30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Příspěvky - 303030

Stran: [1] 2
1
Nebylo prokázáno řidičce.

2
WIN.

Na základě 25stránkového odvolání (inspirované jedním z případů uživatele @Kokrhel, díky) Krajský úřad JMK uznal, že nebylo prokázáno a řízení se zastavuje.

Ze zvědavosti si ještě pošlu žádost o informaci, jaké stanovisto SO1 poslal se spisem k SO2. Nepožádali jsme o něj, takže SO1 vůbec neoznámil postoupení spisu — o to zajímavější by mohl být jeho obsah  ;D

3
To je hnus (Ad 4). Zrovna toto bych bral jako základ, když v zákoně je vodorovná+svislá značka, tak že se tím bude alespoň SO2 řídit. Proč to teda v té vyhlášce je?

4
Tak tak. Přitom jsme jim to v několika dopisech vysvětlovali. Asi moc ego.

EDIT: pamatuju si případ Číkuse, kdy podal blanketní odvolání a chtěl tím odvolání v celém rozsahu. Já snad i věřím, že toto je přesně případ, kdy by to vyšlo.

5
V příloze, pomalu to začínám sepisovat.

6
Nový dopis: řidička je vinna.

7
Formulář použit, SO ale žádost nebral jako žádost dle InfZ a tak se na jakoukoliv reakci vys.. :) Odpověď SO po urgenci (stížnost a žádost o OPN) zde: https://www.30kmh.cz/index.php?topic=12076.msg138924#msg138924

8
Zatím žádné aktualizace. Je ale fascinující, že i když NSS jasně říká, že nelze "vydat rozhodnutí", tak SO řidičku i přesto informuje o tom, že rozhodnutí(!) bude vydáno. Tak se chci zeptat, mohu stížnost na postup úředníka a podobné věci napsat i jako "sprostý přihlížející"? Tedy osoba uplně cizí od spisu, nicméně např. zplnomocněná nahlížet, a po tom, co jsem nahlédl, jsem se nestačil divit a na základě toho jsem stížnost na nějaký postup napsal, jde to?

(to, že při rozhodnutí je přípustné pouze odvolání, vím)

9
Aktualizace: Sdělení

10
Nahlédnuto do spisu a inspirován zdejšími matadory a především Číkusem je sepsáno následující. Díky, že zveřejňujete své práce. Budu rád za názory a tipy ke zlepšení :)I. Stížnost na postup úřední osoby _

Vzhledem k tomu, že oprávněná úřední osoba _ v řízení sp. zn. _ nerespektuje ustanovení § 137 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., který říká, že „Záznam o podání vysvětlení nelze použít jako důkazní prostředek.“ a nerespektuje ani stanovisko Nejvyššího správního soudu (dále jen NSS), které jsem zmínila uvedením rozsudku NSS ze dne 7. 8. 2019 čj. 6 As 115/2019, dle kterého platí, že „Nelze zapomínat, že řízení o přestupku je řízením o trestním obvinění ve smyslu článku 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (srov. například rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 20. ledna 2006 č. j. 4 As 2/2005 - 62, č. 847/2006 Sb. NSS, či ze dne 22. ledna 2009 č. j. 1 As 96/2008 - 115, č. 1856/2009 Sb. NSS). Obviněný z přestupku má právo zvolit si procesní strategii (rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 15. prosince 2017 č. j. 4 As 199/2017 - 30 či ze dne 4. listopadu 2009 č. j. 2 As 17/2009 - 60) a může v řízení zůstat zcela pasivní. Nelze-li bez součinnosti obviněného shromáždit dostatek důkazů o tom, že dopravní přestupek skutečně spáchal obviněný, není možné vydat rozhodnutí o přestupku, kterým se obviněný uznává vinným, nýbrž je třeba řízení zastavit [§ 86 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich], a pokud nedošlo k zániku odpovědnosti provozovatele vozidla v důsledku uplynutí promlčecí doby podle § 29 a nást. zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (jako zřejmě v tomto případě), zahájit řízení o přestupku provozovatele vozidla podle §125f odst. 5 zákona o silničním provozu.“, a i nadále pokračuje v řízení proti mé osobě, podávám na tuto osobu k rukám jejího přímého nadřízeného stížnost pro neřízení se zákonými ustanoveními. O výsledku šetření, přijatých opatřeních a způsobu potrestání si přeji být informována.

II. Žádost uplatnění opatření proti nečinnosti

Tímto v souladu s § 80 správního řádu podávám žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti ve věci žádosti o informace, které jsem žádala dopisem ze dne _ 11. 2022 v reakci na č. j. _. Tato žádost byla povinnému orgánu doručena dne _ 11. 2022 a do zákonné lhůty 15 dní, tedy do _ 12. 2022 včetně, nebyla tato informace poskytnuta a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

III. Stížnost na protiprávní postup při vyřizování žádosti o informace

Tímto podávám stížnost na postup výše uvedeného správního orgánu (dále jen „povinný subjekt") při vyřizování žádosti o informace, které jsem žádala dopisem ze dne _ 11. 2022 v reakci na č. j. _, neboť mi po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, a navrhuji, aby povinný subjekt v rámci autoremedury v souladu s ust. § 16a odst. 5 InfZ do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, požadovanou informaci poskytl, nebo aby nadřízený orgán v souladu s ust. § 16a odst. 6 písm. b) InfZ povinnému subjektu přikázal, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, a to tak, že informaci poskytne.

IV. Stížnost na postup úřední osoby _

Na základě svého práva navrhovat důkazy a vyjádřit se ke všem skutečnostem, které jsou mi kladeny za vinu, k důkazům o nich, a právu podávat návrhy a opravné prostředky, jsem dopisem ze dne _ 11. 2022 v reakci na č. j. _ v podání žádala o doložení důkazu ke skutečnostem, které oprávněná úřední osoba _ v odůvodněních sama zmiňuje a ze kterých mě jako správní orgán obviňuje. Konkrétně se jednalo obvinění, že jsem 1) „vyznačila překážku v silničním provozu“, že jsem 2) „zastavila toto vozidlo na vyhrazeném parkovišti“ aniž by bylo zmíněno pro koho toto parkoviště bylo vyhrazeno, nebo že zmíněné vozidlo nepatřilo do skupin(y), pro které bylo toto parkoviště vyhrazeno, a dále jsem žádala o důkaz, 3) že vodorovné značení nebylo v momentě zaparkování skryto pod spadaným podzimním listím, protože jak dokazuje má fotodokumentace přiložená k podání, značení je na tomto parkovišti pod listím jednoznačně skryto. Měla jsem tak legitimní očekávání, že správní orgán se zachová v souladu se zákonem a s navrženým důkazem se vypořádá, a o způsobu vypořádání mě před shromážděním podkladů, nebo nejpozději při shromáždění podkladů pro rozhodnutí vyrozumí. Správní orgán se těmito návrhy nikterak nezabýval, dokazování svých lživých obvinění neprovedl a tím porušil své zákonné povinnosti a zkrátil práva obviněného na obhajobu a spravedlivý proces. Tímto podávám na tuto úřední osobu k rukám jejího přímého nadřízeného stížnost pro neřízení se zákonými ustanoveními. O výsledku šetření, přijatých opatřeních a způsobu potrestání si přeji být informována.

V. Vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí

K číslu jednacímu: _ a sp. zn. _

   a) listina „8) Výzva k potvrzení řidiče“

V této listině jsem nebyla poučena o svých právech a možnosti odepřít vysvětlení, pokud bych jím sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhu, anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťovala jako újmu vlastní, způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek, a jelikož mě správní orgán „vyzval k potvrzení“, a zároveň mi chybějícím poučením neposkytl žádnou jinou možnost, jak na takovou výzvu reagovat, než-li danou informaci potvrdit, tak jsem tak učinila. Vzhledem k faktu, že se jedná o Podání vysvětlení dle § 137 zákona č. 500/2004 Sb., nelze mé Podání vysvětlení použít jako důkazní prostředek. Znovu žádám, nechť se správní orgán ustanovením § 137 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. řídí.

   b) listina „7) Sdělení k výzvě k úhradě určené částky“

Jedná se o Podání vysvětlení dle § 137 zákona č. 500/2004 Sb.
Tato listina nelze použít jako důkazní prostředek.

Nahlédnutím do spisu jsem zjistila, že provozovatel vozidla pan _ úřadu v této listině nesdělil, že jsem řidička, která vozidlo řídila, nýbrž pouze sděluje, že jsem měla v tuto dobu vozidlo vypůjčené, tedy v užívání. Oprávněná úřední osoba _ v listině „Výzva k potvrzení řidiče“, resp. v dopise nadepsaném jako „VÝZVA K POTVRZENÍ“, nejen že nepřipojila Poučení, ale zároveň v něm lže, konkrétně výrokem „Provozovatel [...] se k věci písemně vyjádřil a uvedl, že v inkriminovaný čas jste byla řidičkou motorového vozidla [...], se kterým došlo ke spáchání přestupku [...]“. Tímto podávám na úřední osobu _ k rukám jejího přímého nadřízeného stížnost z důvodu lhaní v listinách při vedení správního řízení. Pokud bude tato úřední osoba pokračovat v řízení tímto způsobem, budu namítat podjatost.

   c) listina „9) Potvrzení řidiče - _“

Jedná se o Podání vysvětlení dle § 137 zákona č. 500/2004 Sb.
Tato listina nelze použít jako důkazní prostředek.

   d) listina „6) Výpis z registru vozidel - _“

Tato RZ neexistuje a nevím, proč je spojována s mou osobou. Předpokládám, že listinu nelze použít jako důkazní prostředek. Pokud je to překlep, žádám správní orgán, nechť svou službu veřejnosti, jež ovlivňuje životy jiných, vykonává správně, spolehlivě a bezchybně.

   e) listina „PROTOKOL o ústním jednání“

V Protokolu o ústním jednání, vedeném dne __ 11. 2022 v _ h bez mé přítomnosti, je pod Poučením, které zmiňuje „Obviněná byla poučena [...] o právu vyjádřit se ke všem skutečnostem, které jsou ji kladeny za vinu [...]“, velkým písmem lživě uvedeno, že jsem se nedostavila a „nevyužila výše uvedených práv“. Jak je oprávněné úřední osobě _ z mého podání reagujícího na č. j. _ známo, svého práva k vyjádření se k podkladům hodlám využít v PLNÉM ROZSAHU a tak nyní činím. Oprávněná úřední osoba opět lže a stížnost na toto chování je podána v odstavcích výše.


Vzhledem k výše uvedenému prosím o prošetření vedení celého tohoto řízení a žádám o okamžité zastavení řízení (§ 86 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb.), jelikož se řízení v tuto chvíli, jak je uvedeno v několika odůvodněních, stížnostech a vyjádřeních výše, již neřídí zákonými ustanoveními. V případě, že žádost nevyřídíte kladně, bude následovat odvolání, žádost o prošetření postupu úředníka, stížnost na úředníka a námitka podjatosti.

11
Když SO ignoruje tuto žádost, můžu podat stížnost nebo žádost o opatření proti nečinnosti?

12
Nový dopis, SO stále pokračuje v řízení, účastník má možnost seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí “dne do deseti pracovních dnů”. Prý má SO dostatek důkazů pro vydání rozhodnutí, že řidička nerespektovala svislou(!) dopravní značku V10b. Infožádost zatím nic.

13
Díky za reakce pánové. ÚJ se řidička účastnit nechce, mně se tam taky nechce, proto je nachystáno k odeslání toto:

======

I. Omluva z ústního jednání

V reakci na Předvolání k ústnímu jednání vydaného dne ___ k výše uvedenému číslu jednacímu Vám bez zbytečného odkladu sděluji, že bych se na ústní jednání dostavila, ale s ohledem na čl. 37 a čl. 40 Listiny základních práv a svobod a ustanovení § 82 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb. bych plně využila své ústavní právo se k případu nevyjadřovat a nevypovídat. Z tohoto závažného důvodu se na nařízené ústní jednání nedostavím.

II. Právo k vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí

Pokud i nadále má správní orgán dostatek důkazů proti mé osobě pro pokračování v řízení, svého práva k vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí (§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. a čl. 38 odst. 2 LZPS) hodlám využít ve lhůtě, kterou mi k tomu úřad stanoví.

Předpokládám, že si správní orgán uvědomuje ustanovení § 137 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., který říká, že „Záznam o podání vysvětlení nelze použít jako důkazní prostředek.“

V tomto bodě připomínám správnímu orgánu rozsudek NSS ze dne 7. 8. 2019 čj. 6 As 115/2019, dle kterého platí, že „Nelze zapomínat, že řízení o přestupku je řízením o trestním obvinění ve smyslu článku 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (srov. například rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 20. ledna 2006 č. j. 4 As 2/2005 - 62, č. 847/2006 Sb. NSS, či ze dne 22. ledna 2009 č. j. 1 As 96/2008 - 115, č. 1856/2009 Sb. NSS). Obviněný z přestupku má právo zvolit si procesní strategii (rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 15. prosince 2017 č. j. 4 As 199/2017 - 30 či ze dne 4. listopadu 2009 č. j. 2 As 17/2009 - 60) a může v řízení zůstat zcela pasivní. Nelze-li bez součinnosti obviněného shromáždit dostatek důkazů o tom, že dopravní přestupek skutečně spáchal obviněný, není možné vydat rozhodnutí o přestupku, kterým se obviněný uznává vinným, nýbrž je třeba řízení zastavit [§ 86 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich], a pokud nedošlo k zániku odpovědnosti provozovatele vozidla v důsledku uplynutí promlčecí doby podle § 29 a nást. zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (jako zřejmě v tomto případě), zahájit řízení o přestupku provozovatele vozidla podle §125f odst. 5 zákona o silničním provozu.“

III. Provedení důkazů

V případě pokračujícího řízení prosím správní orgán o provedení následujících důkazů o tom...

1) že jsem „vyznačila překážku v silničním provozu“ a jak

(text jak a v jakém dopise toto bylo zmíněno)

2) že jsem „zastavila toto vozidlo na vyhrazeném parkovišti“

(text jak a v jakém dopise toto bylo zmíněno)

3) že vodorovné značení nebylo v momentě zaparkování skryto pod spadaným podzimním listím

Součásně s tímto dopisem také zasílám fotografie, které jsou vyfotografovány jeden den po prvním oznámení údajného přestupku Městskou Policií, a později po dvou dnech, v místech _______ před vchodem _____. Na všech fotografiích je jednoznačně vidět, že správce komunikace neuklidil tuto pozemní komunikaci, resp. parkovací místa, od spadaného listí a nezajistil bezproblémovou viditelnost dopravního značení, které tak bylo skryto pod spadaným listím a nebylo možné se jím v tomto několikadením období řídit.

IV. Žádost o informace

Tímto v souladu s ust. § 36 odst. 2 Správní řádu žádám o poskytnutí informace o řízení vedeném pod výše uvedenou sp. zn., a to konkrétně jaké důkazy plánuje správní orgán provést během ústního jednání dne ____.

======

Bojuju s tím, jestli to není až příliš overkill a jestli se takto v obyčejném dopise reagujícím na ÚJ rozepisovat. Sleduji tím to, že by se mi líbilo mít zastavené řízení hned, protože za každou cenu to do odvolání tahat už nepotřebuju, ale pokud zastavení nehrozí, tak by to asi šlo zredukovat. Žádost o informace je tam taky vcelku navíc, spíš tak ze zvědavosti ;D Jinak budu rád za případná doplnění.

LOL, na tom vyznačení překážky bych to nechal a možná to nenápadně zopakoval do protokolu v ÚJ, protože to nabízí velmi pěkný bonus, pokud by se toho SO nadále držel… :-)

Pokud k tomu máte nějaký tip konkrétně, můžu vyzkoušet :)

15
Řidička předvolána k ÚJ. V tomto dopise se řidička dozvěděla, že prý svým jednáním "vyznačila překážku v silničním provozu".

Stran: [1] 2