30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:


>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit o jaký případ se jedná.Jak na to? Pojďte >>sem<<

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Témata - kdo

Stran: [1] 2 3 4
1
Klasická situace: provozovatel obdržel výzvu k úhradě určené částky (3 měsíce před zánikem odpovědnosti), udal tedy existujícího českého řidiče. Úřad si řidiče předvolal k "podání nezbytného vysvětlení k prověření došlého oznámení o přestupku". Toto se děje zcela běžně. Má ale SO1 právo takové podání vysvětlení (jako nezbytné) požadovat?

Našel jsem např. rozsudek NSS č. j. 9 As 277/2016-51 z 5.12.2017, kde je v bodě [23] k (zbytečnému) předvolání podezřelého k podání vysvětlení uvedeno:
Citace
Postup, který zvolil prvostupňový správní orgán, a který žalovaný potvrdil, je v rozporu se základními zásadami správního řízení – zásadou zákazu zneužití pravomoci, resp. zneužití správního uvážení (§ 2 odst. 2 spr. ř.), zásadou proporcionality (přiměřenosti) zásahů správních orgánů (§ 2 odst. 3 spr. ř. a § 6 odst. 2 věta první spr. ř.) a již zmíněnou zásadou zákazu sebeobviňování (čl. 37 odst. 1 Listiny základních práv a svobod).

Pokud teď řidič napíše SO1, že se k žádnému podání vysvětlení dostavovat nebude, protože to má daleko, nemá čas a SO1 už vysvětlení obdržel od provozovatele (ergo ví, koho má obvinit), takže podání vysvětlení ze strany podezřelého není nezbytné (jinak řečeno: obviňte mě, pak se budeme bavit), SO1 sice velice pravděpodobně zahájí řízení o přestupku provozovatele. V rozsudku NSS č. j. 7 As 135/2016 ze dne 17. 8. 2016 je ale uvedeno:
Citace
Po provozovateli vozidla proto lze legitimně požadovat, aby již od počátku nesl odpovědnost za správnost a aktuálnost údajů, které o řidiči vozidla poskytuje. Pokud provozovatel vozidla tyto údaje sdělí, nemohou správní orgány rezignovat na svou
povinnost učinit nezbytné kroky ke zjištění pachatele přestupku.

Z toho mi vychází, že pokud má SO1 k disposici existujícího kontaktního českého řidiče, překlopit věc na přestupek provozovatele nemůže, aniž by zahájil řízení s řidičem, který spáchání přestupku výslovně nepopřel. Je tato úvaha správná?

2
Popis situace: SO1 (MÚ) vydal rozhodnutí. Obviněný se prostřednictvím SO1 odvolal k SO2 (KÚ). Ani po více než dvou měsících SO2 o odvolání nerozhodl. SO1 neodeslal obviněnému žádnou informaci o předání odvolání a spisu (což ale tento konkrétní SO1 nedělá, a tedy z toho nelze dovozovat, že odvolání a spis nepředal). Cílem obviněného není přetěžování MDČR, ale co nejrychlejší získání rozhodnutí SO2. Pokud by na MDČR žádost měsíc ležela a pak přišlo rozhodnutí o odmítnutí žádosti, protože SO1 předal odvolání pozdě (nebo vůbec), a nečinný tedy není SO2, bylo by to pro obviněného nepříjemné zdržení.

Dotaz: Je v daném případě nutno před podáním žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti na MDČR požádat SO1 o sdělení stavu řízení podle § 36(2) SprŘ (kdy a zda vůbec odvolání a spis ve lhůtě dle § 88 SprŘ předal na SO2), nebo je obviněný oprávněn předpokládat, že tak SO1 učinil, protože zákon mu to nařizuje, a tedy může za nečinný označit rovnou SO2, aniž by u SO1 zjišťoval stav řízení?

3
Nedopravní tématika / Stěhování úřadů z Prahy
« kdy: 10 Duben 2019, 11:43:53 »
V reakci na návrh lobbistického sdružení CELTA navrhuje starostka městysu Hustoměře Potměměřilová přemístění tamního odboru dopravy na ostrov Hanga Roa. “Práva účastníků řízení tím nebudou nijak dotčena, účast na ústním jednání budou navíc moci spojit s výletem do exotické lokality. Jen bych ráda upozornila, že pošta tam nefunguje, a tak budou přijímány pouze písemnosti doručované datovou schránkou, čímž motivujeme občany, aby ISDS více využívali.”. Ing. Zdeněk Veš, tajemník městysu Poměřenice, k tomu dodává: “Je to vynikající nápad, asi se jím budeme inspirovat. Pouze se obávám, že se nám značně zvýší příjmy z pokut za nedostavení se k jednání. Účelovou výmluvu, že místo určené k provedení ústního jednání je pro účastníka řízení příliš daleko, bohužel podle zákona a ustálené judikatury akceptovat nemůžeme...”.

5
Vzory podání / Žádost o vrácení přeplatku na dani
« kdy: 01 Duben 2019, 14:04:24 »
Žádost o vrácení přeplatku na dani

S odkazem na ustanovení § 155 odst. 2 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, tímto žádám o vrácení přeplatku, který mám u vašeho úřadu evidován a který činí xxxxx Kč plus zákonný úrok ode dne dd. mm. yyyy do zaplacení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., tj. ke dnešnímu dni zákonný úrok činí xxx,xx Kč.
Přeplatek vznikl, když jsem dne dd. mm. yyyy uhradil Městskému úřadu Kocourkov pod variabilním symbolem 12345678 pokutu za údajné spáchání přestupku a poplatek za správní řízení (celkem x.xxx Kč), jež bylo vedeno proti mně Městským úřadem Kocourkov pod č. j. RYCHL/OST/NIDAN001, a v němž jsem byl protiprávně shledán vinným ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Rozhodnutí MÚ Kocourkov bylo stejně jako rozhodnutí odvolacího orgánu o zamítnutí mého odvolání jako nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů zrušeno rozsudkem Krajského soudu (viz příloha), na základě čehož vznikla Městskému úřadu Kocourkov povinnost vrátit přeplatek.
Žádám s odkazem na shora uvedené důvody o bezhotovostní převedení shora uvedené částky a zákonného úroku v zákonné lhůtě 30 dnů na můj účet č. 12345678/0123.

Pozn.:
1) Uhrazená pokuta je daňovým příjmem obce, proto se o její vrácení žádá jako o vrácení přeplatku na dani.
2) § 155 odst. 2 daňového řádu: "Správce daně vrátí daňovému subjektu vratitelný přeplatek na základě žádosti daňového subjektu o vrácení vratitelného přeplatku, nebo pokud tak stanoví zákon. Správce daně vratitelný přeplatek nižší než 100 Kč daňovému subjektu vrátí jen ve výjimečných případech tak, aby byla zajištěna zásada hospodárnosti.".
3) Dle § 2 vyhlášky č. 351/2013 Sb. "výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů". Repo sazba se v průběhu času mění, její historii lze nalézt zde.

6
Praha 5 oproti předpokladům:
1) slučuje přestupky;
2) aplikuje turbo model.

Předpokládám, že vhledem k zaběhnuté praxi MHMP, který po nereagování na výzvu k úhradě určené částky vyzývá provozovatele k podání vysvětlení, lze namítat porušení principu předvídatelnosti práva, neboť příkaz přišel bezprostředně po výzvách, bez jakéhokoli pokusu o učinění kroků nezbytných ke zjištění osoby přestupce. Bude skutečně pikantní požadovat po mozkovém trustu z Kongresáku, aby přezkoumatelně vysvětlil, proč MHMP jako SO1 turbo nepoužívá, ale jako SO2 jej podřízeným SO1 trpí. 

Jen na okraj: 7 sloučených přestupků za 1.800 Kč (257 Kč/ks), tomu říkám opravdu solidní obchodní nabídka, to je sleva +/- 50 % oproti určeným částkám.

7
Vzory podání / Pňov-Předhradí (Kolín)
« kdy: 23 Březen 2019, 12:52:45 »
[Vztahuje se k výzvám MÚ Kolín, vzor 2017.]

Celé jednání správního orgánu prvního stupně je od počátku nezákonné, jelikož prvotní důkaz je zatížen nezhojitelnou právní vadou. Podkladem pro zaslání výzvy k úhradě určené částky a pro následné zahájení správního řízení o přestupku provozovatele byl pro správní orgán výstup měření pořízený v rozporu s přípisem KŘ PČR č. j. KRPS-380119-2/ČJ-2015-010806. V tomto dokumentu (stanovení místa měření rychlosti Pňov-Předhradí) je výslovně uvedeno: „Rychlost v daném úseku měřte v době, kdy překračování rychlosti vozidel představuje nejvyšší riziko pro bezpečnost a plynulost provozu a pro bezpečnost chodců, zejména se zaměřením na riziková místa.“.
 
Správní orgán prvního stupně musel tento dokument znát z úřední činnosti, stejně jako mu muselo být zřejmé, že v čase měření, tj. v XX:XX hod. nemohla být splněna shora citovaná podmínka definovaná ze strany KŘ PČR. Dle doktríny ovoce z otráveného stromu tak nemělo k zahájení žádného řízení vůbec dojít, jelikož důkaz byl získán v rozporu se zákonem, konkrétně s § 79a zákona č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích, a není tedy použitelný v rámci správního řízení dle ust. § 51 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

[A obecně pro Kolín:]
Výzva k úhradě určené částky č. j. XXXXXX ze dne XXXXXX obsahovala uložení povinností, jež nemají oporu v zákoně. Správní orgán prvního stupně zcela mimo pravomoc danou mu zákonem požaduje podpis řidiče vozidla či doklad prokazující jízdu touto osobou a uvádí u těchto požadavků: „POZOR-NUTNÉ PRO DOKAZOVÁNÍ a pro splnění povinnosti provozovatele“, čímž se dopouští naprosto flagrantního porušení ústavního principu zakotveného v čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, na základě nějž lze státní moc uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví, a taktéž zaručeným článkem 4 odst. 1 Listiny, na základě nějž mohou být povinnosti ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

[Příp. doplnit o protiprávnost oznámení přestupku ze strany MP.]

Nejsem si jist, zda vzor podání pro jeden konkrétní SO1 a navíc pro jedno konkrétní místo patří do kategorie "Vzory podání", takže se samozřejmě neurazím, pokud toto vlákno někdo z moderátorů přemístí jinam.

8
Zajímavé články z internetu / Na skútru bez helmy
« kdy: 21 Březen 2019, 12:49:07 »
Může se jezdit na skútru bez helmy? Pomůžeme mu?

9
Nedopravní tématika / 29,7 % senátorů pro Gerlocha
« kdy: 20 Březen 2019, 16:35:39 »
19 ze 64 hlasů senátorů získal Aleš Gerloch, kandidát na ústavního soudce.

Nad rámec článku a úvahy ctěných senátorů, kteří projevili pramálo snahy zjistit si dostatek informací o kandidátovi na posici ústavního soudce, je nutno připomenout, že Aleš Gerloch nebyl žádný obyčejný komunista a bez nadsázky je možno jej považovat za příslušníka rudé šlechty. Do KSČ vstoupil v r. 1975 (ve dvaceti letech), jeho otec byl v době normalisace vedoucím ideologického byra ÚV KSČ a následně zástupcem šéfredaktora Rudého práva, matka zaměstnankyní stranického sekretariátu. Jeho odbornost je sice stěží zpochybnitelná, totéž o jeho charakteru však říci po mém soudu nelze. Za dobrou zprávu můžeme považovat oněch 70,3 % senátorů, kteří hlasovali proti.

Za vtipnou zprávu pak můžeme považovat příspěvek kancléře ze Sovětiman, který chtěl, aby senátoři "učinili Ústavní soud názorově různobarevný", jako kdyby tam té rudé bylo málo.

10
S odvoláním na zásadu předvídatelnosti práva, odrážející se mj. v ustanovení § 2 odst. 4 a rovněž ust. § 8 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jež stanoví, že „[ s ]právní orgány dbají vzájemného souladu všech postupů, které probíhají současně a souvisejí s týmiž právy nebo povinnostmi dotčené osoby. Na to, že současně probíhá více takových postupů u různých správních orgánů nebo u jiných orgánů veřejné moci, je dotčená osoba povinna správní orgány bezodkladně upozornit.“, upozorňuje účastník řízení správní orgán na rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č. j. MSK 164584/2017, spis. zn. DSH/754/2018/Bla, jímž bylo v době po zahájení řízení proti obviněné z důvodu nedostatečného vymezení totožnosti skutku (konkrétně místa jeho spáchání) ve výzvě k úhradě určené částky zastaveno řízení vedené Statutárním městem Ostrava pod spis. zn. S-SMO/140634/17/DSČ ve věci přestupku provozovatele vozidla dle ustanovení § 125f odst. 1 zák. č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích.

Dle § 125h odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích „[v]ýzva podle odstavce 1 musí obsahovat popis skutku s označením místa a času jeho spáchání, označení přestupku, jehož znaky skutek vykazuje, výši určené částky, datum splatnosti…“.

Je tedy zcela zřejmé, že v důsledku nedostatečného určení místa ve výzvě k úhradě určené částky nebyl dodržen zákonem předepsaný postup dle § 125h  zák. č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích. Kroky správního orgánu prvního stupně k určení totožnosti řidiče tak byly vůči provozovateli neúčinné, a tedy nebyly splněny nezbytné kroky ke zjištění pachatele přestupku. Vše uvedené má dopad na to, že vůbec nebyly splněny zákonné podmínky pro to, aby bylo zahájeno řízení ve věci přestupku provozovatele.

11
Dle obsahu výzvy vypravené Městským úřadem Kocourkov (dále též jen „správní orgán“) pod č. j. PRISPEJTE/NAM/NA/KOUPALISTE-500/2019 dne 31. 2. 2019 „Městskému úřadu Kocourkov byl dne 30.02.2019 postoupen spisový materiál od Městské policie Kocourkov pod č. j.: ODHADLI/JSME/RYCHLOST-90/60/90“.

Podle ust. § 73 zák. č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, však není Městská policie Kocourkov orgánem oprávněným k oznamování přestupku. Městská policie Kocourkov není orgánem Policie ČR ani Vojenské policie a ani jiným správním orgánem, jelikož podle ustanovení § 1 odst. (1) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, „obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou“.

Jak vyplývá i z § 124 odst. 13 zák. č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích, obecní policie je pověřena pouze a výhradně řešit některé vybrané přestupky příkazem na místě.

Orgány veřejné správy jsou vázány ústavním principem enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí, podle něhož mohou činit pouze to, co je v zákoně výslovně stanoveno. Žádný právní předpis nenařizuje a ani neumožňuje Městské policii Kocourkov oznamovat podezření z přestupku, pročež je celý postup správního orgánu již od momentu odeslání výzvy k úhradě určené částky nezákonný. Pokud má Městská policie Kocourkov podezření na spáchání přestupku, nechť předá důkazní materiál Policii ČR a ponechá na jejím rozhodnutí, zda dané jednání vyhodnotí jako podezření z přestupku a oznámí je místně a věcně příslušnému správnímu orgánu.Příslušné paragrafy:

§ 73 zák. č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich:
Oznamování přestupku
Má-li orgán Policie České republiky nebo Vojenské policie (dále jen „orgán policie“) nebo jiný správní orgán důvodné podezření, že byl spáchán přestupek, a není-li sám příslušný k jeho projednání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu příslušnému správnímu orgánu. V oznámení uvede zejména, kdo je podezřelým z přestupku, pokud je mu znám, popis skutku, ve kterém je přestupek spatřován, místo a čas, kdy měl být přestupek spáchán, zákonné ustanovení obsahující skutkovou podstatu předmětného přestupku a důkazní prostředky, které jsou mu známy.


§ 124 odst. 13 zák. č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích:
Působnost
Příkazem na místě může obecní policie projednat přestupek podle § 125c odst. 1 písm. f) bodů 1, 3 až 6 a 8, 9 a 11. Příkazem na místě může obecní policie dále projednat přestupek podle tohoto zákona spáchaný
a) porušením místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,
b) nedovoleným zastavením nebo stáním vozidla na pozemní komunikaci, nebo
c) porušením pravidel pro chůzi, jízdu na jízdním kole, jízdu nemotorových vozidel, jízdu na zvířatech, vedení a hnaní zvířat nebo užívání osobního přepravníku.


12
Máte někdo zkušenost z poslední doby, zda Kralupy používají turbo model?

13
https://echo24.cz/a/SwVed/soudkyne-prodlouzila-narkomanovi-vazbu-nezakonne-hrozi-ji-osm-let

Samozřejmě to pro soudkyni skončí osvobozením (odůvodnění lze opsat z kauzy Will). Jinak by museli zavřít také téměř veškeré ozbrojené zednictvo, nejméně dvě třetiny příslušníků dopravní služby PČR, přes 90 % mých korespondenčních “přátel” z pověřených obcí a kompletní osazenstvo odboru dopravy KÚ JmK.

14
Prezidentský palác a další vládní budovy v Indii obsadily opice

Tak po Česku došlo i na Indii, opice na úřadech "kradou jídlo, ničí elektrické kabely a někdy i trhají lejstra a vyhazují je z oken". Také zmr. Stejskal má v Indii evidentně příbuzné ("Občas vám ukradnou mobil nebo handsfree"). A na úředníky asi platí pouze silný kuřák Kubera, neboť "jediným efektivním způsobem je prý napodobovat hulmana".

Za pokrokové považuji konstatování, že je třeba přestat platit pokuty: "Problém může být vyřešen jedině tehdy, když lidé pochopí tohle: Nekrmte opice.".

15
Na jednosměrné ulici Opletalova v Brně je na vjezdu do ulice značka IP4b (jednosměrka) s dodatkovou tabulkou a pod ní značka IZ6b (konec pěší zóny). O několik metrů dále se nachází značka IP13c (parkoviště s parkovacím automatem). Druhá značka je navíc posunuta oproti té první z pohledu řidiče doprava, a tak je možné ji přehlédnout. Subjektivně mám navíc dojem, že obě značky nedělí 10 metrů. Dotaz zní: je tu někdo, kdo měl s parkováním v této ulici v minulosti problémy kvůli přehlédnutí značky, případně někdo, kdo by byl schopen a ochoten na místě samém vzdálenost mezi značkami změřit či alespoň odkrokovat?

Stran: [1] 2 3 4