30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Autor Téma: [WIN] Zákaz zastavení - byl spáchán přestupek??  (Přečteno 9215 krát)

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 9 086
  • Zobrazit profil
Re:Zákaz zastavení - byl spáchán přestupek??
« Odpověď #30 kdy: 23 Ledna 2024, 10:26:09 »

Nechte to něco v DS 10 dní uležet a pak to vyzvedněte. A pak si v DS nastavte rozšířené notifikace, ať příště víte, kdo Vám píše.

Promlčecí lhůta se přerušuje (=restartuje) vydáním rozhodnutí SO1 o vině. Pokud tedy minulé rozhodnutí SO1 bylo vydáno 01.02.2023, k promlčení by došlo, pokud by SO1 nestihl vydat nové rozhodnutí o vině do 01.02.2024.
IP zaznamenána

mortas

 • Příspěvků: 153
  • Zobrazit profil
Re:Zákaz zastavení - byl spáchán přestupek??
« Odpověď #31 kdy: 01 Února 2024, 10:20:14 »

WIN

Po navrácení od SO2 se SO1 prý pokusil na podzim od komunálních služeb získat podklady o přechodné úpravě značení.. ti samozřejmě žádná fota nemají.. Tj. SO1 hodil  ručník do ringu s tím, že jen z fotek od MP má důkazní nouzi...

Mám dojem že na danou madam za 2 týdny přistane sáhodlouhá stížnost, protože už 2x v průběhu několika let nezvládla zlotřilého přestupce odsoudit a pověsit potrestat a to svým lajdáckým přístupem k práci... Zřejmě by se měly přehodnotit prémie a osobní ohodnocení.. 8)
IP zaznamenána

mortas

 • Příspěvků: 153
  • Zobrazit profil
Re:[WIN] Zákaz zastavení - byl spáchán přestupek??
« Odpověď #32 kdy: 26 Března 2024, 09:02:17 »

dodávám znění posledního Rozhodnutí kde je shrnut celý případ...


USNESENÍ
Městský úřad XXXXX, odbor dopravy, věcně a místně správní orgán podle § 124 odst. 5 písm. j)
zákona č. 361/2000 Sb., o povozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, § 84 odst. 2 zákona č.
56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.
168/1999 Sb., o pojištění odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích“) a § 62 odst. 1
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zák. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“) rozhodl takto:

Řízení zahájené z moci úřední o přestupku dle ust. § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu,
jehož se měla dopustit fyzická osoba podnikající Pirát Silniční, nar. XXXX, se sídlem
Best City Ever, IČO: 1234 (dále také „obviněný“), jako
provozovatel motorového vozidla tov. zn. Křižník, reg. zn. ACAB, tím, že v rozporu
s ust. § 10 odst. 3 zákona o silničním provozu nezajistil, aby při užití vozidla byly dodrženy
povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená zákonem o silničním
provozu, neboť blíže nezjištěný řidič dne XX.XX.2022 v 08:55 hod. s výše uvedeným vozidlem měl
stát na pozemní komunikaci v obci Mordor na ul. Gandalfova, přičemž neměl respektovat
přenosné dopravní značení B 28 „Zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulí „Úklid komunikací dne:
X.X. od 07:00 hodin“, čímž měl nezjištěný řidič porušit § 4 písm. c) zákona o silničním provozu a
dopustit se jednání mající znaky přestupku dle § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním
provozu, se podle § 86 odst. 1 písm. c) zák. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich zastavuje,
neboť spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému prokázáno.
Odůvodnění:
Na podkladě přestupkového spisu Městské policie Mordor č.j. XXX bylo zjištěno,
že dne XX.XX.2022 v 08:55 hod. nezjištěný řidič s motorovým vozidlem tov. zn. Křižník,
reg. zn. ACAB, měl stát na pozemní komunikaci v obci MORDOR na ul. Gandalfova, přičemž
neměl respektoval přenosné dopravní značení B 28 „Zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulí „Úklid
komunikací dne: X.X. od 07:00 hodin“. Tímto jednáním nezjištěný řidič měl porušit § 4 písm. c)
zákona o silničním provozu a dopustit se jednání mající znaky přestupku podle § 125c odst. 1
písm. k) zákona o silničním provozu.
Správní orgán v souladu s § 125h odst. 1 zákona o silničním provozu zaslal provozovateli
předmětného vozidla výzvu k uhrazení částky 1.000 Kč, doručena fikcí dne XX.XX.2022. Podle
§ 125h odst. 3 zákona o silničním provozu je učená částka splatná do 30 dnů ode doručení výzvy.
Na místo zaplacení určené částky měl provozovatel vozidla možnost písemně sdělit správnímu
orgánu údaje o totožnosti řidiče vozidla v době spáchání přestupku opět ve lhůtě 30 dnů ode dne
doručení výzvy. V tomto konkrétním případě však provozovatel předmětného vozidla určenou
částku neuhradil a ani nesdělil údaje o řidiči, který s vozidlem zastavil a stál na komunikaci
způsobem popsaným výše. Jednání nezjištěného řidiče tak bylo odloženo samostatným
usnesením. Vzhledem ke skutečnosti, že měl správní orgán podklady a důkazy obsažené
v přestupkovém spise za dostatečné, prokazující skutečný stav věci a neměl pochyb o tom, že
obviněný se dopustil přestupku podle § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu, vydal bez
dalšího řízení dne XX.XX.2022 příkaz o uložení správního trestu pokuty ve výši 1.500 Kč, který byl
obviněnému doručen fikcí dne XX.XX.2022. Obviněný proti tomuto příkazu podal dne XX.XX.2022
včasný odpor, čímž se příkaz zrušil a správní orgán pokračoval v řízení. Obviněný, ač řádně a včas
předvolán k ústnímu jednání nařízenému na den XX.XX.2022, se bez náležité omluvy nebo
důležitého důvodu k ústnímu jednání nedostavil, proto se v souladu s § 80 odst. 4 zák. o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ústní jednání konalo bez přítomnosti obviněného.
Doručení obviněnému vykázáno fikcí dne XX.XX.2022.
Správní orgán při ústním jednání přečetl listinné důkazy a podklady pro rozhodnutí. V oznámení
přestupku sepsaného dne XX.XX.2022 v 16:29 hod. na ul. Gandalfova v Mordoru, list č. 2 spisu,
jsou uvedeny osobní údaje Piráta Silničního ověřené z OP č. XXX a údaje o motorovém
vozidle reg. zn. ACAB. V oznámení přestupku je strážníkem uvedeno, že Pirát Silniční ví,
kdo vozidlo ponechal v úseku přenosného dopravního značení B 28 „Zákaz zastavení“, ale využije
svého práva se k dané věci na místě nevyjadřovat. Oznámení je Pirátem podepsáno
bez dalšího vyjádření. Oznámení je rovněž podepsáno i strážníkem městské policie jako úřední
osobou, která zaznamenávala do oznámení všechny skutečnosti. Fotografie založené na listech č.
3 až 6 spisu zachycují stojící předmětné vozidlo i přenosné dopravní značení B 28 „Zákaz
zastavení“ s dodatkovou tabulí „Úklid komunikací dne: X.X. od 07:00 hodin“ postavené nedaleko
předmětného vozidla. Dopravní značka B 28 „Zákaz zastavení“ zakazuje zastavení nebo stání, tj.
uvedení vozidla do klidu, kromě případů vyvolaných okolnostmi v provozu na pozemních
komunikacích jako je např. stojící kolona vozidel apod., což v tomto konkrétním případě naplněno
nebylo, neboť vozidlo stálo na parkovacím místě. Dodatková tabule „Úklid komunikací dne: X.X.
od 07:00 hodin“ upřesňuje z jakého důvodu a po jakou dobu v daném místě zákaz zastavení
platil. Z fotografie upozornění městské policie, list č. 4 spisu, ponechaného na předmětném
vozidle vyplývá, že informuje, že na vozidle reg. zn. ACAB byl umístěn technický prostředek
k zabránění odjezdu, a že s vozidlem uvedené reg. zn. bylo dne XX.XX.2022 v 08:55 hod.
porušeno dopravní značení „Zákaz zastavení – úklid komunikace“. Z tohoto upozornění vyplývá,
že předmětné vozidlo stálo na parkovacím místě v době zákazu zastavení, neboť tento zákaz platil
od 07:00 hod. dne XX.XX.2022 a stálo zde prokazatelně až do 16:29 hod. dne XX.XX.2022, kdy
s obviněným bylo na místě sepsáno oznámení. Z karty vozidla reg. zn. ACAB, listy č. 8 a 9
spisu, vyplývá, že provozovatelem vozidla tov. zn. Křižník je od XX.XX.2021 obviněný.
Správní orgán na základě provedeného dokazování dospěl k závěru, že obviněný svým jednáním
porušil ust. § 10 odst. 3 zákona o silničním provozu, podle něhož provozovatel zajistí, aby při užití
vozidla na pozemní komunikaci byly dodrženy povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních
komunikacích stanovené zákonem o silničním provozu, a uznal obviněného vinným ze spáchání
přestupku provozovatele vozidla podle § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu. Obviněný proti
rozhodnutí ze dne XX.XX.2023, vypravené dne XX.XX.2023, č.j. XXX, kterým byl
obviněný uznán vinným z výše uvedeného přestupku, podal dne XX.XX.2023 včasné a přípustné
odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje. Rozhodnutím odvolacího orgánu ze dne
XX.XX.2023 č.j. XXX, v právní moci dne XX.XX.2023, bylo napadené rozhodnutí
Městského úřadu Mordor zrušeno a vráceno k novému projednání a rozhodnutí s tím, že správní
orgán prvního stupně doplní dokazování zejména o opatření obecné povahy, kterým byla
stanovena přechodná úprava provozu, plánek přechodného dopravního značení a postaví najisto
v jaké oblasti přechodné dopravní značení platilo, a dále též kdy a jak bylo umístěno, tak aby byl
spolehlivě a prokazatelně zjištěn skutkový stav věci.
Správní orgán na listech č. 34-38 spisu dne XX.XX.2023 doplnil spis o opatření obecné povahy
Městského úřadu Mordor ze dne XX.XX.2021, č.j. XXXX, nímž byla stanovena
přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v Mordoru včetně předmětné ulice
Gandalfova z důvodu čištění komunikací v termínu od XX.XX.2022 do XX.XX.2022, přičemž
instalace dopravního značení proběhne 7 dní před skutečným zahájením akce s ohledem na dobu
potřebnou k instalaci a bezprostředně po skončení akce bude dopravní značení odstraněno.
Správní orgán po opětovném vyhodnocení fotografií přiložených k oznámenému přestupku
provedl vlastní šetření u společnosti Blbouni co neumí umístit značky, Mordor, s.r.o., za účelem zajištění fotografie z umístění dopravního značení na ul. Gandalfova
na „velkém parkovišti“ ve směru jízdy k domu č.p. 2, a to fotografie dopravní značky ze začátku
parkoviště. Fotografická dokumentace předaná z MP Mordor obsahovala pouze jednu fotografii
předmětného dopravního značení, list č. 3 spisu. Současně správní orgán žádal firmu Blbouni co neumí umístit značky o
sdělení, kdy na předmětném místě byly dopravní značky umístěny. Společnost Blbouni co neumí umístit značky dne XX.XX.2023 správnímu orgánu sdělila, že dopravní značky byly
umístěny dne XX.XX.2022, přičemž požadovanou fotografii nemají k dispozici.
Nejvyšší správní soud se ve své judikatuře již opakovaně zabýval důkazním standardem v řízení o
přestupku, kdy např. ve svém rozsudku ze dne 31.3.2010, č.j. 1As 12/2010-79 uvedl, že
„správní orgán je povinen přesně a úplně zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti a
za tím účelem si opatřit podklady pro vydání rozhodnutí. Volba, množství a druh prováděných
důkazů je věcí správního uvážení“. Stejnou zásadou je ovládáno i následné hodnocení
provedených důkazů. Pokud je odpovědnost za přestupkové jednání dovozována z nepřímých
důkazů, musí tyto důkazy tvořit ucelený logicky provázaný důkazní řetězec, v němž žádný důkaz
nezpochybňuje pravost, věrohodnost a přesvědčivost důkazů ostatních. Logická a ničím
nenarušovaná soustava okolností spáchaného skutku, majícího znaky skutkové podstaty
přestupku, má nade vši rozumnou pochybnost stavět najisto, že se jednání dopustil právě ten,
kdo má být za přestupek postižen, a současně vylučovat možnost jiného závěru.
Po provedeném dokazování a zhodnocení všech provedených důkazů jednotlivě i v jejich souhrnu
správní orgán dospěl k závěru, že
Správní orgán zhodnotil všechny podklady pro rozhodnutí, kdy mezi nimi absentuje fotografie
dopravního značení z ul. Gandalfova, která by tak s jistotou vymezila celou oblast, na kterou se
předmětné přechodné dopravní značení vztahovalo. Za dané situace má správní orgán za to, že
lze daný stav označit za důkazní nouzi, neboť podklady pro rozhodnutí o přestupku provozovatele
vozidla jsou nedostatečné, a nelze proto dospět k jinému závěru než, že spáchání skutku, o němž
je vedeno řízení, se nepodařilo obviněnému prokázat. Na základě uvedeného správní orgán dle §
86 odst. 1 písm. c) zák. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich řízení zastavil, tak jak je
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
IP zaznamenána

Lucc

 • Příspěvků: 11
  • Zobrazit profil
Re:[WIN] Zákaz zastavení - byl spáchán přestupek??
« Odpověď #33 kdy: 23 Dubna 2024, 14:05:38 »

Děkuji všem za podnětné vlákno. Týká se mne něco podobného. Vozidlo stálo na parkovišti před značkami o zákazu. Budu tedy postupovat jako pan mortas, tedy v duchu rad pana hh a s úřadem se o tu pětistovku výpalného pokusím poprat.
IP zaznamenána