30kmhcz

Poradna => Potřebuji poradit - ostatní => Téma založeno: bruno 22 Července 2022, 19:45:30

Název: Přepsání vozidla, včetně spisu - VINEN. Zatím nepravomocně
Přispěvatel: bruno 22 Července 2022, 19:45:30
EDIT - na stránce 3 přidán anonymizovaný spisový materiál, scany.

Dotaz zadávám znova a prosím o rady, případne co a jak dál. Je toho hodně, je to rozepsané v podstatných bodech. Příkaz níže  je anonymizovaný a plně zkopírovaný, vynechané jsou nepodstatné věci, jako čísla účtů, sp.zn a pod.
Co se ptám je následovné :
.......A....... - úřad mi dává za vinu, že tento protiprávní stav trvá až do vynesení Příkazu. Auto bylo z mé strany prodané po 9 dnech vlastnictví původní majitelce, která celý čas byla zapsaná i v registru a za druhé, auto stát 05/2022 skonfiskoval. I tak mi úřad dává za vinu, že protiprávní stav trvá až do vynesení příkazu - co je dle mého nesmysl. Mám napravit protiprávný stav a auto, které již  není mým majetkem a navíc bylo skonfiskované státem 19.5.2022  napsat na sebe ? **
..........B................       8.3. 2022 už soud vydával rozhodnutí. Jak zjistit jestli mi osoba Z neprodávala auto na kterém už bylo vydané nějaké předběžné opatření, nebo mohl mít nějakou vědomost, že o auto tak jako tak přijde. Nechce se mi věřit, že tento stát stihl od 07.01 do 08.03.2022 reagovat................
** - po prodeji auta osoba Z přestala jakkoliv reagovat, byl úplně nekontaktní. Od automobilu jsem nedostal klíče, doklady a automobil byl uzamžený na parkovišti ......., kam jsem k němu neměl přístup. Mně v ruce zůstala jenom kupní smlouva, i to ověřená jenom jednostrenně a to mým podpisem.
*** Paní P prodala auto panu Z. Bez přepisu. Ten na něm páchal přestupky. Auto se na parkovišti .......... ocitlo po tom, jak ho PCR tam nechala odtáhnout, protože ho říddila osoba s příjmením Z. Na autě byly tou dobou minimálně 4 pokuty...
**** PCR jsem oznámil, že jsem se stal novým majitelem vozidla na základě kupní smlouvy a že mám i plnomocenstvví k vyzvednutí vozidla. Žiju trvale v zahraničí - PCR nestačilo, že bych jim ověřené dokumenty tohle potvrzující zaslal poštou - požadovali přinést originály osobně..........což vzhledem k práci a vzdálenosti tou dobou cca 400 km nebylo možné..........
***** to samé jsem oznámil i........... - prý je to nazajímá a auto vydají tomu, kdo se přeukáže "lejstrem k vyzvednutí od policie".........
6* - PCR jsem oznámil, že vozidlo se pravděpodobne pokusí zcizit Z a že nechápu, jak je možné, že nezajistili tabulky s EČV kvůli neuhrazeným pokutám. Taky jsem oznámil, že vozidlo se pokusí vyzvednout osoba bez ŘP - i tak umožnili aby to učinil................
7* - pak PCR zjistila, že jsem vozidlo nepřepsal a iniciovala řízení !
8* - původní majitelka za to, že nepřepsala vozidlo rok dostala pokutu 1800,-Kč, pan Z za to, že vozidlo nepřepsal nedostal pokutu žádnou, resp, nemám jak to zjistit.......
9 - vozidlo nepřepsali, protože pan Z byl tou dobou v insolvenci !
10* - ZLATO. Původně jsem to vozidlo ani neměl v plánu kupovat. Pan Z inzeroval prodej zlata za poloviční cenu, když to bude ten samý den. Kolem 250g- ne auto plné zlata, jak tady zaznělo. Já mu navrhnul, že zlato nemusí prodat takhle výrazně pod cenu, ale může ho zastavit za podmínek úroků  porovnatelných v bance. Kvůli tomu jsem taky přijel k němu cez 60 km. Tam z něj vylezlo, že zlato je v autě, aby se k autu dostal, že ho musí vyplatit a prostě kopec "sraček", které ale jistou logičnost dávali. I proto jsem přistoupil k tomu, že dostane část peněz na vyzvednutí auta - a za tu část peněz mi to auto odprodal - mělo jít o pár hodin. Po vyjmutí zlata bychom kupní smlouvu roztrhali a řešili to, kvůli čemu jsem přijel ! Došli sme dalších cca 100 km do Chomutova, Pan Z otevřel auto - a tam div se světe - ani gram zlata. Vědel jsem, že mne napálil - ale stále jsem měl kupní a platnou smlouvu na auto. Poraďte mi taky jak jsem z něj měl dostat doklady a klíče - vykopat to z něj ? Přivolat policii - a co by řekli ? Takže jsem s kupní smlouvou odjel s tím ať si svoje dá do pořádku - a výsledek je moje pokuta za to, že jsem v zákonné době nepřepsal vozidlo...................Bylo mi ho v začátku i líto, vypadal slušně, tak trochu ošumělě, ale stále slušne. A potkávám různé lidi, takže neřeším kdo jak vypadá - tohle byla prostě zápalka a dotyxčný si mně spletl s taxi zdarma. Nebo spíš čekal, že mu peníze dám předem a pak ať se děje vůle boží - každopádně to hrál do konce............
11*- Auto jsem devátý den vlastnictví prodal původní majitelce, která byla zapsaná i v registru. Tímto jsem i napravil právní stav,  jak konstatuje i úřad, který všechny tyto informace má k dispozici.
12* - aby toho nebylo málo. Řešil to úřad v ............, který mi tvrdí, že je tomu místně příslušný. Trvalý pobyt mám v spolkové republice Bavorsko, zapsaný a řádně hlášený i v regisatrech, v ČR mám jenom přechodný pobyt co potvrzuje i platné povolení k přechodnému pobytu. Úřad mi ale tvrdí, že jeho nezajímá co já mám zapsané v občance, ale co on má v evidenci obyvatel - a já vím, že jsem nikdy o TP v ČR nežádal a ani ho nedostal. Mám povolení jenom k přechodnému pobytu.
Závěrem - neparazituju na systému, nejsem na dávkách, nejsem černej, podnikám, platím daně, podporuju charitu - a pak padnu do takové sračky.
Dík všem za pomoc :)

     
P Ř Í K A Z
Městský úřad  - dopravní úřad, rozhodující v přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný správní orgán podle § 84 odst. 1 písm. c) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou pro................... p. B se uznává vinným ze spáchání přestupku dle ustanovení § 83 odst. 1 písm. b) zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, kterého se dopustil nedbalostním porušením ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích tím, že jako nový vlastník osobního automobilu tovární značky Škoda Fabia, státní poznávací značky (dále jen spz) 12345, ve stanovené lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva k tomuto vozidlu (po jeho koupi dne 7.1.2022 v nezjištěném čase, uzavřené na České poště ve xxxx od Radka Z, nar. 123456, tr. bytem  sssss, nepožádal příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o zápis změny vlastníka tohoto vozidla, kdy tento protiprávní stav trvá od 22.1.2022 do doby vydání (resp. doručení) tohoto příkazu,   ......................A........................
   Za tento přestupek se mu ukládá dle ustanovení § 35 písm. b) zákona o odpovědnosti za přestupky a § 83 odst. 2 písm. c) zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v souladu s ustanovením § 37 až 40 a § 46 zákona o odpovědnosti za přestupky, pokuta ve výši 3 000 Kč (slovy třitisíce korun českých), splatná v souladu s ustanovením § 46 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu převodem z účtu na účet Města ...........................
O d ů v o d n ě n í
Na základě vyhodnocení shromážděných podkladů : Usnesení o předání věci dle věcné a místní příslušnosti - list č. 1, Oznámení přestupku Policie České republiky, Krajského ředitelství policie xx, Obvodní oddělení oo (dále jen PČR OO oo), č.j.: KRPK-  v listu 2-14, (list č. 2 – Obsahu spisu a Oznámení přestupku, č. 3 a 4– Oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu, č. 5 –Plná moc sepsaná mezi p. P. a Mgr. Bc. J. Lng, včetně kupní smlouvy mezi p. Z a p. B, č. 6 – Plnomocenství mezi p. Z a p.
B, č. 7 – Kupní smlouva mezi p. P a p. Z, č. 8 až 11 - Prodejní smlouva mezi p. B a p. P, včetně Úředního záznamu o podání vysvětlení – B, č. 12 až 14– Výzvy k uhrazení určené částky), Výpis z Centrálního registru vozidel - karta vozidla Škoda Fabia, spz 12345 / původní spz ....../ - list č. 15, Výpis z registru obyvatel k osobě – B - list č. 16 a Výpis z evidenční karty – B.
- z oznámení o podezření ze spáchání přestupku od Policie České republiky, Krajské ředitelství policie kraje, Obvodní oddělení ooo ze dne 12.5.2022, č.j.:kprk  vyplývá, že dne 10.6.2022 zdejší správní orgán obdržel podezření ze spáchání přestupku dle ustanovení § 83 odst. 1 písm. b) zákona o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích na podezřelého B, nar. kterého se tento měl dopustit porušením ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích tím, že jako vlastník osobního automobilu tovární značky Škoda Fabia, VIN: ............., spz ......... ve stanovené lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva k tomuto vozidlu nepožádal příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o zápis změny vlastníka těchto vozidel. Předmětné podezření bylo zjištěno v souvislosti s trestním řízením při prověřování věci pod č.j.KRPK................, -kupní smlouva ze dne 7.1.2022 prokazuje, že p. Z uvedený osobní automobil
prodal p. B a tímto dnem tak došlo k převodu vlastnického práva k tomuto vozidlu z p. Z na p. B. Skutečnost, že došlo k prodeji vozidla tov. zn. Škoda Fabia, spz ......... na nového majitele p. B dokládá Kupní smlouva ze dne 7.1.2022 – list č. 11 spisu, Plnomocenství – č. listu 6 / která byla opatřena ověřovací doložkou pro legalizaci/ a výpověď samotného p. B – viz. listy č. 10 a 11 spisu,
- výpis z centrálního registru vozidel - karta vozidla potvrzuje, že posledním evidovaným vlastníkem a provozovatelem vozidla Škoda Fabia, .........................., spz
............, je od 19.5.2022 Krajské ředitelství policie .............., .................., kdy od 17.8.20xx do 19.5.2022 byla vlastníkem a provozovatelem vozidla p. P.
Dne 11.4.2022 byly původní spz ............ skartovány a dne 19.5.2022 došlo ke změně vlastníka/provozovatele vozidla a to na základě rozsudku Okresního soudu v Chebu, pod č.j.
............... ze dne 8.3.2022, s nabytím právní moci dne 9.3.2022 – trest propadnutí věci –                    ..........................B..........................
vozidlo propadlo státu a je tedy opatřeno novou spz ...........,.
Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: Lafayette 22 Července 2022, 22:50:08
Ufffff...
Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: johncreek 23 Července 2022, 00:19:27
Vaše stylistika a snaha o zpřehlednění a stručné vystihnutí problému připomíná pokus o tvorbu nějaké substitučně transpoziční kryptografické šifry.

Na druhou stranu, příběh o podvodné koupi zlata jsem z toho pochopil a je pro mne do budoucna poučný ;D :-[
Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: hh 23 Července 2022, 04:46:15
Vynechám všechny vedlejší příběhy - abychom se někam dostali. Proti příkazu podejte odpor. V nejhorším případě to bude +1000 Kč za náklady řízení, proti pokutě 3000 Kč a s přihlédnutím k šancím na její odvrácení jde o rozumný risk. Abych byl úplně transparentní, přiznávám, že okrajovou motivací k doporučení jít do řízení je i škodolibost z toho, jak s vámi ti úředníci budou muset komunikovat.

Při analýze případu budu vycházet primárně z příkazu, na vaše vlastní vyprávění se moc spolehnout nedá. Pokud jde o anonymizované osoby, p. B. jste předpokládám vy, p. Z je slušný ošumtělý pán, se kterým jste 7. 1. 2022 chtěl kšeftovat se zlatem a skončilo to sepisem kupní smlouvy na Fabii. p. P. by mohla být původní majitelka. Na jednom místě příkazu se objevuje nějaká nová osoba p. H. (... tímto dnem tak došlo k převodu vlastnického práva k tomuto vozidlu z p. Z na p. H. ...). To jste se ukliknul vy a v originále je na tomto místě vaše jméno, nebo tam má nějakou blbost úřad?

Úřad dále odkazuje na "Plná moc sepsaná mezi p. P. a Mgr. Bc. J. Lng", která by snad měla mít nějakou souvislost s kupní smlouvou mezi vámi a panem Z (bez spisu si moc nedovedu představit, jak vypadá "plná moc mezi A a B včetně kupní smlouvy mezi X a Y - tj. 4 různé osoby). Dále úřad vycházel z "prodejní smlouva p. B. a p. P" - to má být ta smlouva, kterou jste to údajně prodal původní majitelce p. B.? Mají též k dispozici nějaké vaše podání vysvětlení (předpokládám poskytnuté fízlům s naivní představou, že vám nějak pomůžou nebo aspoň ochrání vaše nově nabyté auto).

Pro další taktiku je docela podstatné, jak to bylo s tím údajným následným prodejem původní majitelce. Jak jste ji vůbec zjistil (bez auta i dokladů) - díky tomu oznámení na PČR? Ta smlouva je reálná - opravdu jste s p. P. uzavřel obchod a získal nějaké plnění? Nebo to je fake?

Další klíčová věc, kterou ale z dostupných podkladů nelze určit, je zda jste se vůbec stal vlastníkem toho auta. Auto bylo registrované na P, pan Z ho patrně měl nabýt nějakou smlouvou mezi P a Z. Tu jste viděl? Prokázal vám Z nějak své vlastnictví? Píšete, že Z je v insolvenci - není tak zdaleka jisté, zda vůbec mohl volně se svým majetkem nakládat (mohlo by to mít vliv jak na koupi auta od P, tak na prodej vám). Dále podle vašeho popisu jste sice uzavřeli smlouvu, ale nedošlo k předání vozidla (ani dokladů, klíčů atp.), tedy prodávající nesplnil základní povinnost plynoucí mu z kupní smlouvy. Měli jste v té smlouvě ujednáno něco o okamžiku přechodu vlastnického práva?

Další pozoruhodná okolnost je pak to, že vozidlo se později (ale ne s velkým časovým odstupem od vaší "koupě") stalo předmětem trestu propadnutí věci. Podle infosoudu návrh na potrestání v této věci byl soudu doručen 17.2.2022, předtím muselo nějaký čas běžet zkrácené přípravné řízení vedené PČR a státním zástupcem. Být vámi bych si ten trestní příkaz opatřil, pro váš případ může skoro libovolná informace z daného řízení být relevantní - proti komu to řízení bylo vedeno, proč, a v neposlední řadě, uložil-li soud trest propadnutí věci, musel mít postaveno na jisto, komu patřilo. Vzhledem k časové blízkosti se nedá vyloučit ani to, že už v době prodeje auta vám bylo auto předmětem nějakých trestněprávních úkonů, tedy další potenciální důvod, proč by ta smlouva nemusela být platná.

Jako obranu proti obvinění z nepřepsání auta toho můžete použít víc (a až na výjimky ani nevadí, provedete-li "kobercový nálet", ať si úřad něco vybere). Pro případ, že jste to auto fakt koupil, a trváte i na tom, že jste ho následně prodal p. P., je základním argumentem to, co už jsem psal - koupí vám sice vznikla povinnost přepis provést, ale neuplynula lhůta. A prodejem p. P. ta povinnost fakticky zanikla, protože shodou okolností se faktický stav dostal do souladu s registrem (není tu ani žádný "bývalý vlastník" ve smyslu toho, kdo je zapsán v RV ale vlastníkem už není, ani "nový vlastník", který to má přesně naopak, není tedy ani co přepisovat). Ještě jednodušší by bylo říct, že vzhledem k tomu, že vám Z odmítl předat auto, doklady i klíčky, že jste obratem od smlouvy odstoupil. Bohužel tohle se vylučuje s tou vaší verzí o následném prodeji p. P., kterou jste už podle všeho operoval na PČR. Dalším argumentem může být, že jste se vůbec vlastníkem nestal (ale to nevíme jistě, viz výše). Šlo by to i přes váš cizokrajný status (že jako nerezident jste auto na sebe přihlásit nemohl, plánoval jste ho vyvézt a zaregistrovat v DE, a na to ZPPPK žádné lhůty nestanoví). Šlo by argumentovat i absentujícím materiálním aspektem.

Doporučil bych ale s argumentací nespěchat, procesně k tomu ani není důvod. Součástí odporu to být nemusí, pak bude na tahu úřad. Vy mezitím můžete opatřit chybějící informace.
Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: bruno 23 Července 2022, 07:46:50
Dekuji - odpor podaný, datovkou a ve lhůtě.
   - Nová osoba H je B - pouhý "nedomaz/ukliknutí". Tu plnou moc jsem neviděl ani já při nahlédnutí do spisu - tudíž netuším, co je jejím obsahem.
- Ano - fízlové mají poskytnuté moje další vysvětlení, kde jsem vše řekl podle pravdy.
Celkem se divili, že moje slova potvrzuje nejenom kupní smlouva, následně pak prodejní smlouva paní P ale i výpis z google maps a výber odpovídající částky ten den a hodinu z bankomatu. I otázku proč jsem tak "důsledný" jsem jim zodpověděl - že i díky nim :) 

- Google maps a polohu mám zapnutou nonstop a vyplácí se to, peníze při podobných transakcích vybírám stále až těsně před, téměř nikdy nechodím s větší hotovostí.

-   Následný prodej majitelce... : já se na sociálních sítích snažil velice intenzivně spojit s panem Z. Místo něj se mi ozvala původní majitelka, zapsaná i v registru. A já - jelikož jsem už tušil, že se nepřepsáním rýsuje průser v sankci až 50 000 korun tak  jsem jí předmětné vozidlo prodal a volil cestu "nejmenšího odporu".  Měl jsem za to, a stále mám, že na přepis vozidla jsem měl 10 dní, prodal jsem ho v 9-tý den vlastnictví - tudíž přepsat jsem ho nebyl povinen a v rámci 10 denní lhůty jsem s ním mohl udělat cokoliv, co není zákonem zakázáno. Já ho prodal - a prodané vozidlo už nejde na sebe napsat, a nejde napsat už ani zpětne - tam se to v zákoně bije, ale já ho netvořil. Dle mně tam  chybí - ...přepsat NEJPOZDĚJI DO 10 prac dní............ Tím, že je tam do 10 dní vzniká tohle vákuum, hm ?
/není to FAKE, prodal, dostal jsem peníze, podepsali jsme kupní smlouvu, ověřil si její totožnost dle OP, byli svědkové, telefonovali jsme si, psali cez sms a messenger a v neposledné řadě - je ji vidět na kamerách u mně doma :) "

- Od pana Z jsem viděl smlouvu mezi P a Z, viděl jsem doklady od vozidla, malý i velký TP, STK a EK platná - nebyl důvod nevěřit, jestli auto existuje nebo ne. Moje obrovská chyba, že jsem si všechny doklady v tu ránu nevzal k sobě, ještě před tím, než jsem mu odevzdal peníze - ale jak jsem psal, působil celkově slušným dojmem, a šlo o zlato, ne o auto.....V tomhle jsem udělal obrovskou pitomost, co už. Z mi dokonce i podal vysvětlení toho, proč auto nepřepsal - prý byl v insolvenci, kterou už ale mezitím zaplatil - neověřoval jsem si to. Jeho  Insolvence skončila 5.10.2021 zrušením schváleného oddlužení....
- Neměli jsme v té smlouvě ujednáno nic  o okamžiku přechodu vlastnického práva.

Z Vaší odpovědi - ""  Další pozoruhodná okolnost je pak to, že vozidlo se později (ale ne s velkým časovým odstupem od vaší "koupě") stalo předmětem trestu propadnutí věci. Podle infosoudu návrh na potrestání v této věci byl soudu doručen 17.2.2022, předtím muselo nějaký čas běžet zkrácené přípravné řízení vedené PČR a státním zástupcem. Být vámi bych si ten trestní příkaz opatřil, pro váš případ může skoro libovolná informace z daného řízení být relevantní - proti komu to řízení bylo vedeno, proč, a v neposlední řadě, uložil-li soud trest propadnutí věci, musel mít postaveno na jisto, komu patřilo. Vzhledem k časové blízkosti se nedá vyloučit ani to, že už v době prodeje auta vám bylo auto předmětem nějakých trestněprávních úkonů, tedy další potenciální důvod, proč by ta smlouva nemusela být platná.- "" n e v í m    j a k  se k předmětnému dostat a velice by mi pomohla rada i v tomhle.
Děkuji za pomoc. B :)

*** napadla mne ješte jedna věc. Zatím hypoteticky.  Auto jsem panu Z ten samý den daroval. Je to jednostranný úkon, dar z mé strany. Neozval se, byl nekontaktní - tak jsem auto následně prodal paní P ?...............Dar nemusí být písemnou formou, a nikdo se mne dodnes na tohle neptal. .........

Závěrem ještě. Celou tuhle agendu bych tak jak doteď vše ostatní  položil na stůl právníkovi. Bohužel jsem na tom momentálně finančně tak, že nemám ani korunu navíc - neplánované výdavky, prakticky bankrot jedné firmičky, selhání dvou větších dlužníků - prostě se toho nakopilo naráz tolik, že budu rád, když to ustojím. Taky faktor, že abych obhájil 3000 zaplatil bych právníkovi 7000 není hezká vyhlídka - ale už z principu mne tahle pokuta extra sere. Nejsem si vědom sebemenšího pochybení za které by mi měla hrozit pokuta až 50k - a to díky bohu, že jsem to nepřehnal cez firmu, a měl zápis za přestupek. Každý Čech by se na to možno vykašlal - při žádosti o občanství ale hraje roli sebemenší maličkost, a cokoliv může naklonit misku vah. A záleží jenom a jenom na vůli úředníka, jak se rozhodne.
Dekuji moc.
Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: alo.is 23 Července 2022, 10:33:10
Co mě na tom šokuje, že když soud rozhodl o propadnutí věci - tedy toho auta, že auto tím získala policie. To se takhle opravdu děje? Že policie chytne řidiče se zákazem řízení a soud za to policii daruje jeho auto, které ani nemusí být napsané v registru vozidel na chyceného řidiče?
Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: bruno 23 Července 2022, 11:10:25
netuším za co auto zhabali.
Nemůžu se k rozsudku dostat - takže nevím kdy a kvůli čemu začalo řízení. Je dokonce možné, že ho zhabali "mně, jako novému majiteli" , víc ale pravděpodobné bude, že ho prodal i skrze třeba předběžnému opatření a tím spáchal další trestní čin.
Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: alo.is 23 Července 2022, 11:18:34
No podle vámi poskytnutých informací jsem si celkový průběh domyslel tak, že policajti chytili pana Z při řízení auta, a měl zákaz řízení, takže s ním proběhlo nějaké trestní řízení a v rámci toho trestního řízení soud rozhodl o propadnutí auta, kteté pan Z řídil a auto tak obdržela do svého vlastnictví policie, neboť je teď zapsána v registru vozidel jako vlastník. V průběhu toho trestniho řízení vyšlo najevo, že zúčastněné osoby paní P, pan Z a pan B (vlastníci) neprovedli přepis vozidla v registru vozidel, tak policie ty tři vlastníky oznámila správním orgánům, každého z nich asi zvlášť tomu správnímu orgánu, který je místně příslušný podle místa bydliště osoby?
Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: bruno 23 Července 2022, 12:42:40
rozumítě částečně správne.
Místne příslušný jsem možná skrze povolení k přechodnému pobytu v Klatovech - to nevím, trvalé bydlište mám v DE.
Ano - paní P nepřevedla na pana Z - prý z důvodu insolvence. Neřeším, že tím oba dva poškodili i veřitele a porušili vedomě zákon.....
Pan Z prodal auto mně - a já neměl absolutně žádnou šanci ho na sebe přihlásit - neměl jsem klíče, doklady, neměl jsem ani možnost vykonat EK která je základem pro přepis vozidla. To vše je součástí spisu - i tak já dostal pokutu nejvyšší.
Mám za to, že jsem 10 denní lhůtu prac dní  na přepis vozidla nepromarnil. V 9 obyč  den jsem auto prodal a tady je to, kde hledám legální možnost se vyvinit nejenom z pokuty ale taky ze zápisu v přestupcích. Mám lhůtu 10 pracv dní na přepis, nic mi ale nebrání auto počas této lhůty prodat. Lhůta běží  i po prodeji dál - 9vers10 dní - ale já pak už ani ve lhůtě nemůžu na sebe přepsat vozidlo, kterého nejsem majitelem.
Zákon mi sice dává povinnosti - ale zároveň mi přikazuje udělat něco, proti čemu se nemám jak legálně bránit. Já učinil vše co bylo v mých silách a možnostech - aktivně jsem původního majitele hledal, vyzýval jsem PCR k zabránění zcizení vozidla - ale fakt si při nejlepší vůli nedokážu představit, že přijdu na ODI s cárem papíru, který se jeví jako kupní smlouva a na jeho základě - bez EK, bez dokladú, bez auta, bez klíčků na mne jako na nového majitele někdo napíše auto a tím splním to co mi zákon přikazuje. Navíc faktor - neuhrazené pokuty na vozidle, kvůli čemu pravděpodobně i bylo skonfiskováno.
Navíc - ta pokuta je šílená. Řeknu to z osobního pohledu - ta pokuta je 1/6 odškodného, které dostal můj neuletilý synza to, že mu jiný řidič zabil tetu a babičku - to jen tak pomimo. Ale i tím chci poukázat a bránit se absolutně nepřiměřenou sankcí za přestupek. A hrozilo a stále hrozí 50 000 - jelikož tady vstupuje ješte nejenom faktor Já od Z, ale taky Já prodal P.
Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: alo.is 23 Července 2022, 15:44:06
No zákon nejspíš netrestá to, že nebyl proveden přepis vozidla do 10 dnů, ale přesněji že v té lhůtě nebyla podána žádost o změnu údajů v registru vozidel, tu žádost jsou povinni podat oba, prodávající i kupující, popř. může jeden z nich zplnomocnit druhého, pokud mu věří, že to podá, asi ho to ale nevyviní, když to zmocněný nepodal. Stačí tedy teoreticky k vyvinění podat žádost a mít potvrzení o jejím podání, i když bude zamítnuta.

Nelze se divit, že vám poslali automaticky příkaz, když mají ze spisu asi pouze informaci, že jste auto koupil a nebylo přepsáno na vás, pravděpodobně jim nikdo neposkytl informaci, že jste v té lhůtě 10 dnů stačil auto prodat tomu, kdo už byl v registru vozidel jako vlastník zapsán. Tak by jim to mělo být nyní nějak doloženo např. smlouvou, svědecky, apod., a měli by pak řízení zastavit, že se přestupek nestal. Nevidím v tom žádný problém. Máte smlouvu o prodeji? Nebo potvrdí jim paní P, že si od vás auto do 10 dnů koupila?
Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: bruno 23 Července 2022, 19:01:12
Smlouvu o prodeji paní P samozřejmě mám a je i součástí spisu. Sám správní úřad konstatuje, že tím, že jsem auto prodal původní majitelce dle rejstříku jsem  napravil právní stav................
Tady se to taky motá ale to už je mimo mně - ale úřad se mi ješte snaží namluvit, že i paní P po tom jak koupila auto ode mně měla požádat o změnu údajů - a to z paní P na sebe sama, na pani P. Do tohoto raději ani jebat nechci - protože to by nevymyslel ani Heller ve hlavě XXII.
Logicky prý měla požádat o změnu vlastníka ze sebe na sebe, jelikož já svou "povinnost" nesplnil
Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: alo.is 23 Července 2022, 19:14:53
No v přikazu o tom ale nic není. A jak můžete vědět, že je to součástí spisu, když jste u správního orgánu ani nahlížet do spisu nebyl?
Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: bruno 23 Července 2022, 19:45:34
do spisu jsem po vydání příkazu nahlížel, a mám z něj dokumentaci. Taky už u výslechu u PCR bylo tohle - že jsem auto prodal paní P - oznámeno.
Až do vydání příkazu jsem ani jen netušil, že se něco děje.
Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: alo.is 24 Července 2022, 05:57:01
No a kde ve spisu tedy správní orgán konstatuje toto, když v příkazu to konstatováno není?

... Sám správní úřad konstatuje, že tím, že jsem auto prodal původní majitelce dle rejstříku jsem  napravil právní stav................

Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: bruno 24 Července 2022, 11:38:28
je to na samostatném spisu, nemám odfoceno, ale není problém se v týdnu stavit a odfotit to.
Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: hh 24 Července 2022, 17:23:47
Nejdřív k samotnému řízení o přestupku dle § 83 ZPPPK. Řadu detailů (ve kterých je skryt ďábel) sice stále neznáme, ale předběžně nastínit taktiku lze. Je-li tomu tak, jak tvrdíte, tedy že oba převody auta (nákup od Z i prodej P) byly myšleny vážně, došlo k předání peněz, máte originály smluv s vlastnoručními podpisy (či dokonce v případě pochybností nějaké další důkazy), pak bych primární obranu stavěl na tom, že povinnost dle § 8 ZPPPK vám sice vznikla koupí auta od Z, ale ještě před koncem lhůty pro podání žádosti zanikla, jelikož po opětovném prodeji auta jste už nebyl ani vlastník, ani provozovatel, ani bývalý vlastník dosud zapsaný v registru. Přestupku jste se nedopustil. Vykládat § 8 a § 83 ZPPPK tak, že přestupkově sankcionovanou povinnost podat žádost o přepis má vlastník i tehdy, přestal-li v průběhu zákonné lhůty být vlastníkem, by bylo absurdní. Už proto, že není jasné, o co by vlastně taková osoba měla registr vozidel žádat - o svůj zápis ne (není vlastník), o svůj výmaz taky ne (v registru v žádné roli nevystupuje), a kdyby přesto jakoukoliv žádost podala, ta by nutně byla zamítnuta. A i kdyby k porušení povinnosti došlo, jediným následkem by bylo to, že se registr nemusel zabývat zbytečnou ryze formální a k neúspěchu odsouzenou žádostí. Chráněným zájmem v případě daného přestupku je, aby se evidence v registru vozidel nedostávala do rozporu se skutečným stavem - a jelikož zde následným prodejem vozidla shodou okolností došlo k tomu, že se evidovaný stav dostal do souladu se skutečností, má daný skutek, i kdyby jej bylo možné (jako že není) formálně podřadit pod skutkovou podstatu přestupku dle § 83 odst. 1 písm. b) ZPPPK, nulovou společenskou škodlivost, a jako takový nemůže být přestupkem.

Můžete to v prvním kole zkusit jen takto, nebo provést "kobercový nálet", tedy připojit i další možné argumenty - že jako osoba s obvyklým bydlištěm mimo ČR ani nemáte možnost vozidlo jako provozovatel zde přihlásit a pokud byste jej obratem neprodal, registroval byste jej v Německu, přitom na vývoz ZPPPK žádnou lhůtu nestanoví. Dále to, že jste auto koupil a následně prodal, jste si sice v té době myslel, ale dodatečně jste se dozvěděl, že jste nikdy vlastníkem nebyl. Především proto, že se vlastníkem nestal Z, který sice s P uzavřel smlouvu, ale nikdy neměli v úmyslu vlastnictví skutečně převést, a takový převod by s ohledem na insolvenci a exekuce Z byl stejně neplatný. Od smlouvy se Z jste navíc krátce po jejím uzavření odstoupil poté, co vám Z odmítl předat auto, klíčky i doklady.

Z hlediska procesní taktiky bych to doporučil rozfázovat tak, že nyní vyčkáte na další kroky SO po podaném odporu - pravděpodobně buď SO nařídí ústní jednání, nebo vám sdělí, že se bez jednání obejde (pokud vy o něj nepožádáte) a vyzve vás k seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí. V tento okamžik bych zaslal vyjádření obsahově vycházející z komentáře výše. Pouze takto stručně - je pravděpodobné, že SO to nevzdá a bude válcovat, ale na nějakou detailnější polemiku o tom, jak to s povinnostmi vůči registru v té velmi speciální situaci (už při koupi auta byl v registru nesoulad, v průběhu lhůty prodáno, a ještě k tomu zpět evidovanému vlastníkovi) je, bych počkal do odvolání - nejdřív se k tomu bude muset SO1 v rozhodnutí vyjádřit a na to se pak bude reagovat.

Čas, který máte k dispozici, bych být vámi využil ke sběru informací - přestupkový spis si okopírujte celý (třeba to, že tam někde údajně SO vyjadřuje k tomu druhému prodeji, by mě dost zajímalo). Rozsudek (resp. trestní příkaz) OS Cheb č. j. 1 T 3/2022-215 ze dne 8. 3. 2022, není-li součástí přestupkového spisu, si můžete snadno opatřit infožádostí k danému soudu. Osobu Z údajně v insolvenci (toho času ukončené zrušením oddlužení) bych si vylustroval v insolvenčním rejstříku a poctivě bych projel všechny listiny - od toho, kde všude má/měl závazky, co všechno prováděl v průběhu oddlužení, po to, jaký byl právní stav ke dni, kdy údajně koupil auto. Plus bych si ho vyjel i v rejstříku exekucí. Jestli ke dni, kdy údajně koupil od P auto, platilo ve vztahu k nějakému s ním vedenému procesu generální inhibitorium, tak je skutečně dost dobře možné, že se vlastníkem nikdy nestal, tedy že celou dobu to v registru bylo správně.
Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: bruno 24 Července 2022, 21:32:31
Děkuji za vyčerpávající odpověď. Důkazy sháním - žádosti i na soud jsem podal. Určitě dám vědet, jak jsem dopadl.
Inu - moje situace je nestandartní, ale velice snadno do ní může padnout i člověk, který auto prodá, s tím, že kupující na sebe auto přepíše do 10 pracovních dnů.
Kupující zjistí vady a za den/týden auto vrátí - a  zákon nutí lidi do povvinností, které při nejlepší vůli nejde zrealizovat.
Mám přepsat vozido na člověka, který mi ho vrátil ? , nebo ho mám přesvědčit,  že aby chvilku počkal, že  jenom přepíšu vozidlo na něj, abo ho on vzápětí přepsal na mně a pak mi ho může vrátit ? :) O tom, že dotyčný může být v exekuci, o které ani nemusí vědět raději ani nepíšu - ale v takovém případě by prodávající o auto snadno mohl i přijít...........

EDIT -  TADY JSEM SKORO PROROCKY PŘEDVÍDAL, proč P nepřepsala auto na Z a to na teoretickem příkladě. Z začal vymýšlet, našel vady, chtěl část peněz zpátky - a tady přesně nastává situace, kterou jsem v některém vlákne napsal. Z mohl chtít odstoupit od smlouvy a taky taoreticky mohl. Samozřejmě, tohle není ten případ, Z jenom chtel s paní p vymrdat. I to Z je jako nomen omen - Z jako zm*d.


Tenhle absurdistám mi připomíná dopravní značku, omezení na 30 z důvodů prací na cestě a to pár cm před tabulí - konec obce, nebo tešně před křižovatkou.
Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: hh 24 Července 2022, 23:42:02
Inu - moje situace je nestandartní, ale velice snadno do ní může padnout i člověk [...]
I když mě svrběly prsty, pokusil jsem se věnovat pouze tomu přestupkovému řízení. A tiše jsem doufal, že vy uděláte totéž. Pokud si ale nemůžete pomoci a místo šoupání nohama nepřestáváte vypouštět různá moudra, nejnověji že to co vám se může stát každému, tak mi dovolte pár nepříjemných glos k širšímu kontextu vaší kauzy.

- Pokud usilujete v ČR o občanství a nechcete úřadům zbytečně dát záminku, tak jste se vůbec neměl pouštět do nějakého pochybného kšeftu s podezřele levným zlatem.

- Když už jste takový střelec a byl jste ochoten vzít auto jako záruku, mělo vás zastavit nejpozději to, že jste viděl doklady, kde prodávající nebyl zapsaný jako vlastník. To je i odpověď na to nejnovější moudro - fakt ne, nikomu aspoň trochu obezřetnému by se nestalo, že koupí auto, které vlastně nechce ani nepotřebuje, od nějaké ekonomické mrtvoly.

- Když už jste tedy naletěl, měl jste sám sobě vynadat, ztráty odepsat a na věc zapomenout. A ne ve chvíli, kdy chcete zůstat "pod radarem", sám jít na PČR a něčeho se tam domáhat. V přírodě běžně rýpete klackem do vosího hnízda, a pak čekáte, že vám ty vosy donesou med?

- Nepochopil jsem poznámku, co by se změnilo, kdybyste tu transakci prohnal "cez firmu". Pochybuju, že by zrovna přestupek nepřepsání auta hrál v řízení o udělení občanství roli. Ale pokud jo, tak je to určitě horší, když to ulpí přímo na vás jako fyzické osobě, než kdyby ten problém měla nějaká právnická osoba, od které by vás stínila ona příslovečná korporátní opona.

- K nápadům s darováním prosím vězte, že darování je (nejen v současném CZ právu, ale ve všech civilizovaných systémech římským právem počínaje a common law konče) dvoustranný kontrakt. Bez vůle obdarovaného (či dokonce proti jeho vůli) nic platně darovat nelze.

- K tomu, jak se jedním dechem chlubíte, že jste civilizovaný podnikající daně platící a charitu podporující běloch, ale druhým naříkáte, že teď zrovna by vás 7000 Kč právníkovi položilo, vězte, že to nepůsobí moc věrohodně. Kdokoliv s delší historií normálního života na úrovni alespoň střední třídy, nota bene v Bavorsku, by na výdaj v řádu jednotek kilokorun měl buď dostatečné rezervy (a to i v případě, že řeší nějakou momentální krizi), nebo hafo možností, jak si půjčit. Navíc je to machrování právníky na tomto fóru kontraproduktivní. Nikoho se zde neptáme a nezkoumáme, proč hledá pomoc/rady/názory zde a nejde třeba za advokátem. Nevím jak kolegové z místní stálé posádky, ale minimálně já, když čtu, jak tazatel neopomene zdůraznit, jak běžně zaměstnává armádu právníků, ale teď zrovna z důvodu bla bla bla kecy v kleci potřebuje radu zde, moje chuť a ochota se takovým dotazem zabývat strmě klesá.
Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: hh 25 Července 2022, 02:01:25
Co mě na tom šokuje, že když soud rozhodl o propadnutí věci - tedy toho auta, že auto tím získala policie. To se takhle opravdu děje? Že policie chytne řidiče se zákazem řízení a soud za to policii daruje jeho auto, které ani nemusí být napsané v registru vozidel na chyceného řidiče?
Neznám detaily, ale předpokládám, že to bude jen náhoda. Propadnutí/zabrání věci se AFAIK vykonává tak, že právní mocí příslušného rozhodnutí vlastnické právo přejde na stát reprezentovaný ÚZSVM (a v případě movitých věcí se jich tento úřad i fakticky ujme). Následně věci, které náhodou nepotřebuje sám, posílá úřad do jakéhosi poolu, odkud si je mohou vyzobávat jiné složky státu, a co se neudá pak končí obvykle ve veřejné dražbě. Pro ÚZSVM nejde o jediný zdroj majetku, se kterým pracuje - ve stejném režimu kšeftuje třeba s odúmrtěmi, nebo s nepotřebným majetkem, kterého se nějaká organizační složka státu potřebuje zbavit. Osobní auta jsou na tomto interním tržišti oblíbenou komoditou a putují všemi možnými směry. PČR se jako organizační složka rozpadá na kraje (tj. poměrně velké celky) - pokud to auto skončilo u PČR ve stejném kraji, je klidně možné, že ten, kdo auto za danou organizační složku od ÚZSVM "pořizoval", vůbec nemusel tušit, že s ním už nějací jeho podřízení byli v kontaktu (a v jistém smyslu ho pro stát "získali").
Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: bruno 25 Července 2022, 11:14:34
proč ta dehonestace ? Nikdy zádné pochybné obchody se zlastem nespomínám - zlato do záloha ale beru.
Minulý rok jsem měl na moje poměry celkem slušné výdavky - cca 120-130k  právník ve dvou věcech, 300k telelné čerpadlo, proinvestoval jsem cez 1,1 mio a krachlo to, do toho nenadálá oprava aut a aby toho nebylo málo, selhali mi dva dlužníci ,  10k a 4k €. V tovaru mám tak 200k - a neprodám ho tak brzo.
K tomu hypo, nevyhnutné výdavky a veřte - jdu doslova na výpary. To není že 7000 právník - mám kopec dalších výdajů...............a zůstal příjem jenom z práce, ty z podnikání vyschli :( - tolik na margo mé věrohododnosti. Prostě prakticky nemám cash flow - to je vše. A nebudu si půjčovat, to ani omylem, prohrabu se i tímto, jen je to pro mně teď těžší.
"- Když už jste tedy naletěl, měl jste sám sobě vynadat, ztráty odepsat a na věc zapomenout. A ne ve chvíli, kdy chcete zůstat "pod radarem", sám jít na PČR a něčeho se tam domáhat" - a tak se i stalo, vynadal jsem si a věc hodil za hlavu. Než pak došla výzva z POLICIE k podání vysvětlení.................tak jsem ho podal. A byl jsem rád, že kupní smlouvy stále mám............
Kdybych transakci prohnal "cez firmu" tak pokuta mi hrozí az desetinásobná.
snad jsem objasnil dostatečně.
právě mi cinkla do mailu 15k účetní a 10 depka.
Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: Fogyn 25 Července 2022, 12:19:42
Neplanujete to vydat jako knihu?? Dobrych pohadek neni nikdy dost :-) Statisice za pravniky, ale resite to s amatery na foru...?
Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: hh 25 Července 2022, 12:38:35
proč ta dehonestace ?
Není to dehonestace a důvody, proč mi to stálo za komentář (přestože jsem původně ty vedlejší linie glosovat nechtěl), máte v postu vysvětlené.

Nemyslel jsem to zle, jen jako připomínku (i pro jiné tazatele), že pokud si přišli pro věcné rady, a nikoliv zabíjet čas nikam nevedoucím chatováním, méně je někdy více. Celý ten příběh - zlato za 1/2 tržní ceny, co údajně je v autě na vzdáleném parkovišti, je ale třeba nejdřív auto "vyplatit", auto nabídnuto jako zástava, i když papírově "prodejci" nepatří ... to je zkrátka naprostý bizár, a docela se divím, že se tu celkově diskutující velmi kontrolovali a nedostal jste mnohem větší sodu (opět to není myšleno zle, berte to jako přírodní zákon, že internetová fóra bývají nemilosrdná).

Nikdy zádné pochybné obchody se zlastem nespomínám - zlato do záloha ale beru.
A teď prosím ještě tu o Pejskovi a kočičce. Sám píšete, že jste reagoval na inzerát, jel jste tam 60 km (a následně dalších 100 km do Chomutova). A to vše z čirého altruismu, kdy jste chtěl toho nebohého inzerenta ochránit před nevýhodným prodejem v tísni, a šel jste mu nabídnout, že místo prodeje za 1/2 cenu mu tuhle částku dáte jako půjčku s úrokem obvyklým v bance a zlato si vezmete jako zástavu. Myslím, že nebudu sám, komu přijde, že v tom příběhu něco bude trochu jinak, případně nějaký podstatný detail chybí (a taky díky za info, že zastavárenský byznys se provozuje i formou mobilní služby, žil jsem v přesvědčení, že v tomto oboru stále ještě chodí Mohamed k hoře). Každopádně na hodnocení, že jde o pochybný obchod zlatem, nehodlám nic měnit.

Minulý rok jsem měl na moje poměry celkem slušné výdavky - cca 120-130k  právník ve dvou věcech, [...] jdu doslova na výpary. To není že 7000 právník - mám kopec dalších výdajů...............a zůstal příjem jenom z práce, ty z podnikání vyschli :( - tolik na margo mé věrohododnosti. Prostě prakticky nemám cash flow - to je vše. [...]
Opět viz výše. Tyhle informace jsou naprosto nadbytečné a tím, že je zde sám ventilujete, akorát podněcujete diskusi o tom, zda jste či nejste civilizovaný běloch, jak se prezentujete, místo aby se řešil konkrétní případ. Přitom tou reakcí jen potvrzujete, co jsem napsal - i když "jedete na výpary", 7k rozhodně nebude nepřekonatelná překážka na cestě k právní pomoci, bude to jen otázka priorit a krizového řízení. A opět i pro ostatní - to machrování právníky zde fakt nepomáhá. Řešíte-li zde problém a máte možnost to konzultovat i jinde, tak klidně konzultujte, případně napište otevřeně - byl jsem u právníka, řekl mi XY, nějak se mi to nezdá, jaký máte názor. Nebo klidně skrytě - vydávejte jeho názor za svůj nebo za to, co jste někde slyšel/četl. Nebo chtějte názor, zda to je věc zvládnutelná svépomocí, nebo je na čase jít za profesionály. Ale jen tak bez souvislosti k řešené věci zmiňovat, že běžně čerpáte placené právní služby, fakt nedává smysl. Přišlo by vám třeba relevantní, kdybych se taky "pochlubil", kolik jsem loni utratil za zubaře?
Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: gumidos 25 Července 2022, 12:39:15
bruno: váš poslední "příspěvek"  - v podstatě jen snůška urážek a nepodstatných hovadin, jsem poslal do odpadků. To jenom abyste věděl, proč ho tady nenajdete. Tohle si ponechte do své domácnosti, nikoliv na toto forum.
Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: hh 25 Července 2022, 12:56:25
Jinak zpět k věci ... bez ohledu na ten podivný kontext. Pokud jde o tu pokutu za nepřepsání auta, tak to, co jsem napsal jako návrh postupu, není jen taktika, ale je to i to, co si objektivně o aplikaci platných předpisů na vaši situaci myslím. Tedy že při nějaké rychlé sérii prodejů či jiných převodů auta by měl jít na registr a podávat žádost podle § 8 ten, kdo je tam zapsaný spolu s tím na konci řady převodů, kdo je aktuálním vlastníkem. Vlastníci, u kterých se auto 10 dní neohřálo, tuto povinnost nemají.

Tedy zcela objektivně, bez ohledu na to, že si za to do značné míry můžete sám, a že se zde začínáte chovat jako hulvát a hrozí, že všem, kdo by vám byli schopni a ochotni pomoci, vynadáte do kokotů a tím řešení případu skončí, rozhodně není v pořádku, že vás tímto způsobem úřad šikanuje. Na druhou stranu, když jsem to dohledával, tak i přes pročtení značného objemu rozsudků, komentářů a dalších textů jsem žádný jasný precedent nenašel, je to věc i právně zajímavá a kdyby se k tomu i přes nastíněnou argumentaci úřady postavily tak, že se o přestupek jedná, je to případ, který by si určitě zasloužil jít k soudu. O to větší by byla škoda, kdyby místo ladění strategií se zde diskuse zvrtla.
Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: bruno 25 Července 2022, 13:08:44
zamzáno jako absolutně nepodstatné.
Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: hh 25 Července 2022, 13:26:45
bruno: Ne, nedivím se, že vám to rýpání není příjemné. Ale snažím se vám vysvětlit, proč se to děje, a jak málo by stačilo, aby zde probíhala normální věcná diskuse o případu. Zkusím to ještě formou podobenství. Představte si, že si potřebujete jít koupit housky, a vyrazíte ven polonahý a s vycpaným papouškem místo klobouku. A pak se budete divit, že si na vás lidi ukazují, někteří se smějí, jiní pořád toho papouška řeší, a vy jim všem vynadáte do kokotů, protože nechápete, co je jim do toho, když jste si jen šel koupit housky.
Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: bruno 25 Července 2022, 14:21:44
to by bylo fajn - vrátit se k věcné debatě :)
Vy jste mi poradil velice dobře a v intencích toho, z čeho jsem vlastně vycházel i já a proč tedy i prodal auto původnímu vlaastníkovi.
Pokusim se tedy neragovat na další fůry zlata, a ohánění se právnikama.
Jak jste mi vlastně už i nevyžádaně zodpovědel daalší otázku - koupě auta a jeho následné vrácení prodávajícímu je vlastnně totéž co tady řešímme... Jelikož nastane li situace, že prodám auto i s veškerýmii doklady a plnou mocí a nový majitel se rozhodne, že mi ho v 10 denní lhůtě vrátí - třeba z důvodů vad /spotřeeba/ - tak znova  - auto není nutno přepisovat. A vlastně ani není jak. :)
Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: hh 25 Července 2022, 16:40:06
V zásadě ano. U vrácení auta je taky podstatné, zda vůbec změnilo vlastníka. Obvykle se sice vlastnictví k movité věci nabývá už účinností smlouvy, ale jsou možná různá odchylná ujednání. Z těch obvyklých např. výhrada vlastnického práva, tedy při placení ve splátkách to, že původní vlastník zůstává vlastníkem až do úplného zaplacení kupní ceny. Další obvyklé ujednání je vázat přechod vlastnického práva na předání věci. To dává smysl, pokud se smlouva uzavírá v předstihu před předáním či dokonce bez toho, aby kupující to auto viděl - brání to komplikovaným sporům, pokud by se s tím autem něco stalo v době, kdy už bylo koupené, ale ještě ne předané, kdy měl prodávající povinnosti schovatele, a taky to posiluje možnosti kupujícího, protože nebude-li při předání něco odpovídat smlouvě, prostě auto nepřebere, a nemusí hned řešit odstoupení, nedostane se do prodlení s placením, nemusí se trápit přepisem v registru ... No a u převodu auta je klidně možné do smlouvy napsat, že vlastnictví přejde na kupujícího až úspěšným přepisem v registru vozidel. Tohle všem doporučuju, nemají-li nějaký dobrý důvod to udělat jinak. Je to zcela neutrální, obvykle to nedělá při vyjednávání žádné potíže, pokud s tím libovolná strana obchodu přijde. Není to univerzální lék na potíže s (ne)součinností při přepisu, pořád platí, že by ho měl obstarat buď prodávající na základě plné moci, nebo spojit předání auta a dokladů s přepisem - a teprve ve chvíli, kdy bába za okénkem vrátí velký TP s provedeným předpisem, jej ceremoniálně předat i s klíčky novému vlastníkovi. Ale když nic jiného, řeší to aspoň problém s rozporem mezi registrem a realitou a pokutou za neprovedený přepis, protože tento nezákonný stav pak v principu nemůže nastat.

Pokud ale vlastnické právo přejde a zase se vrátí zpět (např. v případě platného odstoupení od smouvy, koupě na zkoušku, výhrady zpětné koupě/prodeje, nebo se tak zkrátka strany dohodnou a i bez toho, aby to v původní smlouvě bylo nějak ošetřeno, si původní vlastník to auto prostě zpět koupí), tak IMHO trvá-li to déle než 10 pracovních dní, povinnost přepsat to i v registru (tam, a následně zase zpět) vznikla, ale pokud ani jeden z účastníků transakce nebude těmi smlouvami jako ve vašem případě mávat policii či jiným úřadům před nosem, platí, že kde není žalobce, není soudce. Pokud to bylo méně než 10 dní, je to obdobné jako řešený případ, IMHO ta povinnost sama zanikla.

Znovu ale upozorňuji, že jde o můj vlastní výklad, sice provedený dle všech relevantních zásad, jako bych poskytoval placenou právní službu, ale při absenci (resp. nedohledání) jakékoliv judikatury či podobných pramenů je to při stabilitě a předvídatelnosti rozhodování v tuzemsku spíš jen informovaný odhad než spolehlivá predikce. Vycházím z toho, že registr vozidel dle aktuální právní úpravy ohledně vlastnictví auta stojí na tzv. evidenčním principu. Tedy pouze se eviduje, kdo je vlastníkem, ale samotný (a třeba i chybný) zápis nemá na skutečné vlastnictví naprosto žádný vliv, nejde o tzv. veřejný seznam. Tohle bylo opakovaně a konstantně judikováno (NS, NSS i ÚS). Přepis je ponechán zcela v dispozici vlastníků, a až na okrajové případy registr ani okolnosti převodu nepřezkoumává, dokonce se ani nedokládá kupní smlouva či jiný nabývací titul, místo toho je to právě zařízeno tak, že podává společnou žádost ten, kdo je v registru jako vlastník zapsaný, a spolu s ním ten, kdo tvrdí, že je vlastník aktuální. Do registru se to zapíše na základě té žádosti, ke dni jejího podání - není možné ten zápis provést zpětně k datu skutečného převodu. Nastal-li protiprávní stav, že auto má třeba několik let neaktualizovaného vlastníka v registru, a mezitím těch skutečných vystřídalo celou řadu, také se to napraví pouze tím, že se to nějakou žádostí uvede do souladu, ke dni, kdy ta žádost bude podána, a historii už nikdo přepisovat nebude (i kdyby k tomu byly podklady a součinnost všech zúčastněných).

Tohle všechno mě vede k tomu, že povinnost přijít na registr a říct, že podávám žádost o to, aby byl do registru zapsán jako vlastník ten, kdo už tam zapsán je, a ještě předtím abych tam byl zapsán já, i když momentálně vlastníkem nejsem, zkrátka nedává smysl. Schválně bych se podíval do těch standardizovanných formulářů, prostřednictvím kterých se tyto žádosti podávají, co přesně tam jednotliví žadatelé tvrdí a podepisují.
Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: bruno 26 Července 2022, 17:57:01
Dobrý den - můžu ještě otázku, toto mi došlo do datovky. Na daného pracovníka jsem se totiž stěžoval - jelikož mi udepíral možnost nahlédnutí do spisu a nahlédnout  do nej mi umožnil až po cca 15 výzvě. Vše mám nahrané na videu.
"" Provedeným šetřením, zejména prostudováním spisové dokumentace nebylo zjištěno nic z toho, co ve své stížnosti uvádíte. Pan Mgr. A.B.  provádí veškeré možné úkony týkající se zjištění skutkové podstaty daného přestupku. Ve Vašem případě nebyl zjištěn žádný chybný ani protiprávní úkon provedený správním orgánem I stupně. Protože vycházím z výpovědi strážníků MP .......... a výpovědi zaměstnance Mgr. A.B.  neshledávám Vaši stížnost jako potvrzenou. Existuje tvrzení proti tvrzení a v závěru Vaší stížnosti poukazujete na cituji:“ V tom případě je tolik pochybností a věcí zřetele hodných - že jediné správné řešení by bylo jenom uvažovat a ne okamžitě řešit příkazem a pokutou!“
   To se podle mého názoru týká průběhu vyšetřování Vašeho případu a ten nám byl postoupen od Městského úřadu ooo jako zdokumentovaný. Náš úřad činil pouze úkon sankce za spáchaný přestupek. Pokud nebylo vyšetřeno vše podle Vašeho správně, měl jste namítat tuto skutečnost u Městského úřadu v ooo.""

Mám tomu tedy rozuměn tak, že ccc nějaké šetření dělal a já jsem o tom měl nějakým způsobem být informován ?
Dekuji
Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: alo.is 26 Července 2022, 20:27:06
Já tomu rozumím tak, že v Sokolově vedli správní ŕízení a usoudili, že místní příslušnost je v Klatovech, tak to tam předali. A tom asi nemusí podezřelého nijak informovat. V Klatovech usoudili, že můžou rovnou rozhodnout příkazem a vydali rovnou pŕíkaz.
Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: bruno 27 Července 2022, 06:57:10
Ne - vždyť to tam rovnou píšou. V odpovědi na stížnost - cituju :
" o se podle mého názoru týká průběhu vyšetřování Vašeho případu a
ten nám byl postoupen od Městského úřadu oooo jako zdokumentovaný. Náš úřad činil pouze úkon sankce za spáchaný přestupek. Pokud nebylo vyšetřeno vše podle Vašeho
správně, měl jste namítat tuto skutečnost u Městského úřadu v ooo."
Měl jsem namítat v ooo - tam jsem ale ani jen netušil, že se proti mně něco vede. .... činili pouze úkon sankce - čili nezkoumali nic !
Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: alo.is 27 Července 2022, 07:53:09
Jaktoźe ne? Právě že jo. Namítal jste údajně průběh vyšetřování v Klatovech a oni vás odpálkovali, že žádné vyšetřování u nich neprobíhalo, protože jim byl předàn ze Sokolova spis vhodný rovnou k rozhodnutí příkazem. To že jste o řízení vedeném v Sokolově nevěděl, je asi nemusí zajímat. Ale to jsou stejně všechno jen naše dohady, pokud sem nedokážete postnout důležité dokumenty celé, ale pouze z nich citujete části textu. Neznáme přesné znění vaši stížnosti, známe jen část textu odpovědi na vaši stížnost a musíme si domýšlet a odhadovat souvislosti.
Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: bruno 27 Července 2022, 08:12:44
Příkaz - který primárně řeším/e  je zkopírovaný celý, až na nepodstatné detaily jako čísla, adresy a pod. Tady dávám tu stížnost, tedy odpověď na mou stížnost*  na pracovníka agistrátu - kde jsem vyndal nejpodstatnější část a zbytek ABSOLUTNĚ nesouvisí s tím, co řeším, tedy s príkazem a pokutou za nepřepsání vozila :

* - mám za to, že původní stížnost ani není nutno dávat, jelikož ani orgán nezjistil nic, co uvádím. S videem jsem opatrný, nemám vyslovený souhlas s natáčením, tato počas cca 3 minut ani jediný krát nevyslovil nesouhlas. Video mám jenom pro jeho nadřízeného a po tom jak uvidím jak se bránil ho mám v úmyslu konfrontovat s videem. Ne ale veřejně.

"" Nechal jsem si předložit celkovou spisovou, dokumentaci Vašeho případu k prostudování.
Vyrozumívám,, že jsem neshledal důvody k opatření správního úřadu, na jejichž základě bych Vaší stížnosti vyhověl, proto tuto odkládám ve smyslu ustanovení § 175 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Odůvodnění :
Provedeným šetřením, zejména prostudováním spisové dokumentace nebylo zjištěno nic z toho, co ve své stížnosti uvádíte. Pan Mgr. A.B. provádí veškeré možné úkony týkající se zjištění skutkové podstaty daného přestupku. Ve Vašem případě nebyl zjištěn žádný chybný ani protiprávní úkon provedený správním orgánem I stupně. Protože vycházím z výpovědi strážníků MP...  a výpovědi zaměstnance Mgr. A.B.  neshledávám Vaši stížnost jako potvrzenou. Existuje tvrzení proti tvrzení a v závěru Vaší stížnosti poukazujete na cituji:“ V tom případě je tolik pochybností a věcí zřetele hodných - že jediné správné řešení by bylo jenom uvažovat a ne okamžitě řešit příkazem a pokutou!“ To se podle mého názoru týká průběhu vyšetřování Vašeho případu a ten nám byl postoupen od Městského úřadu ooo jako zdokumentovaný. Náš úřad činil pouze úkon sankce za spáchaný přestupek. Pokud nebylo vyšetřeno vše podle Vašeho správně, měl jste namítat tuto skutečnost u Městského úřadu v ooo. Ještě chci podotknout, že pokud jste na úředním jednání a chcete jeho účastníky
dokumentovat obrazem musíte mít souhlas všech zúčastněných jinak nelze tento záznam
provádět a dále ho použít jako důkazní prostředek.""

Takže co podstatné a s věcí související jsem prosím vynechal ? Nerozumím té snaze a zarputilosti za každou cenu se mi snažit dokázat, že něco říkám jinak než to bylo. Na jedné straně, když jsem absolutně rozvedl vše co jsem považoval za podstatné - bylo to špatně. Teď jsem vyndal nejpodstatnější část, kde píšou CO KDO ŘEŠIL  a zbytek s přestupkem absolutně nesouvisí - už je zle. Neřeším stížnost samotnou, ale to co v ní píšou ohledně řešení přestupku řešeného příkazem.
Ve stížnosti samotné bylo, že i skrze zdokumentované cca 15 násobné výzvě mi dotayčný pracovník odmítal nahlédnutíé do spisu, pokusil se mne vyhodit z kanceláře, opakovaně na kameru lhal, že mi spis s k nahlédnutí už předložil, opakovaně následně tvrdil, že mi spis  k nahlédnutí už několikrát předložil a v závěru videa tvrdí, že spis mi už jednou dal. Položil přede mně a vzápětí ho vzal. I po příchodu MP se tento choval vcelku agresivně a spis, který jsem nakonec měl před sebou e mi nekolikrát pokusil vytrhnout z ruky. Netuším, co jeho nadřízení zjistil jelikož věc odložil a zatím jsem neměl čas se tam stavit.
Zopakuju, všech cca 15 výzev na predložení k nahlédnutí do spisu, včetně jeho lží a chování je na videu. A to jsem si věc žačal nahrávat až když situace kumulovala a já ho vyzval, aby k našemu jednání přizval dalšího pracovníka úřadu jako svědka.

Takže malá rekapitulace. Úřad....tvrdí, že : "To se podle mého názoru týká průběhu vyšetřování Vašeho případu a ten nám byl postoupen od Městského úřadu ooo jako z d o k u m e n t o v a n ý.   Náš úřad činil   p o u z e   ú k o n   s  a n k c e     za spáchaný přestupek. Pokud nebylo vyšetřeno vše podle Vašeho správně, měl jste namítat tuto skutečnost u Městského úřadu v ooo."
Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: lerion 27 Července 2022, 10:34:07
Budu to opet opakovat to, co napsali mnozi - pokud chcete opravdu od mistni komunity pomoci, vemte veskere dokumenty, ktere k pripadu mate, anonymizujte je a nahrajte sem. Zadne citovani, zadne vybirani pasazi, ktere jsou podle vas dulezite a vynechavani tech, ktere ne. Zadne vase odpovedi uradu nebo stiznosti, ale zejmena to, co pisou urady vam. Dejte sem vse. Jen tak si mistni odbornici (ja se mezi ne neradim, ale se zajmem kazdou kauzu sleduji a snazim se nabirat znalosti a cerpat z cizich zkusenosti) dokazi udelat opravdu fungujici prehled co se vlastne stalo, co vam teoreticky hrozi a jak se proti tomu ucinne branit.
Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: bruno 27 Července 2022, 10:55:50
ano - pokusím se to, co jsem už napsal někde zoscanovat, anonymizovat a vložit sem v listinné formě. Nechci to nijako hrotit, ale nebude tam nic nijého nez co jem už ctrlC/ctrlV.
Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: jakubb 27 Července 2022, 12:53:56
Takže co podstatné a s věcí související jsem prosím vynechal ? Nerozumím té snaze a zarputilosti za každou cenu se mi snažit dokázat, že něco říkám jinak než to bylo. Na jedné straně, když jsem absolutně rozvedl vše co jsem považoval za podstatné - bylo to špatně. Teď jsem vyndal nejpodstatnější část, kde píšou CO KDO ŘEŠIL  a zbytek s přestupkem absolutně nesouvisí - už je zle.

Vlákno sleduju od začátku a také pociťuji únavu z Vašeho vyjadřování z vašim příspěvkům. Neberte to prosím jako hate nebo urážku, ale Vaše vyjadřování je prostě zmatené, neuspořádané a chaotické. Jako by nestačilo, že situace, do které jste se dostal, je obtížně přehledná sama o sobě.

Toto fórum je dobrovolnické, lidi si tu pomáhají navzájem a jediné, co je od Vás potřeba, abyste minimalizoval energii potřebnou k tomu, aby se čtenář v textu zorientoval a byl důsledný a precizní ve vyjadřování (nezměňoval pojmy, ap.) a poskytoval přesné informace o obsahu řízení. Chápeme, že jste cizinec, že vyjadřování je pro vás obtížnější – ostatně to je IMHO jediné, co zdejší matadory drží, aby ve svém úsilí pokračovali.

V tomto okamžiku vypadá vlákno tak, že jsme již na 3. stránce a stále sem přidáváte písemnosti v neuspořádaném pořadí, o každou písemnost vás musíme žádat extra, leze to z Vás jako z chlupaté deky a ještě se část potřebných informací nachází v samostatném vláknu (https://www.30kmh.cz/index.php?topic=12020.0), které jste (z nepochopitelného důvodu) částečně promazal. Na opakované výzvy o nahrání anonymizované kopie spisu v ucelené podobě nereagujete. A i v tomto vlákně svoje příspěvky mažete – to přehlednosti nepřispívá.

Já osobně mám velký problém rozlišit, co je ještě citace písemnosti a co už jsou Vaše slova. Tím hůř, když se v citaci vyjádření úřadu vyskytuje uvnitř citace Vašeho podání – louskání takových rekurzivních rébusů spotřebuje hodně pozornosti a energie.

Jako inspiraci si prosím vezměte vlákno od Číkuse (https://www.30kmh.cz/index.php?topic=11476.0), který v úvodním příspěvku přehledně shrne chronologický vývoj situace a v dalších příspěvcích je vždy uveden vývoj situace, který obsahuje anonymizovanou kopii písemnosti.

Jak jsem psal, váš případ není triviální a celá obhajoba visí výhradně na detailech. Proto se zdráháme vám poradit nějakou konkrétní taktiku obrany, když máme velmi silný pocit, že jste nějaký detail vynechal. Detail, pro Vás možná nepodstatný, může být pro věc klíčový.

A teď k věci:

Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: bruno 28 Července 2022, 09:52:07
Dekuji. Do cca hodiny vložím anonymizovaný PŘÍKAZ  a už i rozsudek o zabavení auta.  To rozepsání se jsem nemyslel špatně - už budu jen odpovídat na přímo položené dotazy. To zmazané vlákno nebylo nic podstatné a už předchozí promažu kvůli anonymite.
Hezký den
Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: hh 28 Července 2022, 09:55:20
Dobrý den - můžu ještě otázku, toto mi došlo do datovky. Na daného pracovníka jsem se totiž stěžoval - jelikož mi udepíral možnost nahlédnutí do spisu a nahlédnout  do nej mi umožnil až po cca 15 výzvě. Vše mám nahrané na videu.
Obecně ke stížnostem - dokud běží podkladové řízení, nemá z hlediska taktiky valný smysl obecné stížnosti posílat. Dalo by se to přirovnat ke střelbě do vzduchu uprostřed bitvy. Jedinou výjimkou jsou situace, kde způsob vedení řízení znemožňuje uplatnit nějakou taktitu či získat výhodu, a je zde riziko prodlení. Typicky třeba odpírání přístupu ke spisu, nebo odmítnutí předvolat svědka, který později nemusí být dostupný či důkazní hodnota jeho výpovědi oslabená. Zároveň nemá touto cestou smysl řešit minulé bitvy - tedy pokud šlo třeba o ten přístup ke spisu a nějak se to vyřešilo, nemá smysl to v tuto chvíli "dobojovávat" (přetahovat se s nadřízeným o to, zda stížnost byla/nebyla důvodná atp.). Pokud vám tam tedy nezůstává něco aktuálního, hodil bych to celé (prozatím) za hlavu. Lze se k tomu vrátit později.

Samotná argumentace úřadu je mimo. Neexistuje nic jako "případ postoupen jako zdokumentovaný". K postoupení pro místní nepříslušnost by měl úřad přistoupit hned, jak se o tom dozví, tedy už to, že něco v Sokolově "vyšetřovali" a nevšimli si, že to není jejich, byla chyba. Nicméně stane se, a přijde-li cílovému úřadu postoupená věc pro nepříslušnost, kde už ale nepříslušný úřad udělal nějaké úkony, neznamená to automaticky, že by z těch dosavadních podkladů nemohl příslušný SO vycházet či že by automaticky všechny úkony musel zopakovat, ale v každém případě si musí o věci udělat vlastní úsudek, ohledně dokazování platí tzv. zásada přímosti, až na zákonem předvídané výjimky musí důkazy sám projednávající orgán provést, a bez výjimky je musí sám hodnotit, nikoliv převzít názor někoho jiného (a kdyby se ten cizí názor ukázal jako chybný, tak se pak vymlouvat, že my nic, to oni).

Lze shrnout, že se nejspíš nesprávného postupu dopustily oba úřady - Sokolov že se tím vůbec zabýval, a Klatovy, že zahájili řízení rovnou příkazem, pokud měli v podkladech informaci o následném prodeji (kdyby nic jiného, tak i pokud by zastávali nějaký jiný výklad, podle kterého by v řešené situaci byl bruno povinen nějakou žádost na registr podat, v každém případě by prodej P měl být vypořádán v odůvodnění příkazu). Ale viz výše, tohle jsou minulé bitvy, které teď nemá vůbec smysl řešit. Na Sokolovu si nic nevezmete, a příkaz, ať už byl či nebyl nezákonný, je odporem zrušen, řízení je ve stavu, jako by nikdy žádný příkaz vydán nebyl.

Držte se toho, co máte výše - zkuste si doplnit informace (rozsudek proti Z, stav insolvence, případně exekucí vůči Z ke dni, kdy měl podle smlouvy od P auto koupit) a vyčkejte na další krok úřadu.
Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: bruno 28 Července 2022, 11:35:23
Přikládám - plné a snad plně anonymizované :
ozn  Příkaz 1-5

onz Stiznost 1 - zamítnutí mé stížnosti na pracovníka, který to řešil

a v další várce přidám rozsudek soudu k osobe Z a USNESENÍ, které mi došlo dnes, a které tak nějako z celé situace taky vyplynulo. Skutečne si nepamatuju jestli jsem na Z podával TO nebo ne - já opravdu do 16.1 koukal, jak z té brečky vybruslit, a v momentu jak jsem jistil, že jsem naletěl jsem to pustil z hlavy. Až do momentu výslechu na PCR, kde jsem všetky skutečnosti tak jak se stali objasnil s nejlepším vědomím.

Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: jakubb 28 Července 2022, 11:45:11
bruno: díky, tohle hodně pomůže a velký palec nahoru za inteligentní anonymizaci, kde jste ponechal iniciály zúčasněných osob.
Název: Re:Přepsání vozidla full verze :)
Přispěvatel: bruno 28 Července 2022, 11:45:59
Další následne rozsudek na Z a USNESENÍ PCR.
Doufám, že je tam vše, odpovídat se pokusím obratem na položené dotazy.
Za předchozí zmatky se omlouvám. Děkuji
Název: Re:Přepsání vozidla, včetně spisu
Přispěvatel: grg 28 Července 2022, 15:04:54
Tuším na predposlednej strane je párkrát meno podozrivého Z. neanonymizované. Ale možno si to zaslúži, je to pekný kvietok ;-)
Název: Re:Přepsání vozidla, včetně spisu
Přispěvatel: bruno 28 Července 2022, 15:28:35
nedoopatření. Osob s takovým příjmením je mnoho, ale i tak jsem to promazal. Děkuji, že to nebudete záměrně šířit dál :)
Název: Re:Přepsání vozidla, včetně spisu
Přispěvatel: hh 28 Července 2022, 15:29:50
Z vložených dokumentů k osobě Z (a z insolvenčního rejstříku, kde na základě dostupných indicií nebyl problém najít konkrétní osobu - i kdyby byla anonymizace důsledná) plyne, že v době, kdy koupil auto od P, bylo insolvenční řízení ve stavu zjištěného úpadku a povoleného oddlužení. Tedy případné starší exekuce "spaly", nové nešlo zahajovat, a s nejvyšší pravděpodobností neexistovala žádná překážka toho, aby si pan Z koupil od P auto a skutečně se stal jeho vlastníkem. Tím padá jeden možný argument na obranu, tedy že jste se nikdy nestal vlastníkem, protože jím nebyl ani Z (na druhou stranu, jako kouřovou clonu to stále jde použít, jen ať se úřad taky trochu snaží).

Pokud jde o trestní příkaz, jelikož mu nikdo neodporoval, není tam bohužel odůvodnění, takže se nedozvíme, na základě čeho došlo k uložení trestu propadnutí věci (což je skutečně de lege lata možné použít pouze ve vztahu k věci náležející pachateli, zabrat cizí věc použitou ke spáchání TČ sice taky jde, ale jiným formálním postupem). Více informací by asi bylo v návrhu na potrestání, ale k tomu se přes InfZ nedostanete. Šlo by asi nahlédnout do spisu na základě prokázaného právního zájmu, ale možná bude jednodušší i toto použít jako kouřovou clonu. Tj. namítat, že když soud uložil takový trest, musel mít nutně postaveno na jisto, že v okamžiku rozhodnutí auto patřilo Z. Tedy logicky nemohlo nikdy být vaše. Zároveň je vyloučené, aby byl soud pouze uveden v omyl neprovedenými přepisy, protože podle registru byla vlastníkem P, tedy uzavřel-li soud, že vlastníkem auta byl Z, nutně se musel otázkou vlastnictví vozu zabývat i na základě jiných důkazů než jen evidence v registru - a SO můžete navrhnout vyžádání celého soudního spisu a jeho provedení jako důkazu.

Jinak ohledně primární strategie žádná změna - i bez kouřové clony, pokud jste auto fakt koupil a následně prodal (jako že asi jo), že po prodeji zpět P nebylo o co žádat, povinnost podat žádost o převod na sebe tím zanikla. Ale počkal bych s tím, až se úřad ozve.
Název: Re:Přepsání vozidla, včetně spisu
Přispěvatel: bruno 28 Července 2022, 16:09:53
Děkuji.
Hrabu se v tom ještě stále. Mimojiné jsem našel jednu velice zajímavou odpověď z ministerstva dopravy - přikládám.
Taky jsem zjistil, že dne 13.1.2022 byl dle MÚ PLzeň spáchaný s autem přestupek, přitom je zdokumentováno, že autosi pan Z ze záchytného parkovište vyzvednul až 18.1. 2022 - o závazné potvrzení jsem už požádal dané parkoviště. Majitelem vozidla jsem byl od 07.01 do 16.1.2022
Co se veřejného přístupu do insolvenčního rejstříku týče - spis je anonymizovaný :)
Jak radíte - vyžádal jsem si všechny spomenuté rozsudky - je důvodný předpoklad, že je to 6 trestních věcí souvisejících s dopravou, resp nerespektováním zákazu řízení.
Tím, že radíte - máte nějaký důvod.
Já nejsem vystudovaný právník, moje právní povědomí toho co je správné a co ne,  je spíš intuitivní než skutečně právně podložené.  Do správy si Vám dovolím zaslat link na tři blogy - budu rád, když si je přečtete.
Pak pochopíte i tu mou zarputilou snahu po té  s k u t e č n é  spravedlnosti. Uznáte li za vhodné - klidně to pak sem dám i jako případ k zamyšlení.
Název: Re:Přepsání vozidla, včetně spisu
Přispěvatel: jakubb 28 Července 2022, 16:43:02
Taky jsem zjistil, že dne 13.1.2022 byl dle MÚ PLzeň spáchaný s autem přestupek…

Jak jste zjistil, že 13.1.2022 byl dle MÚ Plzeň spáchán přestupek? Ozvali se majitelce P.? Víte, v jaké fázi se přestupek nachází? Byl řidič ztotožněn?

Pohybuji se na Plzeňsku, v případě potřeby mohu nějak pomoci (např. nahlédnutí, zastupování).
Název: Re:Přepsání vozidla, včetně spisu
Přispěvatel: bruno 28 Července 2022, 16:49:53
z usnesení str II, přikládám.
Řidič nebyl ztotožněn, nevím, v jaké fázi se přestupek nachází. V té dobe vycházíme z toho, že jsem asi majitelem vozidla byl do 16.1.2022 - výpovědi, kupní smlouvy..........a vozidlo mělo být až do 18.1 kdy si ho Z neoprávněně vyzvednul na parkovišti oooooooooo.
Název: Re:Přepsání vozidla, včetně spisu
Přispěvatel: hh 28 Července 2022, 17:04:53
IMHO to blbě čtete, nejspíš to nejsou data, kdy mělo dojít k přestupkům, ale kdy jsou datované jednotlivé výzvy k úhradě určené částky (může tam být časový odstup, klidně mnoho měsíců). Navíc to je úplně irelevantní. Je fuk, kdy to pan Z z parkoviště odvezl, řešíme vlastnictví auta a odpovědnost za (ne)provedení přepisu - ani na jednu z těchto věcí nemá sebemenší vliv, co s tím autem pan Z v době, kdy bylo majetkem tazatele, prováděl.

Stejně tak nemusí bruno řešit ani případné sprdele, protože nikdy nebyl registrovým provozovatelem.
Název: Re:Přepsání vozidla, včetně spisu
Přispěvatel: bruno 28 Července 2022, 17:26:33
Přikládám odpověd z ministerstva dopravy, jak jsem slíbil.
Našel jsem ji dnes - o částečně odpovídá na otázku přepsání resp nepřepsání vozidla v zákonem stanovené době 10 pracovních dní.
Název: Re:Přepsání vozidla, včetně spisu
Přispěvatel: hh 03 Srpna 2022, 15:11:03
Jak ale řeším v jednom ze svých dotazů - když auto prodám a kupující mi ho do několik dní vrátí - jsem v čase, k d y   b y l   o n   m a j i t e l e l e m,  z obliga. I když páchal přestupky. [...] To mám potvrzeno z ministerstva dopravy. Jediné, co mi nedokázali zodpovědet je to, jak dlouho a jestli vůbec jsem povinný uchovávat kupně prodejní smlouvu. [...]
Obávám se, že tu informaci z MD dezinterpretujete. Odpovídám zde, protože zkoušet na Bulhary (či kdekoliv jinde v cizině), že auto je prodané, ale nepřepsané, a že CZ ministerstvo vám cosi potvrdilo, valný smysl nemá.

Pokud jde o CZ právní řád, auto má nějaký vztah (ze kterého následně plynou různá práva a povinnosti) k až 3 různým osobám či skupinám osob.

1) vlastník
2) provozovatel ve smyslu veřejnoprávních předpisů (ZPPK, ZPPPK)
3) provozovatel v soukromoprávním smyslu (zejména ve vztahu k odpovědnosti za škodu způsobenou provozem)

Vlastnictví by mělo být evidováno v registru, ale z mnoha důvodů nemusí odpovídat skutečnosti. Např. krátkodobě, pokud ještě neuplynula lhůta k provedení přepisu. Nebo pokud se na to zkrátka obě strany vybodly. Nebo by to třeba i chtěly přepsat, ale poslal je do háje úřad (např. protože nedodaly něco, co je podmínkou přepisu, nebo v horším případě to ani dodat nejde - například protokol z EK, není-li auto dostupné, nebo s ním je něco, co průchodu EK brání). Ale mohou být i exotičtější důvody nesouladu mezi registrem a realitou, např. AFAIK nejde zapsat žádná forma spoluvlastnictví (včetně SJM), u auta ve svěřenském fondu by se asi zapsal jen správce (a netuším, zda i s poznámkou o této roli). A samozřejmě může jít i o omyl či dokonce záměrné chybné údaje - protože v současném pojetí registru záleží to, kdo v něm bude zapsaný, v podstatě jen na vůli těch, kdo podávají žádost, není tam absolutně žádný crosscheck proti realitě (registr nepřezkoumává nabývací tituly, ani není zákonem okamžik převodu vázán na zápis, jako je tomu u veřejných seznamů).

Nicméně přímo z vlastnictví plyne jen minimum povinností (bylo by to relevantní v podstatě jen soukromoprávně, např. pokud by někdo prodal auto, které mu nepatřilo). "Pokuty" a jiné veřejnoprávní povinnosti, včetně odpovědností za sprdel či za přestupky provozovatele podle ZPPPK, jsou vázány na registrového provozovatele, a tam má zápis v registru v podstatě konstitutivní povahu. V závislosti na faktech konkrétního případu by mohla připadat v úvahu liberace (ať už z obecného důvodu, nebo nějakého speciálního, jako např. krádež vozidla ve vztahu ke sprdeli), ale jen prokázání převodu vlastnictví ještě před deliktem by bez dalšího nestačilo.

U objektivní odpovědnosti za škodu (tj. problematiku § 2927 OZ a všeho kolem POV) je zase relevantní skutečný provozovatel, což nemusí být vlastník, ale třeba někdo, kdo má auto leasované či dlouhodobě pronajaté. Obvykle není důvod to detailně zkoumat, protože místo provozovatele (ať už je to kdokoliv) škody platí pojišťovna, a pojistník ve smlouvě o POV se také nutně se skutečným provozovatelem krýt nemusí. Nicméně v těch případech, kdy by na tom záleželo, zavádí zákon o POV vyvratitelnou doměnku (tj. že provozovatelem je registrový provozovatel, resp. registrový vlastník, pokud ovšem někdo neprokáže, že je tomu jinak).

V tom dopisu od ministerstva si příliš široce vykládáte to "v případě jakýchkoliv pohledávek vzniklých v průběhu 9 dní". Týkalo by se to pouze pohledávek, pro jejichž vznik by bylo relevantní skutečné vlastnictví vozu, případě osoba provozovatele (v soukromoprávním smyslu). V řízení, ve kterém by se to řešilo (vzhledem k soukromoprávní povaze typicky ve finále u civilního soudu) by pak byla možnost proti obsahu registru postavit nějaký lepší důkaz o vztahu k vozu (např. kupní či jiné smlouvy).

Pokud se spokojíte s mojí odpovědí místo ministerské, tak vám klidně i řeknu, jak je to s povinností archivovat kupní smlouvu. Žádná taková povinnost neexistuje, ostatně pro prodej auta (jakožto tuctové movité věci nezapsané ve veřejném seznamu a nepodléhající žádnému zvláštnímu režimu) není ani povinná písemná forma smlouvy, klidně stačí ústní, nebo i konkludentní (např. před odchodem do kláštera obřadně předám klíčky od svého RR komorníkovi). Pozor, to, že povinnost mít a archivovat písemnou smlouvu neplyne přímo z prodeje/koupě vozu neznamená, že v konkrétních případech taková povinnost nemůže mít nějaký jiný pramen (např. pokud jde o osobu povinně vedoucí účetnictví, nějak o tom autě účtovat musí, dtto pokud na jeho koupi byla třeba čerpána nějaká dotace ...).

Jinak ale je jen na vás, zda si pořídíte písemnou smlouvu a jak dlouho si ji schováte. Pokud ji mít nebudete v okamžiku, kdy budete potřebovat koupi/prodej prokázat, není problém v tom, že by vám někdo umyl hlavu za to, že jste něco porušil, ale že se vám to bude prokazovat složitěji či v horším případě to procesní břemeno tzv. neunesete. Doporučit lze mít kupní smlouvu celou dobu, kdy je auto vaše, a následně aspoň 3 roky po prodeji (což je obecná promlčecí doba a zároveň doba, kdy by vlastnictví i v případě nějakých formálních nesrovnalostí vzniklo aktuálnímu držiteli z důvodu vydržení).
Název: Re:Přepsání vozidla, včetně spisu
Přispěvatel: bruno 15 Srpna 2022, 21:02:00
Dnešní odpověď z min. dopravy. Úřad, který to řeší by o tom zatím vědet neměl :)
Zároveň - doufám, že jsem neudělal chybu. Požádal jsem dotyčný úřad o informyci, kolik pokut bylo za podobný přestupek udělěno od 01/2020. Odpověď 110, napomenutím nula, pokutou do 2 500,-Kč 33, v celkové výši 216 000,-Kč - co mi nesedí a proto jsem požádal o zaslány anonymizovaných všech. Průměr je cca 1900 korun, tudíž ty pokuty do 2,5k byly rádově ve stovkách ?
Název: Re:Přepsání vozidla, včetně spisu
Přispěvatel: hh 16 Srpna 2022, 11:59:33
Ministerstvo píše pořád to samé, vše výše uvedené stále platí. Jakou to má relevanci k aktuálně řešenému případu? Tady by sice taky šlo operovat s odstoupením od smlouvy, ale to zatím nikde netvrdíte, že jste učinil (a je otázka, jak byste to chtěl prokazovat). Místo toho jedete verzi prodeje původní v registru zapsané majitelce, to už je v řízení na několika místech zaznamenané, tak se toho držte.

Pokud jde o výši pokuty, odůvodnění v příkazu je skutečně nedostatečné. Pokud navíc máte statistiku pokut za tento přestupek u daného SO, ze které plyne, že 3000 Kč patří k těm nejvyšším pokutám (podle těch čísel to musí být někde v horním decilu), a přitom v odůvodnění jsou zmíněny pouze polehčující okolnosti, je to zjevná nezákonnost a překročení mezí správního uvážení. Použít to lze (minimálně vám to zajistí druhé kolo, i kdyby na SO2 měli nějaký jiný názor na povinnosti přepisu v nestandardních situacích), ale primární taktikou by stále mělo být to, že k žádnému přestupku nedošlo, protože povinnost provést ten přepis jste zkrátka neměl (ani nebylo co tam zapisovat, dostal-li se registr do souladu s realitou). Tedy je vcelku fuk, zda za neexistující přestupek úřad někomu dal pokutu 100 Kč nebo 100 000 Kč.
Název: Re:Přepsání vozidla, včetně spisu
Přispěvatel: bruno 30 Srpna 2022, 14:26:35
Jdu na ústní projednání. Rozumím a pamatuju li správně :
- doložím vše co mám, t. z. i vyjádření MD, kterým se dle svého nejlepšího svědomí řídím, a dle kterého jsem i konal.../neení nutno přepppssal byl li jsem majitelem 9 dní a dalším prodejem se jeeenom   napravil právní stav a stav v regiistru. /
Pár otázek.
- Na svou obhajobu mám  už jenom cca 30 dní - do dnešního dne mi nevyhověli v žádostech,  které úspěšnost mé obhajoby můžou zvýšit. Odmítají mi bezodplatně vydat třeba anonymizované rozsudky za dva roky v obdobných případech - na odvolání se vůči poplatku mám ješte cca 3 týdny a učiním tak. Koliduje to však už s dobou projednání. Oni argumentují množstvím práce při cca 110 rozhodnutích, já nedostávám čas ani na jejich získání, natož prostudování..............Úřad odůvodňuje spoplatnění "příliš velkým množstvím zpracovávaných údajú" - já mám za to, že by je měli automaticky ukládat jak v originální tak v anonymizované formě. Argumentují taky kopírovaním, skenováním a množstvím papíru - mají to v PC, proč kopie, scan, papír ? Proč si vlastně přidávají práci, kterou chtějí navíc zpoplatnit ?
- řesit to bude znova osoba, která vydala i první rozhodnutí, a kterou jsem následně usvědčil z toho, že opakovaně lže. V tomhle případě mi ani nebylo umožněno nahlédnout do spisu, ale byl jsem varován před použitím nahrávky - použít ji míním. Může mne vůbec nepředpojatě a nezaujatě projednávat osoba, vůči které jsem inicioval stížnost, byť s negativním výsledkem ?
- mám právo žádat, aby u projednávání byl přítomen další zaměstnanec úřadu ? Předpokládám, že vyhotovení zvukově obrazového záznamu budou muset strpět, ne li, proč ?
Děkuji
Název: Re:Přepsání vozidla, včetně spisu
Přispěvatel: jakubb 30 Srpna 2022, 14:37:15
Věc si samozřejmě nahrávejte. Sice vám vám příliš nedůvěřuju v tom, co popisujete (máte sklony popisované skutečnosti dost zkreslovat), ale pokud byl nějaký konflikt ohledně použití nahrávky, je vhodné ji pořizovat skrytě, třeba na telefon položený na stole. Právo nahrávat samozřejmě máte, ale není příliš to dávat příliš na odiv.

Jsem v dojezdové vzdálenosti, je to nedaleko. Pokud byste potřeboval na své straně mít někoho dalšího, napište mi, nabízím vám, že jsem ochoten se s vámi na jednání dostavit. Zakryl jste termín jednání, nevím, zda budu mít čas. V případě zájmu mě kontaktujte do zpráv.
Název: Re:Přepsání vozidla, včetně spisu
Přispěvatel: bruno 30 Srpna 2022, 15:01:24
a víte, že bych byl i rád :)  Když nic jiného - alespoň skutečne sám a nestranně zhodnotíte nakolik je to, co píšu v souladu se skutečností. Já vím, že se vyjádřuju složutě - ale to právě z důvodu, abych byl co nejpřesnější.
Nekdo napíše - jel jsem po cestě, srazilo mně auto co dělat ? 
Já napíšu, jel jsem po středu cesty, celý v černém, pršelo a bylo to v noci za zatmění mesíce, navíc kilometr od jakéhokoliv osvětlení a v zatáčce,  s trojkou v krvi - co mám dělat ?
Asi by postrádalo smysl po tak pečlivé anonymizaci napsat datum, ale klidně vám ho sdělím telefonicky, číslo zasílám do soukromé zprávy

Děkuji
Název: Re:Přepsání vozidla, včetně spisu
Přispěvatel: bruno 02 Listopadu 2022, 12:34:22
Dovolím si informovat o průběhu.
   Vyžádal jsem si na základě infozákona podobně vydané PŘÍKAZY za jisté období. Mám jich  zatím 12 s pokutou do 1 000 kč. POkuty do 1 000,Kč dostali třeba i lidé, u kterých úřad konstatuje zvýšenou nekázeň co se dodržování předpisů týče, pokutu 600 a 800 korun dostal člověk za opakované nepřepsání vozidla, Pokutu 600 korun dostala paní za nepřepsání vozidla v trvání cca 3,5 roku, u některých úřad argumentuje tím, a dává jako polehčující okolnost,  že je to osoba mladšího a stredního a staršího věku.
   Zároveň ale, a nebyl jsem si absolutně jistý až do dnešního dne - netušil jsem proč mně úřad označuje za osobu s trvalým pobytem v ČR, nějako jsem to přehlížel. Dnešním dnem to mám definitivně potvrzeno, nenastal u mně trvalý pobyt nazvu to "vydržením", ani nenastala nijaká změna - stále mám pobyt přechodný, tudíž žádné auto na sebe přepsat ani nemůžu.
Název: Re:Přepsání vozidla, včetně spisu
Přispěvatel: bruno 26 Listopadu 2022, 15:15:10
Pokutu za nepřepsání řešíme stále - teď bylo druhé stání. Tam jsem vznesl i s pomocí jednoho z Vás všechny i tady nasbírané námitky a fakta. Na tahu je úřad ale vynořili sa další věci. Zcela zásadní.
První je - viz přiložené foto z rozsudku. Trest propadnutí věci je předce možné uložit JENOM majiteli ! Vycházel li tedy soud z toho, že majitelem je pan Z, i když zapsaný v registru není - dává nám tímto zároveň soud za pravdu, že jsme majiteli já ani pí. P být nemohli - a tím pádem jsme ani neměli jak dostat pokutu za nepřepsání vozidla ? Nebo soud pochybil - a dá se tenhle rozsudek napadnout ?
Druhá - daleko zásadnější. Soud 8.3 s nabytím právní moci 9.3.2022 rozhodl, že vozidlo se stává majetkem státu. Měl tedy i stát zákonem danou povinnost předmětné vozidlo přihlásit na sebe ve lhůtě 10 dnů ? Mám za to, že ano - změna v registru je ale až k datumu 19.5.2022. K předmětnému vozidlu taky byli k rukám pana Z vydávány nové RZ z důvodu ztráty původních - já vozidlo prodal paní P dne 16.1.2022 a ta se stala jeho majitelkou. Jak je tedy vůbec možné, že RZ vydali někomu, kdo majitelem nebyl ?
To, že úřad mi stále dává za vinu, že vozidlo jsem nepřepsal ani do dnešního dne je už jenom třešničkou na dortu. Máme nahráno, že samotný přísedíci mi u řešení přestupku doslova řekl : měl jste se vozidlo pokusit přepsat na sebe a tím by jste se vyvinil" Měl jsem se pokusit na sebe přepsat vozidlo, které jsem PRODAL !!! a které  tou dobou už PATŘILO STÁTU !!! - tohle řekl úředník, projednávající přestupek.
Děkuji
Název: Re:Přepsání vozidla, včetně spisu
Přispěvatel: jakubb 12 Prosince 2022, 12:16:46
S panem Bruno jsem se neveřejně spojil a vydal jsem se s ním na ústní jednání. Byla to zábava. Očekával jsem agresivního úředníka. Měl jsem totiž k dispozici nahrávky z předchozích setkání obviněného s OÚO, ze kterých bylo vidět, že úředník je nerv, tak jsem se psychicky připravoval na emoce. Nakonec ale nebylo potřeba, jednání proběhlo poklidně. Ouřada je blb, nerozumí právní oblasti ve které rozhoduje, nechápe rozdíl mezi pojmy „právní řád“ a „správní řád“, má problém chápat jednodušší větná spojení – zato fantazie mu funguje skvěle a domýšlí si na obviněného povinnosti tam, kde by to zákonodárce nevymyslel, ani kdyby si šlehnul.

Děkuju hh za výbornou přípravu a podklady. Vaše příspěvky jsem si vytiskl na jednání, vybrané pasáže jsem pak překládal na obhajobu Bruna. Zvolil jsem metodu „kobercového náletu“, zaúkoloval jsem ouřadu návrhy na důkazy a doplnění spisu o další věci a myslím, že to byla více než bohatá nadílka. Mrzí mě, že jsem neměl čas si nad vašimi podklady udělat rešerši a tak jsem v zásadě vaše slova napapouškoval tak, jak jste je sem poslal a ještě jsem se v tom ve stresu hrozně zamotal.

Na konci ústního jednání ouřada mimo protokol sdělil, že i přes všechny uvedené argumenty shledává přestupek stále za prokázaný. Tak jsem raději ještě jednou sepsal body obhajoby písemně a poslal datovkou. Přikládám v anonymizované podobě.

Nyní čekáme, co z toho uvaří.
Název: Re:Přepsání vozidla, včetně spisu
Přispěvatel: gumidos 12 Prosince 2022, 14:57:18
Máte-li rozsudek, pak máte tzv. "veřejnou listinu" se všemi důsledky:
§ 568 Obč.z.
(1) Je-li nějaká skutečnost potvrzena ve veřejné listině, zakládá to vůči každému plný důkaz o původu listiny od orgánu nebo osoby, které ji zřídily, o době pořízení listiny, jakož i o skutečnosti, o níž původce veřejné listiny potvrdil, že se za jeho přítomnosti udála nebo byla provedena, dokud není prokázán opak.

Je tam uvedeno "vůči každému" - tedy i vůči úředničkovi správního orgánu.
Název: Re:Přepsání vozidla, včetně spisu
Přispěvatel: bruno 13 Prosince 2022, 08:53:12
Dobrý den. Máme rozsudek - anonymizovaný. T.z. - já vím, že to co mi na vyžádání zaslal úřad anonymizované, je to co jsem požadoval. A tento anonymizovaný rozsudek po mně chtěl mgr úřednická krysa. Kdybych mu dal cokoliv místo toho anonymizovaného rozsudku - jak by poznal, že jde o rozsudek, na který se odvolávám - jelikož by byl anonymizovaný ? Ať si ho vyžádá, a nechce ho po mně - dostane ho v plném znění
Název: Re:Přepsání vozidla, včetně spisu
Přispěvatel: bruno 10 Ledna 2023, 00:55:20
Jenom info - nepodstatné. K celé story doplním další věc, která stojí za zmínku. Z právního hlediska asi neznamená nic, ale PČR KVH kraje, která celou tuhle šaškárnu iniciovala, a kde původní vlastník dostal pokutu 1800, ten  největší zmrd v celé této věci ani potrestán nebyl - upuštěno od potrestání, já nepravomocně pokuta  3000 - tak ta samotná PCR na sebe vozidlo v zákonem stanovené lhůtě nepřepsala. Nenašel jsem výjimku, která by je této povinnosti zbavovala.
Název: Re:Přepsání vozidla, včetně spisu
Přispěvatel: bruno 24 Ledna 2023, 23:23:20
Po delší odmce zdar.
Včera mi došlo rozhodnutí - VINEN !  Jeho plné anonymizované znění přikládám.
S pokorou poprosím o rozbor právní stránky.
...asi dva nejdůležitější body vypíchnu i tady.
1. - SKUTEČNĚ žiju a mám TP v DE, v ČR se zdržuju celou tu dobu méně než 183 dní - zbytek jiné členské krajiny - převážně DE, SR a IT.
2. - za vinu mi dává, že jsem nepřepsal do dne vydání rozhodnutí..............
Jelikož rozhodnutí O POKUTĚ 500 KORUN  má 13 stran - přidám to na dvakrát v rpůběhu cca 15 min
Název: Re:Přepsání vozidla, včetně spisu
Přispěvatel: bruno 25 Ledna 2023, 00:12:59
pokr.