30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Autor Téma: Námitka podjatosti jinak  (Přečteno 11340 krát)

frantisek

 • Administrator
 • *****
 • Příspěvků: 388
  • Zobrazit profil
  • OSBID o.s.
Námitka podjatosti jinak
« kdy: 09 Října 2015, 20:58:01 »

Bohuzel mi nebylo doprano tento konstrukt obhájit, ale třeba se nekomu hodi. Urad to dostal zasazeno do ramce samoobhajoby podezřelého z prestupku, jako odpověď na odmitnute "klasicke" podani podjatosti.
Tohle uz urad resil usnesenim.


Citace
xxxxxxxxxxxxx                     Vyhotoveno: 18. 2. 2015
xxxxxxxxxxxxx
Odbor dopravněsprávních činností
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
Č.j.: xxxxxxxxxxxxx
Spisova znacka: xxxxxxxxxxxxx

Věc: Sdělení ke „Sdělení k námitce podjatosti, podané dne 27.1.2015“ podané dne 3.2.2015, námitka podjatostiVážení,
Vaše sdělení k mému podání námitky podjatosti ze dne 27.1.2015 považuji z  důvodu příkrého rozporu s § 14, odst. 2 zákona 500/2004 Sb.  za nicotný právní akt a mé podání

n e p o v a ž u j i
za vyřízené.

Dne 27. 1. 2015 jsem podal v souladu s ust. § 14 zák. Č. 500/2004 Sb., správního řádu námitku podjatosti vůči oprávněné úřední osobě paní xxxxxxxxxxxxx v řízení o přestupku podle § 125c odst. 1 písmo k) zákona Č. 361/2000 Sb., o provozu na - pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, z jehož spáchání dne 30.9.2014 v xxxxxxxxxxxxx jsem byl obviněn a který je dokumentován ve spisovém materiálu sp. zn. xxxxxxxxxxxxx.
Vaše sdělení ze dne 3. 2. 2015 obsahuje zdůvodnění Vašeho postoje k podání námitky podjatosti. Uvádíte, že vzhledem k obsahu Vámi uvedené námitky, kdy jsem uvedl pouze okolnosti, které předpokládají přímo zákony (ustanovením § 52 a § 53 zák. ČNR Č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, je upravena přílušnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností k projednání prestupků, místní prislušnost pak upravuje § 55 odst. 1 uvedeného zákona.  Prislušnost xxxxxxxxxxxxx k výkonu státní správy v přenesené působnosti je upravena ust. §31 a násl. a dále §81 zákona Č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a Statutem hlavního města Prahy - obecně závaznou vyhláškou Č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy. Ust. § 13 odst. 3 věta první zákona o přestupcích pak upravuje, kterému subjektu připadá výnos z uložených pokut: "Pokuta uložená orgánem obce je příjmem obce, jejíž orgán ve věci rozhodoval v prvním stupni. ", obdobně je tomu i u příjmu z pokut, ukládaných za přestupky podle zákona o silničním provozu - viz ust. § 125e odst. 6 zákona o silničním provozu), upravující výkon státní správy v přenesené působnosti, se o podjatost ani jednat nemůže, neboť mým podáním je přímo rozporována platná právní úprava. 
Z Vámi uváděné právní úpravy přímo vyplývá, že správní orgán je finančně zainteresován na tom uznat obviněného vinným a uložit mu pokutu, neboť to pro něj znamená přímé finanční obohacení. Naopak v případě zproštění obviněného nejen že přichází o zisk, ale také nese veškeré náklady řízení, čímž mu vzniká přímá finanční újma.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že správní orgán – tzn. všechny úřední osoby, které by v řízení mohly provádět jakékoliv úkony, při jejichž provádění by mohly výsledek řízení ovlivnit – mají s ohledem na svůj poměr k věci takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o jejich nepodjatosti ve smyslu ust. § 14 odst. 1 SprŘ. Dále v dané věci dochází k porušení zásady nestrannosti, neboť správní orgán je zároveň vyšetřovatelem i soudcem. Z pohledu ústavního práva je zásada nestrannosti nedílnou součástí práva na spravedlivý proces a je přímo zakotvena v čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“: „Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.“). Listina tak zcela jasně garantuje právo každého, aby byla jeho věc rozhodnuta nestranně, a to nejen soudem, ale např. také správním orgánem.

S přihlédnutím k dosavadnímu průběhu správního řízení a k výstupům z Vašeho úřadu kdy mimo jiné uvádíte, že „dle ust. § 14 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, musí účastník řízení námitku podjatosti úřední osoby uplatnit, jakmile se o ní dozví, neboť podle zákona se k námitce nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení úředních osob prokazatelně věděl, ale neuplatnil námitku bez zbytečného odkladu. Je tedy nade vší pochybnost, že jste o důvodech "podjatosti", pokud vůbec existují (viz níže), věděl již ode dne 2.12.2014 a bez zbytečného odkladu jste námitku podjatosti neuplatnil, proto k ní nebylo přihlédnuto.“
K času mezi 2. 12. 2014 kdy jsem převzal oznámení Příkazem o uložení pokuty ze dne 28.11.2014, a 27. 1. 2015 kdy jsem podal námitku podjatosti uvádím a který bez jakýchkoliv podkladů  považujete za „zbytečný odklad“ uvedu, že jsem se v jeho průběhu seznámil se všemi souvisejícími zákonnými ustanoveními a nastudoval jsem si praxi správních řízení a další věci související s úředním postupem při prošetřování a případném postihu za výše uvedený údajný přestupek. Námitku podjatosti jsem tedy prokazatelně uplatnil bez zbytečného odkladu, jakmile mi byla známa.


Proto doplňuji námitku podjatosti o osoby:
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx


Z důvodů uvedených a odůvodněných výše navrhuji, aby nadřízený správní orgán věc delegoval na jiný správní orgán, pro nějž pokuta není příjmem a nemá na věci žádný zájem, respektive aby v souladu s ust. § 131 odst. 4 SprŘ usnesením pověřil k projednání a rozhodnutí věci jiný věcně příslušný podřízený správní orgán ve svém správním obvodu, jelikož podřízený správní orgán není z důvodu uvedených výše způsobilý věc projednat a rozhodnout.[\quote]
IP zaznamenána
www.osbid.cz - s autem svobodně a bezpečně
frantisek@osbid.cz
t: 602392900 - ale jen když je to fakt nutné ;)

Hoba.rce

 • Příspěvků: 39
  • Zobrazit profil
Re:Námitka podjatosti jinak
« Odpověď #1 kdy: 16 Ledna 2017, 19:37:49 »

Přikládám pro inspiraci další variantu námitky, kterou jsem podal ihned po zahájení ústního jednání.

Jako základ posloužila žádost zde:

https://www.30kmh.cz/index.php?topic=3435.0

Obecné tipy:

1) Namítá se podjatost všech zaměstnanců úřadu, takže to nemůže rozhodnout nikdo na Městském úřadě a musí to postoupit Krajskému úřadu.

2) Odvolávám se na konkrétní případ z minulosti:
https://www.30kmh.cz/index.php?topic=3436.0
takže někdo na kraji bude muset luštit desítky stránek starého spisu.

3) Pokud to udělají jinak -> bod do odvolání a věc je zase na začátku.

-> značný oser a zdržení, takže i pokud se tím někdo bude zabývat, skončí to prekluzí, protože už teď je to téměř rok od mojí pirátské jízdy.

IP zaznamenána

enzym

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 2 078
  • Zobrazit profil
Re:Námitka podjatosti jinak
« Odpověď #2 kdy: 16 Ledna 2017, 20:04:00 »

Jen formalistická drobnost: Domnívám se, že nelze dost dobře citovat vymyšlená rozhodnutí, a to ani lživě, ani pravdivě. Co tím míníte je však IMHO jasné.
IP zaznamenána
Varování: pokud jsou v příspěvku rady a názory k procesním postupům a taktikám, berte je s velkou rezervou. Jsem technik.