30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Autor Téma: Cizokrajný deathmut na adrese neznámý - výňatek z příkazu, co dál?  (Přečteno 1156 krát)

aightie

 • Příspěvků: 63
  • Zobrazit profil

Ahoj všem,

Níže zasílám výrok a odůvodnění příkazu. Zkráceně:
• Prosinec 2018 o 15 km/h překročena rychlost,
• Leden výzva, udán deathmut,
• Únor - předvolání deathmuta,
• Březen - vrácení předvolání na SO jako nedoručené,
• Listopad - příkaz níže.

Stalo se to už někomu? Pochybil jsem v něčem? Měl jsem donutit se deathmuta písemně přiznat ihned po lednové výzvě?
Je promlčecí lhůta jeden rok od spáchání, nebo je to nějak složitější? Možná bych to dokázal natahovat ještě měsíc a kousek... Díky za případné tipy :-)

Citace
(dále jen "obviněný") je
v i n e n,
že se dopustil přestupku provozovatele vozidla podle ustanovení § 125f odst. 1 zákona
o silničním provozu tím, že:
jako provozovatel vozidla v rozporu s ustanovením § 10 zákona o silničním provozu
nezajistil, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče
a pravidla provozu na pozemní komunikaci stanovená tímto zákonem.

Podle záznamů v centrálním registru vozidel jste provozovatelem vozidla r. z.: ABCD
a podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona o silničním provozu jste jako provozovatel vozidla
povinen zajistit, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti
řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem.
Automatizovaným technickým prostředkem, používaným při dohledu na bezpečnost provozu
na pozemních komunikacích bez obsluhy (silniční rychloměr SYDO Traffic Velocity, výr. číslo
GEMVEL 0037), bylo zjištěno, že dne 20.12.2018 v XX hod. na silnici I/50 souřadnice
GPS 49.1540372 N, 16.8652589 E, v obci Slavkov u Brna, ul. Čsl. Červeného kříže,
ve směru do obce, blíže neustanovený řidič provozovaného vozidla r. z.: ABCD, překročil
nejvyšší dovolenou rychlost v obci, stanovenou na 50 km/h, když jel rychlostí 68 km/h,

resp. 65 km/h (dle toleranční odchylky měření ± 3 km/h, viz evropská směrnice
č. 75/443/EHS a zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů).
Tím řidič porušil ustanovení § 18 odst. 4 zákona o silničním provozu a dopustil se přestupku
dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) bod 4 zákona o silničním provozu.
V daném případě tak došlo ke spáchání přestupku provozovatele vozidla dle ustanovení
§ 125f odst. 1 zákona o silničním provozu, neboť jste jako provozovatel vozidla v rozporu
s ustanovením § 10 zákona o silničním provozu nezajistil, aby při užití vozidla na pozemní
komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemní komunikaci
stanovená tímto zákonem.

Obviněnému se ukládá:
podle ustanovení § 125c odst. 5 písm. g) zákona o silničním provozu
pokuta ve výši 1 500,- Kč, slovy: Jeden tisíc pět set korun českých.
Stanovenou pokutu je nutno uhradit nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na účet KB čís.: XXXXXXXX.
Povinnost nahradit náklady řízení nelze dle ustanovení § 150 odst. 4 správního řádu
uložit, neboť vydání příkazu je prvním úkonem v řízení.
Odůvodnění:
Městskému úřadu Slavkov u Brna, Odboru správních činností a živnostenského úřadu,
oddělení dopravně správních agend bylo dne 22.01.2019 postoupeno Městskou policií
Slavkov u Brna, č. j. XXXXXXXXX, k projednání podezření ze spáchání přestupku
provozovatele vozidla s tím, že dopravní přestupek (překročení nejvyšší dovolené rychlosti
v obci) byl spáchán vozidlem r. z.: ABCD, v obci dne 20.12.2018 v .... na silnici I/50
souřadnice GPS 49.1540372 N, 16.8652589 E, v obci Slavkov u Brna, ul. Čsl. Červeného
kříže, ve směru do obce.
Správní orgán, dne 31.01.2019, zaslal provozovateli vozidla r. z.: ABCD, Výzvu
k uhrazení peněžité částky ve výši 600,- Kč, jako částky určené dle ustanovení § 125h odst.
1 zákona o silničním provozu (a to s dobou splatnosti do 15 dnů ode dne doručení výzvy).
Výzva byla provozovateli prokazatelně doručena do datové schránky dne 06.02.2019.
Uložená peněžní částka však nebyla ze strany provozovatele vozidla ve stanovené lhůtě
uhrazena na účet města Slavkov u Brna, místo toho byla od provozovatele vozidla
správnímu orgánu doručena dne 21.02.2019 zpráva pod č.j. XXXXXXXXXXX, ve které uvedl
údajnou osobu řidiče, která v inkriminovaném čase měla řídit jím provozované vozidlo. Tím
byl pan DEATHMUT CIZOKRAJNÝ, nar.: ????????, trvale bytem EEEEEEEEE, Rakousko.
Správní orgán zaslal dne 25.02.2019 pod č.j. CCCCCCCC, výše uvedenému
řidiči výzvu k podání vysvětlení na adresu uvedenou provozovatelem. Předmětná zásilka
byla dne 04.03.2019 vrácena správnímu orgánu jako nedoručená s odůvodněním, že
adresát je neznámý. Vyzvaný se tak k výzvě nevyjádřil a ke spáchání přestupku nepřiznal.

Provozovatel byl upozorněn v poučení výzvy provozovateli vozidla, že nebude-li na
základě poskytnutých údajů osobě doručeno, nebo její vina nebude následně
prokázána, správní orgán bude pokračovat v šetření přestupku s provozovatelem
vozidla. U přestupku, u něhož nebyl zjištěn pachatel, nese objektivní odpovědnost
provozovatel vozidla.
V rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22.10.2015 sp. zn./č.j. 8 As 110/2015-46
stojí, že pokud provozovatel vozidla na výzvu správního orgánu označí za řidiče osobu,
kterou nelze dohledat nebo se jí nedaří doručovat, či dochází-li k řetězení označených osob,
kdy označený řidič označí dalšího řidiče, je podmínka učinění nezbytných kroků ve smyslu
ustanovení § 125f odst. 4 zákona o silničním provozu naplněna a správní orgán po odložení
či zastavení řízení o přestupku projedná přestupek s provozovatelem vozidla.
Správní orgán tedy, aniž zahájil řízení o přestupku podle ustanovení § 125c odst. 1 písm. f)
bod 4 zákona o silničním provozu, věc odložil, neboť nebyly zjištěny skutečnosti
odůvodňující zahájit řízení proti určité osobě.
Na základě záznamu automatizovaného technického prostředku, používaného bez obsluhy
při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích Městskou policií Slavkov
u Brna, bylo zjištěno, že dne 20.12.2018 v XX hod na silnici I/50 souřadnice GPS 49.1540372
N, 16.8652589 E, v obci Slavkov u Brna, ul. Čsl. Červeného kříže, ve směru do obce, blíže
neustanovený řidič vozidla r. z.: ABCD, provozovatele "obviněný já",
překročil nejvyšší dovolenou rychlost v obci, stanovenou na 50 km/h, jel rychlostí 68 km/h,
resp. 65 km/h (dle toleranční odchylky měření ± 3 km/h, viz evropská směrnice
č. 75/443/EHS a zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů).
Svým jednáním řidič porušil ustanovení § 18 odst. 4 zákona o silničním provozu, kdy:
(4) V obci smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km/h a jde-li o dálnici nebo silnici pro
motorová vozidla, nejvýše 80 km/h
(6) Místní úpravou provozu na pozemních komunikacích podle § 61 odst. 2 lze nejvyšší
dovolenou rychlost podle odstavců 3 a 4 snížit
(7) Místní úpravou provozu na pozemních komunikacích podle § 61 odst. 2 lze nejvyšší
dovolenou rychlost podle odstavce 4 zvýšit, maximálně však o 30 km/h
a dopustil se přestupku dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) bod 4 zákona o silničním
provozu.
Při rozhodování ve věci správní orgán plně vycházel ze spisového materiálu, kdy podle
názoru správního orgánu lze veškeré tyto písemnosti považovat za listinné důkazy podle
ustanovení § 51 odst. 1 správního řádu, kterými lze prokázat skutkový stav věci. Dále tyto
důkazní materiály hodnotil jednotlivě i ve vzájemné souvislosti, přičemž v jejich hodnocení
nespatřuje rozpory se zásadami logiky a podle svého vnitřního uvážení dospěl k závěru, že
je spolehlivě zjištěno a prokázáno, že obviněný jako provozovatel vozidla r. z. ABCD v rozporu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona o silničním provozu nezajistil,
aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla
provozu na pozemní komunikaci stanovená tímto zákonem.
V daném případě tak došlo ke spáchání přestupku provozovatele vozidla dle ustanovení
§ 125f odst. 1 zákona o silničním provozu, neboť jste jako provozovatel vozidla v rozporu
s ustanovením § 10 zákona o silničním provozu nezajistil, aby při užití vozidla na pozemní
komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemní komunikaci
stanovená tímto zákonem.
IP zaznamenána
Přečetl jsem celý FSM a velkou část D-Fens. Sepsal jsem si pro sebe bodový výtah všech článků, abych se orientoval. Dokážu číst a chápat zákon. Neumím ho použít, nejsem vystudovaný právník. Potřebuji, abyste mi procesně pomohli. Dokumenty uploaduji anonymizovaně.

2M

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 3 770
  • Zobrazit profil
Re:Cizokrajný deathmut na adrese neznámý - výňatek z příkazu, co dál?
« Odpověď #1 kdy: 04 Listopad 2019, 11:15:53 »

Měl jsem donutit se deathmuta písemně přiznat ihned po lednové výzvě?

Jestli deathmut v té době už nebyl živý tak by to bylo podezřelé  :)

Argumentace teď asi bude že deathmut se nemohl přiznat protože zemřel..

Je promlčecí lhůta jeden rok od spáchání, nebo je to nějak složitější? Možná bych to dokázal natahovat ještě měsíc a kousek... Díky za případné tipy :-)

Rok od spáchání, ale zahájením řízení (ke kterému asi došlo doručením příkazu) se restartuje a běží nový rok.
IP zaznamenána

pk202

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 3 740
  • Zobrazit profil
Re:Cizokrajný deathmut na adrese neznámý - výňatek z příkazu, co dál?
« Odpověď #2 kdy: 04 Listopad 2019, 14:39:16 »

Je na čase dodat deathmuthův úmrtní list. A hned napadnout i ten jejich odpustek kde píšou ...že nebude-li na základě poskytnutých údajů osobě doručeno... to nikde v zákoně není.
« Poslední změna: 04 Listopad 2019, 14:42:38 od pk202 »
IP zaznamenána

aightie

 • Příspěvků: 63
  • Zobrazit profil
Re:Cizokrajný deathmut na adrese neznámý - výňatek z příkazu, co dál?
« Odpověď #3 kdy: 04 Listopad 2019, 21:08:06 »

Deathmuth již byl mrtev, to je pravda. Mám argumentovat přímo v odporu, anebo si to nechat na později?

Citace
(ke kterému asi došlo doručením příkazu)
ASI? Jak to zjistíme? Musí to v příkazu být uvedeno?

Citace
Je na čase dodat deathmuthův úmrtní list.
Máme jen parte. Které velmi jednoduše vyskočí jako první odkaz po zadání jména zemřelého do Google :-D nebude to divný?

Citace
A hned napadnout i ten jejich odpustek kde píšou ...že nebude-li na základě poskytnutých údajů osobě doručeno...
Mám argumentovat přímo v odporu, anebo si to nechat na později?

Díky.
IP zaznamenána
Přečetl jsem celý FSM a velkou část D-Fens. Sepsal jsem si pro sebe bodový výtah všech článků, abych se orientoval. Dokážu číst a chápat zákon. Neumím ho použít, nejsem vystudovaný právník. Potřebuji, abyste mi procesně pomohli. Dokumenty uploaduji anonymizovaně.

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 4 278
  • Zobrazit profil
Re:Cizokrajný deathmut na adrese neznámý - výňatek z příkazu, co dál?
« Odpověď #4 kdy: 04 Listopad 2019, 21:24:02 »

1. Správní řízení bylo zahájeno doručením příkazu, pokud nebylo zahájeno již dříve doručením oznámení o zahájení řízení ještě před příkazem (nepravděpodobné).

2. Pokud nic jiného nemáte, bude muset stačit parte.

3. V odporu netřeba uvádět žádné argumenty. Já bych si i to parte nechal na později.

IP zaznamenána

aightie

 • Příspěvků: 63
  • Zobrazit profil
Re:Cizokrajný deathmut na adrese neznámý - výňatek z příkazu, co dál?
« Odpověď #5 kdy: 09 Listopad 2019, 15:23:24 »

Citace
2. Pokud nic jiného nemáte, bude muset stačit parte.

A jak se mohou úředníčci zachovat, když ukážu PARTE? Správní řízení již poběží. Já budu muset dokazovat, že bylo zahájeno neoprávněně? Protože tím, jak začalo správní řízení, už se řeší objektivní odpovědnost provozovatele, tím pádem úřad že podnikl nezbytné kroky k řidiči... Co když své jednání opět budou hájit tím, že správní úřad NEZJISTIL OKOLNOSTI potřebné pro zahájení řízení o přestupku s konkrétní osobou (řidiče), a tak to odložili a jdou na provozovatele?

Děkuji.
IP zaznamenána
Přečetl jsem celý FSM a velkou část D-Fens. Sepsal jsem si pro sebe bodový výtah všech článků, abych se orientoval. Dokážu číst a chápat zákon. Neumím ho použít, nejsem vystudovaný právník. Potřebuji, abyste mi procesně pomohli. Dokumenty uploaduji anonymizovaně.

pk202

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 3 740
  • Zobrazit profil
Re:Cizokrajný deathmut na adrese neznámý - výňatek z příkazu, co dál?
« Odpověď #6 kdy: 09 Listopad 2019, 15:34:47 »

Tak to rozhodnutí už je ukládáno provozovateli za to že nezajistil bla bla bla...... Vy musíte napadnout to neoprávněné odložení a zahájení SPRDELe.
IP zaznamenána

aightie

 • Příspěvků: 63
  • Zobrazit profil
Re:Cizokrajný deathmut na adrese neznámý - výňatek z příkazu, co dál?
« Odpověď #7 kdy: 09 Listopad 2019, 15:41:05 »

No a má to šanci na úspěch? Dá se nějak předvídat chování správního orgánu? Z 1500 Kč se stane 2500 Kč kvůli nákladům správního řízení :-D
IP zaznamenána
Přečetl jsem celý FSM a velkou část D-Fens. Sepsal jsem si pro sebe bodový výtah všech článků, abych se orientoval. Dokážu číst a chápat zákon. Neumím ho použít, nejsem vystudovaný právník. Potřebuji, abyste mi procesně pomohli. Dokumenty uploaduji anonymizovaně.

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 4 278
  • Zobrazit profil
Re:Cizokrajný deathmut na adrese neznámý - výňatek z příkazu, co dál?
« Odpověď #8 kdy: 09 Listopad 2019, 15:48:51 »

Pokud Vám jde jen o náklady, mohl jste zaplatit odpustek, to byste ušetřil i za poštovné.
« Poslední změna: 09 Listopad 2019, 17:34:08 od Číkus »
IP zaznamenána

aightie

 • Příspěvků: 63
  • Zobrazit profil
Re:Cizokrajný deathmut na adrese neznámý - výňatek z příkazu, co dál?
« Odpověď #9 kdy: 11 Listopad 2019, 08:28:15 »

Já se ptám na šanci, jestli to jde vůbec vyhrát na základě dosud popsaného postupu, anebo jestli to povede k dalšímu navýšení o 1000 Kč.
IP zaznamenána
Přečetl jsem celý FSM a velkou část D-Fens. Sepsal jsem si pro sebe bodový výtah všech článků, abych se orientoval. Dokážu číst a chápat zákon. Neumím ho použít, nejsem vystudovaný právník. Potřebuji, abyste mi procesně pomohli. Dokumenty uploaduji anonymizovaně.