30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:


>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit o jaký případ se jedná.Jak na to? Pojďte >>sem<<

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Příspěvky - kdo

Stran: 1 2 [3] 4 5 ... 62
31
Ta konkrétní citovaná výzva je velmi hloupě napsaná. Mj. tam orgán tvrdí, že udá-li provozovatel řidiče, bez dalšího s ním řízení zahájí (ne že teprve bude zkoumat, zda je udaný řidič dostatečně podezřelý, např. opatřením si předběžného přiznání v podobě písemného podání vysvětlení). Nabízí se zkusit s ním tuto hru hrát a odvolat se na legitimní očekávání.

Mohl byste trochu rozvést, jaké legitimní očekávání máte na mysli, prosím?

32
Vyzváni jsme byli pouze k uhrazení určené částky. Stran totožnosti řidiče obsahuje výzva tento text:

Citace
Věcně i místně příslušný správní orgán s rozšířenou působností po zjištění nebo oznámení přestupku vyzve provozovatele motorového vozidla, s nímž došlo k uvedenému spáchání přestupku, k uhrazení určené částky, a to za předpokladu, že porušení je možné projednat uložením pokuty příkazem na místě nebo totožnost řidiče vozidla není známa nebo není zřejmá z podkladu pro zahájení řízení o přestupku.
Z toho plyne, že provozovatel vozidla má ve fázi výzvy zákonnou možnost pro vyřešení přestupku, uhrazení určené částky, a tak zamezit zahájení přestupkového řízení a stíhání řidiče, popř. zahájit řízení o přestupku a stíhat provozovatele motorového vozidla podle ustanovení § 125f zákona o silničním provozu. Na výše zadokumentovaný přestupek se nevztahuje bodové hodnocení se zápisem do registru řidičů.
Pokud provozovatel motorového vozidla neuhradí v zákonné lhůtě, tj. nejpozději 15. den ode dne doručení výzvy, určenou částku a písemně sdělí přesné údaje o totožnosti řidiče motorového vozidla v době spáchání přestupku, bude věcně i místně příslušný správní orgán s rozšířenou působností toto sdělení považovat ve smyslu ustanovení § 125h odst. 6 zákona o silničním provozu za podání vysvětlení a zahájí přestupkové řízení s řidičem, který byl sdělen provozovatelem motorového vozidla.
Nebude-li provozovatelem motorového vozidla uhrazena určená částka ve stanovené lhůtě, popř. nesdělí-li údaje o totožnosti řidiče motorového vozidla, bude věcně a místně příslušný správní orgán s rozšířenou působností pokračovat v řízení o přestupku. Nepodaří-li se správnímu orgánu zjistit do 60 dnů ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl, skutečnosti odůvodňující zahájení řízení o přestupku proti konkrétní osobě, uvedené řízení v dané věci odloží podle ustanovení § 76 přestupkového zákona. Současně ale zahájí řízení o přestupku s provozovatelem motorového vozidla podle ustanovení § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu, a to na základě ustanovení § 10 odst. 3 zákona o silničním provozu, kdy „provozovatel vozidla zajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodrženy povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovené tímo zákonem.“

Předpokládám správně, že Vaše poznámka je pouze sofistikou k rozsudku NSS č. j. 2 As 26/2016 "...správní orgán nemá povinnost opakovaně vyzývat...", nebo máte nějakým rozsudkem podložený důvod domnívat se, že absence spojení slova "výzva" a sousloví "totožnost řidiče" činí užití turbo modelu protiprávním?

33
Příští týden mne čeká ústní jednání na MČP5. Zajímá někoho nějaká konkrétní informace ("právní názor"), kterou bych se tam měl pokusit zjistit?

Mne zajímají tato témata:
1) turbo model vs. praxe MHMP,
2) znaky přestupku podle ZPPK vs. přestupek podle § 23 zák. č. 13/1997 Sb. (lze/nelze stíhat za neuhrazení parkovacího poplatku provozovatele, když znak přestupku není "podle tohoto zákona"),
3) zastavení/stání v barevné zóně (lze/nelze zastavit),
4) soulad oznámení přestupku se zákonem.

34
A kde je výzva k uhrazení určené částky? Ta neproběhla?

35
Jakých policistů? Zařízení nastavil prap. ;)

36
Přihodil bych nastavení citlivosti na 60m, které pravděpodobnost nežádoucích reflexí ještě dále zvyšuje.

37
Žádosti o spis / Re:Aktuální výblitek Ministerstva vnitra
« kdy: 15 červen 2019, 01:47:23 »
Celé je to založeno na nesprávném gramatickém výkladu. Právo na pořízení kopie spisu je spojeno s právem do spisu nahlížet (tzn. právo na pořízení kopie má každý, komu přísluší právo do spisu nahlížet), nikoliv s úkonem nahlížení do spisu.

38
Podle částky jde zjevně o příkaz o uložení pokuty, proti němuž nebyl podán odpor. Pokud s tím chcete něco dělat, měl byste si zajistit spis, z nějž bude patrno, co se vlastně stalo.

39
Potřebuji poradit - doručování / Re:Notář x DS
« kdy: 03 červen 2019, 08:20:37 »
Otázka byla zodpovězena, téma vyčerpano. Vlákno zamykám.

40
Nedopravní tématika / Re:Úřad práce - SŘ - námitka podjatosti
« kdy: 01 červen 2019, 03:36:55 »
Odůvodnění stojí na vodě. Uchazečka v první řadě uvedla, že pracovní zařazení je mimo obor. V řadě druhé argumentovala přechodným bydlištěm, které dříve neuvedla prostě proto, že se úředník neptal (ač mohl a měl).

41
Konkrétně v HK jsou také schopni tvrdit, že pořizovat nelze ani audiozáznam. (c) Mgr. Uhlíř

42
Klasická situace: provozovatel obdržel výzvu k úhradě určené částky (3 měsíce před zánikem odpovědnosti), udal tedy existujícího českého řidiče. Úřad si řidiče předvolal k "podání nezbytného vysvětlení k prověření došlého oznámení o přestupku". Toto se děje zcela běžně. Má ale SO1 právo takové podání vysvětlení (jako nezbytné) požadovat?

Našel jsem např. rozsudek NSS č. j. 9 As 277/2016-51 z 5.12.2017, kde je v bodě [23] k (zbytečnému) předvolání podezřelého k podání vysvětlení uvedeno:
Citace
Postup, který zvolil prvostupňový správní orgán, a který žalovaný potvrdil, je v rozporu se základními zásadami správního řízení – zásadou zákazu zneužití pravomoci, resp. zneužití správního uvážení (§ 2 odst. 2 spr. ř.), zásadou proporcionality (přiměřenosti) zásahů správních orgánů (§ 2 odst. 3 spr. ř. a § 6 odst. 2 věta první spr. ř.) a již zmíněnou zásadou zákazu sebeobviňování (čl. 37 odst. 1 Listiny základních práv a svobod).

Pokud teď řidič napíše SO1, že se k žádnému podání vysvětlení dostavovat nebude, protože to má daleko, nemá čas a SO1 už vysvětlení obdržel od provozovatele (ergo ví, koho má obvinit), takže podání vysvětlení ze strany podezřelého není nezbytné (jinak řečeno: obviňte mě, pak se budeme bavit), SO1 sice velice pravděpodobně zahájí řízení o přestupku provozovatele. V rozsudku NSS č. j. 7 As 135/2016 ze dne 17. 8. 2016 je ale uvedeno:
Citace
Po provozovateli vozidla proto lze legitimně požadovat, aby již od počátku nesl odpovědnost za správnost a aktuálnost údajů, které o řidiči vozidla poskytuje. Pokud provozovatel vozidla tyto údaje sdělí, nemohou správní orgány rezignovat na svou
povinnost učinit nezbytné kroky ke zjištění pachatele přestupku.

Z toho mi vychází, že pokud má SO1 k disposici existujícího kontaktního českého řidiče, překlopit věc na přestupek provozovatele nemůže, aniž by zahájil řízení s řidičem, který spáchání přestupku výslovně nepopřel. Je tato úvaha správná?

43
Frölich podepisuje snad všechna rozhodnutí (někdy v z. Štarha). A o tom, že je vůbec nečte, není pochyb. Z většiny rozhodnutí KÚ JmK za poslední dva roky je zřejmé, že je nečetl ani jejich autor.

44
Pro příjemce jistě, pro odesílatele nikoliv. Pro toho je jednodušší z tepla kanceláře poslat DZ a nechat na příjemci, ať se proběhne na CzechPoint.

45
C když mám záznam hovoru na mobilu?

Ten ani mít nemusíte, můžete při výslechu fabulovat. Udělal jsem to několikrát, policisty otázka “Větu ABCDEFGH, kterou si řidič zaznamenal na mobilní telefon, jste pronesl Vy, nebo kolega?”, je vždy spolehlivě poslala do defensivy - i když žádná nahrávka neexistovala. Ve Vašem případu, pokud skutečně na místě uvedli jinou rychlost, máte celkem dobrou šanci je úplně rozebrat - a to nejen na ustavení radaru.

Chcete téma přesunout do neveřejné sekce, abyste mohl nahrát spis?

Stran: 1 2 [3] 4 5 ... 62