30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Témata - jakubb

Stran: [1] 2
1
Nedopravní tématika. Žádal jsem o poskytnutí Rozhodnutí u jednoho medializovaného případu, kde šlo o výtržnost. Úřad mi toto zamítl s odůvodnění ochrany osobních údajů účastníků. Prý ani anonymizace nepostačuje.

Současně s tím jsem také žádal souspiku spisu, tu sice zmínili, ale jinak neodůvodnili, proč neposkytli i tu.

Zamítavé rozhodnutí přikládám

Za mě to vidím tak, že takové zamítnutí by nemělo projít. Měly by být dostupné procesní prvky řízení, jména ÚO, alespoň uvedení důkazů, které provedli. Napadá vás ještě další argumentace do odvolání, proč je zamítnutí celé žádosti nezákonné a úřad by měl vyhovět posktnutím anon verze?

Jak je to teď vlastně se změnou zákona, kdy tyto věci má nějak nově vyřizovat ÚOOÚ?

2
https://paragraphos.pecina.cz/all/uvahy-a-komentare/oslem-mesice-prosince-jakub-carmda

Pokud jsem správně četl, NSS prohlásil, že připojíme-li k platbě nějaký popis platby, jedná se nikoliv o popis platby, ale samostatné podání směrem k adresovanému soudu.

Jak by se SO tvářil, bylo-li by mu doručeno takto nějaké podání, řekněme Odpor proti příkazu?

Citace
[10] Tuto poznámku učinil jmenovaný v rámci zaplacení soudního poplatku, při jehož výběru je soud v postavení správce daně a samotné placení poplatku není procesním úkonem (a tudíž podáním), jak dovodil velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu v usnesení ze dne 10. 4. 2019, sp. zn. Cdo 3042/2018: „Zaplacením soudního poplatku nedochází k dispozici s řízením či jeho předmětem, nejde o procesněprávní povinnost, která by byla upravena procesními předpisy…“. Uvedené Nejvyšší správní soud nijak nezpochybňuje, nicméně je toho názoru, že touto optikou nelze pohlížet na poznámku učiněnou v dané věci P. K. jako statutárním orgánem stěžovatelky. Z jeho strany se zjevně jednalo o takový projev vůle vůči krajskému soudu, který lze zřetelně oddělit od zaplacení soudního poplatku jako takového. V tomto směru zde rozhodně není žádné pojítko mezi zaplacením poplatku na straně jedné a připojenou poznámkou k platbě na straně druhé; materiálně tato poznámka nepochybně nemá s poplatkovou povinností vůbec žádnou souvislost a podle přesvědčení Nejvyššího správního soudu ji nelze vnímat jinak než jako samostatný procesní úkon (projev vůle) učiněný formou písemného podání – byť bylo toto podání po formální stránce provedeno skrze elektronický mezibankovní platební systém. Tato skutečnost nic nemění na závěru, že se jednalo o podání, jak správně konstatoval již krajský soud.

[11] Předmětné podání mělo základní obsahové náležitosti, neboť z něho bylo zřejmé nejen to, kdo jej činí, ale také to, co je jeho obsahem a vůči komu směřuje. V kombinaci s podklady poskytnutými bankou je patrné rovněž to, že podání bylo datováno dnem 17. 5. 2019 a že bylo podepsáno P. K.; jeho klasický podpis zde sice chybí, avšak s ohledem na podstatu internetového bankovnictví a jeho autorizační a potvrzovací metody lze mít za to, že podání bylo podepsáno ve specifické elektronické formě právě jmenovaným, jenž příkaz k provedení platby zadal. O tom na základě údajů poskytnutých bankou nemůže být pochyb.

3
Nedopravní tématika / Dar na účet
« kdy: 12 Září 2019, 18:12:23 »
Nastala situace, že jeden člověk chce mě jako fyzické osobě poslat na účet nějakou částku jako dar (poděkování). Protože se neznáme příliš dobře, nemá moji důvěru, tak řeším, jak se ochránit před tím, aby se v budoucnu nemohl dotyčný ozvat, že žádá vrátit částku, např. s tvrzením, že to byla nějaká půjčka, nebo jiná forma bezdůvodného obohacení. (naopak neřeším zdanění – tento příjem normálně přiznám)

Ideálně, kdyby to šlo absenční formou, tedy bez nutnosti se sejít a podepsat darovací smlouvu.

Stačí, když se do popisu bankovního převodu napíše, že se jedná o dar? Případně, co by tam mělo být uvedeno? Jaká jsou další možná rizika, kterých by chtěl darující třeba možná chtít využít?

4
Nedopravní tématika / Blbové pravidelně blokují křižovatku
« kdy: 18 červenec 2019, 10:59:42 »
Řeším právě opačný problém, než který je popsán v příspěvku parkování (2x3m "neprůjezdnost"), konkrétně každou noc několik blbů parkuje na hranici křižovatky  ve vjezdu do slepé ulice. Ta silnice je sice obousměrná, takže se bežně dají auta objet protisměrem, nicméně v prostředku je ostrůvek, nijak veliký, ale s dodávkou se tam musíme točit jako kreténi.

Do té slepé se napojuje jednosměrka, přes kterou dopravní podniky mají udělanou nepoužívanou rezervní smyčku – teď při letních rekonstrukcích se tam ale točí všechny trolejbusy, takže na té klíčové křižovatce často stojí na světlech bus a nedá se tam s dodávkou vůbec vytočit.

Nechal jsem řidičům blokujícím vlezd z křižovatky opakovaně za oknem vzkaz, ale stejně to tam večer dají znovu.

Vyčerpal jsem svoji tvořivost, napadá mě už jediná legální cesta, kterou nechci (volat opice). Nějaké nápady?

5
Pokud jsem podal odvolání, mohu později (ale před vydáním Rozhodnutí SO2) podat ještě doplnění, ke kterému musí SO2 přihlídnout?

Může SO odmítnout později dodané doplnění, i když jej má doručené? Viz sdělení: „K doplnění podání podanému po této lhůtě zdejší správní orgán dle ust. § 36 odst. 1 správního
řádu nemusí přihlížet.“

7
Tohle je… nemám slov!  ???

http://oldrichsevcik.cz/

Edit: Prý to tu už bylo. Pak sorry, ale poctivě jsem potýral vyhledávání. Jen doufám, že pokud to tu někde bylo, tak jsem to nekomentoval – u mě je možné i toto…

8
Byl jsem na SO1 na ústním jednání (v rámci řešení zahájeného řízení o dopravním přetupku, btw) v malé obci. Když jsem dostal k podpisu protokol, při kontrole jeho správnosti jsem se zeptal, proč dokument nemá přiděleno číslo jednací.

Bylo mi sděleno, že dokument (protokol) není předmětem podání ani doručování, takže číslo jednací nemá a mít nebude. Je toto v pořádku?Prohledávám zákony a nenašel jsem nic, co by je nutilo. Správní řád v §17 odst. 1) vyžaduje pouze spisovou značku pro spis, ale v náležitostech protokolu dle §18 to není. Naopak vyhláška 259/2012 v § 3 odst. 3 písm. c) výslovně zmiňuje označení přijatého dokumentu a v § 16 odst. 2 naopak výslovně zmiňuje „dokument určený k odeslání“. Není to ještě někde?

Je mi divné, že protokol ve spisu prostě nemusí mít č.j.

9
Do e-mailu mi přišel spam od České pošty s neodolatelnou nabídkou úložiště souborů s kapacitou až 100 GB za pěkných ~10000 Kč.
http://www.bezpecneuloziste.cz/kapacity-a-cenik/

Ano, je to služba, kterou mohou některé úřady využít, pokud jsou nepokojeny se svojí spisovou službou (a že jich bude).

Nicméně v článku na Lupě (který IMHO předražený produkt až podezřele málo kritizuje) mě zaujala věta na konci:
…orgány veřejné moci mají povinnost dokumenty, které vzniknou v elektronické podobě, tímto způsobem i ukládat a zajistit jejich důvěryhodnost…

Znamená to, že prakticky každý dokument, který úřad vystaví (protože ho píše na počítači), tak musí úřad uchovávat v elektronické podobě? Nebo kde je ta hranice, co se dá považovat za „vznik v elektronické podobě“?

Ptám se, protože mi to přojde zajímavé v situaci, kdy úřad z různých důvodů odmítá žádost dle 106, použít to jako jako podpůrný argument.

10
Někdo (nikoliv účastník) si 106kou požádal o zaslání dokumentu ze spisu, který je proti mě veden správním orgánem. Čekal bych, že v takovém případě úřad dokument anonymizuje a pošle ho žadateli (byť i třeba za poplatek – to teď prosím pomiňme).

Nicméně úřad mi poslal pamflet „Výzva k udělení souhlasu ke zpřístupnění osobních údajů“, ve kterém mě vyzývá, abych k tomu udělil souhlas.

Chtěl bych se v tom porýpat a sdělit úřadu, ať mě s tím neobtěžuje a postupuje podle … (nemůžu najít nic, podle čeho je přad povinen provést anonymizaci a žádosti vyhovět). Změnila se nějak legislativa v téhle věci, nebo tam byl vždycky prostor, ve kterém si každý orgán může dělat co se mu hodí?

Související nalezené zdroje:

Bonusem je, že mi poslali osobní údaje žadatele – zjevně bez jeho souhlasu :-D

11
Mám osobní datovou schránku (FO). Pokud se stanu osobou pověřenou k jiné datovce a nebo se stanu členem statutáru PO, která má datovku, jsou mi doručeny údaje poštou.

Nicméně § 10 zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů o Zpřístupnění DS říká pouze:
Citace
(1) Ministerstvo zašle do vlastních rukou přístupové údaje k datové schránce osobě uvedené v § 8 odst. 1 až 4, bezodkladně po zřízení datové schránky.
(3) Na žádost osoby uvedené v § 8 odst. 1 až 4 nebo administrátora zašle ministerstvo přístupové údaje k datové schránce pověřené osobě do vlastních rukou.

Datová schránka umožňuje nastavení příznaku Do vlastních rukou, dokonce do podporuje i § 17 odst. 6 ZElÚk:
Citace
(6) Doručení dokumentu podle odstavce 3 (přihlášením) nebo 4 (fikcí 10. den) má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.

Mohu se domáhat doručování těchto údajů do DS? Domnívám se totiž, že ač se jedná o zpřístupnění třeba DS právnické osoby, tak doručení přístupů do DS dělá MV vždy jako úkon vůči FO, která danou funkci vykonává.

12
Tak jak tu máme užitečnou síť nahližitelů, tak mě mrzí, že tu nemáme obdobně přehledný seznam správních orgánů a jejich slabin.

Poslední rok jsem byl poměrně aktivní co do nahlížení do nejrůznějších správních spisů (nejen) v oblasti dopraních přestupků. Tímto děkuji všem, kteří mi za tím účelem poskytli Plnou moc a umožnili mi tak získat cenné zkušenosti, o které bych se rád podělil.

Různé SO mají různé libůstky, kterými se nezákonně šetří práci a při vhodném postupu toho lze využít. Sepíšu sem to, co mě ani nikoho z mých zmocitelů neohrozí, ale pomůže jiným:

Plzeň - u ovčích spisů (tj. těch, kteří platí jako ovce) vedou jen desky se základními údaji. Nečíslují stránky, nevedou soupisku a když už musí, tak ji sesmolí ve Wordu na hlavičkový papír. Ale mám pocit, že od nového roku zavedli nějakou novou spisovou službu – zatím nemám ověřené. Při nahlížení do spisu si úřednice žadatele ztotožní a pak ho vykáže na 10-20 minut na chodbu a spis poskládá. Zatím jsem na to vymyslel neověřenou obranu stylem Ú: „dejte mi občanku“, Ž: „a máte teď čas? můžete se mi věnovat?“, Ú: „Já si to připravím a pak vás zavolám“, Ž: tak si dodělejte co potřebujete, já zatím počkám na chodbě“ – tedy za žádnou cenu nesdělit, o jaký spis jde, dokud mě neusadí a nezahájí řízení o nahlížení – pak se nenechat vyhodit na chodbu s odvoláním na 160972/2011/KUSK-DOP/HOL. Obzvláště jedna nejmenovaná úřednice (sekce přestupky z radarů v Plzni) je hodně emocionální a hrozně se vzteká, když není po jejím - při pokračujícím jednání pak dělá velké chyby a vtekle vykřikuje věci, které jdou použít proti ní.
Je dobré všechno nahrávat a neskrývat to - když pak ve vyjádření k podkladům napíšete téměř nějakou námitku s dovětkem „…jak ostatně vyplývá z audio-nahrávky jednání, kterou si účastník pořídil…“, SO vynakládá překvapivě dost energie, aby se s tím vypořádal před rozhodnutím. A bacha, nedávno se přestěhovali na druhou stranu Plzně!
Na 106 posílají dokumenty ze spisů bez poplatků. Celý spis jsem nezkoušel, osobní návštěva je mi milejší.

Stod – na ně si dávám bacha. Není s nima žádná legrace, spisy vedou kvalitně, nenašel jsem žádné formální nedostatky. Úřednice jedná s klidnou hlavou. Na druhou stranu jsem tam jezdil ještě jako začátečník (v kauzách, které jsem obě prohrál), tam možná mám vzpomínky zkreslené tím.
Na 106 posílají dokumenty ze spisů bez poplatků, ale hrají na to, aby se žádost byla chápána jako žádost o celý spis a tím se dala zamítnout.

Kolín – mezi řádky jsem se dozvěděl, že za 20 let praxe dané úřednice na Odboru dopravy se jí ještě nestalo, že by někdo přišel nahlížet do spisu. A její jednání tomu odpovídalo. Nechápu! Nahlídnout do spisu mi odmítla s nabídkou termínu za 14 dní (ehm!), že prý se každý musí povinně objednat předem – ale to už jí pak asi vysvětlil její vedoucí po mé stížnosti. Spisy se válí o stolech bez desek, nadepsané propiskou. Pokud má spis víc listů, je v eurodeskách. Mají spisovou službu, ale úřednicím se s ní špatně pracuje, tak v ní některé listiny asi chybí a tak si před nahlédnutím si ve Wordu napíšou vlastní soupisku – na požádání velmi neochotně vyjedou soupisku se spisovky, které se může dost lišit. (stejnou spisovou službu používají i Židlochovice, soudě podle tohoto fóra). Mají velmi kreativní pojetí pracovní doby – na dobu zveřejněnou na úřední desce se sere, po 16. hodině už tam zpravidla nikdo není. Dle názoru vedoucího „klouzavá pracovní doba úředníků“ je v pořádku. Doporučuju využít :)
A to nejlepší: pří zádosti o spis dle 106 to úřednice odboru dopravy hned celé naskenuje a pošle mailem na Radnici, kde teprve pak žadateli pošlou výzvu k úhradě nákladů. Samozřejmě si účtují náklady na skenování, na které tou dobou ale už nemají nárok. To ale bez nahlédnutí žadatel zpravidla neví.

Heřmanův městec – Malé město, kde veškerou dopravně přestupkovou agendu dělá jediná úřednice. Pokud není v práci, nikdo se jí v tom nevyzná (mám nahranou její kolegyni „kde to kurva v tomhletom bordelu mám najít?“). Na spis jsem čekal hodinu. Byl mi předložen spis jako hromada nespojených papírů. Soupiska není a nestydí se říct, že nemají. Vedoucí oddělení je zmatkář, zjevně není zvyklý jednat s občany, je schopen udělat 3x překlep v jednoduchém jménu, zápis o 1/2 papíru A4 psal asi hodinu, aby nakonec vytiskl a dal mi k podpisu úplně jiný dokument, patřící někomu jinému z jiného spisu (nebylo mu divný, že vyjely 4 stránky).

13
Nedopravní tématika / Rozptylování úředníků
« kdy: 31 Březen 2018, 02:02:38 »
Mám několik oblíbených drobností, kterými rozptyluju úředníky:
  • Používám různé doklady totožnosti (občanku, pas a když mi to projde, tak řidičák) – hodí se, když jdu na úřad vícekrát, úřednice pak chce použít mustr z minula a nemůže. „Ale to je pas.“ -„Ano je“ -„Dejte mi občanku.“ -„Nemám“ -„To nejde, v pasu není bydliště“ -„Není, ale platný doklad totožnosti to je, ne?“ -„No dobře, ale včera jste měl občanku“ -„Ano, měl“ -„…“
  • Žádám o povolení použít toalety pro zaměstnance úřadu (tam kde není přístupná pro veřejnost). Jednak při jednání získám čas na promyšlení, pak už samotná žádost úřednici rozhodí. Když nechce vyhovět, tak řeknu, že je mi špatně a musím rychle domů, takže žádám o přerušení jednání. Postranní efekt: není-li úřednice v kanceláři sama, diktafon položený na stole si viditelně dám do kapsy a odnesu a druhý utajený v nechám nahrávat v kapse bundy v kanceláři.
  • Při nahlížení do spisu se ptám úředníka na hlouposti (proč je tady škrtnuto, proč není dodejka očíslovaná jako další list spisu, proč usnesení do spisu nemá razítko podání – prostě nesmysly). Úředník otupí a když se potom zeptám na soupisku, tak vztekle vypálí že není.
  • Kdykoliv se objeví příležitost, kdy úředník řekne něco nejednoznačného, nebo nesrozumitelného, tak překroutím jeho slova tak, aby to bylo pro pčely nahrávky evidentní porušení zákona („abych tomu rozuměl, znamená to, že Vám nevyhovuje způsob fungování spisové služby a proto si evidenci děláte v Excelu?“). Nemělo by to znít jako výhružka, ani vyjádření jeho chyby „…takže vy vědomě porušujete zákon tím, že…“, aby úředník měl co nejméně zřetelný můj zájem a tím víc je ostražitý a vyčerpává se tím, jak se z toho vykroutit. Povede se to málokdy.

Pozn.: Ve správním jednání se mi neuplatnilo hrát blba neznalého svých práv. Jednak je potřeba dodržet názvosloví (nelze třeba o „nahlížení do spisu“ žádat jako o „kouknout se do složek“), jinak se může stát, že pak případnou stížnost není čím podložit, rspt bude zamítnutá, protože žádost nebyla jednodznačná.

Máte nějaké další triky, jak zmást a rozptýlit úředníka?

14
Rozbitý semafor: https://www.facebook.com/brnoautem/videos/1790391944602137/ (pokud nemáte FB, tak ve všech směrech problikává červené a žluté světlo na semaforu pro auta - zcela zjevná závada).

Jak má v takové situaci reagovat řidič z pohledu práva? Musí respektovat znamení stůj, přestože je zřejmé, že v danou chvíli světelná signalizace neplní funkci řízení dopravy v křizovatce a červené světlo svítí v důsledku závady?

15
V přehledu využívání údajů v RO jsem narazil na velmi ledabyle označený přístup - pouze slovy "úřad". Sice vím o co šlo (nahlížení do asi 6 let uzavřeného spisu, který museli lovit v análech archivní spisovny), ale podal jsem stížnost na neznámého úředníka, ať si SO prošetří věc sám.

Světe div se, někoho do na magistrátu zaměstnalo a řeší se to.

Přikládám sem stížnost i odpověď. Záměrně anonymizuju co nejméně – pokud v tom někdo vidíte podobnost s nějakou svojí agendou, nechte si vyjet výpis využívání údajů v RO, zkontrolujte zdůvodnění, případně podejte stížnost.

Keywords:
  • referent Mgr. Ivana Macharová
  • SO Pardubice

Stran: [1] 2