30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Příspěvky - j0hn

Stran: 1 ... 15 16 [17] 18
241
Je potřeba odvolání až tak moc ladit? Tohle přece nemůže projít už přes první dva body. Vyjádření jsem podal den před ústním jednáním na podatelně, takže mám doručeno před ústním jednáním. Kopii s beranem mám. Když to SO ani nezmínil, tak to musí spadnout už na tom, ne?
Jedna věc je, že nejsem zrovna grafoman. A druhá, jestli si něco nenechat na případné druhé kolo?

242
Svátky jsou za námi, termín doplnění odvolání se blíží, proto si dovolím poslat nástřel doplnění.

Vidíte tam někdo něco na vylepšení. Hlavně první dva odstavce. Není to kravina? Dál čerpám z tohoto odvolání:
https://www.30kmh.cz/index.php?topic=2754.0

1) Nesprávně vedené správní řízení
SO v Odůvodnění uvedl „Správní orgán …. na den x3. xx. 2017 v xx:xx hodin nařídil ústní jednání o přestupku …., kdy obviněný …. se k tomuto ústnímu jednání bez náležité omluvy nebo náležitého důvodu nedostavil...“ SO nevzal v potaz mé vyjádření, které jsem učinil x2. xx. 2017 na Hlavní podatelně MHMP. V tomto vyjádření jsem oznámil, že se k ústnímu jednání nedostavím a uvedl následující.

2) Nesprávný úřední postup

Ve výše uvedeném vyjádření jsem dále uvedl:
„1) požaduji doplnit návod k zařízení použitému k měření rychlosti pro prověření, zda bylo měření provedeno v souladu s návodem
2) nesouhlasím s klasifikací domnělého přestupku dle § 125c odst. 1 písm. f). Místo změření není v obci.„
SO se s výše uvedenými námitkami nevypořádal. K tomu NSS v rozsudku 1 As 183/2012 - 52, přesněji tato pasáž:
[21] „Podle Nejvyššího správního soudu nelze při interpretaci, zda došlo v řešeném případě k naplnění skutkové podstaty přestupku podle § 22 odst. 1 písm. f) bod 2 přestupkového zákona, tj. zda stěžovatel v okamžiku měření rychlosti projížděl obcí, úzkostlivě lpět na striktním gramatickém výkladu pojmu obec upraveného v § 2 písm. cc) zákona o silničním provozu, bez zohlednění samotného smyslu právní úpravy týkající se dodržování snížené rychlosti v obcích. Zohledněny musí být rovněž všechny konkrétní skutkové okolnosti projednávaného případu.“

3) Neexistence přestupku
Pojem "přestupek" je definován v §2 ZoP: "Přestupkem je zaviněné jednání, které
porušuje, nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v
tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních
právních předpisů, nebo o trestný čin."
Aby vůbec bylo možné hovořit o spáchání přestupku, musí být prokázáno, že došlo jak
k zaviněnému jednání, tak k porušení, nebo ohrožení zájmu společnosti (materiální
znak přestupku) a zároveň musí být dané jednání výslovně označeno ze přestupek v
zákoně (formální znak přestupku)

a) Neprokázání naplnění formálního znaku přestupku
SO se nedostatečně vypořádal s tím, zda bylo měření provedeno podle návodu k měření. Například se nezmiňuje o svodidlech za měřeným vozidlem a nevyloučil, že bylo měřeno v zatáčce.
Návod k obsluze přístroje Ramer 10 zakazuje měřit v místě, kde se nacházejí překážky, které by mohly ovlivnit měření „V anténním svazku ±10° od osy antény se nesmí nacházet žádné překážky, které by mohly zasahovat do anténní charakteristiky radarové hlavy a zapříčinit tak rušivé reflexe vysílaného signálu. K těm patří zvláště stromy, vysoká křoviska nebo tráva (zvláště mokrá), stožáry pouličního osvětlení, dopravní značky, informační tabule apod."
Z fotografie pořízené během měření je zřejmé, že v anténním svazku se za měřeným vozidlem nachází svodidla. V tomto případě není vyloučeno, že se vysílaný paprsek odrazil od zadní části vozu do svodidel a zpět do radarové hlavy, případně obráceně.
SO nevyloučil, že se měřilo v zatáčce a pokud ano, zda byly dodrženy požadavky, které návod klade na měření v zatáčce.
Podle věty „Dosah Rameru je maximálně 60m, ale standardně se měří na vzdálenost do 35ti metrů. Což v tomto případě bylo dodrženo, neboť vzdálenost služebního vozidla PČR Škoda Octavia od měřeného vozidla rz …. byla 20m.“ v odůvodnění Rozhodnutí se zdá, že SO nepochopil návod zcela správně. Dosah radaru neudává vzdálenost měřeného vozidla, ale citlivost měřící jednotky.

V souvislosti s (ne)prokázáním formální stránky přestupku tedy zpochybňuji zejména to, že měření bylo provedeno v rozporu s návodem k použití.

b) Neprokázání naplnění materiálního znaku přestupku

I pokud by byla naplněna formální stránky přestupku, což je podle výše uvedeného zjevně vyloučeno, správní orgán se při dokazování chybně zabýval materiální stránkou přestupku, tak jak má k tomu povinnost podle rozsudků NSS č.j. 7 As 18/2004 – 48 i č.j. 5 As 104/2008 – 48,
kde je uvedeno, že „Správní orgány jsou povinny zkoumat vždy, když rozhodují,
zda určité jednání je přestupkem či nikoliv, také otázku, jestli došlo k naplnění
obou znaků přestupku, tj. znaku formálního i znaku materiálního."
SO přesto v Odůvodnění materiálního znaku uvádí pouze formální důvody a neuvádí žádné konkrétní okolnosti proč považuje materiální znak splněný pro okamžik a místo údajně spáchaného přestupku. Neuvedl, zda se v místě měření nachází přechod, zastávka MHD. Nepředvolal policisty pro zjištění, jaký byl v okamžik měření provoz.

243
Zdravím msk.
Promiň, ale "šup s tím na MD" není výrazná pomoc pro doplnění blanketního odvolání;-)
Směr je jasný

244
Právě jsem v kuchyni nahrál k jednomu příspěvku sedm png souborů o celkové hmotnosti ca 10 MB.

Nahrál jsem je po jedné. Prohlédl si příspěvek před odesláním a po odeslání jsou zobrazeny.

245
Obratem následovalo rozhodnutí ve kterém jsem byl uznán vinným. Rozhodnutí přikládám.

V rozhodnutí mi SO vyčetl, že jsem se bez omluvy nedostavil a o mém vyjádření se ani nezmínil.
Měření bylo podle SO v pořádku. Mě se naopak s odstupem nelíbí ta svodidla od kterých se paprsek odrazit mohl.
Materiální znak vyřešil mimo jiné tím, že jsem ohrozil i řidiče, kteří v tu chvíli na silnici nebyli, ale očekávájí ode mně, že budu dodržovat pravidla.
Předvolat monocajty nepovažoval za nutné, protože by neuvedli nic jiného a odkázal se na rozsudky NSS. Pokud by předvoláni policajtů kvůli dokázání přestupku nebylo nakrásně nutné (jak z uvedených rozsudků vyplývá - hlavní důkaz je ze stroje ne od člověka), tak by je měl předvolat kvůli zjištění situace kvůli materiálnímu znaku.
I přestože nemám záznam kartě řidiče a rychlost je u spodní hranice překročení tak mi dal 3,5 tisíce. SO nepovažoval za nutné výši sankce zdůvodnit.
Dle orgánu stačí neúmyslné zavinění.

V doplnění blanketního odvolání budu čerpat ze zde dostupných odvolání.
Byl bych rád za tip, jak rozporovat materiální znak.
A jak se postavit k vyjádření k podkladům před vydáním rozhodnutí po skončení dokazování, když bylo rozhodnuto obratem po skončení "dokazování". SO se odkazuje na rozsudek NSS z 6. 6. 2013 č.j. 1 As 24/2013 - 28. Podle logiky mi to přijde, že jsem byl krácen na svých právech. Tím mě nutil, abych si udělal čas ve chvíli, kdy skončí jednání. Čož jsem ani vědět nemohl. Dá se na tomhle otočit?
Ale po přečtení výše uvedeného rozsudku NSS i dalších rozsudků NSS mi přijde, že se na tom otočit nedá.
Vlastně ještě jinak. Já jsem se se vyjádřil viz předchozí příspěvěk a SO se s nimi nevypořádal. Podal jsem na podatelně den před ústním jednáním. To mi přijde jako docela silnej bod do odvolání.

EDIT: Odlehčeny obrázky

246
Díky za přesunutí do kuchyně.

Den před ústním jednáním jsem na podatelně podal něco ve smyslu:
Vyjádření k přestupku:
Nařízeného jednání se nezúčastním - odkaz na zákon a nález ÚS
1) Požaduji doplnit návod k Rameru kvůli ověření, zda bylo měřeno dle návodu
2) Nesouhlasím s klasifikací dle písmene f). Nebylo měřeno v obci.

247
Zdravím,

v dopise je předvolání k ústnímu jednání o přestupku. Jsem podezřelý z překročení jízdy v obci nejvýše 80 km. Po odečtení odchylky 3% mi byla naměřena rychlost 106 km/hod.
Má cenu ty tři stránky uploadovat? Pro mě to samozřejmě není problém;-)

Ve spisu je výše uvedené předvolání, informace od monocajtů:
Fotka z Rameru - přikládám
Evidenční karta řidiče
Podátní pro správní řízení
Oznámení o přestupku
Ověřovací list radaru
Úřední záznam

A přehled oprávněných úředních osob, kde je ještě orgánův kolega.

Fotka z radaru se zdá být OK. Na fotce je jenom moje auto. Paprsek je na autě. Sice míň než polovina, ale nenašel jsem, že by to byl problém.

Podle Hájkovic dokumentu "Vyhodnocení záznamů" mi to přijde taky OK. Vyjetí z paprsku je možné podle šablony až u větších ohnisek.

Nebo tam někdo něco vidíte?

Jednání je nařízené na tento čtvrtek 23. listopadu.

Díky

248
Zrovna řeším mimo obec v obci taky.

Zatím jsem dohledal tyhle dva rozsudky.
Tady brněnský Krajský soud tvrdí, že definice v ZPPK je kvůli sankci a neuznává:
http://www.nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2015/33_A_82_2015_20170925101811_prevedeno.pdf

"Z hlediska jízdy po silnici první třídy, o kterou se v posuzované věci
jednalo, při níž došlo k překročení nejvyšší povolené rychlosti, však může mít skutečnost, že
její část dopravní značkou vyznačená jako „obec“ nevede zastavěným územím, vliv pouze
z hlediska hodnocení společenské nebezpečnosti ( škodlivosti) spáchaného přestupku, nikoliv
však na samotnou kvalifikaci pod příslušnou skutkovou podstatu překročení nejvyšší
povolené rychlosti v obci. Ani tato námitka žalobce tedy není důvodná."

Čemu jinýmu by měla kvalifikace a tedy výše sankce odpovídat, když ne společenský nebezpečnosti?

Odkazuje se na tehle rozsudek NSS, který argumentuje v opačnym gardu. Byl mezi barákama, tak byl v obci přestože tvrdí, že neprojel kolem značky:
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0183_1As__1200050A_prevedeno.pdf

Pokud by bylo rozhodnuto dle brňáků, tak argumentovat ve smyslu:
Sankce má odpovídat společenský nebezpečnosti a úvaha, že

249
Potřebuji poradit - alkohol, drogy / Re:hypotetická
« kdy: 15 Listopadu 2017, 06:28:44 »
S tou slinou to moc reálně nevidím. Při posledním foukání byl jednorázový náústek 8 - 10 cm dlouhý. To jen tak proslintat nepůjde. Orgán krabičku vždycky drží a může jí odtrhnout. Aby z toho pak ještě nebyl pokus o poškození.

Takže cvičit chabrusáctví na plíce, ale tak aby z toho nemohli uvařit neschopnost řidiče pokračovat v jízdě. Což údajně dělaj například vytočenejm řidičům.

Tohle se jim vskutku povedlo.

250
Potřebuji poradit - alkohol, drogy / Re:hypotetická
« kdy: 14 Listopadu 2017, 19:32:05 »
Hledal jsem k tomu vic, ale nic jsem nenasel. Co to znamena, ze od 1.7. zaplatim? Znamena to, ze nemohu odmitnout specificky zpusob zkousky (pralinkometr) s zadosti o odborne vysetreni, aniz bych tu srandu mel zpoplatnenou?

Protože je to upravené jiným právním předpisem, kterým je od 1. 7. Zákon 65/2017 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Právo odmítnout orientační zkoušku zůstává:
§20 odst. (2) V případě, že povinná osoba podle odstavce 1 orientační vyšetření odmítne nebo takové vyšetření nelze provést nebo úspěšně dokončit, provede se odborné lékařské vyšetření. Pokud odborné lékařské vyšetření osoba odmítne, hledí se na ni, jako by byla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky

odst. 3 tomu přidává trochu adrenalinu:
Spočívá-li orientační vyšetření na ovlivnění alkoholem v dechové zkoušce provedené analyzátorem alkoholu v dechu, který splňuje podmínky stanovené jiným právním předpisem8), odborné lékařské vyšetření se neprovede.

Analízátor detekuje rumovou pralinku a nemám právo na lékařské vyšetření. Vykládám si to správně? Z toho mě jímá hrůza.

Nicméně odmítnutí je zpoplatněné protože §24 odst. 4:
(4) Pokud bylo odborné lékařské vyšetření provedeno z důvodu odmítnutí orientačního vyšetření vyšetřovanou osobou, má vyšetřovaná osoba povinnost uhradit tomu, kdo poskytovateli zdravotních služeb odborné lékařské vyšetření podle odstavce 1 uhradil, náklady, které mu takovou úhradou vznikly, bez ohledu na výsledek vyšetření; tato osoba hradí i náklady na její dopravu do zdravotnického zařízení za účelem provedení odborného lékařského vyšetření. Pokud je vyšetřovaná osoba nezletilá, která není plně svéprávná, hradí náklady její zákonný zástupce.

251
Žádosti o spis / Re:Nahlížení do spisu dle §38 Praha
« kdy: 13 Listopadu 2017, 11:19:19 »
Každopádně prosím všechny pražské nahlížeče o info, jestli lze nahlížet i po 14:30. Nechce se mi věřit, že by všichni nahlíželi a brali si na to dovolenou!

Na výše uvedeném linku píšou:
"Úřední a návštěvní doba bez předchozí domluvy s příslušným zaměstnancem:
Pondělí - Pátek 09.00h - 14.30h."

Nahlížet po 14:30 by tedy mělo jít dohodnout.

252
Z "ředvol.f3" na lístečku jsem si domyslel, že to je předvolání. Fotka lístečku v příloze.

Dá se využít, že tam není datum, nebo si pro to mám na konci lhůty dojít? Pokud nedojdu, bude vhozeno do schránky? Pokud nebude vhozeno do schránky (i kdyby se na to pošťačka vykakala), tak stejně půjdu nahlédnout do spisu a vyzvedávat tedy nemusím, že?

Neberu ani dva body.

253
Zdravím,

před třemi týdny jsem jel před šestou ráno za mírného deště do práce po Strakonické a za mnou se rozblikala modrá diskotéka. Následoval jsem, byl ztotožněn a bylo mi nabídnuto 1000 Ká a tři body za 110 km/h na 80 km/h. Odmítnuto, tedy do správka. Orgán se zeptal, jestli se chci k oznámení vyjádřit a po mém ne se rozloučili. Detektor rumových pralinek samozřejmě byl. Neselhal a nahlásil nulu.
Minulou středu dorazilo předvolání k podání vysvětlení od Magistrátu. Na oznámení není datum, kdy byl učiněn neúspěšný pokus. Může to k něčemu být?
Mám se stavit nahlédnout do spisu osobně, nebo zkusit poslat nějakého dobráka? Jde mi o to, abych nepřišel o lhůtu k podání vysvětlení viz:
https://www.30kmh.cz/index.php?topic=2158.msg24299#msg24299
Nebo je na takové obavy brzo. Do doby těsně před vydáním rozhodnutí se musí se spisem ještě něco stát, že?
S přebíráním výzvy nemusím čekat na konec lhůty, protože termín je daný? Nebo tam může stát "Dostavte se do x dní od převzetí?"

Pokud by těch 110 bylo bez odečtu, pak je to podle § 125c / 1f)3 a tedy 3 body a v případě recidivy do roka zákaz, ale mimo obec 1f)4 2 body a v případě recidivy bez zákazu. Je to v místě, kde není žádné stavení, jen pole, louky a dopravní zeleň. Lze se otočit na § 2 cc):
"obec je zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami; na účelových komunikacích se značky neosazují,"
a překvalifikovat na mimo obec?

DS založena v den vypravení výzvy.

Díky

254
IMHO o ničem... max dostaneš canc, že to bylo prověřeno a že nebylo shledáno žádné pochybení na straně opicie. Občane, vyliž si prdel. Chování opicajtů, byť protiprávní, nemá pak souvislost s případným SŘ, pokud by to jednoznačně nezpůsobilo nezákonnost získaného důkazu o přestupku, což je obvykle dost na vodě. Ouřada ti napíše, že na jednání opicajtů si máš stěžovat na lampárně a že to neřeší. Takže jediný přínos je skutečně v pruzení, event. ve znevěrohodnění svědka, což je ovšem munice, která má obvykle nějaký význam až u případného soudu

Pokud mám záznam z kamery (jakože z poslední buzerace nemám, zastaven v devět dopoledne pro prasklou žárovku, bububu, občanka, foukání do trumpety, povinná výbava, deset minut čekání na doklady), tak se jim to shazuje hůř, nebo?
Ale zamítnutá stížnost není pro monocajty stejná jako žádná. Pochvala od šéfa ho za to asi nečeká. A pokud se to párkrát zopakuje, tak by ho to mohlo i nasrat. Pak je otázka jestli tohle není důvod, proč si stěžovat k šéfovi než u GIBSu. Ale teď koukám, že za to zodpovídá ředitel útvaru (takže kraj) a ten to fakt řešit nebude.

PS: Občanku si při tý poslední buzeraci zdůvodnili řešením přestupku a poznámkou "Vy ste taky koukal na televizi."

255
Policejní vysírání / Re:Vypněte motor, vystupte z vozidla.
« kdy: 16 Června 2014, 22:30:25 »
jak a cim si oduvodni vypnuti motoru?
Třeba bezpečností. Nebo tím, abyste jim do nastartovaného auta nemohl naskočit a začít ujíždět. Fízl může říct cokoliv, jako vždy platí, že jste povinen výzvu uposlechnout a stěžovat si (marně a zbytečně) můžete až zpětně.

A co mi udělaj, když výzvu neuposlechnu? Vytáhnou mě za uši ven?

Stran: 1 ... 15 16 [17] 18