30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Témata - maxm6

Stran: [1]
1
Zdravím, do DS mi přistála výzva k uhrazení určené částky za domnělý přestupek stání na místě s parkovacím automatem bez zaplacení.
Domnělý přestupek se měl stát 23.9.2019. Je rozumné při dodržení lhůt udat řidiče, nebo jen prostě ignorovat? (asi bych preferoval ignorovat :))
Ale mám dotaz na zkušenější, součástí výzvy je jedna fotografie a ve výzvě je udán přesný čas. Nemělo by to být tak že ve výzvě je čas stání od - do
a fotografie jsou dvě s různými časy? Vzhledem k tomu že do prekluze se čas krátí, nemusí to být asi teď podstatné, ale chtěl bych být chytřejší pro příště..

2
Potřebuji poradit - rychlost / Turnov výzva +10
« kdy: 27 Únor 2020, 21:25:23 »
Ahoj,
máte někdo zkušenost z Turnova. Přišla mi výzva +10km asi Malá Skála. poslali to celkem rychle, za 3 dny po údajném spáchání přestupku jsem měl výzvu v datovce. Jak to tam chodí?
Zkusit ignorovat, udat řidiče, zaplatit ?
Výzvu sem ještě hodím.

3
Ahoj, do datovky mi na právnickou osobu přišla následující výzva. Výzvu k uhrazení pokuty jsem někdy dříve nejspíše ignoroval.
Jak se nejlépe zachovat ? jsem schopen to uzdržovat do 13.2.2020 ?

Úřad městské části Praha 6, Odbor vnitřních věcí (dále též jen „správní orgán“), příslušný k projednávání
přestupků podle ust. § 124 odst. 5 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), podle ust. § 60
a § 62 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „přestupkový zákon“) a podle obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního
města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, na základě ust. § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
vyzývá provozovatele motorového vozidla k podání písemného vysvětlení
a sdělení údajů potřebných k určení totožností řidiče ve
věci podezření ze spáchání níže uvedeného přestupku:

Dne 13.02.2019 v 15:03 hodin v lokalitě Bělohorská, bylo automatizovaným technickým prostředkem, používaným při dohledu na dodržování pravidel parkování
v rámci systému zón placeného stání, zadokumentováno porušení povinnosti řídit se údaji na dopravní
značce IP13c (Parkoviště s parkovacím automatem) upřesněnými na dodatkových tabulkách a parkovacím
automatu, kdy tuto povinnost porušil nezjištěný řidič motorového vozidla registrační značky a porušil tak ust. § 4 písm. c) zákona o silničním provozu, a dopustil se tak přestupku dle ust.
§ 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu.
Přestupek je řádně zdokumentován s kompletní sadou fotodokumentace zachycující lokalitu, kde byl přestupek
spáchán, dopravní značení v lokalitě a vozidlo shora uvedené registrační značky. Fotodokumentaci nezasíláme
elektronicky ani v listinné podobě. Právo na pořízení kopií spisu je spojeno s právem nahlížení do spisu.
Ustanovení § 38 odst. 4 správního řádu neváže na právo nahlížet do spisu právo na zaslání kopií písemností
poštou nebo elektronicky. V případě Vašeho zájmu o nahlédnutí do fotodokumentace si sjednejte termín návštěvy
u správního orgánu.
Správnímu orgánu sdělte požadované údaje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů ode dne
doručení této výzvy. K podání vysvětlení v případě, že sdělíte řidiče motorového vozidla, který dané motorové
vozidlo řídil v době spáchání přestupku, můžete využít přiložený formulář. V něm naleznete i vysvětlující
informace k tomuto postupu.
Poučení
Podle ust. § 137 odst. 2 správního řádu je každý povinen podat správnímu orgánu nezbytné vysvětlení k prověření
došlého oznámení o přestupku. Dle ust. § 137 odst. 2 správního řádu může správní orgán tomu, kdo bezdůvodně
podání vysvětlení odmítá, uložit pořádkovou pokutu až do výše 5 000 Kč.
Přestupku proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy se dopustí, fyzická osoba
dle ust. § 2 odst. 2 písm. f) zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a právnická či podnikající fyzická
osoba dle ust. § 2 odst. 3 písm. f) zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, tím, že jako osoba podávající
před správním orgánem vysvětlení o přestupku spáchaném jiným úmyslně uvede nepravdu o okolnosti, která má
podstatný význam pro rozhodnutí, nebo takovou okolnost zamlčí. Za spáchání tohoto přestupku lze dle ust. § 2
odst. 4 písm. b) zák. o některých přestupcích uložit pokutu do 20 000 Kč.
S/5
Úřad městské části Praha 6
podatelna: Čs. armády 23
160 52 Praha 6
Strana 2 z 3
Pracoviště oddělení přestupků:
Dr. Zikmunda Wintra 20/768
160 00 Praha 6
Vysvětlení musíte odmítnout, pokud by se vysvětlení týkalo utajovaných informací chráněných zvláštním
zákonem, které jste povinen uchovávat v tajnosti a dále pokud byste podáním vysvětlení porušil státem uloženou
nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, pokud nejste těchto mlčenlivostí příslušným orgánem nebo tím, v jehož
prospěch tuto mlčenlivost máte, zproštěn.
Podání vysvětlení můžete odepřít, pokud byste jím způsobil sobě nebo osobě blízké (ust. § 22 zák. č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo správní delikt. V
případě, že podání vysvětlení odepřete, bude věc dále řešena s Vámi jako přestupek provozovatele vozidla.
Jestliže Vám jsou známy skutečnosti, pro které byste odepřel podání vysvětlení, popř. byl povinen podání
vysvětlení odmítnout, sdělte tyto skutečnosti správnímu úřadu písemně před podáním vysvětlení. V tomto případě
nejste povinen podávat vysvětlení.
Pokud jste vozidlo v době přestupku Vy sám neřídil, můžete se povinnosti podat vysvětlení zprostit tak, že
vyplníte údaje o řidiči v přiloženém „Formuláři pro sdělení údajů o řidiči“, řidič tyto údaje podepíše a Vy
nám vyplněný a řidičem i Vámi podepsaný dokument zašlete zpět na výše uvedenou adresu.
Doplňující informace
Pokud Vám byla před tímto dokumentem doručena výzva k uhrazení určené částky provozovateli motorového
vozidla, neplaťte již částku vyměřenou v této výzvě, neboť lhůta pro uhrazení určené částky již marně uplynula.
Pokud tak učiníte, částka Vám bude vrácena.

4
Ahoj,
ve čtvrtek 4.4. mi do datovky na firmu přišla výzva k podání vysvětlení, nebo udání řidiče za překročení rychlosti ul. Libocká v Praze.
Přestupek se stal 6.6.2018.
Jak reagovat?
Stran: [1]