30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Témata - j0hn

Stran: [1]
1
https://advokatnidenik.cz/2022/05/17/zakon-o-metrologii-a-deliktni-jednani-v-souvislosti-s-dopravnim-provozem/

Podle § 9 odst. 2 vyhlášky MPO č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, může Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vydat rozhodnutí o autorizaci metrologického střediska, pokud žadatel splňuje tyto podmínky:
.....
d) nemá finanční nebo jiné zájmy, které by mohly ovlivnit výsledky metrologické činnosti, která je předmětem autorizace, při přímém prodeji veřejnosti nesmí být autorizovaný subjekt uživatelem, výrobcem, opravcem, dovozcem ani distributorem těchto měřidel,


Bez hlubšího rozboru shora uvedené problematiky lze však již nyní konstatovat, že společnost Dräger Safety, s. r. o., není oprávněna ověřovat stanovená měřidla – analyzátory alkoholu v dechu, že je přinejmenším sporné, zda obchodní společnost RAMET, a. s., splňuje podmínky pro udělení statutu autorizovaného metrologického střediska s oprávněním ověřovat stanovená měřidla – silniční rychloměry, a že u přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 tr. zákoníku nestačí k jeho prokázání orientační vyšetření analyzátorem alkoholu v dechu.

2
Rychlost / [WIN] Praha - SPrDel rychlost
« kdy: 20 Srpna 2021, 11:50:06 »
Přistálo mi v DS rozhodnutí MD. V podstatě proignorováno. Mimo odporu a blanketního odvolání jen žádost o spis a bojim se Covidu. To ale nemělo vliv na výsledek.

5/2020 - dosud nezjištěný řidič spáchal 101 na 80
o týden později oznámení MP na MHPM
za dalších ca 10 dní odpustek 1000 Kč
7/2020 výzva k podání vysvětlení
7/2020 provozovatel udal sám sebe
8/2020 výzva řidiči k podání vysvětlení - ignorace
9/2020 SO věc řidiče odložil a vydal příkaz provozovateli na 2500 Kč
10/2020 odpor
10/2020 předvolání provozovateli k ÚJ
11/2020 v den ÚJ obdržel SO sdělení, kde provozovatel uvedl, že vzhledem k vládním covidím opatřením žádá o stanovení nového termínu ÚJ a zaslání kompletní kopie spisu. Pokud by SO nevyhověl, žádá o určení termínu vyjádření se k podkladům před vydáním rozhodnutí po obdržení kompletní kopie spisu do DS.
11/2020 ten samý den vydal SO předvolání k novému ÚJ
12/2020 provozovatel zopakoval to samé co k prvnímu ÚJ
12/2020 proběhlo ÚJ, provozovatel se bez omluvy nedostavil a vydáno rozhodnutí.
1/2021 blanketní odvolání, na výzvu nedoplněno
8/2021 Rozhodnutí MD, kterým se rozhodnutí SO1 ruší, neboť SO neučinil nezbytné kroky ke zjištění piráta

Správní orgán I. stupně nepostupoval v souladu s právními předpisy, neboť neučinil nezbytné kroky ke zjištění totožnosti řidiče výše uvedeného vozidla v rozhodnou dobu. Odvolací správní orgán uvádí, že odvolatelem uvedená osoba řidiče byla sice totožná s osobou odvolatele a odvolací správní orgán souhlasí, že zcela postrádá jasný význam, z jakého důvodu chtěl odvolatel zahájit řízení týkající se odpovědnosti provozovatele vozidla, když výzva k uhrazení určené částky byla ve výši 1 000 Kč, kdy by tedy tato cesta byla pro odvolatele přinejmenším menší finanční zátěží, nicméně správní orgán I. stupně měl jasné indicie k osobě řidiče vozidla. Tedy nabízelo se zahájit řízení o přestupku s řidičem vozidla a předvolat ho k ústnímu jednání. V případě, že by se nepodařilo prokázat, že pan XXX byl řidičem vozidla v rozhodnou dobu, poté by správní orgán I. stupně řízení o přestupku řidiče zastavil a poté zahájil řízení s provozovatelem vozidla. Správní orgán I. stupně však pochybil, když i přes informaci o řidiči vozidla na tuto zcela rezignoval a žádnými dalšími podklady případně nevysvětlil svůj postup, proč k osobě řidiče nepřihlédl a rovnou zahájil řízení o přestupku provozovatele vozidla. V této věci lze odkázat na ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu, a to např. na rozsudek č.j.: 2 As 258/2020 – 22 ze dne 9. 6. 2021.

V rozhodnutí MD je jiná tovární značka a RZ. Datum a čas sedí. Spisová značka a číslo jednací zrušeného rozhodnutí také.

3
Soud přikázal pražskému Gymnáziu Na Zatlance obnovit denní formu vzdělávání. Distanční formu výuky mu zakázal, sdělil asistent předsedkyně Městského soudu v Praze Adam Wenig, podle kterého příslušné krizové opatření povstalo z protiústavně vyhlášeného nouzového stavu. Soud tak vyhověl správní žalobě podané studentem prvního ročníku.

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/soud-vzdelavani-denni-gymnazium-praha-nouzovy-stav.A210223_133045_domaci_hm1

4
Okresní soud se nevypořádal s žalovatelem navrženými rozsudky v podobných věcech.

ÚS mu to v rozsudku II. ÚS 4029/19 omlátil o hlavu.

28. Nejde tedy o to, že by se předmětný senát soudu nemohl od existující judikatury nikdy odklonit, ale měl by tento odklon právě ve vztahu k již existující judikatuře - natož pak k judikatuře vlastního soudu - přesvědčivě vysvětlit, k čemuž však v nyní projednávaném případě nedošlo (obdobně srov. cit. nález ze dne 26. 2. 2019, sp. zn. III. ÚS 4129/18). Zvláště za situace, kdy stěžovatel okresnímu soudu plnění požadavku na předvídatelnost soudního rozhodování „ulehčil“ tím, že mu sám předložil rozhodnutí obecných soudů v prakticky totožných věcech, kdy bylo jeho žalobnímu návrhu vyhověno, se měl okresní soud těmito důkazními návrhy zabývat a zejména se vypořádat s odlišnou argumentací, které se stěžovatel dovolával.

29. Pokud okresní soud ve vyjádření k ústavní stížnosti poukazuje na nezávislost soudců a jejich vázanost pouze zákonem, z čehož dovodil, že není vázán právním názorem jiných soudů (s výjimkou odvolacího) a proto považoval za nadbytečné provádět důkazy navrhovanými rozhodnutími jiných soudů, je třeba uvést, že jakkoliv je rozhodování soudů založeno na vrchnostenském principu, je nanejvýš významné, aby byla soudní rozhodnutí přesvědčivá. Akceptace a legitimita soudů v podmínkách právního státu totiž nemůže být primárně založena na jejich mocenském působení, nýbrž na přesvědčivosti argumentace. Nezávislost a nestrannost soudů a soudců by proto neměla být vykládána tak, že se soudci nemají nechat „ovlivňovat“ jinými právními názory, nýbrž že předložené (alternativní) názory, pokud se s nimi neztotožní, mají co nejpřesvědčivěji vyvrátit, tedy překonat vlastní a kvalitnější argumentací. Zmiňovaná nezávislost soudců představuje pojistku proti jejich nepřípustnému ovlivňování ze strany jiných mocenských složek a také rozličných soukromých zájmů. Určitě však nemá být interpretována jako možnost soudců zcela ignorovat odlišné právní názory, které předestře účastník řízení. Jednoduše vyjádřeno, nezávislost soudců je systémová a zcela nezbytná podmínka efektivního fungování justice, nikoliv výraz intelektuální nadřazenosti soudců.

30. Tyto závěry Ústavního soudu přitom nelze interpretovat tak, že i v projednávané věci mělo být stěžovatelovu uplatněnému žalobnímu nároku vyhověno. Podstata tohoto nálezu spočívá v povinnosti okresního soudu stěžovatelem předložené důkazy, jež mají jednoznačně potenci ovlivnit rozhodnutí soudu, provést a následně se s nimi vypořádat v odůvodnění meritorního rozhodnutí ve věci. Přitom samozřejmě nadále platí, že názory ostatních obecných soudů mimo instanční závaznost nejsou pro rozhodnutí okresního soudu formálně závazné, okresní soud se s nimi však musí vypořádat a své závěry musí řádně odůvodnit. S nadsázkou řečeno, obecné soudy mají „soutěžit“ při plnění svého dominantního úkolu ochrany základních práv (čl. 4 Ústavy) a překonávat alternativní právní argumentaci, pokud se s ní neztotožňují, a nikoliv před ní „zavírat oči“.

5
Rychlost / [LOST] Rychlost PolCam VelMez D1 80/109
« kdy: 15 Prosince 2019, 21:30:05 »
Zdravím,

změřili mě PolCamem. Je nařízené ÚJ s výslechem svědků. Nějaké otázky jsem na fóru dohledal, něco si poupravím.
Po zastavení byl odhalen ještě jeden papírový přestupek. Policajti na místě řešili jen rychlost. SO řeší oboje.

Chtěl bych předtím neveřejně probrat případné využití při výslechu policajtů. Plus je tam ještě něco v příkazu.

Prosím o přesun do kuchyně.

Děkuji

EDIT: Přemístil jsem téma do Kuchyně. -kdo-

6
Zdravím,

kolega má oprávnění k parkování na vyhrazeném parkovišti označeném DZ IP 12 "Vyhrazené parkoviště" s dodatkovou tabulkou "Pro rezidenty". Pozemek je vlastnictvím Společenství Vlastníků, jehož členem kolega je. Kartička dokládající, že je rezident byla zapadlá. Pražský pasport komunikací nemůžu dohledat.
Z magistrátu dorazila výzva k úhradě 500 Ká.
V ZPPK §27 1) Řidič nesmí zastavit a stát:
o) na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro které je parkoviště vyhrazeno...

Nepíše se nic o tom, že má být důkaz o rezidenství viditelně umístěn. Plyne to z něčeho jiného?

Je to Praha, takže otázka je víceméně akademická.

V rámci co nejmenší páně provozovatelovi zátěže bude následovat buď emailová odpověď "Jsem rezident..." s přiloženou oscanovanou kartičkou. Nebo ignorace.

7
Zdravím,

právě jsme přivezli pětileté auto z Německa, které má čerstvou německou technickou. Žiju v tom, že od poslední novelizace umožňuje zákon použít při přihlášení doklad o technické z ciziny. Na Bohdalci ale technik tvrdil, že cizozemský protokol musí obsahovat všechny položky jako na tuzemském protokolu a navíc musí být úředně přeložen. To už je jednodušší udělat dovozovou technickou.

V zákoně 56/2001 stojí:
§ 6.....
5. osvědčení o schválení vozidla s platností ve všech členských státech,
b) doklad o technické prohlídce, jde-li o provozované silniční vozidlo, s výjimkou silničního vozidla registrovaného v jiném členském státě, u něhož ode dne jeho první registrace neuplynula ke dni podání žádosti lhůta pro první pravidelnou technickou prohlídku podle § 40 (pozn. v § 40 se řeší 4 roky pro nové auto a pak každé dva roky); dokladem o technické prohlídce je

1. doklad o provedení pravidelné technické prohlídky v jiném členském státě, ve kterém je vozidlo registrováno, nemá-li vlastník povinnost zajistit provedení technické prohlídky podle § 5a,
.......

Povinnost podle § 5a mi ale taky nevychází:
§ 5a

(1) Před podáním žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel zajistí vlastník silničního vozidla jeho přistavení k technické prohlídce za účelem zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel, jde-li o vozidlo, které je registrováno

a) v jiném než členském státě, nebo

b) v jiném členském státě a ode dne jeho první registrace v jiném členském státě nebo ode dne provedení pravidelné technické prohlídky bezprostředně předcházející podání žádosti uplyne ke dni podání žádosti lhůta pro první nebo následnou pravidelnou technickou prohlídku podle § 40 nebo vlastník silničního vozidla nemá doklad o provedení pravidelné technické prohlídky bezprostředně předcházející podání žádosti.

Klíčové slovo "překlad" jsem v zákoně nenašel.

Víte někdo, jak to tedy je? I kdybych měl pravdu, tak je otázka jestli jít do pře, protože čekat 30 dní na značky není zrovna motivace.

A nakonec trochu fantasy. Víte někdo o obci s rozšířenou působností v okolí jihu Prahy, kde by s protokolem německé technické nedělali ofuky?

Díky za případné odpovědi.

8
Zdravím,

před třemi týdny jsem jel před šestou ráno za mírného deště do práce po Strakonické a za mnou se rozblikala modrá diskotéka. Následoval jsem, byl ztotožněn a bylo mi nabídnuto 1000 Ká a tři body za 110 km/h na 80 km/h. Odmítnuto, tedy do správka. Orgán se zeptal, jestli se chci k oznámení vyjádřit a po mém ne se rozloučili. Detektor rumových pralinek samozřejmě byl. Neselhal a nahlásil nulu.
Minulou středu dorazilo předvolání k podání vysvětlení od Magistrátu. Na oznámení není datum, kdy byl učiněn neúspěšný pokus. Může to k něčemu být?
Mám se stavit nahlédnout do spisu osobně, nebo zkusit poslat nějakého dobráka? Jde mi o to, abych nepřišel o lhůtu k podání vysvětlení viz:
https://www.30kmh.cz/index.php?topic=2158.msg24299#msg24299
Nebo je na takové obavy brzo. Do doby těsně před vydáním rozhodnutí se musí se spisem ještě něco stát, že?
S přebíráním výzvy nemusím čekat na konec lhůty, protože termín je daný? Nebo tam může stát "Dostavte se do x dní od převzetí?"

Pokud by těch 110 bylo bez odečtu, pak je to podle § 125c / 1f)3 a tedy 3 body a v případě recidivy do roka zákaz, ale mimo obec 1f)4 2 body a v případě recidivy bez zákazu. Je to v místě, kde není žádné stavení, jen pole, louky a dopravní zeleň. Lze se otočit na § 2 cc):
"obec je zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami; na účelových komunikacích se značky neosazují,"
a překvalifikovat na mimo obec?

DS založena v den vypravení výzvy.

Díky

Stran: [1]