30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:


>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit o jaký případ se jedná.Jak na to? Pojďte >>sem<<

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Příspěvky - mrfelix

Stran: [1] 2 3 ... 6
1
Nefunguje v Židličkách ani Helmut s doručovací adresou v Německu?

2
Ok, to je jiná, to by se mohlo uplatnit.
Nedoručení odpustku může zbořit celý sprdel. Nevím však, jestli chybné nevhození do schránky lze vnímat jako nedoručení odpustku. Zkuste dohledat judikáty na fikci doručení z hlediska vhazování do schránky.

3
Potřebuji poradit - ostatní / Re:Konzumace alkoholu na veřejnosti
« kdy: 31 Květen 2018, 15:36:55 »
A nezbylo vám ještě trochu černého čaje v lahvi od Jacka Danielse? Zřejmě se v těchto horkách už zkazil. černý čas v lahvi normálně shnije, což je důkaze, že je to opravdu čaj beuz obsahu alkoholu. Že byste to přinesl na úřad jako důkaz, byla by sranda, nutit je k tomu čuchat, že to je opravdu zkažený čaj...

Já osobně pořádně nechápu §49 odst. (1) správního řádu. Respektive jeho praktické používání pro dosažení ÚJ ze strany účastníka. Co napsat úřadu nějaký milý obecný dopis, že ve věci téa té chci uplatnit svá práva na ústním jednání, konaném nejlépe dne v hod. ??
A pak se jim tam přijít vysmát.
Samozřejmě je možné si o tom jen dopisovat.

4
PDF funguje.
Vlastně jste propásl možnost si s orgánem zadopisovat před vydáním rozhodnutí. Nyní tedy babo raď, já tam žádnou chybu protistrany nevidím. Ale odvolání je zadarmo, tak se učte. Pročtěte tu všechno odvolání a zkuste něco použít.

Ano, materiální aspekt takto prostě prakticky funguje, byť duch zákona nejméně já osobně chápu jinak.
Takže první zatržený odstavec opravdu formuluje, jak je společenská nebezpečnost jednání a její nezkoumání nyní chápáno skoro všemi orgány v ČR. Dá se s tím bojovat, ale málokdo má přesný recept.
Druhý zatržený odstavec je zdůvodnění, proč Vám dávají sankci nízkou. Nějaké zdůvodnění výše sankce by tam být mělo, vyplodili tohle. Pokud to chápete jako nahrávku na smeč, tak toho využijte.

Já jsem osobně vyplodil, ale jsou to kydy, nekopírujte to doslovně:

2) CHYBĚJÍCÍ ZDŮVODNĚNÍ SPOLEČENSKÉ NEBEZPEČNOSTI, neboli také OHROŽENÍ SPOLEČENSKÉHO ZÁJMU

Správní orgány prvního i druhého stupně mi ve svých rozhodnutích opakovaně sdělují, že na správní delikt se dokazování materiální stránky nevztahuje. Musím je však vyvézt z omylu. Zkusím to ještě jednou:
V rozsudku nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 As 17/2007 (NSS č.j. 8 Afs 17/2007 – 135)je jasně uvedeno:
„Jak bylo shora uvedeno, správní delikty představují ve srovnání s trestnými činy jinou
formu protiprávního společensky nebezpečného jednání a pro jejich trestnost mají platit
podobné principy a pravidla, jako v případě trestných činů. Upravují-li zásady soudního
trestání situaci, v níž formálně trestný skutek nelze považovat za trestný čin, je-li jeho
společenská nebezpečnost nižší než nepatrná, musí obdobná pravidla platit i pro správní
delikty. Podstatou správních deliktů je postih za jednání v rozporu s právem. K jeho
trestnosti však nepostačuje, že jednání po formální stránce vykazuje znaky skutkové
podstaty deliktu, pokud zároveň není jednáním společensky nebezpečným (škodlivým).
Jinými slovy, aby mohlo být určité protiprávní jednání kvalifikováno jako správní delikt,
musí být kromě formálních znaků deliktního jednání naplněna i materiální stránka deliktu,
a jednání musí vykazovat určitou míru společenské nebezpečnosti ve vztahu k porušené
povinnosti, stanovené zákonem na ochranu odpovídajících hodnot. Na těchto závěrech
nemůže ničeho změnit skutečnost, že zákony upravující správní delikty stricto sensu
materiální stránku deliktu neupravují (na rozdíl od právní úpravy trestných činů a
přestupků – srov. § 3 odst. 1 trestního zákona a § 2 odst. 1 zákona o přestupcích).
Materiální stránka protiprávního jednání se tak i v případě správních deliktů musí projevit
nejen při stanovení výše sankce, ale již při posuzování trestnosti právně závadného
jednání. Nejvyšší správní soud proto uzavírá, že i u správních deliktů je nezbytné
posuzovat materiální stránku deliktu a městský soud neposoudil tuto otázku správně
[§ 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].“

A v rozsudku Krajského soudu v Brně sp. zn. 31Af 23/2012-40
„...Pokud se k okolnostem jednání, jež naplní formální znaky skutkové podstaty přestupku, přidruží takové další významné okolnosti, které vylučují, aby takovým jednáním byl porušen nebo ohrožen právem chráněný zájem společnosti, nedojde k naplnění materiálního znaku správního deliktu a takové jednání potom nemůže být označeno za jiný správní delikt.“

Sděluji tedy správním orgánům, že ani neustanovení řidiče nebrání zhodnocení objektivně existujících okolností dotčeného údajného přestupku. Při hodnocení společenské nebezpečnosti správního deliktu vychází správní orgán z přestupkového jednání  (zejména při tazvaném posuzování „ohrožování“), je evidentní, že toto přestupkové jednání a porušení nebo ohrožení právem chráněného zájem společnosti musí být prokázáno nade vši pochybnost.

Správní orgány citují rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 156/2016 – 35, avšak tento rozsudek ve svém znění nikde neříká, že společenská nebezpečnost nebo ohrožení polečenského zájmu se u správních deliktů prokazovat nemusí. Říká jen a toliko, že přestupková odpovědnost řidiče vozidla se liší.
Správní orgán to dobře chápe a popisuje ve svém rozhodnutí         i rozhodnutí Č.j.:            to popisuje takto: „Mezi přestupkem a (jiným) správním deliktem je však zásadní rozdíl. Zatímco k přestupku se váže „pouze“ odpovědnost za zavinění (tzv. subjektivní odpovědnost), právní odpovědnost týkající se (jiných) správních deliktů je nutné chápat jako odpovědnost objektivní, tj. odpovědnost za výsledek, bez ohledu na zavinění. Z tohoto pohledu je tedy odpovědnost za správní delikt podstatně přísnější než odpovědnost za přestupek. V praxi to mimo jiné znamená, že orgán udělující sankci za správní delikt nemusí zavinění provozovatele vozidla prokazovat.“

Však poté již nesprávně vyvozuje:
„…pro toto zkoumání byl prostor v přestupkovém řízení, pokud by účastník řízení oznámil jméno řidiče, který v inkriminovanou dobu a místě řídil výše uvedené vozidlo tak v následném správním řízení se zjištěným řidičem by správní orgán řešil jak formální tak i materiální aspekty přestupku, v daném případě přestupku dle ust. § 125c odst. 1, písm. f) bod 4 zákona o silničním provozu. Účastník řízení však osobu řidiče neuvedl a správní orgán zkoumal jen to zda jednání nezjištěného řidiče vykazuje znaky přestupku podle zákona o silničním provozu,….“

Sděluji správním orgánům, že nejsem povinen udat řidiče mnou provozovaného vozidla, i když vím, kdo jím byl. Skutečnost, že jsem řidiče neudal a že správní orgán zahajuje řízení o správním deliktu, mění dokazování zavinění (již není třeba dokazovat), ale nijak nemění potřebu dokazování společenské nebezpečnosti.

V tomto konkrétním případě, v obci  , v místě, kde se po cca 40 m vyjíždí ze souvisle zastavěného území podle §30, odst. 3, zákona č. 13/1997 Sb., silniční zákon, mohla být společenská nebezpečnost jízdy rychlostí  v  večer nízká. Správní orgán by ji proto měl zkoumat. A to z hlediska skutečností směřujících k tíži i ve prospěch obviněného.


3) NAZNAČENÍ ZHODNOCENÍ SPOLEČENSKÉ NEBEZPEČNOSTI JÍZDY RYCHLOSTÍ , DNE  HODIN, PŘED OBCE
...zde jsem popsal situaci osamoceného vozidla jedoucího liduprázdnou silnicí ke značce konec obce... dle skutečnosti.

a měl jsem k tomu ještě nějaké další body odvolání. Úspěch není zaručen.


5
Divné, nejde otevřít. Zkuste ZIP. Nebo zmenšete obrázky a dejte ty.

6
15 dní se počítá takto: https://www.30kmh.cz/calc.html
Stačí ten patnáctý den poslat dopis, datovou zprávu, nebo e-mail, který do... (asi 5 dnů, nevím) dní potvrdíme dopisem s podpisem či datovkou.

Pokud tam není napsáno jinak, počítá se patnáct dnů od doby, co Vám to bylo doručeno (třeba i fikcí).

7
Chápu to tak, že odvolání je opravdu jenom zaměstná.
Správné (z hlediska minimalizace svého vytížení) je na to nijak nereagovat. Ale pokud to pro Vás není výhodné, zkuste to odvolání.

8
Varianbilní symbol i spisová značka jednoznačně určují, kdo jste. Zabělte i toto.

9
Máte vyfocené, jak to opravujete?
Máte fakturu nebo účtenku za nové brzdové destičky např. z toho samého nebo následujícího dne?
Něco takového shomážděte, bude se to hodit.

10
Potřebuji poradit - rychlost / Re:příkaz-vinen, paragraf10
« kdy: 25 Duben 2018, 12:38:02 »
Kde je ten úřad? Třeba můžete zmocnit kamaráda, který nahlédne...

11
S přezkumem mám jen tu zkušenost, že jsem ho měl namísto odvolání (při pozdě podaném odvolání) a je to úplně na nic.

Pokud máte důkazy, že měření bylo provedeno chybně, zkuste žalobu.
Dobře to ale podložte důkazy ve spisu atd.

12
Jaké bylo Vaše odvolání?

Z rozhodnutí to vypadá, že jste do něj nenapsal vůbec nic. V mých rozhodnutích mi SO2 cituje nějaké moje body odvolání a pak je řeší. Vám ocitoval vaši omáčku a žádné maso.

13
Pobavila mne formulace: "...držitele vozidla jste vy" s malým v.
Pokud najdete ještě nějaký pravopisný hřích, co je vyzvat, ať pošlou novou výzvu s opravenými hrubkami?

14
Zajímavé články z internetu / Re:Znečištování
« kdy: 27 Březen 2018, 12:35:06 »
To by mě zajímalo, které osobní auto běžně používané k ježdění na nákup má výkon dvou autobusových motorů. Ať nežeru, tak aspoň jednoho.
Běžné nynější nové městské autobusy mají 310-400 koní.
https://www.iveco.com/ivecobus/cz-cz/produkty/pages/iveco-bus-urbanway-diesel.aspx

Ty starší, pokud vím, nejméně 215 kW. Kdo z vás má dieslové auto 2x215 kW na ježdění na nákup?

15
Mimochodem, to dopravní značení je špatně.
Auto jedoucí z kostek (z pozice fotografa) vyjíždí z obytné zóny a nikde není značka, že vjíždí do zóny 30.

Stran: [1] 2 3 ... 6