30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:


>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit o jaký případ se jedná.Jak na to? Pojďte >>sem<<

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Příspěvky - kdo

Stran: [1] 2 3 ... 62
1
Nedopravní tématika / Re:Změna sídla podnikání
« kdy: 23 červenec 2019, 18:32:09 »
Ono je celkově jednodušší ponechat si sídlo firmy u rodičů a byt ve druhé lokalitě prohlásit za nutný k podnikání v daném místě (a ideálně i levnější než jiné srovnatelné ubytování), zejm. máte-li v dané lokalitě zákazníky. Pak jsou veškeré náklady na tento byt daňově uznatelné, protože jste de facto na služební cestě, a se ŽÚ se nemusíte rozčilovat.

2
Text jsem mírně upravil, aby byl srozumitelnější.

3
Máte-li na mysli tento příspěvek, pan 2M v něm uvádí, že “[ú]řad musí řešit přestupek 60 dnů od chvíle kdy se o něm dozvěděl”. Je pravda, že místo verba řešit by bylo vhodnější použít šetřit, přesto však informace zcela zjevně nevyznívá tak, že úřad musí odpustek odeslat do 60 dnů. Nebo máte na mysli nějaký úplně jiný příspěvek?

4
SO takovéto odmítnutí odůvodňují § 38(1) SprŘ, podle nějž právo nahlížet do spisu přísluší účastníkům řízení. A jelikož řízení neběží, účastníci neexistují, ergo nemá právo nahlížet do spisu nikdo. Hned o odstavec níže v § 38(2) je ale přiznáno právo nahlížet do spisu i jiným osobám, které prokážou právní zájem. Nezřídka je úřady i toto právo popíráno s tvrzením, že i jiné osoby mohou nahlížet do spisu teprve po zahájení řízení, protože § 38 se nachází v části SprŘ, která je věnována účastníkům řízení.

Jakožto provozovatel toho neposlušného vozidla a osoba, která byla úřadem vtažena do hry předprocesní výzvou k úhradě určené částky, právní zájem na nahlížení do spisu po mém soudu jednoznačně máte. Odpověď tedy zní: ano, ohýbají. Zase.

5
Je to automat na peníze - jako všechna ta poměrová měření na D1. Stejně jako např. v Benešově či Šlapanicích jsou úředníci naprosto nekompetentní a zabývají se pouze holením oveček. Oba případy mi tam visí už 8, resp. 6 měsíců. Rovnou v odporu byl použit argument o nesouladu měření s § 79a ZPPK - měření neprovádí PČR, ale ŘSD, které k tomu nemá zákonné oprávnění.

6
Ano.

Pozn.: Odpustek nepřijde (za přestupek nebylo možno uložit blokovou pokutu). Pokud se něco stane, nejpravděpodobněji to bude výzva k podání vysvětlení provozovateli. Nebude-li na ni provozovatel reagovat, příp. sdělí, že odpírá výpověď, SO s ním zahájí řízení, které může skončit pokutou, nikoliv však udělením bodů či zákazem řízení.

7
Potřebuji poradit - rychlost / Re:D11 - polapen a ztotožněn
« kdy: 12 červenec 2019, 19:47:28 »
Doručeno fikcí bude 22.7., lhůta na podání odporu je 8 dní. Pokud je to tedy příkaz, stačí, když pošlete odpor e-mailem bez el. podpisu na podatelnu (ne na adresu úředníka) SO1 dne 30.7. a následně jej potvrdíte 5.8. datovou schránkou. Oproti Vašemu plánu popsanému shora je rozdíl 19 dní, což vůbec není málo.

8
Mohl bych poprosit o informaci ohledně omluvy z ústního jednání? Pokud úřadu zašlu (neprodlenou) omluvu, že nejsem schopen se jednání účastnit - v termínu před uskutečněním jednání, je SO povinnen mě nějak informovat zda omluvu akceptuje a jsem omluven, nebo opak a "musíš přijít"...? Nikde jsem podobnou informaci nenašel. Děkuji.

SO Vás informovat nemusí. Jeho postoj k Vaší omluvě se má pohybovat v mezích správního uvážení - tzn. pokud omluvu neakceptuje, musí odmítnutí přezkoumateným způsobem odůvodnit. Což se SO dost často nechce, a tak většinou první omluvu bez problémů akceptují. Výjimky ale samozřejmě jsou...

Pokud např. doložíte e-mailovou korespondenci s nadřízeným, v níž si dovolenou domlouváte, mohlo by to pro účely první omluvy stačit. Pro jistotu si pak z místa, kde jste byl, schovejte nějaké “důkazy” - vstupenka do hradu, stvrzenka za úhradu v kempu, tankování atp. - ideálně k datu ÚJ, z nějž jste se omluvil.

9
Ve 100 % obdobných případů funguje rada, kterou výše poskytl pan Fogyn.

Ani není potřeba zmiňovat, že jste vozidlo nezaparkoval, stačí prostá věta “V dané věci odpírám podání vysvětlení/výpovědi s poukazem na čl. 37 LZPS.”.

10
Odborná literatura / Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« kdy: 10 červenec 2019, 17:51:02 »
Máte pravdu. Omlouvám se; už jsem si na to restartování lhůt zvykl do té míry, že je vidím všude...

Obviněný nicméně může promlčení s odkazem na § 112 zák. č. 250/2016 Sb. zkusit namítnout (byť víme, že to nejspíše neprojde).

11
Odborná literatura / Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« kdy: 10 červenec 2019, 14:40:03 »
Přestupek je promlčen podle 250/2016 Sb. i podle předchozí právní úpravy. Směrodatné je datum zahájení řízení (kryje se s datem doručení příkazu, tj. 10.2.2017). Pokud do 2 let (tj. do 11.2.2019) nebylo vydáno další rozhodnutí, odpovědnost za přestupek zanikla právě k tomuto datu (11.2.2019).

Správnímu orgánu jednoduše oznamte, že odpovědnost za přestupek zanikla dne 11.2.2019 a že hodláte požadovat náhradu nákladů za každý další úkon, ke kterému byste byl v budoucnu další aktivitou správního orgánu v dané věci donucen.

12
Ne že by to pomohlo u SO2, ale u soudu by mohlo:

S odvoláním na zásadu předvídatelnosti práva upozorňuje odvolatel na presentaci z metodické porady zpracovatelů přestupkové agendy (Jihomoravský kraj, 22. 5. 2018, na internetu uloženo na adrese: https://m.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=365911&TypeID=7), zejm. na str. 62, kde je mj. výslovně uvedeno: „Nahlížení do spisu formou zaslání kopie spisu či jeho části, tzv. dálkové nahlížení do (správního) spisu, nelze a priori vyloučit. Pozornost nutno věnovat zejména následujícímu: žádost o tzv. dálkové nahlížení do spisu musí být podána formou podání ve smyslu ust. § 37 odst. 4 SŘ zabezpečující identifikace podatele, informace zaslat způsobem zabezpečujícím, že se dostanou do rukou oprávněné osoby, tj. výlučně datovou zprávou do datové schránky nebo v listinné podobě na adresu trvalého pobytu.“.

13
Stačí extrahovat (a odeslat na PČR, ne na městský úřad) z příspěvku pana hh něco ve smyslu:
Dne xxxxx mi byla hlídkou PČR v xxxxx uložena pokuta příkazem na místě za dva souběžně spáchané skutky, jimiž jsem se měl dopustit porušení povinnosti podle § 123c odst. 1 písm. f) bod 1 a  § 123c odst. 1 písm. k) zák. č. 361/2000 Sb. Dle § 41 zák. č. 250/2016 Sb. "Za dva nebo více přestupků téhož pachatele projednaných ve společném řízení se uloží správní trest podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejpřísněji trestný. Jsou-li horní hranice sazeb pokut stejné, uloží se správní trest podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejzávažnější.". Jelikož, jak jsem zjistil z výpisu z karty řidiče, mi byly uděleny dva body, jsem toho názoru, že příkaz na místě souvisel s porušením povinnosti podle § 123c odst. 1 písm. f) bod 1, za nějž však lze uložit pokutu příkazem na místě ve výši max. 1000 Kč, ve společném řízení podle § 41 odst. 2 zák. č. 250/2016 Sb. pak ve výši 1.500 Kč. Vzhledem k této zjevné nesrovnalosti žádám o přezkum bloku č. xxxxx, jehož kopii přikládám.

A na MÚ v místě bydliště můžete zároveň napsat něco jako:
Dne xxxxx mi byla hlídkou PČR v xxxxx uložena pokuta příkazem na místě za dva souběžně spáchané skutky, jimiž jsem se měl dopustit porušení povinnosti podle § 123c odst. 1 písm. f) bod 1 a  § 123c odst. 1 písm. k) zák. č. 361/2000 Sb. Dle § 41 zák. č. 250/2016 Sb. "Za dva nebo více přestupků téhož pachatele projednaných ve společném řízení se uloží správní trest podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejpřísněji trestný. Jsou-li horní hranice sazeb pokut stejné, uloží se správní trest podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejzávažnější.". I ze skutečnosti, že mi byla udělena pokuta příkazem na místě v částce 2.000 Kč zřetelně vyplývá, že příkaz na místě souvisel s porušením povinnosti podle § 123c odst. 1 písm. k), neboť za přestupek proti ust. § 123c odst. 1 písm. f) bod 1 nelze uložit pokutu příkazem na místě ve výši nad 1000 Kč, ve společném řízení podle § 41 odst. 2 zák. č. 250/2016 Sb. ve výši 1.500 Kč. Jelikož jsem byl zjevně pokutován za přestupek, za který nelze udělit body, podávám tuto námitku proti bodům zaznamenaným v mém hodnocení řidiče. Příloha: kopie bloku.

14
Ne. Pokud udáte řidiče, většina úřadů jej nejprve předvolá k (předprocesnímu) podání vysvětlení. S řidičem pak mohou zahájit řízení o (primárním) přestupku řidiče, v němž budou mj. hrozit 2 body. Na přestupek provozovatele se věc vrátí tehdy, když úřad s řidičem řízení nezahájí nebo řízení proti němu zastaví.

15
Šlo o příkaz na místě a tam se "nejvíce trestným" stal přestupek "ostatní porušení" dle 125c 1k), protože má sazbu 2000 Kč, zatímco telefonování je za "pouhých" 1000 Kč.
Skutečně je to na přezkum?

Je. Příkaz na místě byl vydán v rozporu se zákonem, přezkum by jej měl zcela zrušit a následovat by mělo standardní správní řízení.

Stran: [1] 2 3 ... 62