30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Témata - IZS

Stran: [1] 2 3 ... 5
1
Z nálezu Ústavního sp. zn. Pl. ÚS 25/19 (sbírkové číslo SbNU 147/101) soudu přidávám odpověď na divoké úvahy, které kromě mě snad občas napadnou každého, kdo nad během lhůt u nečinnosti přemýšlí. Nález vznikl právě ze situace, kdy účastníku správního řízení marně uplynula lhůta pro podání správní žaloby proti nečinnosti.

"43. Ústavní soud považuje za irelevantní, zda se účastník správního řízení skutečně o nečinnosti "dozvídá každý den znovu". I kdyby tomu tak bylo, neznamenalo by to, že by se lhůta z ústavněprávního hlediska musela odvíjet znovu od každého nového dne, kdy se měl o nečinnosti dozvědět. To, že by se o nečinnosti účastník údajně každý den "nově dozvídal", by nic neměnilo na tom, že o ní v době uplynutí lhůty věděl již cca rok, a během tohoto roku se proti ní mohl bránit. Posouzení, zda se o něčem žalobce "kontinuálně dozvídá", může být relevantní pro výklad zákona, který běh lhůty od okamžiku dozvědění odvíjí, nikoli pro zrušení zákona, který tak nečiní. Nadto je Ústavní soud toho názoru, že onou skutečností ve vnějším světě, o které se lze dozvědět, je fakt, že správní orgán nevydal rozhodnutí v době, kdy ho vydat měl, a stal se nečinným. Skutečně nově "dozvědět" se posléze účastník mohl leda o nějaké nové skutečnosti, tedy typicky o tom, že rozhodnutí bylo vydáno. Má-li být právní řád srozumitelný a jeho aplikace předvídatelná, musí být respektován význam slov v něm používaných. Opačný přístup, kdy se slovům bez ohledu na jejich skutečný obsah dává význam podle toho, jakého výsledku řízení si interpret přeje dosáhnout, je projevem svévole a v určitých případech i nástrojem obcházení pravidel uvedených v čl. 95 odst. 2 Ústavy či § 78 odst. 2 a § 11 odst. 2 zákona o Ústavním soudu."

2
Vzkazy uživatelů administrátorům / Dark theme
« kdy: 07 Února 2023, 10:13:06 »
Pěkný den,
byl by prosím problém umožnit volbu grafického vzhledu a přidat nějaký tmavý režim? Tento by za mě měl fungovat: https://custom.simplemachines.org/index.php?theme=2929
Instalace je úplně banální, stačí jen stáhnout a "rozbalit" v příslušné sekci administrace.

Jen doplním, že jako defaultní by zůstal stávající grafický motiv, ale každý uživatel by si mohl přepnout na ten tmavý (tedy alespoň by to tak mělo fungovat, pokud jsem tu funkci pochopil správně).

3
Přijde mi to jako užitečné shrnutí, včetně odkazů na prejudikaturu, které jsem doplnil tak, aby směřovaly na veřejně dostupné zdroje.

Z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 10. 2022, č. j. 8 Afs 214/2020-93:


[14] [...] Jestliže krajský soud odmítl žalobu proti rozhodnutí správního orgánu ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., aniž se zabýval tím, zda s ohledem na podstatu žalobních tvrzení není možné využít jiného žalobního (návrhového) typu, odepřel stěžovateli přístup k soudu (viz body 53 až 63 nálezu Ústavního soudu ze dne 14. 8. 2019, sp. zn. II. ÚS 2398/18). O tom, že je na místě využít jiného žalobního typu, měl totiž stěžovatele poučit a vyzvat jej podle § 36 odst. 1 s. ř. s. k podání návrhu na připuštění změny návrhu ve smyslu § 95 o. s. ř. Protože nedodržení soudem stanoveného postupu (nesplnění této výzvy) může mít za následek odmítnutí návrhu, o čemž musí být účastník poučen, musí mít taková výzva formu usnesení (viz rozsudek NSS soudu ze dne 19. 11. 2020, čj. 8 As 34/2020-100, bod 58). Žalobu by krajský soud mohl odmítnout až v situaci, kdy by stěžovatel na tuto výzvu nereagoval.

[15] Protože krajský soud tímto způsoben nepostupoval, zatížil řízení vadou, která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé [§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.]. K této vadě byl Nejvyšší správní soud povinen přihlédnout z moci úřední (§109 odst. 4 s. ř. s.).

4
Odborná literatura / ČSN 73 6056
« kdy: 20 Října 2022, 19:55:34 »
Pěkný den,
je tu prosím někdo s přístupem k technickým normám, kdo by sem nebo aspoň mě k osobnímu užití poskytl poskytl normu ČSN 73 6056?

předem děkuji.

5
Potřebuji poradit - ostatní / Legální stání ve vjezdu?
« kdy: 18 Října 2022, 12:57:49 »
Zdravím,

zajímal by mě názor někoho v této problematice kovanějšího, zda je možné v místě, kde je vjezd, zřídit vyhrazená parkovací stání pro členy organizace, k níž daný vjezd náleží?
Taškařice typu souhlasy obce apod. teď prosím ponechme stranou, ty mám zhruba vyřešené v rámci přípravy návrhu - co mě však napadlo a co mi není úplně jasné, je střet místní úprava PPK = zřízení parkovacích stání vs. stání ve vjezdu? Prolétl jsem tu nějaké diskuze, ale pořád mi to z nich není úplně jasné.

Předem díky za odpovědi.

6
Výroky a citáty / Rozhořčená žaloba - jak to nedělat
« kdy: 11 Července 2022, 23:26:08 »
Z rozsudku Krajského soudu v Plzni, 77 Af 11/2021-123, 29. 4. 2022
Žalobce byl zastoupen daňovým poradcem. Vybral jsem pár pasáží, které musely být psány v opravdu urputném zápalu - kýženého výsledku se však žalobce nedočkal a žaloba byla zamítnuta. Přikládám pro pobavení a jako ukázku toho, jak to nemá vypadat.

90. Ono úvodní předeslání správcem daně vyslovené, že v případě tohoto znaleckého posudku se nejedená o znalecký posudek ve smyslu § 95 daňového řádu vypracovaný znalcem jmenovaným, ale „jen“ znalecký posudek předložený žalobkyní. Tedy jinými slovy uvedl, že důkazní síla posudku je závislá na osobě objednatele posudku. To snad ne!! Tady hodně zaskřípala zásada rovného nakládání. Nicméně je potřeba na tento závěr nahlížet jako na přípravu toho, co správce daně se znaleckým posudkem udělal.

98. Pokud snad správce daně staví na tom, že znalec neměl k dispozici všechny podepsané rozvozové listy ke zkoumání, ale jen omezené množství, tak je to především chyba správce daně, neboť nebyl schopen donutit XXXX k vydání dokladů. A pokud si dobře pamatuji, tak přístup k tomu, aby donutil XXXX alespoň k částečné spolupráci, byl ze strany správce daně velmi liknavý a teprve (viz spis) až po několikeré žádosti a jejich urgování vyzval správce daně XXXX k součinnosti.

102. Pokud správce daně vytýká znalci, že z posuzovaných listů byly ze znaleckého posudku vyloučeny rovnou ty, které byly za období, kdy byla žalobkyně mimo ČR a druh ve výkonu TOS, ještě neznamená, že je znalec nezkoumal. Doporučuji, aby si správce daně znovu prostudoval, a tentokráte pořádně, znalecký posudek.

107. V další části se správce daně rozhodl vzít otěže pevně do svých rukou a předvést své schopnosti i v oblasti oboru jako je písmoznalectví. Jak jinak si vyložit závěr, který učinil na straně č. 45 Zprávy z daňové kontroly 2015, kde uvádí: „Dále správce daně vyhodnotil podpisy daňového subjektu, které má k dispozici na písemnostech a dokumentech, které byly správci daně předloženy jako důkazní prostředky. Správce daně má k dispozici Smlouvu o užívání nebytových prostor/prodejního místa X , podepsanou daňovým subjektem, kterou mu předložil sám daňový subjekt jako jeden z důkazních prostředků a nikdy tuto smlouvu nerozporoval, dále Smlouvu o užívání nebytových prostor/prodejního místa X, úřední záznam o podaném vysvětlení na PČR č. j X. Na všech těchto písemnostech je podepsán daňový subjekt a jen pouhým okem je zřejmé, že každý z podpisů je jiný.“

108. Nezbývá než správci daně pogratulovat k jeho právě nabytým schopnostem z oboru, který je vyčleněn malé skupině odborníků. Mimochodem stejnou schopností oplývá i žalovaný, který se ujal zkoumání podpisů, jejíhož závěry pak prezentoval v bodě napadeného rozhodnutí.

113. To opravdu grafologický rozbor nebyl schopen vyloučit dodání zboží do odběrného místa, ani nepodal informaci o tom, jak se zboží pohybovalo, o tom totiž znalecký posudek z oboru písmoznalectví není a ani nemohl být. Pokud to správce daně nepochopil, tak tento posudek je o tom, zda podpisy na dokladech o převzetí zboží, tedy jeden ze čtyř pilířů, na kterých jsou postaveny závěry správce daně, tedy zda podpisy jsou podpisy žalobkyně nebo jejího druha, tedy osob, které v místě zboží přebíraly a převzetí stvrdily podpisem. Jak již bylo mnohokráte řečeno, převzetí zboží a stvrzení tohoto převzetí zboží podpisem je dvojjediný akt, který nelze od sebe odtrhnout, neboť ten, kdo převzal, tak podepsal a ten, kdo podepsal, tak převzal. Takto je nutno na znalecký posudek a závěry tam učiněné nahlížet.

114. V této části našeho vyjádření je nutno upozornit na některé „judikatorní“ výstupy české justice zabývající se znaleckými posudky a jejich využití pro různá řízení. Ono totiž asi nepůjde až tak jednoduše tento důkaz ve formě znaleckého posudku jen tak „odkopnout“, jak to učinil správce daně např. v případě svědecké výpovědi svědka T. V tomto případě se jedná o výstup soudního znalce kpt. JUDr. Jaroslavy Samkové, soudního znalce, vyšetřovatele PČR. Tedy osoby znalé a erudované. To prostě nepůjde neboť i rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2013, č. j. 7 Afs 86/2013 uvádí:...

122. Chápu, že předložením znaleckého posudku se konstrukce na doměření vymodelovaná správcem daně sesypala jako domeček z karet. Chápu, že správce daně nechce opustit onu vidinu doměření žalobkyně v maximálně možné míře ve snaze dohnat to, co bylo státem zanedbáno při dozoru nad obchodem s tabákovými výrobky, chápu, že v zájmu dosažení tohoto cíle je schopen opustit základní elementární a logické uvažování a normální přístup a na druhé straně učinit závěry ničím nepodložené ve snaze neodejít s ostudou, vždyť na začátku jsme vydali zajišťovací příkazy v milionech korun, tak tam něco musíme najít. To vše chápu. Nicméně v tomto případě se bude nutno řídit tím, co je účelem správy daní, kterým je postup, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady.

7
Vzkazy uživatelů administrátorům / Návrhy funkcí
« kdy: 16 Dubna 2022, 18:34:38 »
Pěkný den,

navrhuji přidat na fórum dvě nové funkce:

1) BB kód [spoiler][/spoiler] - často se přistihnu, že bych k tématu napsal více, ale zároveň mě limitují požadavky na stručnost a přehlednost; funkce, která umožní sbalit text pod tlačítko (kliknutím na "Spoiler" se rozbalí/sbalí obsah, který je v kódu umístěn), jde podle mě naproti oběma stranám nastíněné "rovnováhy".
Pro naší verzi SMF dostupné zde: https://custom.simplemachines.org/index.php?mod=2833


2) Už delší dobu přemýšlím nad nějakou funkcí "hlasování" u jednotlivých příspěvků, která by mohla sloužit místo odpovědí typu "děkuji" nebo "souhlasím"...
Kromě toho se domnívám, že by to mohlo vnést na fórum jakousi druhou vrstvu života, kdy bude možné s jednotlivými příspěvky interagovat nerušivým způsobem a bez plevelení. IMO to představuje zajímavou paralelu k hierarchii fóra, kdy podle počtu "+"/poděkování/whatever by zakladatel vlákna měl možnost hodnotit kredibilitu příspěvků pod jeho vláknem i dle jiných kritérií, než zda je autorem např. stálý člen.
Zároveň bychom tím mohli poskytnout zakladatelům vláken větší míru "jistoty" - kdy jednak dostane větší zpětnou vazbu a jednak když se vžiju do dní, kdy jsem zde na fóru začínal a řešíl zde nějaké svoje kauzy, tak jsem upřímně vždycky nejvíc čekal na odpovědi hardcore, případně stálých členů a nedělám si iluze, že jsem byl jediný. Nikdo ale nemáme čas komentovat plnohodnotně každé vlákno a kromě toho když se ztotožňuji s tím, co už v daném vlákně padlo, tak tam nepřispívám. Za mě je škoda, pokud jsem to četl a souhlasím s dosavadními názory, nenechat tam nedat autorovi nějakou zpětnou vazbu, přičemž "+" považuji v tomto za vhodný kompromis.
Aby to nebylo zneužitelné, hlasovalo by se jen kladně.

Co by to potenciálně přineslo:
+ pro autora větší míra zpětné vazby
+ pro členy možnost vhodným způsobem reagovat
+ větší míra interakce, podpora komunity
+ zvýšení informační hodnoty fóra

Potanciální negativa:
- může to být kontraproduktivní (aby se nám právě všechny ty plnohodnotné reakce nesmrskly jen do hlasování)
- příznivci konzervativního vzhledu by si museli chvíli zvykat
- při letmém prohledání SMF se mi nepodařilo pro naše fórum najít vhodný mod.

8
Vzkazy uživatelů administrátorům / Logo OSBID
« kdy: 30 Března 2022, 10:54:53 »
Kolegové, zvládl by mi prosím někdo vyrobit logo OSBIDu v lepší kvalitě, než je na stránce (www.osbid.cz)?

9
Nedopravní tématika / Aktualizace Silvestrovských patentů
« kdy: 30 Prosince 2021, 21:46:24 »
Kolegové,
mrzí mě, že zakládám další covid téma, nicméně pokud tu máme nějaké provozovatele barů, diskoték a hudebních klubů, tak vězte, že Ministerstvo zdravotnictví v tichosti vydalo aktualizovanou verzi oktrojovaných Silvestrovských patentů, kde reflektuje rozsudek NSS z 22. prosince 2021. Provoz klubů je tedy možný prakticky bez omezení, nicméně se tam nesmí konat žádná organizovaná akce. Případné pozvánky je tedy nutné formulovat nikoliv jako "Silvestrovská párty", ale "na Sílvestra máme otevřeno". Na akci se nicméně vztahuje povinnost kontrolovat vstup očkováním nebo prodělanou nemocí.

Aktualizovné opatření v příloze.
Klíčový rozsudek NSS ze dne 22. prosince 2021, čj. 8 Ao 28/2021-23


10
Přikládám judikát NSS sp. zn. 1 As 397/2020 ze dne 22. července 2021, který by mohl posloužit v případech, kdy účastník řízení argumentuje materiálním znakem přestupku a správní orgán to odmítne obligatorním konstatováním, že materiální znak je naplněn, protože skutková podstata.

NSS zde poměrně užitečně reviduje způsob, jakým je nutné otázku materiálního znaku vypořádat:
Citace: NSS sp. zn. 1 As 397/2020
[18] [...] Žalobkyně však již v řízení před stěžovatelem přednesla argumentaci zpochybňující naplnění materiální stránky přestupku. Jinak řečeno, v podaném rozkladu uvedla argumenty, kterými se pokusila zákonnou domněnku vyvrátit. V takové situaci pak je úkolem stěžovatele, aby přednesené argumenty řádně zhodnotil a posoudil, zda jsou v konkrétním případě způsobilé vyvrátit obecný předpoklad společenské škodlivosti.

Krajský soud neukládá stěžovateli obecnou povinnost, aby ve všech případech navzdory výslovnému zákonnému znění § 270 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek a v něm obsažené presumpci naplnění materiálního znaku přestupku aktivně prokazoval přítomnost společenské škodlivosti. Namítne-li však účastník v řízení před stěžovatelem, že materiální znak naplněn nebyl (tj. předestře důkaz opaku), musí se stěžovatel s takovou argumentací řádně vypořádat.

Rozsudek se tedy nese v tom duchu, že pokud argumentuji nenaplněním materiálního znaku (ideálně s odkazem na vyřešený případ, kdy za obdobných okolností materiální znak skutečně nebyl naplněn), pak zásadně bude zakládat vadu řízení, pokud správní orgán takovou námitku náležitě nevypořádá.

11
Dobrý den,

v rámci jedné diskuze na Facebooku jsem "odchytil" pána, který se dostal do klasického deadlocku s přepisem vozidla - kupující odjel s vozidlem a příslibem, že vozidlo přepíše, avšak doposud tak neučinil. S pánem jsem diskutoval možnost cesty přes ust. § 8a zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích (ZPPPK) a rád bych dotáhl tento "case" do konce, neboť by nám z toho konečně mohl vykrystalizovat případ, kdy jednak ten deadlock někdo prolomí a jednak budou dány i podmínky liberace pro případnou Sprdel. Jako velikou výhodu vidím to, že to pán začal řešit včas. Pána jsem sem zval, nějaké diskuze si tu zřejmě prošel, ale vlastní vlákno nezaložil. Protože však považuji za obecně vhodné, aby tu tento případ byl, neboť je to za normálních okolností opravdu deadlock, tak to sem vkládám sám.

Níže přikládám seznam okolností a nástiny praktických problémů k diskuzi.

1) Momentálně se nacházíme ještě ve lhůtě pro splnění povinnosti podání žádosti o zápis změny. Lhůta končí v úterý. Doporučil jsem proto, pokud kupující povinnost nesplní sám, podat žádost poslední den lhůty, čímž by mělo být zamezeno případným finančním postihům za nesplnění povinnosti. Následující den by měl orgán postupovat podle ust. § 8a ZPPPK.

- Jelikož jde o postup doposud příliš neprobádaný, i MD stanoví pouze jakési obrysy postupu. Na svém webu uvádí (mj.) toto:
Citace: Ministerstvo dopravy
Původní nebo nový vlastník předloží žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele a doloží další zákonem požadované podklady. V případě, že žadatel předloží zákonem stanovené podklady, obec, kde je podaná žádost, vyzve nesoučinného vlastníka a pomůže podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žadateli odstranit nedostatky podání tak, aby  žádost byla úplná, např. zašle výzvu nesoučinnému vlastníkovi výzvu k vyjádření k danému správnímu řízení.

2) Prodávající má v ruce doposud platnou, leč neověřenou kopii protokolu o evidenční prohlídce, otázka je, jak získat originál. Vozidlo pochopitelně není k dispozici, ORV taktéž ne. STK, která evidenční kontrolu provedla, požaduje pro vystavení opisu předložit ORV, takže deadlock. Nějaké praktické tipy, jak tuto překážku překonat? Bez protokolu vozidlo přepsat nelze. NSS si s touto situací vytřel zadek, protože se v rozsudku sp. zn. 9 As 346/2019 na prodávajícím svezl, že je to pro něj sice patová situace, ale je to jeho problém. Moje doporučení bylo tlačit na STK, aby pokud znám číslo protokolu mi opis poskytli jen na základě OP. Jako jedna alternativní, ale poměrně bláhová se mi jeví možnost podle § 8a odst. 3 ZPPPK, kde by kupující musel dodat na úřad ORV - ovšem jednak by ho musel dát do dispozice prodávajícímu, aby mohl na STK pro opis, jednak by se to celé muselo stihnout dříve, než bude protokol nepoužitelný (nesmí být starší 30 dní). Jako druhá, rovnocenně bláhová mě napadá varianta, že by povinnost doložit protokol uložil příkazem správní orgán, ovšem nedělám si iluze o tom, že se do toho SO pohrne.

3) Aby byla situace jednodušší, kupující je cizincem - občanem EU. V České republice podniká a jeho původní záměr prý byl vozidlo napsat na firmu se sídlem v ČR. Na firmu však nemáme nabývací titul, do žádosti proto musíme uvést kupujícího, čímž vstupuje do hry další praktický problém v podobě potvrzení o pobytu, neboť evidovaným údajem u fyzických osob jsou dle ust. § 4 odst. 2 písm. a) ZPPPK "jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu, dlouhodobého pobytu, přechodného pobytu v délce alespoň 6 měsíců nebo jiného povoleného pobytu a rodné číslo, pokud bylo přiděleno, popřípadě datum narození". Nutnost naplnění tohoto rozsahu stanoví § 8 odst. 3 ZPPPK. Otázka do pléna je, zda i neposkytnutí této informace může mít za následek zamítnutí žádosti pro nedoložení potřebných dokladů? Předcházet tomu dost dobře nejde.

Budu rád za jakoukoli radu a fact-check, do budoucna ty informace nějak zcelím a zahrnu do příručky jako praktický návod.

12
NSS ve svém starším rozsudku sp. zn. 6 As 379/2018-40, ze dne 14. června 2019 vyloučil možnost, že by u přestupku provozovatele vozidla mohlo jít o pokračující nebo trvající přestupek.

Provozovatel vozidla se snažil, aby tři přestupky spáchané v rozestupu cca 5 minut byly projednány jako pokračující přestupek. NSS to zamítl a vytvořil podle mě dost těžkopádnou argumentaci.

Z argumentace:
Citace
[10] Nejvyšší správní soud nemá za to, že by správní delikt dle ustanovení § 125f zákona o silničním provozu mohl nabýt charakteru trvajícího nebo pokračujícího správního deliktu. Nejvyšší správní soud pro rozlišení mezi oběma delikty odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 4. 2009, č. j. 2 Afs 93/2008 – 920, podle kterého „Nauka trestního práva rozeznává v případě deliktního jednání, které se odehrává (nebo jeho následky trvají) v delším časovém horizontu tyto formy trestné činnosti:

- pokračování v trestné činnosti,

- trvající trestnou činnost a

- hromadný trestný čin.

Pokračováním v trestném činu se „rozumí takové jednání, jehož dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují stejnou skutkovou podstatu trestného činu, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou a v předmětu útoku.“ (Šámal, P., Púry, R., Rizman, S.: Trestní zákon: komentář I. díl, 6. vyd., Praha, C. H. Beck 2004, s. 24).

„Trvající trestný čin je takový čin, kterým pachatel vyvolá protiprávní stav a ten pak udržuje anebo udržuje protiprávní stav, aniž zákon vyžaduje, aby jej také vyvolal. Podstatným rysem trvajícího trestného činu je, že se zde postihuje právě ono udržování protiprávního stavu. ………U tohoto trestného činu musí trvat jednání, kterým se udržuje protiprávní stav. Tím se tento trestný čin liší od poruchových deliktů, jimiž se také způsobuje protiprávní stav, který může delší dobu trvat, ale nepostihuje se jeho udržování. Trvající trestné činy se posuzují jako jediné jednání, které trvá tak dlouho, pokud je protiprávní stav udržován.“ (Kratochvíl, V. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. II. vydání, Brno, Masarykova univerzita 1996, s. 100.)“


[11] Nejvyšší správní soud má s ohledem na definici pokračování v trestném činu, z níž je dovozována definice pokračování ve správním deliktu či přestupku (srov. nyní platné ustanovení § 7 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupku a řízení o nich) za to, že dle tehdejší terminologie tzv. jiný správní delikt provozovatele motorového vozidla spáchaný skutky popsanými ve výroku prvostupňového rozhodnutí by za daných skutkových okolností nemohl být pokračujícím deliktem, neboť z pouhé mnohosti skutků a případné blízké časové souvislosti nelze dovozovat naplnění všech znaků pokračujícího správního deliktu, a to konkrétně jednotného záměru. Pokud totiž platí zásada, že závěry teorie trestního práva se aplikují na správní trestání v případě mlčení zákonodárce analogicky (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 4. 2008, č. j. 1 As 27/2008 - 67), nelze znaky pokračování trestného činu při jejich analogické aplikaci v oblasti správního trestání upravovat, resp. je vypouštět, jak fakticky požaduje stěžovatel. Stěžovatel v tomto směru v průběhu správního řízení ničeho nenamítal a neuváděl, přičemž z obsahu správního spisu rovněž jakkoli nevyplývá, že by stěžovatel měl jednotný záměr vést jednotlivé dílčí útoky k naplnění skutkové podstaty téhož správního deliktu, tedy že by se stejným záměrem porušoval svou povinnost zabránit, aby konkrétní řidiči porušovali zákon o silničnim provozu, resp. že by je přímo k takovému protiprávnímu jednání naváděl.

Dle NSS se tedy o pokračující nebo trvající přestupek může jednat pouze u řidiče, nikoli provozovatele.

13
Rozsudky NSS a ÚS / NSS ke kumulaci jinak zanedbatelných vad řízení
« kdy: 06 Července 2021, 14:25:00 »
Citace: Právní věta - Nejvyšší správní soud, 1 As 218/2019-28, 8. 10. 2020
Při posuzování závažnosti procesních pochybení správního orgánu (§ 36 odst. 3, § 49a § 50 a násl. správního řádu) a míry, v jaké mohla účastníka zkrátit na právech, je nutno přihlížeti k jejich kumulativnímu účinku.
Celý rozsudek ZDE

Příběh zde není až tak důležitý, fízl jel s autem na majácích a když v křižovatce přejížděl z pruhu do pruhu, boural.
Následovalo kárné řízení, ve kterém vzniklo několik procesních chyb, které by byly jinak zanedbatelné. Fízl se soudil a vysoudil ("vykasal") nám celkem pěkný rozsudek.

- Pozdě doručené předvolání, avšak účastníku řízení tím nevznikla žádná újma, neboť na jednání nebylo prováděno žádné dokazování, takže nebyla založena nezákonnost rozhodnutí.
- Pozdě doručená výzva k seznámení "se spisem", zamítnutá žádost o prodloužení, avšak šlo o seznámení se spisem, takže nebyla založena nezákonnost.
- NSS následně zjistil, že nebyla poslána výzva k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí.

Z odůvodnění je zajímavé toto:
Citace
[23] [...] Stejně tak lze ze spisového materiálu zjistit, že v projednávané věci skutečně hrozilo marné uplynutí lhůty pro projednání jednání majícího znaky přestupku, což mohlo být žalovanému motivem pro stanovení krátkých lhůt pro uplatnění stěžovatelových práv. Je rovněž pravdou, že orgán I. stupně se v řízení dopustil průtahů (např. dvouměsíční prodleva mezi dvěma posledními svědeckými výpověďmi nebo opět téměř dvouměsíční prodleva mezi poslední svědeckou výpovědí a vydáním rozhodnutí). V tomto kontextu hodnotí soud dvoudenní lhůtu pro v podstatě první možnost seznámit se s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí jako nepřiměřeně krátkou.
Tady vidím potenciál pro sprdel, kde úřady ke konci promlčecí lhůty přestupku provozovatele tlačí "na sílu" zastavení řízení s udaným řidičem a snaží se rychle zahájit řízení s provozovatelem, aby nedošlo k promlčení.

Citace
[24] Nejvyšší správní soud s ohledem na výše uvedenou judikaturu zvažoval, zda shledané vady řízení ve věci služebního poměru mohly mít vliv na zákonnost výsledného rozhodnutí. Dospěl k závěru, že každá z nich, sama o sobě, by vliv na zákonnost mít nemusela. Ve svém souhrnu však představují tak závažné porušení stěžovatelových procesních práv, že je namístě rozhodnutí žalovaného zrušit. Právě skutečnost, že se stěžovatel nemohl účastnit jednání senátu poradní komise žalovaného, spolu s absencí reálné možnosti nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim, vyústila nakonec v pochybnost i o tom, zda se žalovaný řádně vypořádal se stěžovatelovým návrhem na doplnění dokazování. Soud přihlédl i k tomu, že stěžovatel nebyl ve správním řízení pasivní a svých práv se domáhal; přesto mu byla upřena. I s ohledem na další okolnosti průběhu správního řízení nelze úspěšně čelit stěžovatelovu přesvědčení, že se tak dělo proto, aby žalovaný stihl projednat skutek v zákonné prekluzivní lhůtě.

[25] Nejvyšší správní soud závěrem shrnuje, že řízení o jednání, které má znaky přestupku, bylo stiženo hrubými procesními vadami. Tyto vady v daném případě byly způsobilé ovlivnit zákonnost vydaného rozhodnutí zejména proto, že v rámci řízení o odvolání výrazným způsobem znesnadnily stěžovateli jeho obranu, včetně navrhování důkazů.
První vlaštovka k utažení opasků správních orgánů, které si myslí, že několik drobných porušení procesních pravidel nevyústí v nezákonnost rozhodnutí.

14
Pěkný den,

můj YouTube feed mi podstrčil tato dvě videa. Je to víceméně oddechové sci-fi, ale v kontextu 30kmh dávají snímky hodně prostoru pro zamyšlení nad tím, jakým směrem se vydat v oblasti bezpečnosti do budoucna a jaká rizika s sebou přináší nové technologie. Oba snímky vedou diváka k troše zamyšlení, pokud chce; prezentují proti sobě stojící hodnoty (bezpečnost x soukromí jedince, ...) takže ty úvodní otázky jsou vždy hodně intuitivní, ale dá se nad tím zamyslet na hezkých pár minut.
Ačkoliv jsou oba snímky sci-fi, lze tu vypozorovat jakýsi paradox, kdy k přístupu "účel světí prostředky" státy nebo jeho orgány často tíhnou i bez toho, abychom měli nějaké nanoboty nebo "grid". Moderní technologie tak slouží spíše jako prostředek ad absurdum, k podtržení nebezpečnosti takového uvažování. (Např. Arenbergerovy projevy "tak ať to NSS zruší, do té doby to může platit".)

https://www.youtube.com/watch?v=TAHGZSeGVww
"Nano" je snímek z budoucnosti, kde si lidé mohou nechat implantovat nanoboty. Ti mají samozřejmě širokou škálu funkcí a kromě "cool" vylepšení umožňují policii člověka sledovat, nebo třeba na dálku paralyzovat. No a co, je to přece bezbolestné!

https://www.youtube.com/watch?v=pocEN5HprsM
"Plurality" je snímek představující blízkou budoucnost NewYorku v roce 2023. Základem je jakási e-identita, kdy moderní technologie nevyužívají k ověření klíče, karty apod., ale genetické rysy člověka (DNA, otisk prstu, ...). Vznikl tak jakýsi "grid", což je sice život usnadňující věc, avšak zákonem se dostal do rukou i policii. Ale kdo by neobětoval trochu svobody, když je NY tak bezpečný!

Hezký víkend!

15
Objevil jsem užitečný rozsudek NSS sp. zn. 2 As 198/2020 ze dne 30. 9. 2020 na téma kvality důkazů v případě neexistence kamerového záznamu a požadavků na věrohodnost výpovědí policistů.

Zajímavé pasáže:
odst. [18] považuji za potenciálně užitečný pro situace (které se tu řešily), kdy orgán odkáže na kamerový záznam, který nikdo neviděl.

odst. [21] - [22] zajímavé ve vztahu k pásům a provádění důkazů navrhovaných obviněným

odst. [23] - [24] hodnocení výpovědí policistů, užitečná rešerše (revize) související judikatury

odst. [25] "[Z] absence kamerového záznamu [...] plyne povinnost správních orgánů prokázat skutkový stav o to přesvědčivěji a jednoznačněji za použití jiných důkazních prostředků. Tento požadavek je naplněním zásady materiální pravdy, [...]".

Užitečný může být i pan advokát, bohužel působí v Ostravě.

Stran: [1] 2 3 ... 5