30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:


>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit o jaký případ se jedná.Jak na to? Pojďte >>sem<<

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Témata - kdo

Stran: [1] 2 3
1
Zajímavé články z internetu / Na skútru bez helmy
« kdy: 21 Březen 2019, 12:49:07 »
Může se jezdit na skútru bez helmy? Pomůžeme mu?

2
Nedopravní tématika / 29,7 % senátorů pro Gerlocha
« kdy: 20 Březen 2019, 16:35:39 »
19 ze 64 hlasů senátorů získal Aleš Gerloch, kandidát na ústavního soudce.

Nad rámec článku a úvahy ctěných senátorů, kteří projevili pramálo snahy zjistit si dostatek informací o kandidátovi na posici ústavního soudce, je nutno připomenout, že Aleš Gerloch nebyl žádný obyčejný komunista a bez nadsázky je možno jej považovat za příslušníka rudé šlechty. Do KSČ vstoupil v r. 1975 (ve dvaceti letech), jeho otec byl v době normalisace vedoucím ideologického byra ÚV KSČ a následně zástupcem šéfredaktora Rudého práva, matka zaměstnankyní stranického sekretariátu. Jeho odbornost je sice stěží zpochybnitelná, totéž o jeho charakteru však říci po mém soudu nelze. Za dobrou zprávu můžeme považovat oněch 70,3 % senátorů, kteří hlasovali proti.

Za vtipnou zprávu pak můžeme považovat příspěvek kancléře ze Sovětiman, který chtěl, aby senátoři "učinili Ústavní soud názorově různobarevný", jako kdyby tam té rudé bylo málo.

3
S odvoláním na zásadu předvídatelnosti práva, odrážející se mj. v ustanovení § 2 odst. 4 a rovněž ust. § 8 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jež stanoví, že „[ s ]právní orgány dbají vzájemného souladu všech postupů, které probíhají současně a souvisejí s týmiž právy nebo povinnostmi dotčené osoby. Na to, že současně probíhá více takových postupů u různých správních orgánů nebo u jiných orgánů veřejné moci, je dotčená osoba povinna správní orgány bezodkladně upozornit.“, upozorňuje účastník řízení správní orgán na rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č. j. MSK 164584/2017, spis. zn. DSH/754/2018/Bla, jímž bylo v době po zahájení řízení proti obviněné z důvodu nedostatečného vymezení totožnosti skutku (konkrétně místa jeho spáchání) ve výzvě k úhradě určené částky zastaveno řízení vedené Statutárním městem Ostrava pod spis. zn. S-SMO/140634/17/DSČ ve věci přestupku provozovatele vozidla dle ustanovení § 125f odst. 1 zák. č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích.

Dle § 125h odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích „[v]ýzva podle odstavce 1 musí obsahovat popis skutku s označením místa a času jeho spáchání, označení přestupku, jehož znaky skutek vykazuje, výši určené částky, datum splatnosti…“.

Je tedy zcela zřejmé, že v důsledku nedostatečného určení místa ve výzvě k úhradě určené částky nebyl dodržen zákonem předepsaný postup dle § 125h  zák. č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích. Kroky správního orgánu prvního stupně k určení totožnosti řidiče tak byly vůči provozovateli neúčinné, a tedy nebyly splněny nezbytné kroky ke zjištění pachatele přestupku. Vše uvedené má dopad na to, že vůbec nebyly splněny zákonné podmínky pro to, aby bylo zahájeno řízení ve věci přestupku provozovatele.

4
Dle obsahu výzvy vypravené Městským úřadem Kocourkov (dále též jen „správní orgán“) pod č. j. PRISPEJTE/NAM/NA/KOUPALISTE-500/2019 dne 31. 2. 2019 „Městskému úřadu Kocourkov byl dne 30.02.2019 postoupen spisový materiál od Městské policie Kocourkov pod č. j.: ODHADLI/JSME/RYCHLOST-90/60/90“.

Podle ust. § 73 zák. č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, však není Městská policie Kocourkov orgánem oprávněným k oznamování přestupku. Městská policie Kocourkov není orgánem Policie ČR ani Vojenské policie a ani jiným správním orgánem, jelikož podle ustanovení § 1 odst. (1) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, „obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou“.

Jak vyplývá i z § 124 odst. 13 zák. č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích, obecní policie je pověřena pouze a výhradně řešit některé vybrané přestupky příkazem na místě.

Orgány veřejné správy jsou vázány ústavním principem enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí, podle něhož mohou činit pouze to, co je v zákoně výslovně stanoveno. Žádný právní předpis nenařizuje a ani neumožňuje Městské policii Kocourkov oznamovat podezření z přestupku, pročež je celý postup správního orgánu již od momentu odeslání výzvy k úhradě určené částky nezákonný. Pokud má Městská policie Kocourkov podezření na spáchání přestupku, nechť předá důkazní materiál Policii ČR a ponechá na jejím rozhodnutí, zda dané jednání vyhodnotí jako podezření z přestupku a oznámí je místně a věcně příslušnému správnímu orgánu.Příslušné paragrafy:

§ 73 zák. č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich:
Oznamování přestupku
Má-li orgán Policie České republiky nebo Vojenské policie (dále jen „orgán policie“) nebo jiný správní orgán důvodné podezření, že byl spáchán přestupek, a není-li sám příslušný k jeho projednání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu příslušnému správnímu orgánu. V oznámení uvede zejména, kdo je podezřelým z přestupku, pokud je mu znám, popis skutku, ve kterém je přestupek spatřován, místo a čas, kdy měl být přestupek spáchán, zákonné ustanovení obsahující skutkovou podstatu předmětného přestupku a důkazní prostředky, které jsou mu známy.


§ 124 odst. 13 zák. č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích:
Působnost
Příkazem na místě může obecní policie projednat přestupek podle § 125c odst. 1 písm. f) bodů 1, 3 až 6 a 8, 9 a 11. Příkazem na místě může obecní policie dále projednat přestupek podle tohoto zákona spáchaný
a) porušením místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,
b) nedovoleným zastavením nebo stáním vozidla na pozemní komunikaci, nebo
c) porušením pravidel pro chůzi, jízdu na jízdním kole, jízdu nemotorových vozidel, jízdu na zvířatech, vedení a hnaní zvířat nebo užívání osobního přepravníku.


5
Máte někdo zkušenost z poslední doby, zda Kralupy používají turbo model?

6
https://echo24.cz/a/SwVed/soudkyne-prodlouzila-narkomanovi-vazbu-nezakonne-hrozi-ji-osm-let

Samozřejmě to pro soudkyni skončí osvobozením (odůvodnění lze opsat z kauzy Will). Jinak by museli zavřít také téměř veškeré ozbrojené zednictvo, nejméně dvě třetiny příslušníků dopravní služby PČR, přes 90 % mých korespondenčních “přátel” z pověřených obcí a kompletní osazenstvo odboru dopravy KÚ JmK.

7
Prezidentský palác a další vládní budovy v Indii obsadily opice

Tak po Česku došlo i na Indii, opice na úřadech "kradou jídlo, ničí elektrické kabely a někdy i trhají lejstra a vyhazují je z oken". Také zmr. Stejskal má v Indii evidentně příbuzné ("Občas vám ukradnou mobil nebo handsfree"). A na úředníky asi platí pouze silný kuřák Kubera, neboť "jediným efektivním způsobem je prý napodobovat hulmana".

Za pokrokové považuji konstatování, že je třeba přestat platit pokuty: "Problém může být vyřešen jedině tehdy, když lidé pochopí tohle: Nekrmte opice.".

8
Na jednosměrné ulici Opletalova v Brně je na vjezdu do ulice značka IP4b (jednosměrka) s dodatkovou tabulkou a pod ní značka IZ6b (konec pěší zóny). O několik metrů dále se nachází značka IP13c (parkoviště s parkovacím automatem). Druhá značka je navíc posunuta oproti té první z pohledu řidiče doprava, a tak je možné ji přehlédnout. Subjektivně mám navíc dojem, že obě značky nedělí 10 metrů. Dotaz zní: je tu někdo, kdo měl s parkováním v této ulici v minulosti problémy kvůli přehlédnutí značky, případně někdo, kdo by byl schopen a ochoten na místě samém vzdálenost mezi značkami změřit či alespoň odkrokovat?

9
Zajímavé články z internetu / 30 km/h v Madridu
« kdy: 12 říjen 2018, 07:20:51 »
Madrid teprve teď snižuje povolenou rychlost na 30 km/h, zatímco v Praze Dolínek už dávno díky sofistikované soustavě dopravních omezení snížil reálnou rychlost na 20 km/h.

10
Potřebuji poradit - přestupek mimo ČR / Polsko
« kdy: 26 Září 2018, 16:24:53 »
Provozovatel obdržel doporučeně obdobu výzvy k úhradě určené částky z Polska, obsahující i fotodokumentaci přestupku. Poučení neobsahuje nic o tom, že by byl provozovatel jakkoli postižitelný za údajný přestupek. Na info@gitd.gov.pl odeslána běžným mailem bez el. podpisu reakce, vygenerovaná po vzoru pohořelického MNV z Google Translate:

Citace
Znak dokumentu:

Nie zgadzam się z nałożoną grzywną. Nie prowadziłem pojazdu. Wiem, kto prowadzi pojazd i, powołując się na zakaz pobłażania sobie (porównaj orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Marttinen przeciwko Finlandii, skarga 19235/03), odmawiam tożsamości osoby kierującej pojazdem.

Přišel e-mail ve smyslu "to nás nezajímá, provozovatel musí řidiče udat". Vyzbrojen základními slovíčky jsem prohledal polskou ústavu a nenašel obdobu našeho čl. 37 LZPS. Přistoupeno tedy k taktice zaseknuté gramofonové desky.

Citace
Znak dokumentu:

Szanowna Pani,

dziękuję za twój list. Jak już powiedziałem, w odniesieniu do zakazu pobłażania sobie (porównaj orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Marttinen przeciwko Finlandii, skarga 19235/03), odmawiam ujawnienia tożsamości osoby kierującej pojazdem.

Z życzliwymi pozdrowieniami

O dalším vývoji budu informovat.


11
Pyrát jel v autě, které mělo dva dny prošlou technickou. Odmítl zaplatit pokutu, po nějaké době mu dorazil příkaz, právě v době, kdy byl na dovolené. Poštu samozřejmě vyzvedávat nemohl, a tak bylo nakonec vhozeno do domovní schrány. V adrese bylo uvedeno IČ, ačkoliv obviněn je jako fyzická osoba. Jelikož tam bylo IČ, předala nerozbalený dopis dcera účetnímu.

Když se pyrát vrátil, účetní mu dopis předal v poslední den lhůty pro podání odporu. Odpor sepsán a odeslán následující den. O pár dní později dorazilo sdělení, že odpor je opožděný, a tedy je příkaz v právní moci.

Od data, kdy se pyrát o příkazu dozvěděl, uplyne zítra 15 dní. Má ještě smysl podávat odpor znovu spolu se žádostí o uvedení do předešlého stavu s odkazem na par. 40 SprŘ a konstatováním, že malá chyba v doručování příkazu způsobila malé zpoždění odporu, nebo je lepší podat rovnou žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti u nadřízeného SO?


Edit: opraveno pár nedostatků, pro lepší srozumitelnost ;)

12
Zajímavé články z internetu / Boj proti mamataxi začíná
« kdy: 18 Září 2018, 09:54:56 »
Z článku Boj proti mamataxi začíná. Vídeňská škola jim dala stopku jsem se dozvěděl, že výraz mamataxi je označení zlého automobilu, který používá nezodpovědný rodič (zejm. matka) k nebezpečné přepravě svého rozmazleného potomka do školy. Nejdůležitější informace z článku pro mne byla, že "[n]a nebezpečný trend dovážky dětí až ke vchodu školy reaguje nezisková organizace Pražské matky, která pořádá kampaň Pěšky do školy.", protože to bych nevymyslel.

13
Z článku Záchrannou uličku řidiči dál okázale ignorují se dozvídáme, že řidičům už nestačí blokovat cestu vozidlům IZS škodolibě, ale nově tak činí dokonce okázalým způsobem. Přes veškerou fantasii si - snad krom situace, kdy by někdo vozidlo postavil příčně, otevřel okénko a přijevším vozidlům IZS se zákeřným úsměvem strouhal z okna mrkvičku - nedokážu představit, co tím adverbiem "okázale" soudruh takyredaktor Kozelka myslel.

Soudruh takyredaktor se dále pohoršuje nad skutečností, že řidiči o povinnosti vytvářet uličku na dálnici nevědí, přestože tato povinnost byla propírána nedávno v médiích v souvislosti s novelou ZPPK (a neznalost médií neomlouvá). Poněkud však opomíná zmínit, že média ve většině případů neuváděla informaci o datu účinnosti novely a v závěru článku nepřímo přiznává, že ani on jej nezná, když uvádí, že pravidlo o uhýbání středního pruhu doporava bude platit "nově".

Modří už vědí a pro ty ostatní: novela je účinná od 1. října t.r. a vedle změny řazení při vytváření uličky zavádí např. silniční technickou kontrolu vykonávanou policisty či nové povinnosti (a tedy i přestupky) v oblasti hmotnosti a rozměrů vozidel.

14
Zajímavé články z internetu / Birke zachraňuje životy
« kdy: 12 Září 2018, 13:10:08 »
Taková novela ZPPK evokuje myšlenku, že všichni správní (nikoliv ve významu "dobří", pouze ve významu "zasahující do správních řízení") úředníci by měli projít testy schopnosti porozumět psanému textu, pochopení základních právních zásad, smolení primitivních dokumentů, psychotesty a IQ testy. Zbylo by jich na konci v ČR asi tak 20.

Za nanejvýš překvapivý považuji výpočet brzdné dráhy, má-li řidič 0,75 dpt,. Asi jsem ve fysice nedával pozor. Nebo jsem chyběl. Nebo chyběl soudruh Birke. No, snad bude s tím svým návrhem stejně úspěšný jako s volební kampaní.

15
Právě jsem dočetl jedno nanejvýš pozoruhodné rozhodnutí. Setkal se už někdo s tvrzením úřadu, že provozovatel by za přestupek podle par. 125f(6)(b) ZPPK nebyl odpovědný, pokud by jeho žádost o přepis vozidla byla kladně vyřízena, ale protože doposud nebyla, nelze liberační důvod uplatnit?

Stran: [1] 2 3