30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Příspěvky - buchtik

Stran: [1]
1
Alkohol / Re:alkohol do 0,3
« kdy: 02 Dubna 2016, 20:44:50 »
Byl zde úmysl ? Podmínka nutná přestupku ?

Podle odkazu PČR je doba odbourání u desítky piva  hodinu a čtvrt.

http://www.policie.cz/clanek/cas-potrebny-pro-odbourani-alkoholu.aspx

Není to dobrý argument ?

3
Na tuto třetí stížnost reagoval pan starosta tak, abych se obrátil na nadřízený správní orgán, tedy na Kraj (odvolací orgán správních řízení) - došel mu dech ale chybu přeci nemůže uznat. Místo, aby uznal problém hned po první stížnosti a udělal si pořádek mezi svými strážníky, úředníky a jejich nadřízenými, tak si chce dělat ostudu ještě na Kraji. Asi nemá na radnici gramotného právníka.

Toto místo bylo totiž MěPo velice oblíbené, akorát nikdo postižený buď neznal předpisy nebo se nechtěl za 200Kč takto vysilovat.
Asi po půl roce od počátku událostí značení změnili - tedy překreslili vodorovné značení na souvislou čáru.

Na Kraj jsem poslal pro začátek mail, zda se tím vůbec budou zabývat a jakou sankci jim mohou střihnou - pokud vůbec mohou (asi ne).   

----------- aktualizace
Dopis na Kraj šel 25.6.15

----------- aktualizace  25.8.15
No, jak se dalo čekat, když úřad udělá chybu a k nápravě by stačilo jen napomenout kontrétního úředníka, tak úřad tvrdí chyba se nestala, chyba se nestala, chyba se nestala, chyba .... až do zblnutí.

A odvolací orgán se rozhodne, že nebude zkoumat věcné a formální chyby správního řízení a řekne že není co řešit, že správní řízení "vyšumělo na termín".

Je to ke zblnutí. Ale jedna pravda se potvrdila. Občan nesmí být blbec. Musí znát vyhlášky a zákony, pokud je nezná musí je v případě potřeby nastudovat a odkázat místní správu do patřičných mezí.

Můj odhad je, že 1-3 procenta přestupků v dopravě vzniká chybou Městské nebo státní policie.

4
Přestupek v srpnu 2013

==========================
Časový průběh
01.10.13 - měl být spáchán přestupek motorovým vozidlem v ulici U Spojky -(požadavek 200 Kč)
04.10.13 - byl doručen úřední záznam strážníka Cihelny na Městský úřad
03.12.13 - pozvánka k podání vysvětlení
05.01.13 - podání vysvětlení ve věcí k přestupku ( 3 měsíce od přestupku) - (požadavek 100Kč)
30.01.14 - pozvánka na přestupkové řízení (správní řízení)
21.02.14 - zamítnutí žádosti o nový termín jednání (moji žádost obdržel 20.1. )
25.02.14 - správní řízení bez mé účasti, rozhodnutí o vinně (5 měs. po přestupku) -všechny důkazy ale již byly řešeny a zapsány.
05.03.14 - odeslání mého odvolání  Krajskému úřadu
29.07.14 - odvolací orgán zrušil rozhodnutí a věc vrátil k novému projednání (urgováno)
01.10.14 - prekluze přestupku
22.10.14 - zastavení řízení pro neúčelnost z důvodu, že odpovědnost za přestupek zanikla ( 2 měsíce od rozhodnutí odvolacího orgánu do prekluze) - urgováno
==========================

Ulice v Táboře má na začátku vjezdu zákaz zastavení, v jejím závěru  na příčné straně je žlutá čára přerušovaná - zákaz stání. Zde bylo vozidlo zastaveno kolmo k ukončení ulice.  Strážník na můj dotaz k čemu je toto vodorovné značení nereagoval a opakoval dotaz zda jsem ochoten zaplatit 200,-.  Do záznamu na místě jsem zapsal, že jsem odmítl na první výzvu předložit OP (MP od řidiče požaduje ŘP a TP a od podezřelého OP .... tedy že nejsem pachatelem přestupku, který auto na místě odstavil).


Proběhlo podání vysvětlení, kde jsem předložil fotodokumentaci na místě a opakoval námitku, že nabyl zjištěn viník.

Přesto bylo vydáno správní rozhodnutí proti kterému jsem se odvolal ... úspěšně, jak jinak.

Ačkoli jsem vyhrál a nic neplatil, hodně mně nadzvedl totálně neprofesionální postup MP a správního orgánu (p. Krejčí) a stěžoval jsem si na jejich postup (od základu věcně i procesně chybný) 2x ... ale vše mělo být v pořádku.

Až při sepisování třetí stížnosti, jejíž text přikládám, mi došlo, že správní orgán automatický prodloužil nadřazenost svislého zákazu zastavení nad vodorovným značením z podélné strany ulice i na její příčný konec ... což je samozřejmě chyba.


===========================
Poslední stížnost :

Městský úřad Tábor
Ing. Jiří Fišer - starosta města
Žižkovo náměstí 11
390 12 Tábor

Věc: METAB 8870/2015/KS/Kr - stížnost na postup Městské policie a následné projednání přestupku a správní řízení
Vážení,
 s potěšením konstatuji, že nyní pokročíme argumentačně dále viz odst. 2B. Ve vašem sdělení  jsou stále uvedeny   zavádějící a sporné údaje.

Tedy k věci:
1.  Osoba řidiče: tvrzení ve vaší odpovědi (  že jsem se označil za osobu, která vozidlo na místě zanechala ) je zavádějící, protože citujete úřední záznam strážníka Cihelny, sepsaný v kanceláři 4.10.14 - tedy 3 dny po přestupku! V oznámení o přestupku sepsaném na místě dne 1.10. žádná taková skutečnost uvedena není.  Kdyby tam bylo takové tvrzení, tak bych je rozporoval.  Naopak, je tam moje poznámka, že jsem odmítl strážníkovi předložit občanský průkaz.   (dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích městský strážník požaduje od řidiče řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla. Navíc od osoby podezřelé z přestupku proti bezpečnosti a plynulosti požaduje občanský průkaz - zákon 553/91).  Tvrzení zapsané strážníkem ex post za tři dny v kanceláři, které je v rozporu se zápisem podezřelého na místě v den přestupku, není relevantní důkaz pro správní řízení!     Navíc ... odvolací orgán zrušil správní rozhodnutí právě s odůvodněním,  že osoba řidiče nebyla spolehlivě zjištěna !!!
Z výše uvedeného plyne, že se pan Krejčí  touto námitkou ve svém rozhodnutí řádně nevypořádal  a osobu řidiče nezjišťoval.

 2. Porušení  zákazu zastavení
A.    Ve správním řízení použitý argument o  opotřebovaném vodorovném značení - žlutá čára souvislá je bohužel nepravdivý,  správní orgán nemá důkaz proto to tvrzení. I  tuto samotnou skutečnost  mohl odvolací orgán použít pro zrušení a vrácení správního rozhodnutí. Vznikl tedy rozpor mezi "důkazy městské policie" a mezi fotodokumentací, kterou jsem doložil při podání vysvětlení a  tato skutečnost je v zápise uvedena.  Správní orgán tento rozpor v důkazech o vodorovném značení nevypořádal.  Jedná se o formální i věcnou chybu správního rozhodnutí.

B.     Až nyní jsem pochopil doplňující argument správního orgánu o nadřazenosti svislého značení v tom, že zcela samozřejmě předpokládá, že svislé značení ve vjezdu do slepé ulice platí i pro  příčný okraj na jejím konci. Ale kdo hledá, tak najde:  ve vyhlášce č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních  komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích je  § 6, který zčásti cituji:               
+-------------------------------------------------+
Platnost svislých dopravních značek
(1) Svislá dopravní značka umístěná vedle vozovky nebo nad vozovkou platí pro celou vozovku v daném směru jízdy.
(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí pro
 a) zákazovou nebo příkazovou svislou dopravní značku umístěnou nad vyznačeným jízdním pruhem, která platí jen pro jízdní pruh, nad kterým je umístěna,
b)svislou dopravní značku upravující zastavení nebo stání, která platí jen pro tu stranu pozemní komunikace, u které je umístěna.
(3) Zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající ze svislé dopravní značky končí na vzdálenější hranici nejbližší křižovatky, pokud není dříve ukončen jinak;
+-------------------------------------------------+
Je zajímavé, že ve správním rozhodnutí na straně 4 odst.3 správní orgán uvádí  jen odst.3, který pro náš případ nemá žádný význam a zvýrazněný  odstavec 2b v prospěch podezřelého skromně zamlčel.

Pro názornost:  pro stanovení zákazu  čelně ve směru jízdy nebo příjezdu vozidel se obvykle používá značka B28 s dodatkovou tabulkou E 8d nebo E 8e s uvedením vzdálenosti v metrech ve které platí zákaz do strany od značky . (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích druhé vydání TP65  schválenými Ministerstvem dopravy pod č.j. 2816/02-120 ze dne 20.9.2002).  ... vodorovné značení je rovnocené. Jen to naznačuje "z jiného úhlu pohledu", že značky "za roh" neplatí.
   
Nepřesnější (nenapadnutelný) výklad je ten, že značka  umístěná na vjezdu do slepé ulice platí přesně jen pro podélnou stranu komunikace právě jen do jejího konce. Protože vozidlo nestálo vpravo u podélného okraje komunikace se zákazem zastavení stanoveným svislou značkou, ale kolmo k okraji komunikace s vodorovným značením zákaz stání, tak se na ně svislé značení při pravém okraji nemohlo vztahovat.

Domněnka správního orgánu o platnosti zákazu zastavení i pro příčný okraj slepé ulice je pochybná proto, správní orgán nemůže stanovit platnost i pro příčný okraj v rozporu se zákonem - nebo stanovit kde přesně končí platnost tohoto zákazu na příčné straně tak, aby měl oporu v zákoně !!!  Protože správní orgán není oprávněn zákon vykládat, mohl požádat o stanovisko Ministerstvo dopravy (ve své profesní praxi v jiném oboru jsem běžně činil dotazy o stanovisko na Ministerstvo práce a sociálních věcí) nebo výjimečně o výklad zákona zákonodárce.

Závěr
Správní orgán se nevypořádal řádně s oběma mými námitkami v Zápisu o podání vysvětlení. Námitkou  k osobě řidiče se nezabýval ,  nezabýval se rozpory v důkazech o vodorovném dopravním značení a jen na základě vlastního názoru a v rozporu se zákonem  předpokládal rozsah platnosti svislého značení mimo pravý okraj komunikace.  Žádám o nové přezkoumání správnosti postupu, důkazů a argumentů správního orgánu.

Žádám  o informaci o výsledcích šetření a o přijatých opatřeních.
 

Stran: [1]