30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Autor Téma: Materiální stránka přestupku  (Přečteno 47529 krát)

D-FENS

 • Příspěvků: 17
  • Zobrazit profil
Materiální stránka přestupku
« kdy: 09 Února 2013, 13:21:37 »

Nejprve krátce projdeme rozsudek NSS č. 5 As 104/2008 - 45 z roku 2008.

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2010/0028_4As__1000_20101208105543_prevedeno.pdf

Krajský úřad napadl předchozí rozhodnutí u NSS, protože se mu nelíbil předchozí rozsudek krajského soudu. Šlo o to, že řidič překročil maximální dovolenou rychlost v obci o 2 km/h. Za to mu byla uložena pokuta 1500 Kč a náhrada nákladů řízení. Měření provedla Městská policie Chomutov a to několik desítek metrů před značkou "Konec obce". Krajský soud rozhodnutí Krajského úřadu zvrátil, protože podle něj a) chyběla jakákoli úvaha týkající se materiální stránky přestupku b) soud dokonce konstatoval, že za této situace nemuselo k naplnění materiálního znaku přestupku dojít.

Rozsudek konstatuje následující:

- obecně lze vycházet z toho, že jednání, jehož formální znaky jsou označeny zákonem za přestupek, naplňuje v běžně se vyskytujících případech materiální znak přestupku, neboť porušuje či ohrožuje určitý zájem společnosti. Z tohoto závěru však nelze dovodit, že by k naplnění materiálního znaku skutkové podstaty přestupku došlo vždy, když je naplněn formální znak přestupku zaviněným jednáním fyzické osoby.

- pokud se k okolnostem jednání, jež naplní formální znaky skutkové podstaty přestupku, přidruží takové další významné okolnosti, které vylučují, aby takovým jednáním byl porušen nebo ohrožen právem chráněný zájem společnosti, nedojde k naplnění materiálního znaku přestupku a takové jednání potom nemůže být označeno za přestupek. Okolnostmi, jež snižují nebezpečnost jednání pro chráněný zájem společnosti pod míru, která je typická pro běžně se vyskytující případy přestupků, mohou být zejména, avšak nikoliv výlučně, význam právem chráněného zájmu, který byl přestupkovým jednáním dotčen, způsob jeho provedení a jeho následky, okolnosti, za kterých byl přestupek spáchán, osoba pachatele, míra jeho zavinění a jeho pohnutka.

- Správní orgány jsou povinny zkoumat vždy, když rozhodují, zda určité jednání je přestupkem či nikoliv, také otázku, jestli došlo k naplnění obou znaků přestupku, tj. znaku formálního i znaku materiálního. Okolnosti, jež vylučují porušení nebo ohrožení zájmu společnosti, musí být ovšem posuzovány
vždy v každém konkrétním případě.

- Teprve poté, co je zjištěno naplnění materiálního znaku přestupku, může správní orgán dojít k závěru, že konkrétním jednáním obviněného byl spáchán přestupek. Správní orgán je povinen (i bez návrhu) si v přestupkovém řízení opatřit takové důkazy, které mu umožní rozhodnout o tom, zda byl přestupek spáchán či nikoliv, tedy i o tom, zda byl posuzovaným jednáním porušen nebo alespoň ohrožen zájem společnosti ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o přestupcích.

NSS tedy řešil výhradně to, že se správní orgán vůbec nezabýval otázkou skodlivosti přestupku, a otázku, zda jízda rychlostí o 2 km/h vyšší než je stanoveno může být nebezpečná, ponechal stranou. Toto rozhodnutí zcela přináleží správnímu orgánu.

Uvedený rozsudek není v ničem přelomový, jak se někdy tvrdí. Jedná se o aplikaci zásad, které byly v přestupkovém právu přítomny už dlouho a ustáleným způsobem vykládány mimo dopravní oblast.

Příkladem je rozsudek 7 As 18/2004 - 48, který se týká přestupku na úseku stavebním. Zde se jednalo o případ, kdy majitel bytu užíval nezkolaudovanou koupelnu. Soud opět konstatuje:

Kategorie přestupků je kategorií trestního práva v širším slova smyslu a judikatura Evropského soudu pro lidská práva k výkladu čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod přestupky řadí mezi "trestní obvinění". Proto je třeba každý konkrétní přestupek posuzovat nejen z toho hlediska, zda po formální stránce naplňuje skutkovou podstatu, ale i z hlediska materiálního korektivu. Zákon o přestupcích materiální korektiv vyjadřuje v § 2 odst. 1 slovy "(zaviněné) jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti", např. trestní zákon užívá materiálního korektivu stupně nebezpečnosti činu pro společnost.

Protože v rozhodnutí správního orgánu opět chybělo zhodnocení, jak užívání nezkolaudované koupelny (v uzavřeném bytě) porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti, soud shledal rozhodnutí právně vadným. Ani v tomto rozhodnutí soud nepřezkoumával, zda daným jednáním došlo k ohrožení nebo porušení zájmu společnosti.

Zjednodušeně řečeno: Pokud má být někomu prokázáno, že udělal přestupek, nestačí k tomu jen to, že porušil nějakou povinnost. Je třeba prokázat, jak a komu to uškodilo a zda náhodou není míra škodlivosti zcela bezvýznamná. Povinnost prokázat to má úřad, který rozhoduje o přestupku, a také například policisté a strážníci, pokud chtějí řešit přestupek v blokovém řízení. Pokud nelze prokázat škodlivost, přestupek nenastal.

V praxi se uvedené výroky dají uplatnit následujícím způsobem:

A. Správní orgán rozhodne, aniž by materiální stránku skutku zkoumal. V rozhodnutí nejsou přítomné žádné úvahy, které se zabývají škodlivostí skutku. To se může stát např. proto, že na to úředníci zapomněli, nebo proto, že v daném případě by se škodlivost zkoumala těžko, s obtížemi, dlouho by trvalo a ve finále by se možná ukázalo, že nastal právě ten případ, o kterém se píše výše - ačkoli formální znaky přestupku naplněny byly, vyskytly se takové okolnosti, které v daném případě dokonce vylučují, aby jednání bylo škodlivé (např. porušení povinnosti plynoucí z dopravní značky "dej přednost v jízdě" v místě, kde není žádná křižovatka). V takových případech prostě správní orgán vydá rozhodnutí a čeká, zda si toho obviněný povšimne a odvolá se, nebo zda to nechá být a rozhodnutí nabyde právní moci, ačkoli je neúplné. Proti takovém rozhodnutí je zapotřebí se odvolat s odkazem na výše uvedené judikáty a poukázat na skutečnost, že zásada předvídatelnosti je jedním ze základních znaků činnosti správních orgánů v právním státě.

Správní orgány mívají také někdy problém identifikovat,  jaký právní statek byl skutkem vlastně ohrožen. Například v případě rychlostního omezení kvůli hluku je nesmyslná argumentace bezpečností silničního provozu.

B. Správní orgán se sice materiální stránkou skutku zabývá, ale posoudí jí nesprávně, samozřejmě v neprospěch řidiče. V tom případě je zapotřebí v odvolání napadnout zdůvodnění vhodnými argumenty. Těmi může například být:

- pokud se jedná o porušení povinnosti dané dopravní značkou, důvod, proč byla ta značka instalována. K tomu je třeba vyžádat tzv. stanovení místní úpravy od příslušného silničního správního orgánu, kde jsou obsaženy příslušné důvody provedení místní úpravy. Pokud je tedy někde rychlost snížena značkou na 30 km/h s tím, že je tam v blízkosti škola, pak bude zatěžko argumentovat tímtéž k prokázání škodlivosti přestupku, který se měl stát v sobotu v noci. Rozhodnutí o stanovení místní úpravy lze získat na základě žádosti o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., v případě, že by hrozila kolize (správní orgán vydá fiktivní rozhodnutí, protože ví, že současně proti vám probíhá přestupkové řízení), je třeba aby žádost podal někdo jiný nebo požádat např. OSBID.

- pokud správní orgán argumentuje zvýšenou nehodovostí v daném místě, lze použít data z online mapy dopravních nehod,

www.jdvm.cz/pcr

- někdy lze s výhodou použít analogii nebo data z minulosti, např. nulovou nehodovost před instalací nějaké značky

- také je třeba mít na paměti, že mezi skutkem a jeho škodlivostí musí být příčinná souvislost (přestupek je ... jednání, které porušuje nebo ohrožuje...), je tedy třeba, aby mezi domnělým přestupkem a škodlivostí byl nějaký vztah. Nelze tedy připustit agrumentaci, že se v blízkosti daného místa nachází například nákupní centrum, které způsobuje zvýšený pohyb chodců. Je třeba, aby správní orgán prokázal, že v dané době a místě k zvýšenému pohybu chodců docházelo a že daným jednáním byly porušeny nebo ohroženy jejich zákonné zájmy, což například v noci bude docela problém.

- správní orgány také někdy vykazují tendenci nacházet argumentaci k tomu, aby vůbec nemusely k materiálnímu aspektu přestupku přihlížet. Jedním z takových případů je postup Krajského úřadu Olomouckého kraje popsaný v rozsudku 7 As 137/2011-52 ("Krajský úřad vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že materiální stránka přestupku se již neposuzuje, protože trestní zákoník již není založen na tzv. materiálně-formálním pojetí trestného činu, nýbrž na pojetí formálním, z čehož logicky vyplývá, že toto platí i pro řízení o přestupcích."). NSS tuto argumentaci jednoznačně odmítl.


Nejčastější chyby při aplikaci materiální stránky při obhajobě ve správním řízení

- excesivní užití. Argumentace materiální stránku není všelék a není ani správná představa, že pomocí argumentace materiální stránkou lze stíhání pro přestupek umrtvit provždy, protože úřad nebude moci prokázat, že uvedené jednání někomu škodilo. Jako příklad uvádím rozsudek 1 As 118/2012-23, kde řidič vystavěl svoji obhajobu na absenci materiálního aspektu, přičemž překročil maximální dovolenou rychlost o 20 km/h.

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/0106_5As__110_20120119030009_prevedeno.pdf
a co na to p. Beran:
http://www.autoweb.cz/beran-materialni-aspekt-prestupku-takhle-ne/

- absence "polehčujících" okolností. Při používání argumentace materiální stránkou platí, že musejí existovat okolnosti, které reálně nebezpečnost skutku snižují (význam právem chráněného zájmu, který byl přestupkovým jednáním dotčen, způsob jeho provedení a jeho následky, okolnosti, za kterých byl přestupek spáchán, osoba pachatele, míra jeho zavinění a jeho pohnutka). Příklad: 5 As 106/2011-77.

Příklad:
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/0056_9As__110_20111114101603_prevedeno.pdf

- copy paste: Právě existence nebo neexistence "polehčujících" okolností může mít za následek, že nelze rozhodnutí z jednoho případu přenášet na druhý, protože jsou specifické právě k jednomu případu. Rozhodnutí soudu není právně závazné a správní orgány rozhodují o každém případu vždy znovu, přičemž na druhé straně jejich rozhodnutí musejí být předvídatelná, takže mezi  jednotlivými rozhodnutími za stejných okolností nesmějí vznikat nedůvodné rozdíly.IP zaznamenána

uziv

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 843
  • Zobrazit profil
Re:Materiální stránka přestupku
« Odpověď #1 kdy: 17 Září 2013, 23:59:10 »

Je zde zmiňován "můj" rozsudek 9 As 56/2011 - 58, nicméně nepochopil jsem, zda slouží jako příklad  "absence polehčujících okolností" nebo demonstrace postupu "copy paste". Pokud by byl zájem, mohl bych zde uvést kompletní dokumentaci, která (podle mého názoru) obé vylučuje. Rozsudek NSS není příliš vypovídající, neboť je evidentně veden snahou "nesrat se s hajzlem".


P.S. Pročpak to ukazuje mou celou IP adresu a nemůžu v nastaveni najít, kde se to dá zablokovat?
« Poslední změna: 18 Září 2013, 00:06:02 od uziv »
IP zaznamenána

iFos

 • Příspěvků: 16
  • Zobrazit profil
Re:Materiální stránka přestupku
« Odpověď #2 kdy: 18 Září 2013, 05:44:52 »

Osobně bych se na tu dokumentaci určitě rád podíval

Ad PS - cituji z nápovědy:
Citace
Vaše IP adresa je zobrazena pouze Vám a moderátorům fóra.
Nemůžete vidět IP adresu ostatních uživatelů a oni nemohou vidět tu Vaši.
IP zaznamenána

Sinuhet

 • Příspěvků: 73
  • Zobrazit profil
Re:Materiální stránka přestupku
« Odpověď #3 kdy: 18 Září 2013, 10:15:53 »

OFFTOPIC
P.S. Pročpak to ukazuje mou celou IP adresu a nemůžu v nastaveni najít, kde se to dá zablokovat?

Pokud vám logování IP adresy vadí, doporučuji používat proxy, VPN, nebo TOR. I pokud by se totiž adresy nezobrazovaly, zcela určitě se logují majitelům serveru a bez urážky, pokud vám vadí stopa IP adresy, nemůžete věřit ani jim. Naopak mi připadá fér, že vás takhle upozorní, protože tu IP adresu alespoň vidíte, než aby se skryla, takže máte příležitost reagovat.
Nicméně v zájmu paranoidního chování doporučuji vytvořit přes anonymní připojení nový profil a používat jen ten, protože tento profil je s vaší IP již spojený.
IP zaznamenána

uziv

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 843
  • Zobrazit profil
Re:Materiální stránka přestupku
« Odpověď #4 kdy: 18 Září 2013, 20:00:48 »

Ad PS - cituji z nápovědy:
Citace
Vaše IP adresa je zobrazena pouze Vám a moderátorům fóra.
Nemůžete vidět IP adresu ostatních uživatelů a oni nemohou vidět tu Vaši.

A teď zásadní otázka: Kde je ta nápověda? Pod odkazem NÁPOVĚDA (myslím ten odkaz vedle DOMŮ) je půl stránky s odkazy na nefunkční překlady.

Potřebuji zjistit, jak sem uložit cca 60 stránek textu. Myslím, že je to dost kvalitní text a neměl by se courat po nějakých pofiderních úložnách. Líbí se mi, jak je to uděláno tady

http://30kmh.cz/index.php?topic=9.msg10#msg10

ale raději bych to uložil jako PDF soubory (300 až 2000MB)?
IP zaznamenána

iFos

 • Příspěvků: 16
  • Zobrazit profil
Re:Materiální stránka přestupku
« Odpověď #5 kdy: 18 Září 2013, 20:24:08 »

Ta nápověda na IP se otevře jakmile se klikne na tu vlastní IP anebo na "IP zaznamenána" u ostatních přispěvatelů.
O tom zbytku o souborech neporadím, neb jsem zde stejný nováček jen s jedním příspěvkem (resp. teď už taky s dvěma).
IP zaznamenána

uziv

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 843
  • Zobrazit profil
Re:Materiální stránka přestupku
« Odpověď #6 kdy: 18 Září 2013, 20:46:36 »

Ta nápověda na IP se otevře jakmile se klikne na tu vlastní IP anebo na "IP zaznamenána" u ostatních přispěvatelů.
O tom zbytku o souborech neporadím, neb jsem zde stejný nováček jen s jedním příspěvkem (resp. teď už taky s dvěma).

Tak to mě nenapadlo  ;D

Na ty soubory zkusím administátora.

================================================================


Nakonec jsem to dal na uloz.to.

http://uloz.to/xdFycHU8/historie-rar

Takže si to stáhněte, rozbalte, přečtěte a plačte  :'(

Heslo je: 9-As-56-2011-58

« Poslední změna: 19 Září 2013, 18:54:22 od uziv »
IP zaznamenána