30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Příspěvky - maxm6

Stran: [1] 2 3
1
Potřebuji poradit - rychlost / Re:Turnov výzva +10
« kdy: 28 únor 2020, 09:00:45 »
No, ale vypadá to že tam pracujou dost rychle vzhledem k tomu jak rychle mi došla výzva
někde jsem vygooglil toto : http://www.nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2017/32A_5_2017_70_20190424095832_prevedeno.pdf
stejné místo, stejné překročení rychlosti. Vypadá to že to maj ošetřený...

2
Potřebuji poradit - rychlost / Re:Turnov výzva +10
« kdy: 28 únor 2020, 08:41:41 »
kurna, jdu to opravit

3
Potřebuji poradit - rychlost / Re:Turnov výzva +10
« kdy: 28 únor 2020, 08:19:23 »
Přidávám výzvu. co se týče případné rady, stačí jen natuknout ...:)

4
Potřebuji poradit - rychlost / Turnov výzva +10
« kdy: 27 únor 2020, 21:25:23 »
Ahoj,
máte někdo zkušenost z Turnova. Přišla mi výzva +10km asi Malá Skála. poslali to celkem rychle, za 3 dny po údajném spáchání přestupku jsem měl výzvu v datovce. Jak to tam chodí?
Zkusit ignorovat, udat řidiče, zaplatit ?
Výzvu sem ještě hodím.

5
Vůbec mě to neurazilo, jsem rád za každou radu a nabytou zkušenost. ještě dumám o tom co někdo psal výše o případném riziku udat sám sebe.
čas se krátí, nejpozději v pátek musím poslat udání řidiče mailem.

6
asi chápu její stupiditu, jen v příloze je formulář na udání řidiče kde je i kolonka pro jeho podpis , pak tomu rozumím tak že já ho jedním formulářem udám a on se zároveň stejným formulářem přizná ...asi sem lama
Dokonce chtějí i číslo řidičského průkazu řidiče...

Pokud jste vozidlo v době přestupku Vy sám neřídil(a), povinnosti osobní účasti při vysvětlení přestupku můžete
být zproštěn(a), jestliže Vy nebo řidič, kterému bylo Vámi provozované vozidlo v době přestupku svěřeno, vyplníte
a vlastnoručně podepíšete ve spodní části uvedené písemné prohlášení (Údaje o řidiči), že není pochybnosti o
tom, že se uvedená osoba přestupku dopustila a odešlete ho na naši adresu (v hlavičce dokumentu) do 10
dnů ode dne převzetí této výzvy. Řidič je povinen se dostavit k projednání osobně, termín je vhodné dohodnout
telefonicky předem.
Neoprávněné parkování v zóně
placeného stání
………………………………………......…Zde oddělte………………………………………….....……
ÚDAJE O ŘIDIČI
Prohlašuji tímto, že v době spáchání dopravního přestupku dne 13.02.2019 v 15:03 hod. řídil(a) motorové vozidlo
registrační značky  tento řidič / tato řidička:
Jméno: ..................................................               Příjmení: ......................................................
Datum narození: .................................................. Číslo ŘP: ......................................................
St. příslušnost: ..................................................
Adresa trvalého pobytu:                                           Doručovací adresa (pokud je jiná):
Obec: ..................................................                 Obec: ......................................................
Část obce: ..................................................          Část obce: ......................................................
Ulice a č.p.: ..................................................        Ulice a č.p.: ......................................................
PSČ: ..................................................                  PSČ: ......................................................
Dne: ..................................................                  Dne: ......................................................
Podpis řidiče:                                                          Podpis provozovatele:

7
ještě je tam takovéto poučení:
Pokud jste vozidlo v době přestupku Vy sám neřídil(a), povinnosti osobní účasti při vysvětlení přestupku můžete
být zproštěn(a), jestliže Vy nebo řidič, kterému bylo Vámi provozované vozidlo v době přestupku svěřeno, vyplníte
a vlastnoručně podepíšete ve spodní části uvedené písemné prohlášení (Údaje o řidiči), že není pochybnosti o
tom, že se uvedená osoba přestupku dopustila a odešlete ho na naši adresu (v hlavičce dokumentu) do 10
dnů ode dne převzetí této výzvy. Řidič je povinen se dostavit k projednání osobně, termín je vhodné dohodnout
telefonicky předem.
pokud tedy udám řidiče, měl by se automaticky sám dostavit?

8
Jedině někoho zmocnit, aby jednal jménem PO...

9
Ok, udám tedy v poslední den lhůty řidiče což jsem já sám, mám zapomenout na nějaký údaj abych to protáhl ?, zapomněl jsem jestli do té lhůty počítají
i víkendy... pak si s nimi párkrát napsat a sdělit jim že jsem si vzpomněl že jsem ten den neřídil?
díky

Nemůže Vás jménem PO udat někdo jiný? Jde o to, že udáte-li sám sebe, mohl by SO rovnou zahájit řízení proti řidiči, zatímco v opačném případě bude muset řidiče vyzvat k podání vysvětlení. To je min. měsíc k dobru. A velmi pravděpodobně udáním řidiče také celá věc skončí.

Možná bych zapomněl podpis. Když přijde žádost o doplnění tak to den pošta doručuje, 10 dní to tam leží, ...

To je při komunikaci přes DS irelevantní.


To nevím jak bych to měl zařídit aby mě udal někdo jiný. Jsem ve firmě jediný jednatel. :(

10
Ok, udám tedy v poslední den lhůty řidiče což jsem já sám, mám zapomenout na nějaký údaj abych to protáhl ?, zapomněl jsem jestli do té lhůty počítají
i víkendy... pak si s nimi párkrát napsat a sdělit jim že jsem si vzpomněl že jsem ten den neřídil?
díky

11
Ahoj, do datovky mi na právnickou osobu přišla následující výzva. Výzvu k uhrazení pokuty jsem někdy dříve nejspíše ignoroval.
Jak se nejlépe zachovat ? jsem schopen to uzdržovat do 13.2.2020 ?

Úřad městské části Praha 6, Odbor vnitřních věcí (dále též jen „správní orgán“), příslušný k projednávání
přestupků podle ust. § 124 odst. 5 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), podle ust. § 60
a § 62 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „přestupkový zákon“) a podle obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního
města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, na základě ust. § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
vyzývá provozovatele motorového vozidla k podání písemného vysvětlení
a sdělení údajů potřebných k určení totožností řidiče ve
věci podezření ze spáchání níže uvedeného přestupku:

Dne 13.02.2019 v 15:03 hodin v lokalitě Bělohorská, bylo automatizovaným technickým prostředkem, používaným při dohledu na dodržování pravidel parkování
v rámci systému zón placeného stání, zadokumentováno porušení povinnosti řídit se údaji na dopravní
značce IP13c (Parkoviště s parkovacím automatem) upřesněnými na dodatkových tabulkách a parkovacím
automatu, kdy tuto povinnost porušil nezjištěný řidič motorového vozidla registrační značky a porušil tak ust. § 4 písm. c) zákona o silničním provozu, a dopustil se tak přestupku dle ust.
§ 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu.
Přestupek je řádně zdokumentován s kompletní sadou fotodokumentace zachycující lokalitu, kde byl přestupek
spáchán, dopravní značení v lokalitě a vozidlo shora uvedené registrační značky. Fotodokumentaci nezasíláme
elektronicky ani v listinné podobě. Právo na pořízení kopií spisu je spojeno s právem nahlížení do spisu.
Ustanovení § 38 odst. 4 správního řádu neváže na právo nahlížet do spisu právo na zaslání kopií písemností
poštou nebo elektronicky. V případě Vašeho zájmu o nahlédnutí do fotodokumentace si sjednejte termín návštěvy
u správního orgánu.
Správnímu orgánu sdělte požadované údaje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů ode dne
doručení této výzvy. K podání vysvětlení v případě, že sdělíte řidiče motorového vozidla, který dané motorové
vozidlo řídil v době spáchání přestupku, můžete využít přiložený formulář. V něm naleznete i vysvětlující
informace k tomuto postupu.
Poučení
Podle ust. § 137 odst. 2 správního řádu je každý povinen podat správnímu orgánu nezbytné vysvětlení k prověření
došlého oznámení o přestupku. Dle ust. § 137 odst. 2 správního řádu může správní orgán tomu, kdo bezdůvodně
podání vysvětlení odmítá, uložit pořádkovou pokutu až do výše 5 000 Kč.
Přestupku proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy se dopustí, fyzická osoba
dle ust. § 2 odst. 2 písm. f) zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a právnická či podnikající fyzická
osoba dle ust. § 2 odst. 3 písm. f) zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, tím, že jako osoba podávající
před správním orgánem vysvětlení o přestupku spáchaném jiným úmyslně uvede nepravdu o okolnosti, která má
podstatný význam pro rozhodnutí, nebo takovou okolnost zamlčí. Za spáchání tohoto přestupku lze dle ust. § 2
odst. 4 písm. b) zák. o některých přestupcích uložit pokutu do 20 000 Kč.
S/5
Úřad městské části Praha 6
podatelna: Čs. armády 23
160 52 Praha 6
Strana 2 z 3
Pracoviště oddělení přestupků:
Dr. Zikmunda Wintra 20/768
160 00 Praha 6
Vysvětlení musíte odmítnout, pokud by se vysvětlení týkalo utajovaných informací chráněných zvláštním
zákonem, které jste povinen uchovávat v tajnosti a dále pokud byste podáním vysvětlení porušil státem uloženou
nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, pokud nejste těchto mlčenlivostí příslušným orgánem nebo tím, v jehož
prospěch tuto mlčenlivost máte, zproštěn.
Podání vysvětlení můžete odepřít, pokud byste jím způsobil sobě nebo osobě blízké (ust. § 22 zák. č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo správní delikt. V
případě, že podání vysvětlení odepřete, bude věc dále řešena s Vámi jako přestupek provozovatele vozidla.
Jestliže Vám jsou známy skutečnosti, pro které byste odepřel podání vysvětlení, popř. byl povinen podání
vysvětlení odmítnout, sdělte tyto skutečnosti správnímu úřadu písemně před podáním vysvětlení. V tomto případě
nejste povinen podávat vysvětlení.
Pokud jste vozidlo v době přestupku Vy sám neřídil, můžete se povinnosti podat vysvětlení zprostit tak, že
vyplníte údaje o řidiči v přiloženém „Formuláři pro sdělení údajů o řidiči“, řidič tyto údaje podepíše a Vy
nám vyplněný a řidičem i Vámi podepsaný dokument zašlete zpět na výše uvedenou adresu.
Doplňující informace
Pokud Vám byla před tímto dokumentem doručena výzva k uhrazení určené částky provozovateli motorového
vozidla, neplaťte již částku vyměřenou v této výzvě, neboť lhůta pro uhrazení určené částky již marně uplynula.
Pokud tak učiníte, částka Vám bude vrácena.

12
Aha, no tak to už sem přošvihnul. Lhůta pro podání odporu vypršela. Takže teď už asi jen zaplatit že?
Že mě v první výzvě k uhrazení pokuty nevyzvali k udání řidiče (pouze mě na tu možnost upozornili) už teď asi nehraje roli.

13
tak to sem asi lama, výzvu jsem ignoroval a v další fázi kdy přišel příkaz je psáno do 30 dnu od nabytí právní moci

14
OK. je tam psáno do 30 dnů od nabytí právní moci. Tzn. do 30 dnů od vyzvednutí z datovky?


15
Ano, upozornili, součástí výzvy byl i formulář pro udání řidiče.
Tzn, teď když přišel příkaz, zaplatit pozdě, platba se vrátí a pak čekat ?

Stran: [1] 2 3