, obsahující zápis výslechu obviněného) a nemohl se tak vyjádřit k podkladům a musel ke správnímu orgánu vykonat na vlastní náklady cestu, aby zajistil získání bezvadné kopie.

Je možné v takovém případě náklady na cestu k nahlédnutí nějak vymáhat v případě, že je toto pevně spojeno pochybením orgánu, kdy vystavil neúplnou kopii písemnosti a navíc ji razítkem označil za ověřenou a správnou? Ověření kopie dělal stejný úředník, který Protokol sepisoval.

Přikládám ověřovací razítko na chybné a původní kopii:


7
Kamarád chycen na dálnici v rychlosti 190km/h (po odečtu odchylky), nyní ve fázi Příkazu, zákaz na 6 měs. + 5000 Kč pokuta. V pondělí 25. 4. 2022 vyprší lhůta na podání Odporu.

Vzhledem k rodinné situaci obviněný zvažuje, že když by vinu uznal a trest přijal, tak v létě řidičák oželí, v zimě ho ale potřebuje. Případná optimalizace tedy musí proběhnout tak, aby v případě prohry bylo nabytí právní moci v podobné části roku (což myslím, že nebude takový problém).
 
Podklady:


Dále jsou součástí spisu podklady, které neumím přiměřeně anonymizovat:
  • Video z palubní kamery policejního vozu v době pronásledování
  • Video z projednávání přestupku na místě

Dá se to něčím napadnout? Vidím tam možné vektory:
  • Při prvním měření je záměrný kříž mimo vůz
  • Pořadí vložení písemností ve spisu (dle jejich očíslování) je podivný (např. důkazy jsou založeny do spisu dřív, než je o ně požádáno)

Víc tam zatím nevidím. :-(

Budu navíc podávat stížnost, protože jsme se dneska 1,5 hodiny domáhali spisu, nechtěli nám ho dát s tím, že úřední hodiny v pátek nejsou.

8
Podali jsme stížnost na strážníka Městapa, po měsíci se vrátila stížnost jako nedůvodná (vydal ji „inspekční strážník primátora“). Nicméně odůvodnění se opírá o několik zcela zjevně nepravdivých tvrzení, jejichž nepravdivost můžeme snadno dokázat nahrávkou úkonu městapa (zřejmě netuší, že nahrávku máme). Zejména je tam uvedeno, že strážník určitě neříkal to, co ve skutečnosti říkal, a naopak.

Žádné poučení tam nebylo, existuje opravný prostředek?

9
Krimi Plzeň: Tak autoškolu si chlapec již nedodělá

Na základě jakého titulu vlastně autoškolu nedodělá? Zákaz čínnosti?

A může ji dodělat do doby vydání Rozhodnutí? (neřešme teď proč by to dělal, nebo že ovce, co se dobrovolně přizná)

10
Novelou zákona 13/1997 Sb. byl k 1. 1. 2021 odstraněn mimojiné § 21e, který v odst. 1 písm. d) ukládal povinnost:

Citace
odstranit díl kupónu prokazujícího úhradu časového poplatku na viditelném místě ve vozidle, jakmile jeho platnost skončila.

Dále ve stejném zákoně byl definován přestupek § 42a odst. 2) písm. e), jeho odstavec 2 byl zcela nahrazen jiným zněním, které již přestupek nepostihuje.

Nenašel jsem, že by se tato povinnost nebo přestupek přenesli někam jinam. Zřejmě tedy zcela pominuly.

Je jasné, že fízly přesto napadne zkusit zkásnout ovce s užmoulanou čepicí. Takže to beru jako výzvu a kupón si na skle ponechám jako fun-factor.

Prosím místní matadory o připomínky, zda ponechání známky na skle nelze postihnout ještě nějakým jiným předpisem.

11
Právní věta: Rozhodnutí, jímž bylo ve své podstatě rozhodnuto o nevině stěžovatele, a kterým byla de facto napravena předchozí pochybení správního orgánu, spočívající v opakovaně nedostatečně zjištěném skutkovém stavu věci, nelze klást k tíži stěžovatele, který nedostatečné zjištění předmětné rozhodné okolnosti namítal již od počátku řízení. Za období od zahájení správního řízení o správních deliktech by tedy stěžovateli měla být přiznána náhrada škody v podobě náhrady nákladů obhajoby, které mu v příčinné souvislosti s vedením řízení o správních deliktech vznikly, resp. náklady na právní zastoupení, které stěžovatel prokazatelně a nakonec i účelně vynaložil. Opačný postup znamená porušení čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.


12
Po dlouhé době jsem se trochu začetl do paragrafů, abych se připravil na chystanou obhajobu a při tom jsem našel několik zajímavých ustanovení a jejich vztahu. Budu rád, když mi to někdo rozbije, aby se mi to nehonilo zbytečně hlavou.

Polemika první – odpovědnost provozovatele + nehoda osob blízkých:
Domnívám se proto, že vhodnou přípravou a spolupracující osobou blízkou by bylo možné se z nějaké rychlostní SPLDELe vyvlíct tím, že se prohlásí, že došlo k nehodě, při které došlo k ublížení na zdraví (nemám vyřešenou otázku, zda za ublížení na zdraví považována třeba i dvoudenní bolest za krkem).


Polemika druhá – protiřečení zákonů:

Domnívám se, že dle ZoP se zavinění vyžaduje vždy a nezmiňuje se, že by to neplatilo, pokud to nestanoví jiný zákon. Proti tomu jde ZPPK, který se podmínku snaží potlačit. Nevytváří tohle ale prostor pro aplikaci nějaké právní zásady (aka In dubio pro reo), kterým by bylo možno to trochu potlouct?

13
Nedopravní tématika. Žádal jsem o poskytnutí Rozhodnutí u jednoho medializovaného případu, kde šlo o výtržnost. Úřad mi toto zamítl s odůvodnění ochrany osobních údajů účastníků. Prý ani anonymizace nepostačuje.

Současně s tím jsem také žádal souspiku spisu, tu sice zmínili, ale jinak neodůvodnili, proč neposkytli i tu.

Zamítavé rozhodnutí přikládám

Za mě to vidím tak, že takové zamítnutí by nemělo projít. Měly by být dostupné procesní prvky řízení, jména ÚO, alespoň uvedení důkazů, které provedli. Napadá vás ještě další argumentace do odvolání, proč je zamítnutí celé žádosti nezákonné a úřad by měl vyhovět posktnutím anon verze?

Jak je to teď vlastně se změnou zákona, kdy tyto věci má nějak nově vyřizovat ÚOOÚ?

14
https://paragraphos.pecina.cz/all/uvahy-a-komentare/oslem-mesice-prosince-jakub-carmda

Pokud jsem správně četl, NSS prohlásil, že připojíme-li k platbě nějaký popis platby, jedná se nikoliv o popis platby, ale samostatné podání směrem k adresovanému soudu.

Jak by se SO tvářil, bylo-li by mu doručeno takto nějaké podání, řekněme Odpor proti příkazu?

Citace
[10] Tuto poznámku učinil jmenovaný v rámci zaplacení soudního poplatku, při jehož výběru je soud v postavení správce daně a samotné placení poplatku není procesním úkonem (a tudíž podáním), jak dovodil velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu v usnesení ze dne 10. 4. 2019, sp. zn. Cdo 3042/2018: „Zaplacením soudního poplatku nedochází k dispozici s řízením či jeho předmětem, nejde o procesněprávní povinnost, která by byla upravena procesními předpisy…“. Uvedené Nejvyšší správní soud nijak nezpochybňuje, nicméně je toho názoru, že touto optikou nelze pohlížet na poznámku učiněnou v dané věci P. K. jako statutárním orgánem stěžovatelky. Z jeho strany se zjevně jednalo o takový projev vůle vůči krajskému soudu, který lze zřetelně oddělit od zaplacení soudního poplatku jako takového. V tomto směru zde rozhodně není žádné pojítko mezi zaplacením poplatku na straně jedné a připojenou poznámkou k platbě na straně druhé; materiálně tato poznámka nepochybně nemá s poplatkovou povinností vůbec žádnou souvislost a podle přesvědčení Nejvyššího správního soudu ji nelze vnímat jinak než jako samostatný procesní úkon (projev vůle) učiněný formou písemného podání – byť bylo toto podání po formální stránce provedeno skrze elektronický mezibankovní platební systém. Tato skutečnost nic nemění na závěru, že se jednalo o podání, jak správně konstatoval již krajský soud.

[11] Předmětné podání mělo základní obsahové náležitosti, neboť z něho bylo zřejmé nejen to, kdo jej činí, ale také to, co je jeho obsahem a vůči komu směřuje. V kombinaci s podklady poskytnutými bankou je patrné rovněž to, že podání bylo datováno dnem 17. 5. 2019 a že bylo podepsáno P. K.; jeho klasický podpis zde sice chybí, avšak s ohledem na podstatu internetového bankovnictví a jeho autorizační a potvrzovací metody lze mít za to, že podání bylo podepsáno ve specifické elektronické formě právě jmenovaným, jenž příkaz k provedení platby zadal. O tom na základě údajů poskytnutých bankou nemůže být pochyb.

15
Nedopravní tématika / Dar na účet
« kdy: 12 Září 2019, 18:12:23 »
Nastala situace, že jeden člověk chce mě jako fyzické osobě poslat na účet nějakou částku jako dar (poděkování). Protože se neznáme příliš dobře, nemá moji důvěru, tak řeším, jak se ochránit před tím, aby se v budoucnu nemohl dotyčný ozvat, že žádá vrátit částku, např. s tvrzením, že to byla nějaká půjčka, nebo jiná forma bezdůvodného obohacení. (naopak neřeším zdanění – tento příjem normálně přiznám)

Ideálně, kdyby to šlo absenční formou, tedy bez nutnosti se sejít a podepsat darovací smlouvu.

Stačí, když se do popisu bankovního převodu napíše, že se jedná o dar? Případně, co by tam mělo být uvedeno? Jaká jsou další možná rizika, kterých by chtěl darující třeba možná chtít využít?

Stran: [1] 2 3