30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Příspěvky - kdo

Stran: 1 2 [3] 4 5 ... 83
31
Dobrou radu Vám poskytl SO ve druhém odstavci poučení. Můžete (namísto dostavení se k podání vysvětlení) napsat něco jako:

K výzvě řidiči k podání nezbytného vysvětlení č.j. xxxxxx ze dne xxxxxx (doručeno dne xxxxxx, dále jen „výzva“) sděluji správnímu orgánu s odkazem na zák. č. 500/2004 Sb. (dále jen „správní řád“) a konstantní judikaturu, že institut podání vysvětlení slouží pouze k objasnění skutečností, bez kterých nemá správní orgán dostatek informací k zahájení správního řízení. Pouze za tímto účelem je možné jej aplikovat. Jak např. zdůraznil NSS v rozsudku sp. zn. 6 As 46/2015, § 137 odst. 1 správního řádu používá slovní spojení „nezbytné vysvětlení“. V § 137 odst. 1 správního řádu je jasně uvedeno (stejně jako i v poučení k výzvě), že správní orgán „vysvětlení může požadovat jen tehdy, nelze-li rozhodné skutečnosti zjistit jiným úředním postupem“. Z obsahu výzvy přitom zřetelně vyplývá, že správní orgán již informace potřebné pro zahájení řízení zjistil, neboť disponuje informací o spáchání údajného přestupku i informací o totožnosti řidiče, kterou poskytl provozovatel vozidla, a tedy lze o nezbytnosti podání vysvětlení důvodně pochybovat.
Zároveň výzva neobsahuje žádné odůvodnění a nelze z ní nikterak dovodit, proč správní orgán považuje podání písemného vysvětlení za nezbytné. Správní orgán může přistoupit k užití institutu podání vysvětlení pouze v případě, kdy jej skutečně nezbytně potřebuje a zároveň si rozhodné skutečnosti nemůže zjistit jiným postupem, který by nezatěžoval dotčené osoby. V případě, kdy správní orgán takto nepostupuje, vykonává svá formální oprávnění ultra vires, tedy mimo svoji pravomoc.

Správní orgány na tohle reagují velice rozdílně, ale nejčastěji zahájí řízení proti řidiči. Využije-li řidič všech lhůt (a nepřizná se), nemělo by k usnesení o zastavení řízení dojít dříve než v únoru. Proti usnesení podá řidič odvolání, ergo SO nebude moci zahájit řízení s provozovatelem. A pak už je celkem dost pravděpodobné, že odvolání nebude do dubna vyřízeno, a věc tedy skončí prekluzí.

32
Vyhrát na tom nelze, absence záznamu je sice pochybení, ale bez vlivu na výsledek řízení. Pokud se dostanete v řízení dále, budete nahlížet do spisu a záznam tam nebude (na což bych si vsadil), můžete ovšem důvodně namítat podjatost, čímž se dá řízení prodloužit i o několik měsíců.

Obecně nejsem příznivcem námitek podjatosti, protože SO2 i soudy se na ně dívají skrz prsty. Pokud se ale úředník chová silně nestandardně či v očividném rozporu se zákonem (tzn. nejde pouze o jeho právní názor, ale o zjevně nezákonný postup), je to jiná.

Uložte si alespoň printscreen historie hovorů, pokud to ještě jde, případně si můžete objednat u oprátora detailní výpis hovorů vč. přijatých, pokud to Váš operátor umožňuje. V případě, že bude úředník zatloukat, musíte své tvrzení doložit. Donutit úředníka k přiznání je v takové věci možno i nějakou nepřímou formou - např. příslibem, že důkazy (např. nahrávku hovoru) zašlete na vyžádání. Nejspíš je po Vás nikdo chtít nebude. A pokud ano, nahrávka se může smazat, nosič poškodit atp.

33
Dovolím si malé zpřesnění. Jednak nejde o princip omezené důvěry, ale o princip předvídatelnosti práva a zásadu enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí, a dále adverbium “bezodkladně” nemá jasnou zákonnou definici - je definováno pouze judikatorně jako “v řádu jednotek dnů”, což lze volně vyložit jako “do týdne”. Ten týden byste si tedy ještě musel od těch 60 dnů odečíst, i tak byste ale byl na dost tenkém ledu...

34
Potřebuji poradit - rychlost / Re:jízda v obci 104km/h
« kdy: 29 Listopad 2019, 16:38:39 »
A zpřesňují význam právě jedné značky, bezprostředně pod níž jsou umístěny, nebo každé značky, pod kterou jsou umístěny, tj. každé značky nacházející se nad dodatkovou tabulkou? ;)

35
Potřebuji poradit - rychlost / Re:jízda v obci 104km/h
« kdy: 29 Listopad 2019, 14:51:41 »
Samozřejmě máte pravdu - v "Zásadách pro dopravní značení na pozemních komunikacích" (TP 65) je jasně uvedeno, že značky se na sloupku umisťují symetricky pod sebou a dodatková tabulka se umisťuje pod značkou, jejíž význam zpřesňuje. Povinnost znát obdobné dokumenty ale neexistuje, navíc podle judikatury jsou de facto nezávazné. A v té vyhlášce je to do té míry nejasné, že by jednoznačně mělo nastoupit pravidlo in dubio mitius.

36
Potřebuji poradit - rychlost / Re:jízda v obci 104km/h
« kdy: 29 Listopad 2019, 14:29:10 »
Až se dostanete dál, třeba Vám pomohou tyto úvahy:

Jak uvádí internetový deník iDnes na základě informací poskytnutých předsedkyní komise městské části Kozlovice Jolanou Čechovou, „Systém, který radnice pořizuje, je do značné míry soběstačný - umožní samostatné zpracování přestupků, a to od lustrace provozovatele vozu v centrálním registru přes ověření osoby v registru obyvatel, zpracování výzvy až po její odeslání hybridní poštou, evidenci předepsaných plateb a kontrolu jejich úhrady.“ (zdroj zde), čímž město otevřeně přiznává, že veškeré předprocesní úkony včetně zhodnocení skutečnosti, zda se jedná o přestupek, provádí software, a nikoliv oprávněná úřední osoba, jež je přitom podepsána na výzvě k úhradě určené částky, nebo alespoň městský strážník. To je ovšem naprosto skandální popření právních principů.

Doručený přípis obsahuje tvrzení správního orgánu, že vozidlo obviněného mělo překročit nejvyšší dovolenou rychlost mimo obec stanovenou dopravní značkou „B20a“ na 50 km/h. Toto obvinění není nijak podloženo a je nepravdivé, neboť dopravní značení v daném místě sestává ze značky B20a (s hodnotou „50“), značky B16 (s hodnotou 3,2m) a dodatkové tabulky E07b (směrová šipka vpravo). Jelikož dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, konkrétně její přílohy č. 6, směrová šipka „vyznačuje směr k místu, k němuž se vztahuje značka, pod níž je tabulka umístěna“, vztahuje se nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h na vozidla odbočující vpravo do ulice Nivky, nikoliv na vozidla pokračující v přímém směru. Nebylo tedy nikterak prokázáno, že nejvyšší dovolená rychlost mimo obec, jež je obecnou právní úpravou stanovena na 90 km/hod., byla v daném čase a místě jakkoli dále snížena na 50 km/hod., jak nesprávně uvádí správní orgán. Pokud je v daném místě skutečně tak důležité, aby byla stanovena a dodržována maximální dovolená rychlost 50 km/hod., jistě by bylo záhodno, aby se příslušný silniční úřad postaral o zajištění takového dopravního značení, které bude povinnost řidiči ukládat zcela jednoznačně, v souladu se zákonem a bez jakýchkoli pochybností. Aktuální dopravní značení řidiči tuto povinnost neukládá a působí dojmem stavu, který je lidově označován jako „rychlostní past“.

37
Při zahájení řízení už řidič nikoho zajímat nebude. Řidiče musíte nahlásit do 15 dnů po doručení výzvy, případně do 60 dnů od data skutku, nastane-li toto datum později.

38
To opravdu není. Abyste obdržel body, musel by Vám být jako řidiči bez pochybností prokázán konkrétní bodovaný přestupek.

39
Mohl byste nějak upřesnit, co z toho, co napsal pan hh, Vám není jasné?

40
O telefonátu byl jistě pořízen nestranný a objektivní úřední záznam do spisu.

41
OT: Radarový rychloměr UNICAM, pokud vím, neexistuje. Existuje technologie Unicam pro poměrové (úsekové) měření, která ale rozhodně nefunguje na principu radaru.

42
Osobně nevidím důvod, stavět pomníky Vlasovcům a zároveň likvidovat pomník Koněva. Vyžrané kozaté koktavé prasátko Novotný se snaží pouze zviditělňovat a provokovat, jistě, imbecil to není, viz jeho úspěšné pokerové turnaje, ale magor je to náramný.

Neznalost historie a pravidel gramatiky (v daném případě interpunkce) není přestupek, bodů se bát nemusíte. Argumentace ad hominem také není přestupek, pouze argumentační faul. Suma sumárum to dává nula bodů do sociálního skóre a za mne navrch nula bodů za kvalitu příspěvku.

43
Ohledně RAMER 10C jako automatizovaného technického prostředku se můžete inspirovat v tomto vlákně.

44
Rychlost / Re:[WIN] 151 na 130 na D5
« kdy: 24 Listopad 2019, 20:49:56 »
Téma jsem přemístil do ukončených případů, neboť mne pan Jeff telefonicky informoval, že řízení bylo zastaveno. Zda a jaké detaily bude chtít dále zveřejnit, ponechávám na něm.

45
Komerční služby, advokáti / Re:www.nezaplatim.cz
« kdy: 23 Listopad 2019, 15:08:49 »
Oddělil jsem diskusi o údajné cenzuře do samostatného vlákna.

Stran: 1 2 [3] 4 5 ... 83