30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Autor Téma: Úřad odmítl poslat kopii spisu na adresu úč. říz.  (Přečteno 2069 krát)

ridic

 • Příspěvků: 84
  • Zobrazit profil
Úřad odmítl poslat kopii spisu na adresu úč. říz.
« kdy: 28 Listopadu 2019, 02:25:05 »

Je správný postup úradu, když zamítnou žádost 106 z důvodu, že žadatel má stejné jméno a adresu jako účastník řízení, proto by měl přijít nahlédnout do spisu?
IP zaznamenána

hh

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 4 874
  • Zobrazit profil
Re:Úřad odmítl poslat kopii spisu na adresu úč. říz.
« Odpověď #1 kdy: 28 Listopadu 2019, 02:42:22 »

Není. Je to minimálně hodně kreativní (a divný) argument, pokud je odmítnutí založeno právě jen na tom. Opravdu se orgán tváří, že úplně cizímu člověku s bydlištěm jinde by to (anonymizované) poslal, ale tady pojal podezření, že zákeřný účastník řízení je líný přijít do kanceláře žmoulat čepici a zneužívá členy společné domácnosti k podání žádosti místo sebe?

Pak bych místo odvolání na jeho hru přistoupil a nechal podat novou žádost někým, kdo bydlí jinde. Mainstream se totiž už posunul dál, momentálně jsou často infožádosti o obsah spisu odmítány paušálně s tím, že poskytování informací ze spisů upravuje § 38 SprŘ a kdokoliv si má jít nahlížet (i neúčastník, který v takovém případě musí prokazovat právní zájem). Je to z hlediska principů InfZ nesmysl, ale soudy to bohužel zatím drží.

Proto spíš než odvolání, které půjde KÚ, který pravděpodobně výše uvedené bude vědět, bych zkusil tu překážku odstranit, ať se úřad ukáže. Paralelně může účastník zkusit žádost o informaci o řízení (v podobě kopie spisu) podle § 36 odst. 2 SprŘ.
IP zaznamenána

ridic

 • Příspěvků: 84
  • Zobrazit profil
Re:Úřad odmítl poslat kopii spisu na adresu úč. říz.
« Odpověď #2 kdy: 28 Listopadu 2019, 20:30:23 »

Ano, odmítnutí bylo založeno jen na tom.

Takže co teď, odvolání nemá cenu? Zbývá opravdu jen tam přijít osobně?
IP zaznamenána

kdo

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 2 007
  • Zobrazit profil
Re:Úřad odmítl poslat kopii spisu na adresu úč. říz.
« Odpověď #3 kdy: 29 Listopadu 2019, 00:09:20 »

Mohl byste nějak upřesnit, co z toho, co napsal pan hh, Vám není jasné?
IP zaznamenána

pk202

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 3 756
  • Zobrazit profil
Re:Úřad odmítl poslat kopii spisu na adresu úč. říz.
« Odpověď #4 kdy: 29 Listopadu 2019, 00:35:31 »

Odeslal jsem svým jménem žádost podle 106 - tak za 15 dnů uvidíme :)
IP zaznamenána

ridic

 • Příspěvků: 84
  • Zobrazit profil
Re:Úřad odmítl poslat kopii spisu na adresu úč. říz.
« Odpověď #5 kdy: 14 Prosince 2019, 00:42:31 »

Tak výše odpovídající uživatel mi odpověděl pouze stroze, že mu přišlo zamítnutí. Na jeho reakci, jak to odůvodnili, ještě čekám.

Začíná se toto stávat běžnou praxí? Že už od orgánu kopii spisu nedostanete?
IP zaznamenána

pk202

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 3 756
  • Zobrazit profil
Re:Úřad odmítl poslat kopii spisu na adresu úč. říz.
« Odpověď #6 kdy: 14 Prosince 2019, 03:08:42 »

Citace
1

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND

PK202

Č.j : MCP2/xxxxxx/2019/OSA-OPR/Jich
Č.e.: xx/2019

Praha, xx. 12. 2019

ROZHODNUTÍ

Úřad městské části Praha 2 jako povinný subjekt ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zák. č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále též jen „InfZ“),
rozhodl ve věci žádosti pk202, o poskytnutí informace: „zaslání kompletní kopie
spisového materiálu vedeného výše uvedeným správním orgánem“, a to ve věci vedené pod
spisovou značkou Sp-MCP2/xxxxxx/2018, takto:

Žádost pk202, o zaslání kompletní kopie spisového materiálu
vedeného Úřadem městské části Praha 2 pod spisovou značkou Sp-MCP2/xxxxxx/2018,
doručená povinnému subjektu dne 28. 11. 2019, se podle § 15 odst. 1 InfZ

odmítá.

Odůvodnění:

Úřad městské části Praha 2 jako povinný subjekt ve smyslu ust. § 2 odst. 1 Infz obdržel
dne 28. 11. 2019 písemnou žádost pk202 (dále též jen „žadatel“) o poskytnutí
informace, konkrétně
zaslání kompletní kopie spisového materiálu vedeného Úřadem městské
části Praha 2 pod spisovou značkou Sp-MCP2/xxxxxx/2018.

Povinný subjekt konstatuje, že o kompletní kopii spisového materiálu v téže věci již bylo
podle InfZ požádáno dne 6.11.2019 žádostí evidovanou pod č.e.: xx/2019. Obě
žádosti
obsahují slovo od slova stejnou argumentaci, proč
by měla být informace poskytnuta, odkazují
na tatáž rozhodnutí Krajského soudu v Plzni a Nejvyššího správního soudu, včetně
toho, že i
naprosto stejné pasáže žádostí jsou zvýrazněny tučným písmem. Žádost evidovaná pod č.e.:
xx/2019 byla podle § 15 odst. 1 InfZ odmítnuta. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti evidované pod
č.e.: xx/2019 bylo žadatelce doručeno do datové schránky dne x6.11.2019 ve xx:xx:xx hodin.
Žádost žadatele byla do datové schránky povinného subjektu dodána dne x8.11.2019 v čase

xx:xx:xx hodin.
Jelikož je zde zcela zjevná časová souslednost, povinný subjekt má nutně
za to, že
poté, co žadatelka se žádostí evidovanou pod č.e.: xx/2019 neuspěla, neboť
jí požadovaná
informace nebyla poskytnuta, obrátila se ona nebo účastník původního řízení na jinou osobu žadatele,
který vzápětí podal tutéž žádost (žadateli je ostatně
známa i konkrétní spisová značka
spisu, který se původního účastníka řízení týkal, stejně
jako tato spisová značka byla známa
žadatelce ve věci žádosti o poskytnutí informace evidované pod č.e.: xx/2019). Je tudíž
nesporné, že žadateli nejde o získání informace v souladu s InfZ a v jeho smyslu, nýbrž toliko o
získání kompletní kopie spisového materiálu pro účastníka řízení, resp. k jeho užitku,
realizované postupem mimo nahlížení do spisu, které upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále též jen „správní řád“). Toto je zřejmé i z jeho
argumentace, kterou zahrnul do žádosti, ve které uvádí, že správní řád neobsahuje komplexní
úpravu ve smyslu § 2 odst. InfZ a doplňuje jí odkazy na již překonanou judikaturu správních
soudů
(tuto argumentaci žadatele povinný subjekt nepřijímá).

Podle ust. § 2 odst. 3 InfZ se zákon nevztahuje na poskytování informací, které jsou
předmětem průmyslového vlastnictví, a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich
poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně
náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt,
opravných prostředků
a způsobu poskytnutí informací. Podle ust. § 15 odst. 1 InfZ pokud
povinný subjekt žádosti, byť
i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě
pro vyřízení žádosti rozhodnutí
o odmítnutí žádosti, popřípadě
o odmítnutí části žádosti (dále jen „rozhodnutí o odmítnutí
žádosti“), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Podle ust. § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů
(dál jen „správní řád“) mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, a to i
vpřípadě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci (§73). Není-li účastník zastoupen, může
spolu s účastníkem nahlížet do spisu i jeho podpůrce. Podle odst. 2 jiným osobám správní
orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li
tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě
dalších dotčených osob anebo veřejný
zájem. Podle odst. 3 nevidomým osobám bude obsah spisu přečten. Na požádání správní
orgán nevidomé osobě
umožní pořízení zvukového záznamu. Správní orgán nevidomé osobě
rovněž umožní, aby do spisu nahlížel její průvodce. Podle odst. 4 s právem nahlížet do spisu je
spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho
části. Podle odst. 5 odepřel-li správní orgán osobě
nahlížet do spisu nebo jeho části, vydá o tom
usnesení, které se oznamuje pouze této osobě. Podle odst. 6 jsou z nahlížení do spisu
vyloučeny jeho části, které obsahují utajované informace nebo skutečnosti, na něž se vztahuje
zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti; to neplatí o částech spisu, jimiž byl nebo
bude prováděndůkaz, do takových částí spisu však může nahlížet pouze účastník řízení nebo
jeho zástupce. Ustanovení odstavce 4 se nepoužije. Před nahlédnutím do spisu musí být
účastník řízení nebo jeho zástupce poučen o povinnosti mlčenlivosti o utajovaných informací
nebo skutečnostech, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti,
a o právních následcích porušení této povinnosti; o poučení se sepíše protokol. Dojde-li při
nahlížení do spisu k přístupu k utajované informaci, protokol obsahuje také poučení podle
zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a bezpečností způsobilost. Stejnopis
protokolu zašle správní orgán do 30 dnů
ode dne jeho vyhotovení Národnímu bezpečnostnímu
úřadu. Postup podle věty čtvrté a páté se neuplatní, prokáže-li se účastník řízení nebo jeho
zástupce platným osvědčením fyzické osoby pro příslušný stupeň
utajení utajované informace a
poučení, vydanými podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a bezpečnostní
způsobilost. Podle ust. § 37 odst. 1 citovaného zákona je podáním úkonem směřujícím vůči
správnímu orgánu Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak
je označeno.

Povinný subjekt se podanou žádostí nejprve podrobně
zabýval právě
z hlediska
posledně
citovaného zákonného ustanovení, přičemž dospěl z dále rozvedených důvodů
k závěru, že je nutno ji (navzdory tomu, jak žadatel své podání nazval), podle jejího obsahu
posoudit jako žádost o nahlédnutí do spisu podle shora cit. ust. § 38 správního řádu. Žadatel se
ve své žádosti domáhá „zaslání kompletní kopie spisového materiálu“. Již z uvedené formulace
vyplývá, že žadateli zřejmě
není znám konkrétní obsah předmětného správního spisu, který se
podanou žádostí snaží zjistit (získat), když uvádí, že žádá o poskytnutí blíže neurčitého okruhu
listin, přičemž tuto svou žádost o zjištění obsahu správního spisu formuluje jako žádost o
informace v rozsahu, který je uveden výše, tj. domáhá se poskytnutí de facto všech částí
předmětného spisu a jeho žádost tak nelze vyhodnotit jinak, než jako obecnou žádosti o
nahlížení do spisu za účelem zjištění jeho obsahu.

Právo na informace, jehož realizace je provedena právě
InfZ, je vědou správního práva
řazeno mezi právní záruky ve veřejné správě
(viz Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná
část. 6 vydání, C. H. Beck, Praha, 2006), přičemž Nejvyšší správní soud k tomu v rozsudku ze
dne 7.5.2008, č.j. 1 As 17/2008-67, konstatoval, že „právo na informace se řadí mezi politická
práva jednotlivců. Jeho smyslem je kontrola činností veřejné správy (resp. tvz. povinných osob),
mimo jiné též kontrola vynakládání veřejných prostředků
a hospodaření s veřejným majetkem“.
Na shora popsaný postup žadatele, který se cestou žádosti dle InfZ snaží nahlédnout do
správního spisu ve věci, jejímž účastníkem byla jiná osoba, následně
bylo pod žádostí o
informace evidované pod č.e: xx/2019 požádáno o tento správní spis žadatelkou se stejným
příjmením, jako mělúčastník původního řízení i se stejnou adresou místa trvalého pobytu, jako
měla tato žadatelka a po doručení rozhodnutí o odmítnutí této žádosti v očividné časové
návaznosti požádal o zcela tutéž informaci žadatel (vedoucí mj. k tomu, že by povinný subjekt
nesl namísto žadatele jeho administrativní náklady spojené s nahlížením do spisu), tak
pochopitelně
nelze přistoupit a jeho žádost je tedy třeba důsledně
posoudit v souladu s ust. §
37 odst. 1 věty druhé správního řádu podle jejího obsahu tak, jak je výše uvedeno.

Institut nahlížení do spisu, o který se v daném případě
jedná, upravuje shora cit. ust. §
38 správního řádu (který je tak v otázce poskytování informací prostřednictvím tohoto institutu
ve vztahu k InfZ zákonem zvláštním), způsobem, který zcela odpovídá požadavkům
vypočteným shora cit. ust. § 2 odst. 3 InfZ (tj. naukou i judikaturou vyloženému požadavku
komplexnosti úpravy podmínek a provedení práva na informace ve zvláštním zákoně) a tento
zákon se proto na poskytnutí požadovaných informací v souladu s jeho § 2 odst. 3 nepoužije a
proto není možné žádosti žadatele v režimu InfZ vyhovět.

Právě
uvedený závěr vychází z konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu
k dané otázce, který v rozsudku ze dne 13.8.2008, č.j. 2 As 38/2007-78 dovodil, že „zvláštní
zákon, aby byl vskutku zvláštním zákonem, musí poskytování informací upravit komplexně“
(výslovně
to dnes již říká i zákon o svobodném přístupu k informacím po novele provedené
zákonem č. 61/2006 Sb.). Právě
požadavek komplexnosti úpravy splňuje institut nahlížení do
spisu podle § 38 správního řádu. Ten totiž upravuje jak okruh osob, jimž takové právo svědčí
(odst. 1, 2 – žalobci ve zde posuzovaném případě
také právo jednoznačně
svědčilo), tak práva
spojená s nahlížením do spisu (odst. 4), postup v situacích, kdy je nahlížení do spisu odepřeno
(odst. 5), postup ve zvláštních případech (odst. 3, podle něhož se postupuje, požádají-li o
„nahlížení“ do spisu osoby nevidomé), i postup v situacích, kdy část spisu poskytnuta být nesmí
(odst. 6). Rozhodnutí, jímž je vysloveno, že se nepovoluje nahlížet do správního spisu (odst. 5),
je navíc přezkoumatelné ve správním soudnictví, jak judikoval, ve vztahu ke starému správnímu
řádu Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí ze dne 31.3.2005, č. j. 5 A 12/2002-91,
www.nssoud.cz. Z uvedeného je patrné, že ustanovení § 38 zakotvuje natolik komplexní postup
při poskytování informací, který je podřaditelný pod ustanovení § 2 odst. 3 zákona o svobodném
přístupu k informacím…Vzhledem k tomu, že nahlížení do spisu podle § 38 správního řadu je
natolik zvláštní procedurou, se zákon o svobodném přístupu k informacím vůbec neužije…
V takové situaci tedy nebylo potřeba výzvy k upřesnění žádosti ani jiných postupů
předpovídaných zákonem o svobodném přístupu k informacím, jak dovolil v nyní napadeném
rozsudku městský soud. Význam nemá ani to, že podání bylo nazváno jako žádost o informaci
podle zákona o svobodném přístupu k informacím; podání se totiž v souladu s § 37 odst. 1
správního řádu posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je
označeno… Závěrem je třeba také dodat, že právní závěry uvedené v tomto soudním
rozhodnutí jsou plně
v souladu s další judikaturou Nejvyššího správního soudu vztahující se
k poskytování informací ze správního spisu podle starého správního řádu. Z rozsudku ze dne
27.1.2004, č.j. 5 A 158/2001-100, publ. pod č. 204/2004 Sb. NSS, vyplývá, že ustanovení § 23
starého správního řádu o nahlížení do spisu je zvláštním ustanovením ve vztahu k zákonu o
svobodném přístupu k informacím. V případech, na něž se vztahuje § 23 starého správního
řádu, nelze postupovat podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Obdobné závěry pak
také plynou z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28.3.2006, č.j.8 As 34/2005-76,
dostupného na www.nssoud.cz. Nyní vydané rozhodnutí je rovněž v souladu se závěry právní
teorie. František Korbel ve svém příspěvku nazvaném „Přístup k informacím podle správního
řádu a zákonů
o informacích“ (Ing. Kadečka, S. Kliková, A., eds.: Nový správní řád a místní
samospráva, Brno: Masarykova universita, 2006, s. 198-215) uvádí: „Institut nahlížení do spisu
podle § 38 správního řádu je zvláštní právní úpravou vůči informačním zákonům. Přestože
nahlížení do spisu slouží též získávání informací, jeho podstata a podmínky jsou jiné než
obecný přístup k informacím povinných subjektů. Toto právo svědčí pouze účastníkům
konkrétních řízení a osobám s právním zájmem nebo jiným vážným důvodem nahlížení do
spisu. Obsahem tohoto práva je fyzický a v zásadě
neomezený přístup k originálu správního
spisu a s tím spojená možnost činit si výpisy a pořizovat kopie. Jeho podstatou je vztah
„nahlížitele“ k věci, který odůvodňuje poskytnutí i takových informací, které by obecnou cestou
musely být odepřeny. Takto konstruované právo rozšiřuje možnosti přístupu k informacím pro
vybrané skupiny osob. Neupravuje, a tím méně
pak omezuje, možnosti obecného poskytování
informací podle informačních zákonů.“ Odkaz citovaný judikátem Nejvyššího správního soudu
ze dne 13.8.2008, č.j. 2 As 38/2007-78 byl následně
obsažen též v rozhodnutí Nejvyššího
správního soudu ze dne 17.6.2010, č.j. 1 As 28/2010 a ze dne 28.5.2015, č.j. 1 As 162/201463.
Závěrem povinný subjekt žadateli za účelem realizace práva účastníka řízení na
nahlížení do spisu sděluje, že účastník řízení si termín nahlížení do spisu na pracovišti oddělení
přestupků
odboru správních agend Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 600/20, může
dohodnout na tel. čísle 236 044 265. V případě, že by do spisu chtěl nahlížet přímo žadatel,
musí v souladu s § 38 dost. 2 správního řádu prokázat právní zájem nebo jiný vážný důvod a to
za podmínek, že tím nebude porušeno právo některého z účastníků, popřípadě
dalších
dotčených osob anebo veřejný zájem, případně
předložit plnou moc k nahlížení do spisu od
účastníka řízení.

Vzhledem k důvodům výše uvedeným rozhodl povinný subjekt tak, jak je ve výroku
tohoto rozhodnutí uvedeno.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno dle ust. § 16 odst. 1 InfZ podat odvolání k Magistrátu
hlavního města Prahy, a to podáním učiněným ve lhůtě
15ti dnů
ode dne doručení tohoto
rozhodnutí u Úřadu městské části Praha 2.

Mgr. xxxxxxxxx
vedoucí odboru správních agend

IP zaznamenána

ridic

 • Příspěvků: 84
  • Zobrazit profil
Re:Úřad odmítl poslat kopii spisu na adresu úč. říz.
« Odpověď #7 kdy: 14 Prosince 2019, 08:57:29 »

Děkuji za zaslání jejich odpovědi.

Jaký byste nyní doporučili další postup? Očividně se chtějí vyvlíknout ze zaslání spisu všemi možnými prostředky.

Napadá mě poprosit ještě někoho, jiného "nahlížeče" a vypořádat se s jejich argumenty (změnit dokument, žádat např. strany 1-10). Schválně, čím by následné odmítnutí odůvodnili potom.

Jestli to pak úředník čte tak ho tímto zdravím :-)

A mám otázku na ostatní, setkali jste se již někdy s podobným případem? Že by úředník že všech sil dělal vše pro to, jen aby nemusel plnit svou zákonnou povinnost?
IP zaznamenána

kdo

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 2 007
  • Zobrazit profil
Re:Úřad odmítl poslat kopii spisu na adresu úč. říz.
« Odpověď #8 kdy: 14 Prosince 2019, 11:01:19 »

Jaký byste nyní doporučili další postup? Očividně se chtějí vyvlíknout ze zaslání spisu všemi možnými prostředky.

Zkuste si požádat o informaci o stavu řízení. Vzor zde. Spis sice nedostanete, ale SO bude muset přezkoumatelným způsobem žádost odmítnout, proti usnesení se pak odvoláváte v režimu správního řádu. Namítat můžete, že podle § 38 je právo na kopii spojeno s právem nahlížet, nikoliv s úkonem nahlížení, a že nezaslání kopie spisu je porušením pravidel dobré správy. Tím si zároveň připravíte prostor pro důvodnou námitku podjatosti. Spis sice ještě stále mít nebudete, ale SO tento postup zabaví a umožní mu nadělat chyby.

Napadá mě poprosit ještě někoho, jiného "nahlížeče" a vypořádat se s jejich argumenty (změnit dokument, žádat např. strany 1-10). Schválně, čím by následné odmítnutí odůvodnili potom.

S nejvyšší pravděpodobností obdržíte stejnou šablonovitou odpověď jako minule.

A mám otázku na ostatní, setkali jste se již někdy s podobným případem? Že by úředník že všech sil dělal vše pro to, jen aby nemusel plnit svou zákonnou povinnost?

Neustále. A kdybyste trochu hledal na fóru, zjistil byste, že je to naprosto normální.

Poslední dobou žádám rovnou podle § 36 SprŘ a jen o soupis součástí a fotodokumentaci přestupku - to celkem funguje. Zejména tam, kde už jsem byl dříve donucen vyzvednout spis osobně, což mi obvykle zabere 2-3 hodiny studia na místě. Přicházím obvykle kolem 11:00 nebo cca hodinu před koncem pracovní doby.
IP zaznamenána

j0hn

 • Příspěvků: 215
  • Zobrazit profil
Re:Úřad odmítl poslat kopii spisu na adresu úč. říz.
« Odpověď #9 kdy: 07 Února 2020, 01:02:55 »

Co dělat v případě, že SO nevyhoví žádosti dle § 36 zcela. Žádal jsem o jeden dokument doplněný do spisu po nahlédnutí. SO poslal obratem Odpověď, ve které je napsáno k čemu se dokument vztahuje, ale dokument neposlal. Odpověď není úplně neformální. Má číslo jednací.

Nemělo by to být usnesení?

Co teď? Dá se odvolat proti odpovědi? Co opatření proti nečinnosti? Pokud by to byla cesta, musím čekat 15 dní, nebo stačí že reagoval, ale dokument neposlal?
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 4 392
  • Zobrazit profil
Re:Úřad odmítl poslat kopii spisu na adresu úč. říz.
« Odpověď #10 kdy: 07 Února 2020, 01:16:42 »

IP zaznamenána